Siirry suoraan sisältöön

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto YAMK-koulutuksen myötä:
• Kehityt jatkuvasti oppivaksi sote-kriisinkestävyyden verkostoituneeksi asiantuntijaksi.
• Tiedostat, tunnistat ja ymmärrät sote-organisaatioihin kohdistuvia erilaisia riski- ja uhkaskenaarioita sekä kehität asiantuntijuuttasi toimiaksesi riskien ja uhkien varautumisen ja torjunnan verkostoissa.
• Ymmärrät ja osaat edistää sote-organisaatioiden toimintavarmuuden ylläpitoa ja osaat toimia asiantuntijaroolissa osana verkostomaista valmiutta.
• Osaat järjestelmällisesti hyödyntää ja tuottaa tutkittua tietoa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijaroolissasi.
• Osaat strategisesti ylläpitää työyhteisöjen toimintakykyä ja kasvattaa työyhteisöjen valmiuksia sote-organisaation kriisinkestävyyden varmistamisessa.

Koulutuksen sisältö

Moduuli 1: Tiedostaminen, tunnistaminen ja toiminta kriisinkestävyyden edistämisessä 20 op.

Osaamistavoitteet:
-Tiedostat, tunnistat ja ymmärrät sote-organisaatioihin kohdistuvia erilaisia riski- ja uhkaskenaarioita sekä kehität asiantuntijuuttasi toimiaksesi riskien ja uhkien varautumisen ja torjunnan verkostoissa.
-Ymmärrät ja osaat edistää sote-organisaatioiden toimintavarmuuden ylläpitoa ja osaat toimia asiantuntijaroolissa osana verkostomaista valmiutta.

Moduuli 1 sisältää kurssit:
-Ennakoiva riskienarviointi ja -hallinta 5 op
-Sote-organisaatioiden toimintavarmuus ja resilienssi 5 op
-Verkostomainen valmiuden ylläpito 5 op
-Moniulotteiset uhat varautumisen haasteina 5 op

Moduuli 2: Tutkittua tietoa hyödyntävänä asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa 20 op.
Osaamistavoitteet:
-Kehityt jatkuvasti oppivaksi sote-kriisinkestävyyden verkostoituneeksi asiantuntijaksi.
-Osaat järjestelmällisesti hyödyntää ja tuottaa tutkittua tietoa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijaroolissasi.
-Osaat strategisesti ylläpitää työyhteisöjen toimintakykyä ja kasvattaa työyhteisöjen valmiuksia sote-organisaation kriisinkestävyyden varmistamisessa.

Moduuli 2 sisältää kurssit:
-Sote-kriisinkestävyyden asiantuntijuuden lähtökohdat 5 op
-Tutkimustiedon hyödyntämisen prosessit ja menetelmät 5 op
-Toimintakykyinen työyhteisö voimavarana 5 op
-Implementointi- ja koulutusmenetelmät kriisinkestävyyden varmistamisessa 5 op

+ Täydentävä osaaminen 20 op
+ Opinnäytetyö 30 op

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan 100 %:sti verkko-opetuksena, ja se sisältää vuorovaikutteisia luentoja, ohjaustapaamisia, seminaareja, erilaisia ryhmätöitä keskusteluineen sekä itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä.

Koulutus edellyttää läsnäoloon ja vuorovaikutukseen sitoutumista lukujärjestyksessä olevina verkko-opetuspäivinä (sijoittuvat ma-pe ja yleensä klo 9–16 välille) sekä opiskelijoiden ja opettajien yhdessä sopimina täydentävinä yhteisinä opiskelupäivinä.

Opintojaksot painottuvat moniammatilliseen ryhmätyöskentelyyn, joka edellyttää valmiuksia ja joustoa mukautua ryhmän ja tehtävänantojen aikatauluihin.

Täydentävissä opinnoissa (20 op) opiskelijalla on mahdollisuus valita oman kiinnostuksensa mukaisesti myös kampuksilla lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja.

Opintojen tiivis integroiminen oman työyhteisön toimintaan tai Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnittelun (HOPS) kautta.

Uramahdollisuudet

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto YAMK-koulutus mahdollistaa sote-alan henkilöstölle uuden asiantuntijuussuuntautumisen, jolla on tärkeät yhteiskunnalliset sidokset ja selkeästi tunnistettu tarve hyvinvointialueiden ja sote-organisaatioiden eri yhteisöissä. Koulutuksesta valmistuneet voivat toimia esimerkiksi erilaisissa varautumisen ja valmiuden asiantuntijatehtävissä osana laajempaa toimijaverkostoa tai yksiköidensä valmiusvastaavina organisaation turvallisuusjohtamisen tukena. Koulutus perehdyttää myös sote-henkilöstön kriisinkestävyyden edistämiseen ja henkilöstövalmiuden ylläpitoon. Valmistuneilla asiantuntijoilla on siten mahdollisuus sijoittua myös erilaisiin organisaation toimintavarmuutta vahvistaviin koulutustehtäviin tai henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin. Tulevia työskentelymahdollisuuksia voi entisestään laajentaa suuntaamalla opintojaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Esimerkiksi erilaiset TKI-tehtävänkuvat mahdollistuvat vahvan tutkimusosaamisperustan ja verkosto-osaamisen myötä. Täydentävien opintojen valinnoilla voi kerryttää myös johtamis- tai yrittäjyysosaamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

pintojen tiivis integroiminen oman työyhteisön toimintaan tai Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnittelun (HOPS) kautta.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Verkko-opetuksena toteutettava tiivistahtinen koulutus edellyttää opiskelijoilta itsensä johtamisen taitoja, vahvaa halua oppia ja reflektoida itsenäisesti ja yhdessä, rohkeutta kysyä ajoissa, aktiivisuutta oppimista tukevien yhteyksien solmimisessa, panostamista ryhmädynamiikan syntymiseen ja säilymiseen etäisyyksistä huolimatta, palautteen antamisen ja saamisen taitoja sekä keskittynyttä läsnäoloa yhteisessä tekemisessä.

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto (YAMK)
Tunnus
(KSTKT25KVY)
Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto (YAMK)
Tunnus
(KSTKT24KY)

Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU63-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU67-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU64-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU68-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU70-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU66-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU69-3001 Ryhmät KSTKT24KY
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KST0EU65-3001 Ryhmät KSTKT24KY