Siirry suoraan sisältöön

Restauroinnin koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
artenomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Artenomi (AMK) on restauroinnin ammattilainen, joka soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien. Koulutuksen painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut ja erilaiset esineet.

Artenomina etsit taustatietoa historiallisten rakennusten interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Tietojen pohjalta suunnittelet ja toteutat historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja ja menetelmiä. Näin säilytetään kohteiden historiallinen arvo ja varmistetaan niiden säilyminen tuleville sukupolville. Restaurointiopinnoissa opit koko konservointiprosessin dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Artenomin työssä tarvittavien kädentaitojen ohella opiskelet laajat teoreettiset, tekniset, tieteelliset ja taidehistorialliset tiedot.
Rakennusinteriöörien ja esineistön alkuperäisten materiaalien ja perinteisten tekniikoiden ohella koulutuksessa korostuvat kulttuurihistoriallisten tutkimusmenetelmien soveltaminen työssä sekä dokumentointi- ja kartoitusmenetelmät. Koulutukseen sisältyy myös tyyli- ja taidehistoriaa sekä konservoinnin ja restauroinnin etiikkaa.

Koulutuksen sisältö

Restauroinnin koulutuksessa ammattitaito rakentuu taideopintojen, museologia- ja kulttuurihistoriaopintojen sekä materiaalien ja tekniikoiden opintojen pohjalta. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen nivoutuu luontevasti osaksi kaikkia opintoja.

Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Lisäksi opiskelet myös dokumentointitekniikoiden perusteet ja perehdyt digitaalisiin dokumentointimenetelmiin. Nämä opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana, toisen vuoden keväällä, suoritat perusharjoittelun, jossa pääset kartuttamaan osaamistasi työelämässä.

Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennät ammattitaitoasi restaurointitekniikoiden ja erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia sekä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käyt syvällisemmin läpi restauroinnin suunnittelu -, restaurointitekniikat- ja restaurointiprosessi-moduuleissa. Syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä.

Käytännön projekteissa tutustut erilaisiin materiaaleihin ja teknikoihin. Esineissä ja interiöörikohteissa ilmenevät vauriot ja materiaalien valinta sekä restaurointitekniikat tulevat sinulle tutuiksi. Pääset näyttämään kykysi työelämässä hanke- ja projektityöskentelyn kautta. Täydentävien opintojen aikana opiskelijan on mahdollisuus suunnata osaamistaan yksilöllisten projektien, harjoitteluiden ja valintojen mukaisesti. Opinnäytetyössä opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan.


Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.
Restauroinnin koulutus muodostuu ydinosaamisesta (135 op) ja täydentävästä osaamisesta (105 op).

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat
• Restaurointi ammattina15op
• Kielet 15op
• Materiaalit 15op
• Menetelmät 15 op
• Taiteen soveltaminen 15 op
• Analyysimenetelmät 15 op
• Restauroinnin suunnittelu 15 op
• Harjoittelu (perus) 15 op
• Opinnäytetyö 15 op

Restauroinnin täydentäväosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista:
• Restaurointitekniikat 15 op
• Erikoistekniikat15 op
• Restaurointiprosessi 15 op
• TKI-projekti 15 op
• Harjoittelu (syventävä) 15
• Valinnaiset opinnot 30 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan ja näin myös nopeuttaa opintojasi.

Päiväopiskelu eli työviikkopohjaisessa oppimisväylässä noudatetaan opetussuunnitelman mukaista työjärjestystä. Opiskelu rytmittyy työjärjestyksen mukaisesta ryhmäopetuksesta ja itsenäisistä oppimistehtävistä. Valitessasi työviikkopohjaisen väylän valmistut normaalissa ajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa työelämään siirtymistä, voit valita opintoja nopeuttavan oppimisväylän. Jos sinulla on viimeisen 10 vuoden ajalta koulutusalan työkokemusta, on se mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa. Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittaa verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimisväylä sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle.

Voit valita työssäkäyntiin integroidun oppimisväylän, mikäli työskentelet koulutusalaasi vastaavissa työtehtävissä. Valitessasi kyseisen oppimisväylän, on sinun sovittava yhteistyöstä työnantajan kanssa. Voit suorittaa opintojaksoja työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Osaamisen kehittyminen vaatii perehtymistä opintojakson sisältöihin, joiden hallitseminen osoitetaan etukäteen sovittuina oppimistehtävinä tai näyttöinä. Oppimistehtävän suorittamisesta sinun tulee aina sopia etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Restauroinnin artenomit työllistyvät esimerkiksi restaurointiin erikoistuneissa yrityksissä, valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämissä museoissa tai muissa julkisyhteisöissä. Opetus- ja ohjaustoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä.

Restauroinnin koulutus antaa hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista, ja sitä tuetaan Xamkissa yrittäjyysopinnoin.

Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi harjoittelussa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistä ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksia.

Artenomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• suunnittelija
• restaurointiyrittäjä
• restaurointiasiantuntija
• restauroinnin opettaja
• kansalaisopiston opettaja
• työpajaohjaaja
• museoapulainen
• museomestari

TKI ja työelämäyhteistyö

Restauroinnin koulutus tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen kanssa sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Oppimisympäristöinä ovat työelämän oppimisprojektit, joissa työskentelevät yhdessä opiskelijat, työelämän edustajat ja opettajat. Pitkäaikaista yhteistyötä on tehty esimerkiksi Unescon maailmanperintökohteen Verlan tehdasmuseon kanssa.

Opiskelijat ovat olleet mukana toteuttamassa esimerkiksi seuraavia projekteja:
• tasavallan presidentin linnan kalusteiden kunnostaminen
• eduskunnan kalusteiden kunnostaminen
• Svinhufvudin kotimuseon kunnostaminen
• Verla tehdasmuseo, Unescon maailmanperintökohde
• Keisarinasema Lappeenranta
• Kouvolan Poikilo-museot


Millaisia yhteistyöprojekteja on tehty?

