Siirry suoraan sisältöön

Restauroinnin koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
artenomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Restauroinnin koulutuksessa ammattitaito rakentuu taideopintojen, museologia- ja kulttuurihistoriaopintojen sekä materiaalien ja tekniikoiden opintojen pohjalta. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen nivoutuu luontevasti osaksi kaikkia opintoja.

Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Lisäksi opiskelet myös dokumentointitekniikoiden perusteet ja perehdyt digitaalisiin dokumentointimenetelmiin. Nämä opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana, toisen vuoden keväällä, suoritat perusharjoittelun, jossa pääset kartuttamaan osaamistasi työelämässä.

Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennät ammattitaitoasi restaurointitekniikoiden ja erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia sekä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käyt syvällisemmin läpi restauroinnin suunnittelu -, restaurointitekniikat- ja restaurointiprosessi-moduuleissa. Syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä.

Käytännön projekteissa tutustut erilaisiin materiaaleihin ja teknikoihin. Esineissä ja interiöörikohteissa ilmenevät vauriot ja materiaalien valinta sekä restaurointitekniikat tulevat sinulle tutuiksi. Pääset näyttämään kykysi työelämässä hanke- ja projektityöskentelyn kautta. Täydentävien opintojen aikana opiskelijan on mahdollisuus suunnata osaamistaan yksilöllisten projektien, harjoitteluiden ja valintojen mukaisesti. Opinnäytetyössä opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan.


Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.
Restauroinnin koulutus muodostuu ydinosaamisesta (135 op) ja täydentävästä osaamisesta (105 op).

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat
• Restaurointi ammattina15op
• Kielet 15op
• Materiaalit 15op
• Menetelmät 15 op
• Taiteen soveltaminen 15 op
• Analyysimenetelmät 15 op
• Restauroinnin suunnittelu 15 op
• Harjoittelu (perus) 15 op
• Opinnäytetyö 15 op

Restauroinnin täydentäväosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista:
• Restaurointitekniikat 15 op
• Erikoistekniikat15 op
• Restaurointiprosessi 15 op
• TKI-projekti 15 op
• Harjoittelu (syventävä) 15
• Valinnaiset opinnot 30 op

Opintojen tavoite

Artenomi (AMK) on restauroinnin ammattilainen, joka soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien. Koulutuksen painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut ja erilaiset esineet.

Artenomina etsit taustatietoa historiallisten rakennusten interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Tietojen pohjalta suunnittelet ja toteutat historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja ja menetelmiä. Näin säilytetään kohteiden historiallinen arvo ja varmistetaan niiden säilyminen tuleville sukupolville. Restaurointiopinnoissa opit koko konservointiprosessin dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Artenomin työssä tarvittavien kädentaitojen ohella opiskelet laajat teoreettiset, tekniset, tieteelliset ja taidehistorialliset tiedot.
Rakennusinteriöörien ja esineistön alkuperäisten materiaalien ja perinteisten tekniikoiden ohella koulutuksessa korostuvat kulttuurihistoriallisten tutkimusmenetelmien soveltaminen työssä sekä dokumentointi- ja kartoitusmenetelmät. Koulutukseen sisältyy myös tyyli- ja taidehistoriaa sekä konservoinnin ja restauroinnin etiikkaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Restauroinnin koulutus tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen kanssa sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Oppimisympäristöinä ovat työelämän oppimisprojektit, joissa työskentelevät yhdessä opiskelijat, työelämän edustajat ja opettajat. Pitkäaikaista yhteistyötä on tehty esimerkiksi Unescon maailmanperintökohteen Verlan tehdasmuseon kanssa.

Opiskelijat ovat olleet mukana toteuttamassa esimerkiksi seuraavia projekteja:
• tasavallan presidentin linnan kalusteiden kunnostaminen
• eduskunnan kalusteiden kunnostaminen
• Svinhufvudin kotimuseon kunnostaminen
• Verla tehdasmuseo, Unescon maailmanperintökohde
• Keisarinasema Lappeenranta
• Kouvolan Poikilo-museot


Millaisia yhteistyöprojekteja on tehty?

Jokainen opiskelija tekee opintojensa aikana useita työelämäläheisiä oppimisprojekteja, monesti usealle erilaiselle organisaatiolle. Tietojen, taitojen ja asenteiden osaamisen lisäksi verkostot kasvavat, elinkeinoelämä tulee tutuksi sekä työllistymisen kannalta tärkeitä referenssejä ja suhteita syntyy.

Tutkimus-, kehitys- ja innovointiprosessit sekä oppiminen tapahtuvat osaamiskokonaisuuksien työelämäläheisissä hankkeissa ja projekteissa.
Jokainen restauroinnin kohde on yksilöllinen, ja siksi restaurointityö sisältää aina kohteen huolellisen tutkimuksen. Kohteen nykytila, alkuperäiset materiaalit ja rakenne, vaurioituminen, materiaalien muutokset, kohteen käyttö- ja säilytysolosuhteet sekä niissä tapahtuneet muutokset selvitetään.

