Siirry suoraan sisältöön

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
fysioterapeutti (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Moduuli 1: Tiedostaminen, tunnistaminen ja toiminta kriisinkestävyyden edistämisessä 20 op.

Osaamistavoitteet:
-Tiedostat, tunnistat ja ymmärrät sote-organisaatioihin kohdistuvia erilaisia riski- ja uhkaskenaarioita sekä kehität asiantuntijuuttasi toimiaksesi riskien ja uhkien varautumisen ja torjunnan verkostoissa.
-Ymmärrät ja osaat edistää sote-organisaatioiden toimintavarmuuden ylläpitoa ja osaat toimia asiantuntijaroolissa osana verkostomaista valmiutta.

Moduuli 1 sisältää kurssit:
-Ennakoiva riskienarviointi ja -hallinta 5 op
-Sote-organisaatioiden toimintavarmuus ja resilienssi 5 op
-Verkostomainen valmiuden ylläpito 5 op
-Moniulotteiset uhat varautumisen haasteina 5 op

Moduuli 2: Tutkittua tietoa hyödyntävänä asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa 20 op.
Osaamistavoitteet:
-Kehityt jatkuvasti oppivaksi sote-kriisinkestävyyden verkostoituneeksi asiantuntijaksi.
-Osaat järjestelmällisesti hyödyntää ja tuottaa tutkittua tietoa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijaroolissasi.
-Osaat strategisesti ylläpitää työyhteisöjen toimintakykyä ja kasvattaa työyhteisöjen valmiuksia sote-organisaation kriisinkestävyyden varmistamisessa.

Moduuli 2 sisältää kurssit:
-Sote-kriisinkestävyyden asiantuntijuuden lähtökohdat 5 op
-Tutkimustiedon hyödyntämisen prosessit ja menetelmät 5 op
-Toimintakykyinen työyhteisö voimavarana 5 op
-Implementointi- ja koulutusmenetelmät kriisinkestävyyden varmistamisessa 5 op

+ Täydentävä osaaminen 20 op
+ Opinnäytetyö 30 op

Opintojen tavoite

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto YAMK-koulutuksen myötä:
• Kehityt jatkuvasti oppivaksi sote-kriisinkestävyyden verkostoituneeksi asiantuntijaksi.
• Tiedostat, tunnistat ja ymmärrät sote-organisaatioihin kohdistuvia erilaisia riski- ja uhkaskenaarioita sekä kehität asiantuntijuuttasi toimiaksesi riskien ja uhkien varautumisen ja torjunnan verkostoissa.
• Ymmärrät ja osaat edistää sote-organisaatioiden toimintavarmuuden ylläpitoa ja osaat toimia asiantuntijaroolissa osana verkostomaista valmiutta.
• Osaat järjestelmällisesti hyödyntää ja tuottaa tutkittua tietoa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijaroolissasi.
• Osaat strategisesti ylläpitää työyhteisöjen toimintakykyä ja kasvattaa työyhteisöjen valmiuksia sote-organisaation kriisinkestävyyden varmistamisessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojen tiivis integroiminen oman työyhteisön toimintaan tai Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnittelun (HOPS) kautta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus toteutetaan 100 %:sti verkko-opetuksena, ja se sisältää vuorovaikutteisia luentoja, ohjaustapaamisia, seminaareja, erilaisia ryhmätöitä keskusteluineen sekä itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Koulutus edellyttää läsnäoloon ja vuorovaikutukseen sitoutumista lukujärjestyksessä olevina verkko-opetuspäivinä sekä opiskelijoiden ja opettajien yhdessä sopimina täydentävinä yhteisinä opiskelupäivinä. Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä on ajallisesti joustavaa - toki tehtävänantojen aikataulujen raameissa. Täydentävissä opinnoissa (20 op) opiskelijalla on mahdollisuus valita oman kiinnostuksensa mukaisesti myös kampuksilla lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja. Opintojen tiivis integroiminen oman työyhteisön toimintaan tai Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnittelun (HOPS) kautta.

Uramahdollisuudet

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto YAMK-koulutus mahdollistaa sote-alan henkilöstölle uuden asiantuntijuussuuntautumisen, jolla on tärkeät yhteiskunnalliset sidokset ja selkeästi tunnistettu tarve hyvinvointialueiden ja sote-organisaatioiden eri yhteisöissä. Koulutuksesta valmistuneet voivat toimia esimerkiksi erilaisissa varautumisen ja valmiuden asiantuntijatehtävissä osana laajempaa toimijaverkostoa tai yksiköidensä valmiusvastaavina organisaation turvallisuusjohtamisen tukena. Koulutus perehdyttää myös sote-henkilöstön kriisinkestävyyden edistämiseen ja henkilöstövalmiuden ylläpitoon. Valmistuneilla asiantuntijoilla on siten mahdollisuus sijoittua myös erilaisiin organisaation toimintavarmuutta vahvistaviin koulutustehtäviin tai henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin. Tulevia työskentelymahdollisuuksia voi entisestään laajentaa suuntaamalla opintojaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Esimerkiksi erilaiset TKI-tehtävänkuvat mahdollistuvat vahvan tutkimusosaamisperustan ja verkosto-osaamisen myötä. Täydentävien opintojen valinnoilla voi kerryttää myös johtamis- tai yrittäjyysosaamista.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Verkko-opetuksena toteutettava koulutus edellyttää opiskelijoilta itsensä johtamisen taitoja, vahvaa halua oppia ja reflektoida itsenäisesti ja yhdessä, rohkeutta kysyä ajoissa, aktiivisuutta oppimista tukevien yhteyksien solmimisessa, panostamista ryhmädynamiikan syntymiseen ja säilymiseen etäisyyksistä huolimatta, palautteen antamisen ja saamisen taitoja sekä keskittynyttä läsnäoloa yhteisessä tekemisessä. Opiskelijoille on tarjolla koko koulutuksen ajan yksilöllisen tarpeen mukaista tukea ja ohjausta.