Jokainen opiskelija tekee opintojensa aikana useita työelämäläheisiä oppimisprojekteja, monesti usealle erilaiselle organisaatiolle. Tietojen, taitojen ja asenteiden osaamisen lisäksi verkostot kasvavat, elinkeinoelämä tulee tutuksi sekä työllistymisen kannalta tärkeitä referenssejä ja suhteita syntyy.

Tutkimus-, kehitys- ja innovointiprosessit sekä oppiminen tapahtuvat osaamiskokonaisuuksien työelämäläheisissä hankkeissa ja projekteissa.
Jokainen restauroinnin kohde on yksilöllinen, ja siksi restaurointityö sisältää aina kohteen huolellisen tutkimuksen. Kohteen nykytila, alkuperäiset materiaalit ja rakenne, vaurioituminen, materiaalien muutokset, kohteen käyttö- ja säilytysolosuhteet sekä niissä tapahtuneet muutokset selvitetään.

Kohteen aiemmat dokumentit ovat myös tärkeää tutkimusmateriaalia. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien sopivuus tarkoitukseensa on tutkittava ja testattava huolella ennen toimenpiteiden valintaa. Siksi materiaalitutkimus on restauroinnin koulutuksen tutkimuksellinen painopiste. Dokumentointi on oleellinen osa restaurointiprosessia, ja sitä toteutetaan kuvaamalla, kohdepiirustuksin ja kirjallisesti.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Teoriaopintojen lisäksi opiskeluissa korostuu käytännön tekeminen. Käytännön työn kohteina on yhteistyökumppaneiden tai yksityisten asiakkaiden esineet tai rakennukset. Olemme tehneet esimerkiksi Tasavallan presidentin kanslian kalusteita, Eduskunnan kalusteita ja Svinhufvudin kotimuseon interiöörejä ja kalusteita ja Verlan tehdasmuseon esineitä ja rakennuksia.

Materiaalien tutkiminen tehdään restauroinnin laboratoriossa, josta löytyy mikroskooppien lisäksi XRF-analysaattori, FTIR-spektrometri ja spektrofotometri. Restauroinnin kemianopinnoissa opettelet käyttämään näitä laitteita sekä tutkimaan ja tunnistamaan erilaisia materiaaleja.

Restaurointi, päivätoteutus
Restaurointi, päivätoteutus
Restaurointi, päivätoteutus
Restaurointi, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Restauroinnin koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Ksenia Visser
 • Hanna Aronen
Opiskelijaryhmät
 • GRKV21SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • SKKV21SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Aika ja paikka

Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kulttuurin koulutusten (SK, GR, RE) yhteinen englannin toteutus. Yhteistä opetusta verkossa viikoittain ennen talvilomaa, sen jälkeen ryhmäkohtaisia tunteja Kouvolan kampuksella.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattienglanti-opintojaksosta on olemassa myös pääosin verkossa järjestettävä toteutus.
Ammattienglantia voi opiskella pääosin verkossa kesäisin.

Aiemman osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Jos sinulla on aiempia korkeakoulutason opintoja ammattienglannissa tai työssä hankittua ammatillista englannin osaamista ja haluat hyväksilukea näitä, katso lisätietoja Luxista: https://ksamk.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Osaaminen-tunnistaminen-kieliopinnoissa.aspx

TKI ja työelämäyhteistyö

Englantia työelämän viestintätilanteisiin.

Tentit ja muut määräajat

Yhteinen verkkotentti kurssin viimeisellä viikolla työjärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä, joka koostuu lähi-/verkkotunneista sekä itsenäisistä ja ryhmätehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on kulttuurialan yhteinen Ammattienglannin toteutus, ensi sijassa ryhmille GRKV21SP, SKKV21SP ja REKV21SP, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille.

Kaikille ryhmille yhteistä opetusta verkossa viikoilla 2-7. Itsenäistä opiskelua viikko 8.

Viikot 10-15 ryhmäkohtaiset tunnit Kouvolan kampuksella.

Viikko 16 suulliset esitykset kahtena eri päivänä. Opiskelija voi itse valita, pitääkö esityksen verkossa vai kampuksella.

Viikko 17 verkkotentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, kirjallinen tentti, suullinen esitys, opiskelijan aktiivisuus ja lähi-/verkkotunneille osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Arvioinnissa huomioidaan myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset ja niistä johdetut kansalliset amk-
taitotasokuvaukset sekä englannin suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Restauroinnin koulutus
 • Degree Programme in Game Design
Opettaja
 • Päivi Korhonen
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen
Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • GRKV20SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • GDKV22SP
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Räätälöity.
kaikille aloille yhteinen osio (6 kokoontumiskertaa) ja vk.10-> alakohtaisesti räätälöity materiaali ja harjoitukset (6 kokoontumiskertaa).

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on kulttuurialan yhteinen Ammattiruotsin toteutus, ensi sijassa ryhmille GDKV22SP, REKV22SP ja GRKV20SP, mutta myös muille kulttuurialan opiskelijoille.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

4 kaikille aloille yhteistä teemaa
+ alakohtaiset materiaalit ja harjoitukseyt

Lisätietoja opiskelijoille

opettajat:
marja-liisa.sirén-huhtinen@xamk.fi
paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. kirjallinen tentti (AS:1-5)
2. Suulliset näytöt (AS: 1-5)
3. aktiivinen osallistuminen tunneille
4. Learn-tehtävien suorittaminen aikatauun mukaisesti

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Sanna Pitkäniemi-Toroska
 • Nina Palmros
Vastuuhenkilö

Nina Palmros

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet dokumentoinnin periaatteet konservoinnissa ja restauroinnissa

Osaat laatia kohteesta kuntokartoituksen, konservointi-/restaurointisuunnitelman ja -raportin

Osaat tallentaa kohteesta tarvittavaa informaatiota, kuten valokuvia, piirustuksia, näytteitä ja liittää niitä raporttiin.