Kohteen aiemmat dokumentit ovat myös tärkeää tutkimusmateriaalia. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien sopivuus tarkoitukseensa on tutkittava ja testattava huolella ennen toimenpiteiden valintaa. Siksi materiaalitutkimus on restauroinnin koulutuksen tutkimuksellinen painopiste. Dokumentointi on oleellinen osa restaurointiprosessia, ja sitä toteutetaan kuvaamalla, kohdepiirustuksin ja kirjallisesti.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan ja näin myös nopeuttaa opintojasi.

Päiväopiskelu eli työviikkopohjaisessa oppimisväylässä noudatetaan opetussuunnitelman mukaista työjärjestystä. Opiskelu rytmittyy työjärjestyksen mukaisesta ryhmäopetuksesta ja itsenäisistä oppimistehtävistä. Valitessasi työviikkopohjaisen väylän valmistut normaalissa ajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa työelämään siirtymistä, voit valita opintoja nopeuttavan oppimisväylän. Jos sinulla on viimeisen 10 vuoden ajalta koulutusalan työkokemusta, on se mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittaa verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimisväylä sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle.

Voit valita työssäkäyntiin integroidun oppimisväylän, mikäli työskentelet koulutusalaasi vastaavissa työtehtävissä. Valitessasi kyseisen oppimisväylän, on sinun sovittava yhteistyöstä työnantajan kanssa. Voit suorittaa opintojaksoja työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Osaamisen kehittyminen vaatii perehtymistä opintojakson sisältöihin, joiden hallitseminen osoitetaan etukäteen sovittuina oppimistehtävinä tai näyttöinä. Oppimistehtävän suorittamisesta sinun tulee aina sopia etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Restauroinnin artenomit työllistyvät esimerkiksi restaurointiin erikoistuneissa yrityksissä, valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä museoissa tai muissa julkisyhteisöissä. Opetus- ja ohjaustoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä.

Restauroinnin koulutus antaa hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista, ja sitä tuetaan Xamkissa yrittäjyysopinnoin.

Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi harjoittelussa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistä ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksia.

Artenomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• suunnittelija
• restaurointiyrittäjä
• restaurointiasiantuntija
• restauroinnin opettaja
• kansalaisopiston opettaja
• työpajaohjaaja
• museoapulainen
• museomestari

Koulutuksen oppimisympäristöt

Teoriaopintojen lisäksi opiskeluissa korostuu käytännön tekeminen. Käytännön työn kohteina on yhteistyökumppaneiden tai yksityisten asiakkaiden esineet tai rakennukset. Olemme tehneet esimerkiksi Tasavallan presidentin kanslian kalusteita, Eduskunnan kalusteita ja Svinhufvudin kotimuseon interiöörejä ja kalusteita ja Verlan tehdasmuseon esineitä ja rakennuksia.

Materiaalien tutkiminen tehdään restauroinnin laboratoriossa, josta löytyy mikroskooppien lisäksi XRF-analysaattori, FTIR-spektrometri ja spektrofotometri. Restauroinnin kemianopinnoissa opettelet käyttämään näitä laitteita sekä tutkimaan ja tunnistamaan erilaisia materiaaleja.

Restaurointi, päivätoteutus
Tunnus
(REKV24SP)
Restaurointi, päivätoteutus
Tunnus
(REKV23SP)
Restaurointi, päivätoteutus
Tunnus
(REKV22SP)
Restaurointi, päivätoteutus
Tunnus
(REKV21SP)
Restaurointi, päivätoteutus
Tunnus
(REKV20SP)

Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3263 Ryhmät REKV22SP GRKV22SP SKKV22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3212 Ryhmät GRKV21SP GDKV23SP
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00ED01-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC94-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus RE00ED00-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC95-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC97-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC93-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 17.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EQ39-3003 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus RE00BH95-3005 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EA65-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00BH76-3006 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00BH75-3006 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 25.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC92-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC89-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC98-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 13.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DF51-3005 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC96-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC90-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 02.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC90-3004
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EW60-3001
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC91-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 29.04.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus RE00ED02-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus RE00EC99-3002 Ryhmät REKV21SP
Ajoitus 10.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3206 Ryhmät REKV22SP MPKV23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00ED95-3005 Ryhmät REKV24SP
Ajoitus 28.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00ED01-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus RE00ED00-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC97-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC86-3005 Ryhmät REKV24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 30.04.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3345 Ryhmät REKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC98-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 15.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DF51-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 07.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC96-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC85-3005 Ryhmät REKV24SP
Ajoitus 01.11.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC99-3003 Ryhmät REKV22SP
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3317 Ryhmät GRKV24SP GDKV24SP SKKV24SP REKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus RE00EC87-3005 Ryhmät REKV24SP