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto (YAMK)
Tunnus
(KSTKT24KY)
Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • Virtuaali Kriisinkestävä sote YAMK
 • Joonas Lahelma
Vastuuopettaja

Hilla Nordquist

Ryhmät
 • KSTKT24KY
  Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto, ylempi amk

Tavoitteet

-Ymmärrät, millaisia yhteiskunnalliset häiriö- ja poikkeusolot ovat ja osaat niihin liittyvän keskeisen käsitteistön.
-Tiedostat kansallisen riskinarvion sisällöt ja osaat soveltaa riskinarviota sote-kontekstiin.
-Osaat arvioida sote-toimintojen keskeisiä riskejä järjestelmällisesti ja tiedostat, miten voit syventää riskienarviointiosaamistasi.
-Ymmärrät keskeiset riskienhallintaan liittyvät tilastolliset termit ja osaat hyödyntää tilastollisia perusmenetelmiä riskienarvioinnin tukena.
-Ymmärrät inhimillisten tekijöiden ulottuvuuden riskienarvioinnissa ja -hallinnassa.

Sisältö

-Millaisia ovat yhteiskunnalliset häiriö- ja poikkeusolot?
-Millaisia riskejä sote-toimintoihin voi kohdistua kansallisen riskiarvion mukaan?
-Millaisilla menetelmillä sote-toimintojen riskejä voidaan arvioida?
-Miten riskejä voidaan arvioida tilastollisesti?
-Mitä ovat inhimilliset tekijät?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • Virtuaali Kriisinkestävä sote YAMK
 • Joonas Lahelma
Ryhmät
 • KSTKT24KY
  Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto, ylempi amk

Tavoitteet

-Hallitset sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinkestävyyden lainsäädännön sekä keskeisen käsitteistön ja strategiat.
-Osaat luoda asiantuntijuudellesi jatkuvan oppimisvalmiuden huomioivan kehittymissuunnitelman.
-Osaat viestiä ja toimia verkostoissa sekä projekteissa asiantuntijaroolissa.

Sisältö

-Mitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinkestävyyden keskeiset käsitteet?
-Mitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinkestävyyteen liittyvä lainsäädäntö ja keskeiset strategiat?
-Miten asiantuntijaksi kehitytään?
-Millaista viestintäosaamista sote-kriisinkestävyyden asiantuntija tarvitsee?
-Miten verkosto- ja projektityöskentelytaidot ovat osa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijuutta?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
 • Virtuaali Kriisinkestävä sote YAMK
 • Joonas Lahelma
Vastuuopettaja

Hilla Nordquist

Ryhmät
 • KSTKT24KY
  Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto, ylempi amk

Tavoitteet

-Ymmärrät suunnitelmallisen henkilöstöresursseista huolehtimisen yhteydet jatkuvuudenhallintaan.
-Tiedostat sote-organisaatioiden materiaalisen varautumisen erilaisia näkökulmia ja tavoitteita.
-Osaat arvioida sote-organisaatioiden häiriönsietokykyä.
-Tunnistat erilaisia sote-organisaatioita koskettavia keskinäisriippuvuuksia.
-Tunnistat digitaalisuuteen liittyviä riskejä jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta.

Sisältö

-Millaisilla eri tavoilla henkilöstöresurssit ovat osa sote-organisaatioiden jatkuvuudenhallintaa?

-Millaisia sote-organisaation materiaalisen varautumisen tarpeet ovat?
-Kuinka häiriönsietokykyisiä sote-organisaatiot ovat?
-Millaisia keskinäisriippuvuuksia erilaisissa riskiskenaarioissa on olemassa?
-Millaisia riskejä digitaalisuus aiheuttaa sote-organisaatioiden jatkuvuudenhallinnalle?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Hilla Nordquist
Ryhmät
 • KSTKT24KY
  Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto, ylempi amk

Tavoitteet

-Ymmärrät näyttöön perustuvan toiminnan perusperiaatteet ja hahmotat näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamisprosessin.
-Osaat toimia tutkimusta tehdessäsi hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa noudattaen.
-Ymmärrät keskeisten tutkimusmenetelmien lähtökohdat ja osaat aloittaa omassa tutkimuksessasi tarvitsemiesi tutkimusmenetelmien käytön.
-Osaat arvioida järjestelmällisesti tutkimustiedon laatua.

Sisältö

-Mitä näyttöön perustuvalla toiminnalla tarkoitetaan?
-Mitä on hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka?
-Millaisia ovat keskeiset tutkimusmenetelmät?
-Miten tutkimuksen laatua voi arvioida?

Arviointiasteikko

1-5