Osaat eri materiaalianalyysitekniikat sekä ottaa näytteen poikkileikkausta varten.

Osaat käyttää eri mittausvälineitä/laitteita ja osaat tallentaa tietoa asianmukaisesti

Osaat tehdä kohteessa tarvittavan dokumentointivalokuvauksen ja tutkimusnäytteiden ottoon liittyvät kirjaukset tutkimusraporttia varten

Osaat kraateri- ja väriporrastekniikat sekä ottaa näytteen poikkileikkausta varten

Osaat mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja poikkileikkausnäytteen valutekniikan

Osaat valokuvata kokonaisuuksia ja yksityiskohtia

Osaat kohdepiirtämisen ja vapaan käden piirtämisen

Sisältö

Miten restaurointisuunnitelma ja -tutkimusraportti tehdään?
Mitä on väridokumentointi esimerkiksi maalikerroksissa?
Mitkä ovat mikroskooppivalokuvauksen perusteet?
Miten tutkimusnäytteitä käsitellään ja mikroskopoidaan laboratoriossa tutkimusta varten?
Miten mitataan, valokuvataan ja piirretään alustavat luonnokset kohteessa ja toteutetaan niiden pohjalta mittapiirrokset erilaisin tekniikoin?
Mikä on kohteentutkimuksen ja dokumentoinnin tarkoitus konservoinnissa/restauroinnissa?

Opiskelumateriaali

Vilhelm Helander, Simo Freese, Georg Grotenfelt, Aimo Nissi,Timo Jeskanen (toim.). 1997. Hokos, warma, voloi...taloja ja kyliä saaristosta, Karjalasta ja Inkeristä.Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto. Pohjoinen. ISBN 951-749-305-3.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus ja ohjaus (5 op).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaamisen näyttö.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Hyväksiluku tai osittainen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännöntyön osuudessa koulun asiakastyökohde

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtävä kokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat keskeisimmät esinekonservointi-/restaurointimenetelmät erilaisille materiaaleille.

Ymmärrät eettisen pohdinnan merkityksen käytännön toteutuksen yhteydessä.

Ymmärrät konservointi/restaurointiprosessin yrittäjyyden kannalta.

Osaat käyttää eettisesti ja ammatillisesti oikeita ratkaisuja itsenäisesti erilaisissa ongelmatilanteissa.

Osaat toteuttaa konservointi/ restaurointiprosessin kokonaisuudessaan.

Sisältö

Miten osaat soveltaa erikoistekniikoita erilaisissa konservointi/restaurointi kohteissa, kuten esimerkiksi koristemaalausta, kultausta ja valamista?

Miten esineiden erilaiset pintakäsittelyjen, rakenteiden ja osien konservointi ja restaurointi suunnitellaan?

Miten erilaisia materiaaleja analysoidaan käytännön kohteen toteutuksen suunnittelun tueksi?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset koulun asiakastöiden avulla

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit analysoimaan konservoitavaa/restauroitavaa kohdetta, tekemään kuntokartoituksen ja sen mukaan päättämään mahdolliset korjausmenetelmät.

Opit ymmärtämään erilaisten vaurioiden syytä

Opit käytännössä tunnistamaan eri aikakausien perinteisiä materiaaleja ja työtapoja.

Perehdyt esineiden erilaisten pintakäsittelyjen, rakenteiden ja osien konservointiin/restaurointiin eettisten valintojen, analyysien ja tutkimusten avulla.

Ymmärrät dokumentoinnin tärkeyden

Sisältö

Miten käytät konservointi/restaurointi tekniikoita erilaisissa kohteissa?

Miten raportoit työprosessin kirjallisesti?

Miten ratkaiset kohteessa ilmeneviä ongelmia?

Miten tekemäsi päätökset vaikuttavat esineen säilymiseen?

Opiskelumateriaali

Conservation of furniture

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulun asiakastöitä osana opintojakson käytännöntyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt harjoitustehtävät.
Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
 • Sanna Pitkäniemi-Toroska
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat keskeisimmät konservointi/restaurointimenetelmät erilaisille materiaaleille interiööreissä.

Ymmärrät eettisen pohdinnan merkityksen käytännön toteutuksen yhteydessä?

Ymmärrät konservointi/restaurointiprosessin yrittäjyyden kannalta.

Osaat käyttää eettisesti ja ammatillisesti oikeita ratkaisuja itsenäisesti erilaisissa ongelmatilanteissa.

Osaat toteuttaa konservointi/ restaurointiprosessin kokonaisuudessaan.

Sisältö

Miten osaat soveltaa erikoistekniikoita erilaisissa konservointi/restaurointi kohteissa, kuten esimerkiksi koristemaalausta ja valamista?

Miten huonetilojen erilaiset pintakäsittelyjen konservointi ja restaurointi suunnitellaan?

Miten erilaisia materiaaleja analysoidaan käytännön kohteen toteutuksen suunnittelun tueksi?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset koulun asiakastöiden avulla.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Katariina Ruuska-Jauhijärvi
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät dokumentoinnin ja kuntokartoituksen merkityksen interiöörirestauroinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opit käytännössä tunnistamaan eri aikakausien perinteisiä materiaaleja ja työtapoja.

Perehdyt interiöörien erilaisten pintakäsittelyjen restaurointiin eettisten valintojen, analyysien ja tutkimusten avulla.

Sisältö

Ymmärrät miten dokumentointi ja kuntokartoitus vaikuttavat interiöörirestauroinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiedät millaisia eri perinteisiä materiaaleja ja tekniikoita on käytetty eri aikakausina?

Sovellat miten etiikka, analyysit ja aikaisemmat tutkimukset vaikuttavat restaurointiprosessiin?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoituksina koulun asiakastyökohteita

Opiskelijan työmäärä

Suomeksi
5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Sanna Pitkäniemi-Toroska
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustut kipsiin materiaalina ja eri muottiaineisiin sekä käyttöhistoriaan.

Osaat kipsikoristeiden ja huonekalujen koristeosien valmistustekniikoiden perusteet.

Ymmärrät kipsikoristeiden konservoinnin ja restauroinnin perusteet.

Sisältö

Millaisia erilaisia materiaaleja ja tekniikoita esineissä on?

Miten koristeen voi kopioida?

Millaisia kipsitekniikoita on?

Miten konservoit ja restauroit erikoistekniikoilla tehtyjä kohteita?

Opiskelumateriaali

Kipsin valu ja muottikoristeisiin liittyvä kirjallisuus.
Korjausmenetelmät kipisitöissä ja kipsin pintakäsittelyyn liittyvä kirjallisuus
Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset koulun asiakastöiden avulla

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt rakennusdokumentoinnin historiaan ja menetelmiin sekä kehitykseen.

Tutustut tekniseen piirtämisen eri menetelmiin teoriassa ja käytännössä.

Perehdyt esineiden dokumentointimenetelmiin.

Tutustus esitystekniikkaan.

Sisältö

Millainen on rakennusdokumentoinnin historia, menetelmät ja kehitys?

Miten rakennuksen yksityiskohtia piirretään?

Millaisia ovat teknisen piirtämisen ohjeet?

Miten valokuvaa voidaan hyödyntää dokumentoinnissa?

Opiskelumateriaali

Teknisen piirustuksen perusteet, Aimo Pere
SFS-standardit
Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kohde koulun asiakastyö

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Toteutuksen osien kuvaus

Tekninenpiirtäminen
Vauriokartoitus ja dokumentaatio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt harjoitustehtävät.
Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
- tunnistaa tavallisimmat luonnonkuidut
- orgaanisten materiaalien tuntemusta ja tunnistaa puulajeja
- preparoida puunäytteen mikroskooppitarkasteluun
- käyttää stereo- ja valomikroskooppia materiaalien tutkimuksessa
- mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja tuottaa dokumentointimateriaalia tutkittavista näytteistä
- soveltaa aiemmissa kemian kursseissa opittuja asioita projekti- ja opinnäytetyössäsi

Sisältö

- Mitä ovat luonnonkuidut?
- Miten luonnonkuituja tunnistetaan laboratoriossa referenssinäytteiden avulla?
- Mitä on kuituanalyysi?
- Miten eri puulajeja tunnistetaan ja miten referenssipuunäytteitä analysoidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta. Lisäksi jaetaan joitakin monisteita joko paperiversioina tai Learnin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Edellytetään että restauroinnin aikaisemmat kemian opinnot on suoritettu.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot
Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 5 op
Projekti 10 op

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Sanna Pitkäniemi-Toroska
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ja osaat tarvittaessa tunnistaa perinteisiä sekä moderneja pintakäsittelymateriaaleja kuten liimat, täyteaineet, sideaineet ja niiden ominaisuudet.

Osaat soveltaa erilaisten pintakäsittelymateriaalien käyttöä konservoinnissa ja restauroinnissa ja hyödyntää muita konservointi- ja restaurointimateriaaleja.

Hallitset teoreettiset tiedot eri pintakäsittelymenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta konservointiin ja restaurointiin.

Tutustut keskeisimpiin pintakäsittelytekniikoihin sekä niiden kehitykseen ja käytön historiaan.

Sisältö

Millaisia materiaaleja esine- ja interiöörikonservoinnissa ja restauroinnissa käytetää?

Millaisia ovat materiaalien kemialliset ominaisuudet ja työturvallisuus sekä millaisia ovat materiaalien käyttöominaisuudet?

Millaisia ovat vanhoissa esineissä ja interiööreissä käytettyt pintakäsittelytekniikat?

Miten erilaistet pintakäsittelyt ovat kehittyneet?

Millaisia vaurioita erilaisille materiaaleille ja rakenteille syntyy?

Millaisia tekniikoita käytät konservoinnissa ja restauroinnissa?

Mitä ovat pintakäsittelyaineet ja miten niitä käytetään?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön kokeiluja koulun asiakastöiden avulla

Opiskelijan työmäärä

10 op on = 270 h, josta itsenäisentyön osuus on 130h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Opiskelumateriaali

Conservation furniture
Opintojaksolla jaettava materiaali
Conservation of metals

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen. Viikko kohtaiset harjoitustehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan yhteistyömuseoilta saatuja käytännön kohteiden restaurointi- ja konservointitöitä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja raportit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Jaana Hermunen
Vastuuhenkilö

Jaana Hermunen

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- osaat esineen säilyttämiseen liittyvät menetelmät
- ymmärrät olosuhteiden vaikutuksen kohteiden säilyttämiselle
- tiedät eettiset ongelmat, jotka liittyvät museoiden säilytyspolitiikkaan
- tiedät ammattieettiset periaatteet

Sisältö

- Mitä tarkoittaa kulttuurihistoriallisen esineistön ja interiöörien säilyttäminen?
- Millaisia ovat kulttuurihistoriallisen esineistön ja interiöörien säilyttämiseen liittyvät olosuhteet?

Yksilölliset oppimisväylät

Aiemmat opinnot, hakittu työkokemus, niiden toteaminen

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Museologian perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Jaana Hermunen
Vastuuhenkilö

Jaana Hermunen

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset konservoinnin ja restauroinnin historian, filosofian ja etiikan perusteet
- ymmärrät konservointi-/restaurointiperiaatteet, julkilausumat ja lainsäädännön
- osaat soveltaa historiaa ja etiikkaa kohteen konservoinnin/restauroinnin suunnittelussa ja toteutuksessa
- tunnet museologian teorian
- tunnet museologiaan liittyvät kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiseen liittyvät yleiset säännöt
- tunnistat oman toimialasi paikan venäläisessä yhteiskunnassa ja sen elinkeinorakenteessa
- tunnet oman alan venäläisiä toimintatapoja ja -malleja
- tunnet tärkeimpiä alan toimijoita sekä Suomessa että Venäjällä; osaat toimia oman alan venäläisen kollegan kanssa

Sisältö

- Mitä eri järjestöjä ja organisaatioita alalla on?
- Mitä on konservoinnin ja restauroinnin historia?
- Miten soveltaa eettisiä periaatteita ja arvoja alalla? Millaista on museologian teoria?

Yksilölliset oppimisväylät

Hankittu osaaminen muualla, sen toteaminen

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Museologia 5 op

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-oppimispohjalla tehtävät ja lähitoteutus luennot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämä näyttäytyy opintojakson ohessa ammatillisena kasvuna ja tutustumisessa alaan.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27 t opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa korjata ovissa ja ikkunoissa esiintyviä rakenteellisia vaurioita. Opiskelija osaa tehdä ikkunalasituksen Opiskelija osaa tunnistaa ovissa ja ikkunoissa käytettyjä maaleja. Opiskelija tunnistaa eri aikakausien historiallisia ikkuna- ja ovityylejä.

Sisältö

Perinneikkunoiden ja -ovien puukorjaukset ja pintakäsittelyt perinteisin menetelmin. Teorian ja harjoitustöiden avulla tutustutaan ovien ja ikkunoiden restaurointiin liittyviin ongelmiin ja työvaiheisiin.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna

Teet harjoittelun aikana ammattialan työtehtäviä.

Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

Harjoittelukohteen materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen. Viikko kohtaiset harjoitustehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu toteutetaan työelämäkohteessa, jonka opiskelija hankkii itse

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- hallitset väri- ja valo-opin perusteet
- osaat tunnistaa yleisimpiä luonnon pigmenttejä analyysikaavioiden ja osoitusreaktioiden avulla
- osaat mitata värispektrejä spektrofotometrillä
- osaat tunnistaa tyypillisimpien pigmenttien spektrit referenssispektrien perusteella
- hallitset orgaanisen kemian perusteet
- ymmärrät kemian perustietojen yhteyden konservoinnissa ja restauroinnissa esiintyviin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin
- osaat teoriassa XRF-analyysin perusteet ja tehdä XRF-analysaattorilla vaadittavat referenssimittaukset
- tunnet teoriassa myös muita materiaalitutkimuksen analyyttisiä menetelmiä

Sisältö

- Mitä on luonnon väriaineiden sekä väri- ja valo-opin teoria?
- Millaisia erilaisia väripigmentejä on olemassa?
- Miten tehdään referenssipigmenttien mittauksia spektrofotometrillä ja miten spektrejä tulkitaan?
- Miten pigmenttianalyysejä tehdään laboratoriossa?
- Mitä ovat orgaanisen kemian perusteet?
- Mitkä ovat konservointiin ja restaurointiin liittyvät tärkeimmät orgaaniset materiaaliryhmät?
- Miten XRF-analysaattoria käytetään materiaalitutkimuksessa?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opiskelijoille opintojakson Learn-alustan kautta. Pigmenttikansioiden tekoon opiskelija hankkii itse kansion, akvarellipaperia ja muovitaskuja.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h josta itsenäisentyön osuus on 55h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perinteisten pintakäsittelytekniikoiden perusteet.

Ymmärrät eri pintakäsittelymateriaalien ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä erilaisia materiaaleja ja tekniikoita esineissä on?

Miten erikoispintakäsittelytekniikoilla käsiteltyjä esineitä konservoidaan/ restauroidaan?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit
Pintakäsittelyn erikoisteklniikoihin liittyvä kirjallisuus ja artikkelit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännöntyön osuudessa harjoituksia koulun asiakastöihin.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyön osuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat leikkavan sorvauksen perusteet

Osaat huoltaa leikkavat puuntyöstövälineet

Osaat koristeveistämisen perusteet

Osaat erilaisia intarsiakuvioiden valmistustekniikoita

Osaat restauroida erilaisia puukoristeita

Tunnistat erilaisia puumateriaaleja

Sisältö

Mitä on leikkaava puunsorvaus tekniikka?

Mitä eroa on erilaisilla intarsia tekniikoilla?

Miten intarsia tekniikat ovat kehittyneet?

Miten eri puulajeja voidaan hyödyntää erilaisissa rakennus ja huonekalu koristelussa?

Miten huollan puuntyöstön erikoistyökaluja?

Miten voin restauroida erilaisia puukoristeita?

Opiskelumateriaali

Puun työstötekniikoihin perehdyttävä kirjallisuus ja muu materiaali, esimerkiksi intarsia, sorvaus ja koristeveisto

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harrjoitukset koulun asiakastöiden yhteydessä.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135h, josta itsenäisentyönosuus 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 21

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- osaat työskennellä alan tarpeiden mukaan puuntyöstökoneilla
- tunnet puuntyöstökoneilla noudatettavat työsuojeluohjeistukset
- osaat ottaa huomioon työergonomiset ohjeet
- tunnistat erilaiset liitostavat sekä niiden valmistamisen ja mitoittamisen
- ymmärrät huonekalun valmistusprosessin
- ymmärrät materiaalien ja rakenteiden merkityksen huonekaluissa
- hallitset käsityövälineiden käyttöä ja huoltoa
- tunnistat eri puulajien ominaisuuksia ja ominaisuuksien merkityksen erilaisissa käyttökohteissa

Sisältö

- Mitkä ovat puuntyöstökoneiden käyttöohjeistukset ja työturvallisuusohjeistukset?
- Miten puurakenteita ja -liitoksia mitoitetaan?
- Mitä erilaisia puulajeja on olemassa ja miten niitä tunnistetaan?
- Mitä on puu ja millaisia ominaisuuksia puulla on?

Opiskelumateriaali

Puutyöalan kirjallisuus.
Puutyöalan materiaalioppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen. Viikko kohtaiset harjoitustehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 t = 135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutetut harjoitustyöt sekä käytännön työskentely työpajassa.
Raportti opintojaksosta, johon sisältyy tiedon hankintaa anettuihin aiheisiin.
Portfolio toteutetuista töistä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Elina Rauhala
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt rakennuksen kehityksen historiaan alkaen kodasta paritupaan ja talousrakennuksiin.

Ymmärrät, miten maanjako on vaikuttanut kyläkuvaan, pihapiiriin ja yksittäisiin rakennuksiin.

Tunnistat lakien, säädösten ja kaavoituksen merkityksen rakennetun kulttuuriympäristön suojelussa.

Tiedät eri aikakausien rakennusmateriaaleja ja –tekniikoita sekä rakennusmenetelmiä.

Osaat arvottamisen perusteet rakennuksen suojelussa ja sen perusteella hahmotat kohteen ominaispiirteitä säilyttävät restaurointitoimenpiteet.

Sisältö

Miten rakennusperintö on kehittynyt aikojen kuluessa ja miten maajako on siihen vaikuttanut?

Miten lait ja säädökset sekä kaavoitus vaikuttavat rakennussuojeluun?

Mitä eri materiaaleja ja tekniikoita on käytetty rakennuksissa eri aikoina?

Miten suojellun rakennuksen arvottaminen vaikuttaa kohteen säilyttävään restaurointiin?

Opiskelumateriaali

Luennot ja alan kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen työskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämä yhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt harjoitustehtävät ja aktiivisuus

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Katariina Ruuska-Jauhijärvi
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät alan perussanastoa ja periaatteita sekä ammattialan historiaa.

Tutustut alan ammattietiikkaan ja filosofiaan.

Ymmärrät konservointi-/restaurointiprosessin ja kaikki sen sisältämät vaiheet

Sisältö

Mitä alan perussanasto tarkoittaa?

Miten konservoinnin ja restauroinnin periaatteita ja menetelmiä on sovellettu eri aikakausina?

Millainen ammattietiikka alalla on ja miten filosofia on vaikuttanut siihen?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei varsinaista TKI kontaktia. Alan työelämään tutustumista ja kontaktipintaa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jarmo Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Jarmo Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset epäorgaanisen kemian perusteet
- osaat työskennellä laboratoriossa huomioiden työturvallisuuden
- tunnet kemiallisia perusmenetelmiä ja laboratoriovälineistöä
- ymmärrät kemian osana konservointia/restaurointia ja osana kohteen dokumentointia ja konservointi/restaurointiprosessia
- osaat soveltaa kemian tietoa haitallisten aineiden käytössä ja niiden asianmukaisessa hävittämisessä
- osaat valita ja hakea tietoa turvallisimmista kemiallisista menetelmistä ja käytettävistä aineista niin käyttäjän kuin kohteen kannalta
- ymmärrät konsrvoinnin/restauroinnin asettamat vaatimukset näytteenotolle

Sisältö

- Mitä ovat kemian peruskäsitteet?
- Mitä on epäorgaaninen kemia?
- Millaisia ominaisuuksia kemiallisilla aineilla on?
- Miten kemiaa sovelletaan konservoinnin ja restauroinnin laboratoriotyöskentelyyn?
- Mitä tarkoittaa työturvallisuus laboratoriossa?
- Mitä ovat käyttöturvallisuustiedotteet?
- Miten maalikerrosnäytteen poikkileikkausta tutkitaan käyttäen hartsivalua?
- Miten värikerroksia tutkitaan mikroskoopilla?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali jaetaan opintojakson Learn-alustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetus Kouvolan kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti ja palautetut oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttaa myös aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Dokumentointi ja kohteen tutkimus 5op

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
 • Sanna Pitkäniemi-Toroska
 • Diego Carlozzo
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt restaurointiprosessin työvaiheisiin.

Tiedät mitä dokumentointeja tarvitaan ennen suunnittelua.

Miten kuntokartoitus ja dokumentointi sekä suojelu vaikuttavat varsinaiseen restaurointiin.

Millaisia projektinhallintamenetelmiä on käytössä.

Tiedät alan työturvallisuus määräykset.

Perehdyt RT- tietokantaan.

Ymmärrät eettisen pohdinnan ja säilyttämisen merkityksen työn suunnittelun ja käytännön toteutuksen yhteydessä

Osaat suunnitella ja dokumentoida konservointi/restaurointiprosessin

Osaat valita oikeita ratkaisuja itsenäisesti erilaisissa ongelmatilanteissa

Ymmärrät konservointi/ restaurointiprosessin kokonaisuuden

Sisältö

Miten rakennusprojekti etenee dokumentoinnista suunnitteluun ja varsinaiseen restaurointiin?

Minkälaisia projektimenetelmiä on käytössä?

Miten rakennusmääräykset vaikuttavat restaurointiin?

Mitä on huomioitava työturvallisuudessa?

Miten osaat soveltaa erilaisia menetelmiä ja tekniikoita erilaisissa konservointi/restaurointi kohteissa?

Miten esineiden erilaiset pintakäsittelyjen/materiaalien/osien konservointi ja restaurointi suunnitellaan?

Miten voi käyttää erilaisia materiaalianalyysejä ja tutkimusmenetelmiä käytännön toteutuksen suunnittelun tueksi?

Opiskelumateriaali

Projektityöskentelykirjallisuus
Restaurointiraportit
Luentomateriaalit
Harjoitustehtävät

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen työskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön esimerkkien yhteydessä tutustuaan työelämässä toteutuneisiin projekteihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Jari-Pekka Muotio
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt oman alasi keskeisiin käytännön työtehtäviin.

Sovellat teoriassa ja käytännössä opittuja tietoja ja taitoja työelämässä.

Kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja työtehtävien kehittämiseen.

Osaat toimia oman ammattialasi mukaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Etsit erikoistumiseesi/suuntautumispolkuusi soveltuvan harjoittelupaikan.

Teet harjoittelun aikana erikoistumisalasi/suuntautumispolkusi mukaisia työtehtäviä.

Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen. Viikko kohtaiset harjoitustehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämänkohde minkä opiskelija itse hankkii

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Syventävän harjoittelun voit aloittaa, kun olet suorittanut lähes kaikki ydinosaamisen opinnot ja vähintään 15 opintopistettä sellaisia täydentäviä opintoja, jotka antavat valmiudet harjoittelussa menestymiseen ja osaamisesi kehittämiseen.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • KY Opettaja
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- hallitset yleiskuvan taiteen kehityksestä Suomessa ja Euroopassa esihistoriasta nykyhetkeen
- tunnet taidehistorian kehityksen
- tunnistat eri taidesuuntausten tuntomerkit

Sisältö

- Millaista on maailman taide, erityisesti eurooppalainen taide?
- Millaista on suomalainen taide?
- Mitkä ovat taidekaudet kronologisessa järjestyksessä?
- Millaisia ovat eri taidekausien tuntomerkit, keitä ovat tunnetuimmat taiteilijat ja heidän työnsä?
- Miten taide vaikuttaa osana yhteiskuntaa?

Opiskelumateriaali

- Pinx. Maalaustaide Suomessa 1–5. Osin; pakollisena taideorganisaatioita käsittelevä osio.
- ARS. Suomen taide –sarja. Osin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen. Viikko kohtaiset harjoitustehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot:
Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Jari-Pekka Muotio
 • Jaana Hermunen
 • Elina Rauhala
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV20SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

- asettaa tavoitteet, tutkimuskysymyksen ja tutkimustehtävän, käsitekartan ja viitekehyksen projektillesi

- valita soveltuvat tutkimusmetodit projektin läpiviemiseksi ja tutkimustehtävän ratkaisemiseksi

- laatia projektille aikataulun tutkimussuunnitelmassasi

- ennakoida ongelmatilanteita projektissa

- laatia lähdeluettelon ja suhtautua kriittisesti lähdemateriaaliin, hallita ohjeenmukaisen viittaustekniikan

- soveltaa ammattialan prosessissa tarvittavaa tietoa luovasti ja kriittisesti

- analysoida sitä, miten valitut metodit tulevat palvelemaan tutkimustehtävän ratkaisemisessa ja laatia siitä lähteisiin viitaten tutkielman

-arvioida tutkimuksen luotettavuutta

Sisältö

- Miten laadit kirjallinen esseemuotoisen tutkimussuunnitelman omasta projektistasi?

- Mikä on viitekehys ja käsitekartta?

- Mikä on tutkimussuunnitelmasi projektissasi?

- Miten muodostat objektiivisen ja analyyttisen näkemyksen tutkittavalle kohteelle ja miten valitset menetelmät, joilla toteutat projektisi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learn-alustalla. Opintojaksolla opiskelija osallistuu tiedonhaun opetukseen.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on sidottu restauroinnin 3. vuosikurssin projektityöhön.

TKI ja työelämäyhteistyö

Projektitutkielma voidaan kirjoittaa myös työharjoittelun aikana tehdystä projektista.

Tentit ja muut määräajat

Projektitutkielman eteneminen ja aikataulu kerrotaan lähiopetuksena tapahtuvan aloituskerran aikana. Aikataulu selviää myös Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opiskelija voi valita projektitutkielman aiheen myös vaihto-opiskelun tai kansainvälisen harjoittelun aikana tekemästään projektista. Projektitutkielman voi tehdä myös vaihto-opiskelun tai kansainvälisen työharjoittelun aikana.

Opiskelijan työmäärä

Tutkimussuunnitelman laatiminen pienten osatehtävien avulla.
Projektitutkielman kirjottaminen ja siihen liittyvä arviointiprosessi.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla opetellaan projektin tutkimussuunnitelman laadinta ja projektitutkielman kirjoittaminen tutkimussuunnitelman pohjalta. Opintojakso etenee Learn-alustalla seuraavassa järjestyksessä:

1) VERKKOKURSSIN TEHTÄVÄT, joista kootaan
2) TUTKIMUSSUUNNITELMA PROJEKTILLE (ohjaavat opettajat arvioivat ja antavat palautetta)
3) PROJEKTIN TOTEUTUS JA RAPORTIN KIRJOITTAMINEN (ohjaajat antavat palautetta ja arvioivat)
4) RAPORTIN VÄLITARKASTUS, joka muokataan ohjaajien kommettien perusteella
5) VALMIS RAPORTTI (ohjaajat antavat palautetta ja arvoivat)

Opintojakso opastaa tutkimussuunnitelman laadintaan, tutkimusasetelman luomiseen todellisessa projektissa, tutkimuksen luotettavuuden arviointiin sekä tutkielman kirjoittamiseen. Myös kuvien käsittelyä tutkimuksessa harjoitellaan.
Nämä taidot valmentavat opinnäytetyöprosessiin ja helpottavat sen haltuunottoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edeltää opinnäytetyöprosessia ja sen suorittaminen on edellytys opinnäytetyön tekemisen aloittamiselle.

Opintojaksolla ammatillisesta näkökulmasta tutkimusta opettaa ja arvioi ammattilan opettaja opettaja. Leena Muotio keskittyy tutkimusasetelman, tutkimusmenetelmien ja raportoinnin ohjaamiseen ja arviointiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa yksilöllisesti arvioinnin niin ammattialan opettajalta kuin tutkimusmenetelmien ja raportoinnin opettajalta.
Lyhyehkö sanallinen arvointi annetaan tutkimussuunnitelmaa rakentavista osatehtävistä sekä laajempi sanallinen sekä numeerinen arvointi tutkielmasta. Tutkielman ammatillisesta puolesta opiskelija saa tarkan arvoinnin ammattilan opettajalta sekä tutkimusasetelmasta, tutkimusmenetelmien käytöstä ja raportoinnista Leena Muotiolta.
Arviontiprosessi antaa opiskelijalle hyvää ennakkotietoa myös opinnäytetyön arvoinnista.

Esitietovaatimukset

Restauroinnin pakolliset opinnot ovat suoritettuina.

Viestintätaidon opintojakso ja Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojakso suoritettuina.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Leena Muotio
 • Anna-Liisa Luova
Opiskelijaryhmät
 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Learnista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä. Opintojakso suoritetaan OPSin mukaan. Osioista tulee erilliset pisteet Peppiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opntojaksolla kirjoitetaan TKI-raportti, jonka kohteena olevaan tehtävään voi opiskelijan tilanteen mukaan liittyä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat selviävät Learnista. Opintojakson alussa on aloituskerta Teamsissa. Tällöin opettaja luennoi opintojakson sisällöstä ja etenemistavasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op on 27 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kaikille Xamkin opiskelijoille tarkoitettu yhteinen osuus 2 op.
Alakohtainen osuus 3 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto edeltää Kulttuurialan Projektitutkielmaa (3 lukuvuosi) ja tulee olla suoritettuna ennen sitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • KY Opettaja
Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
tunnistat tyylihistorian eri kausien tuntomerkit
osaat soveltaa tyylihistorian tietoutta omassa työssäsi

Sisältö

Mitkä ovat tyylihistorian kaudet kronologisesti antiikista 1900-luvun puoliväliin?
Millaisia ovat tyylikausien tuntomerkit arkkitehtuurissa ja interiöörissä?

Opiskelumateriaali

- Honour, Hugh & Fleming, John: Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava 1997.
- Adams, Laurie Schneider: A history of Western art. Boston: McGraw-Hill 2008. (Rev. 4th ed.)
- Salmela, Ulla: Taidehistorian sanasto, JYX http://urn.fi/URN:ISBN:951-34-0991-0
- http://urn.fi/URN:ISBN:951-34-0991-0


Suoritettaessa kirjatenttinä luetaan:

- Salmela, Ulla (1997). Taidehistorian sanasto (sähköisenä Moodlessa)

sekä

- Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill.

TAI

- Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudemmat painokset). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava. Luetaan vain länsimaisen taiteen osuudet

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen eteneminen. Viikko kohtaiset harjoitustehtävät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

OPintojaksolla ei tehdä työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 t = 135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Emmi Mäkinen
Vastuuhenkilö

Emmi Mäkinen

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • SKKV22SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learn-alusta ja sinne koottu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on muotoilun/kulttuurialan koulutusten yhteinen Viestintätaidot-toteutus (suunnattu erityisesti REKV22SP- ja SKKV22SP-ryhmille mutta sopii myös muille samojen alojen ja lähialojen opiskelijoille).

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin, integraation ammatillisiin opintojaksoihin (yhteiset tehtävät)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aikana voidaan pitää opintojakson aikataulun puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä (oppitunnit, tehtävät, itsenäinen työ, tiimityö)

Toteutuksen osien kuvaus

- kirjallinen viestintä omalla alalla
- suullinen viestintä omalla alalla
- tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- ryhmäviestintä, kokous- ja neuvottelutaito

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) opintojakson ensimmäisellä lähitapaamisella. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson tehtävien suorittamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnin kohteista saatavilla opintojakson Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 22

Tutkinto-ohjelma
 • Restauroinnin koulutus
Opettaja
 • Nina Palmros
Vastuuhenkilö

Nina Palmros

Opiskelijaryhmät
 • REKV22SP
  Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustut väriteorioihin ja väreihin harjoitusten avulla.

Opit tuntemaan värityksen historiaa eri tyyliaikakausina ja arkkitehtuurissa.

Ymmärrät pigmenttien sekä sideaineiden käyttöhistoriaa ja ominaisuuksia sekä perehdyt työturvallisuuteen niiden käytössä.

Sisältö

Millaisia väriteorioita on olemassa ja miten eri värit vaikuttavat toisiinsa?

Miten visualisoit värien muutoksia väriympäristöönsä nähden?

Millaisia ovat värin historian ja merkityksen muutokset eri aikakausina ja käytössä oleviin pigmentteihin?

Miten käytät pigmenttejä turvallisesti?

Opiskelumateriaali

Harald Arnkil. 2008. Värit havaintojen maailmassa.Toinen painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B 85. ISBN 978-951-558-237-9.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus ja ohjaus (5 op).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaamisen näyttö.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Hyväksiluku tai osittainen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtävä kokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti