Siirry suoraan sisältöön

Metsätalouden koulutus

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Koulutuksen sisältö

Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitaan.
Metsätalousinsinööriopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet metsätalouden ekologista perustaa, metsänkasvatusta ja puunkorjuuta. Toisen vuoden opinnoissa hyödynnät oppimiasi metsäasioita mm. metsäsuunnitelmassa.
Viimeisenä osana opintoja keskityt metsätalouden liiketoimintaosaamisen rakentamiseen, metsäomaisuuden hoidon opintoihin ja opinnäytetyöhön. Voit lisäksi valita täydentäviä opintoja esimerkiksi metsävaratiedon hallinnasta ja kehittyvästä puunkorjuusta.
Harjoittelujaksot teet oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti joustavasti opintojesi aikana. Perusharjoittelussa opit metsäalan töiden perusteet ja vaativammassa syventävässä harjoittelussa tehdään usein jo toimihenkilön töitä.

Opintojen tavoite

Koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa sekä metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.
Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Suomessa on yli 600 000 metsäomistajaa, joiden metsäosaamisen taso ja tavoitteet metsien hoidolle vaihtelevat suuresti. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi. Ymmärrät myös metsän hyödyntämisen merkityksen sekä kansantaloudelle että hiilensidonnalle.
Monissa metsäalan työtehtävissä on kyse metsäpalveluiden markkinoinnista ja myymisestä, puun ostamisesta, metsäenergian hyödyntämisestä, puunkorjuun ohjaamisesta sekä luonnonhoitohankkeista. Metsäalalla hyödynnetään myös digitaalisuutta muun muassa paikkatiedon käytössä.
Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. Harjoittelujen aikana huomaat, kuinka luennoilla ja tehtävissä opiskellut asiat toimivat käytännössä ja harjoittelujaksolla voi syttyä kipinä urasuunnitteluun.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteydet ovat Xamkin metsätalouden koulutuksessa hyvin tärkeitä. Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa että niiden ajankohtaisissa sisällöissä. Hyvät työelämäsuhteet edistävät harjoittelupaikkojen saamista ja vaikuttaa myönteisesti myös opinnäytetöiden työelämälähtöisiin aiheisiin.
Yhteistyö työelämän kanssa näkyy myös yksittäisillä opintojaksoilla – esimerkiksi puunkorjuun opintoihin tulleina toimeksiantoina. Luennoilla myös vierailee metsäammattilaisia eri organisaatioista kertomassa omasta erityisosaamisestaan.
Tärkeä osa metsätalouden koulutuksen kehittämistyötä ovat opinnäytetyöt, joista lähes kaikki tehdään työelämän toimeksiantona.
Metsäkoulutuksen kansainvälisiin hankkeisiin metsäalan yliopistojen kanssa voi osallistua verkko-opintojen kautta

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
MONIMUOTO
Monimuoto-opinnoissa voi yhdistää työn ja opiskelun. Monimuoto-opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto liiketaloudesta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalousosaamiseen.
Opinnot sisältävät kontaktiopetusta, verkko-opetusta sekä työskentelyä maastossa.
• Tammikuusta huhtikuuhun on kontaktiopetusta kerran kuukaudessa kolme kontaktiopetuspäivää - keskiviikosta perjantaihin.
• Toukokuusta syyskuuhun on kolme maasto-opetuksen jaksoa, jotka kestävät kukin keskiviikosta sunnuntaihin. Myös talven aikana on yksittäisiä maasto-opetustunteja.
• Kontaktijaksojen välissä on itsenäistä verkko-opiskelua.
• Palkalliset harjoittelujaksot voi tehdä oman HOPSin mukaisesti.
Monimuoto-opinnoissa ydinopinnot opinnäytetyötä lukuun ottamatta suoritetaan tavallisesti kahdessa vuodessa.

Uramahdollisuudet

Metsätalousinsinöörin koulutuksen nimessä näkyvät kaikki koulutuksen osat: ekologia ja metsänhoito (metsä), liiketoiminta (talous) sekä tekniikka mm. puunkorjuussa (insinööri). Koulutuksen sisällöt antavat sinulle monipuolisen osaamisen ja voit työllistyä erilaisiin itseäsi kiinnostaviin työtehtäviin.
Tyypillisiä metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat puun osto, metsäpalvelujen myyminen ja metsävaratiedon kanssa työskenteleminen. Metsävaratiedon osaajille onkin kysyntää. Keskeistä on työskentely metsänomistajien kanssa, asiantuntijana autat metsänomistajaa hoitamaan metsäomaisuuttaan hänen tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalousinsinöörit myös ostavatraaka-ainetta puunjalostusteollisuudelle metsänomistajilta.
Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle tai Metsähallitukselle.
Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.
Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse viestinnästä työpaikalla, työskentelemisestä tiimissä tai esimiehenä toimimisesta. Metsäalan töissä käytät sujuvasti tietojärjestelmiä ja hyödynnät paikkatietoa.
Xamkin metsätalouden koulutuksella hyvä maine
Xamkin metsätalouden koulutuksessa opiskelevat Suomen tyytyväisimmät alan opiskelijat (Lähde: Opetushallituksen tilastopalvelut Vipunen, opiskelijapalaute 2017). Koulutuksen hyvä maine alalla edistää myös työllistymistä. Työllistymistilanne on tällä hetkellä varsin hyvä – 70–80 % valmistuneista työllistyy alan töihin ensimmäisen vuoden aikana.
Tehtävänimikkeitä voivat olla:
- metsäasiantuntija
- asiakasvastaava
- metsänhoitoesimies
- hankintaesimies
- suunnitteluesimies
- operaatioesimies
- asiakaspäällikkö
- metsäneuvoja
- kuljetusesimies

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opiskelet metsäalan ammattilaiseksi niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.
Osa opintojaksoista toteutetaan yhdistelmänä luentoja, maasto-opetusta ja verkko-opiskelua, mikä mahdollistaa opiskelun oman aikataulun mukaisesti. Luennoilla ja harjoituksissa tulevat tutuiksi metsäalan ammattilaisten käyttämät ohjelmat metsänkasvatusmalleista logistiikan sovelluksiin.

Metsätalous, päivätoteutus
Tunnus
(MEMI24SP)
Metsätalous, päivätoteutus
Tunnus
(MEMI23SP)
Metsätalous, päivätoteutus
Tunnus
(MEMI22SP)
Metsätalous, päivätoteutus
Tunnus
(MEMI21SP)
Metsätalous, päivätoteutus
Tunnus
(MEMI20SP)
Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Ryhmät
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta ja sen kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan lähitunneilla tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yksi tentti sekä mahdollisesti ryhmässä tehtävä toinen tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen hallinnassa. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 56 - 60 tuntia. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.


Huomioithan myös, että osalla opintojakson tunneista tarvitset kuulokkeita ja mikrofonia (ei sisäänrakennettuja). Saat opintojakson alussa tiedot kerroista, jolloin niitä tarvitaan. Parhaiten toimii headset, ja joitakin kappaleita on lainattavissa. Xamkin tietohallintoratkaisujen vuoksi missään Mikkelin kampuksen luokassa ei enää ole headset-varusteltuja työasemia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa sovittaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään lähituntien yhteydessä ja/tai kotitehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi yritysesittely ja sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla ja mahdollisesti ryhmässä tehtävä työelämäviestintään liittyvä koe opintojakson keskivaiheilla.
Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1 - 5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain tuntien yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
• Team project 2, eli esimerkiksi videotutoriaali ja aiheeseen liittyvä sanalista
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1 - 5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Paakkulainen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla on käytössä Learn-alusta ja sen kautta jaettava teksti-, ääni- ja videomateriaali. Osa materiaalista jaetaan lähitunneilla tai on käytössä vain niiden aikana esimerkiksi tekijänoikeuksien vuoksi. Osa opiskelumateriaalista on opiskelijoiden yhdessä opintojakson aikana tuottamaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.
Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävissä harjoitellaan työelämän kieli- ja viestintätaitoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on yksi tentti sekä mahdollisesti ryhmässä tehtävä toinen tentti ja ryhmissä tai pareittain sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, joilla on tietty palautuspäivä. Tentti- ja palautuspäivistä sovitaan opintojakson alussa. Lisätietoja tenteistä ja tehtävistä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on korkeintaan 135 tuntia. Työmäärään vaikuttavat mm. opiskelijan lähtötilanne englannin kielen hallinnassa. Lähiopetuksen määrä tällä opintojaksolla on noin 56 - 60 tuntia. Tarkempaa tietoa työmäärästä saat lukemalla kohdan Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetus on pääasiassa englanniksi. Suomea käytetään tukikielenä. Opintojaksolla opiskellaan ammattialasi keskeistä englanninkielistä sanastoa sekä yleensä työelämän viestintätilanteissa tarvittavaa sanastoa ja kehitetään työelämän viestintätaitoja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältämään sanastoon ryhmäprojektien aihevalinnoilla. Lisäksi päivitetään tiedot englannin kielen sanastonhallinnasta yleensä sekä tehostetaan taitoja englannin opiskelussa ja apuvälineiden käytössä.


Huomioithan myös, että osalla opintojakson tunneista tarvitset kuulokkeita ja mikrofonia (ei sisäänrakennettuja). Saat opintojakson alussa tiedot kerroista, jolloin niitä tarvitaan. Parhaiten toimii headset, ja joitakin kappaleita on lainattavissa. Xamkin tietohallintoratkaisujen vuoksi missään Mikkelin kampuksen luokassa ei enää ole headset-varusteltuja työasemia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vastuu osaamisen osoittamisesta on opiskelijalla. Opintojakson suorittaminen ja arviointi perustuvat opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen ja arvioitavien tehtävien tekemiseen opintojakson alussa sovittaviin määräpäiviin mennessä. Arvioinnissa painottuu sellaisten jatkuvaa arviointia tukevien tehtävien suorittaminen, joita ei arvioida asteikolla 1 - 5 tai palauteta, vaan tehdään lähituntien yhteydessä ja/tai kotitehtävinä.
Opintojakson arvioitavia tehtäviä voivat olla:
• ryhmässä tehtävä oman alan sanastoa käsittelevä Team project, 1 eli esimerkiksi yritysesittely ja sanalista, joiden tekoprosessiin kuuluu myös englanninkielinen kokous,
• ammattisanastoon keskittyvä itsenäisesti tehtävä koe opintojakson lopulla ja mahdollisesti ryhmässä tehtävä työelämäviestintään liittyvä koe opintojakson keskivaiheilla.

Edellä mainituista tehtävistä arviointiasteikolla 1 - 5 arvioidaan muut tehtävät paitsi Team project 1. Projektista ja sen vaiheista käydään palautekeskusteluja, joissa opiskelijat saavat tietoa taitotasostaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. Projektiin liittyvä kirjoittaminen ja puhuminen tukevat muissa tehtävissä osoitetun taidon arviointia.
Muita opintojakson aikana tehtäviä arviointia tukevat ja palautettavia tehtäviä voivat olla:
• essee tai keskusteluharjoitus omista aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta tiettyä sanastoa käyttäen,
• lukustrategioihin liittyvä tehtävä,
• ryhmässä tai pareittain tuntien yhteydessä tehtävä kirjallinen viesti – sähköposti tai kirje,
• Team project 2, eli esimerkiksi videotutoriaali ja aiheeseen liittyvä sanalista
Näitä tehtäviä ei arvioida asteikolla 1 - 5, mutta tehtävät on suoritettava. Ne antavat pohjan kielitaidon kehittymisen seuraamiselle ja tukevat opintojakson suorittamisen arviointia sekä opiskelijan itsearviointia. Sama rooli on kaikilla opintojakson aikana tehtävillä suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Ryhmät
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ryhmän oman alan ammattiruotsi. Ammattiruotsia voi opiskella myös monialaisena verkkototeutuksena esim. kesällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämälähtöiset tehtävät

Tentit ja muut määräajat

lähitentti kampuksella

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ritva Saira
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ryhmän oman alan ammattiruotsi. Ammattiruotsia voi opiskella myös monialaisena verkkototeutuksena esim. kesällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämälähtöiset tehtävät

Tentit ja muut määräajat

lähitentti kampuksella

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 31

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä metsäalan ajankohtaisiin digitaalisiin sovelluksiin, joissa hyödynnetään esimerkiksi tietotekniikkaa, tietokantoja, paikkatietoa, paikannusta, kaukokartoitusta, mobiiliteknologiaa, mittavälineitä, oheislaitteita tai tiedonsiirtoa.
Sinulla on myös käyttökokemuksen kautta tullutta osaamista ajankohtaisista ohjelmistoista tai oheislaitteista.

Sisältö

Mitkä ovat tietotekniikan ja digitalisaation ajankohtaiset tai lähitulevaisuuden uudet sovelluskohteet metsätaloudessa?
Miten nämä muuttavat työnkuvaa ja –organisointia?
Mihin tietotekniikkaan ja digitalisaatiossa yleensä on tämän hetkisen ja tulevan ammattiosaamisesi kannalta oleellista perehtyä ja millä tasolla?

Opiskelumateriaali

Ks. Learn-alusta opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Aiheena opintojaksolla ovat metsävaratiedon tuotannossa, hallinnassa ja hyödyntämisessä ajankohtaiset digitaaliset sovellukset, laitteet ja menetelmät. Sisältö valikoituu ajankohtaisuuden ja saatavuuden mukaan tarkemmin syksyllä 2023 sisältäen aiheita esim. seuraavista: 1) metsävaratietoa hyödyntävät mobiili-/selain-/desktopsovellukset (esim. "metsägooglet", virtuaalimetsät, metsänomistaja-aplikaatiot ja -palvelut...), 2) mobiilimetsänmittausjärjestelmät (esim. Trestima, Katam...), 3) eri kuvaussensoreita hyödyntävät kaukokartoitus-/inventointisovellukset (esim. dronekuvaussovellukset), 4) paikannussovellukset (esim. dgps/rtk -paikannus ja paikkatiedonkeruu...) 5) digitaaliset koealamittauslaitteet (esim. Masser ja Haglöfs -laitteet) sekä 6) tekoälyä hyödyntävät sovellukset.

Toteutustapoina ovat luennot ja vierailuluennot, harjoitukset ja harjoitustyö(t) sisältäen itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia ja verkkotyöskentelyä. Atk-luokka- ja maastoharjoitukset sekä mahdolliset itsenäiset verkko-osiot ovat luonteeltaan mittaus-, tiedonkeruu-, tiedonsiirto- ja laskentademonstraatioita tarpeellisine pohdintoineen. Aiheet nivelletään aiempaan opittuun. Varsinaisesti emme kuitenkaan tee esim. metsäsuunnitelmia tai työmaita kuten esimerkiksi leimikkoa. Ne olemme jo ko. opintojaksoilla opiskelleet pohjalle. Sen sijaan voimme oppia sovelluksissa käytettävin teknisten ja menetelmällisten seikkojen ohella kuinka opintojakson sovelluksia voi/voisi käyttää metsätaloudessa esim. metsätaloussuunnittelussa, työmaiden suunnittelussa, muissa sovelluskohteissa sekä kuinka ne muuttavat työn muotoa ja organisointia.

Arviointi pohjautuu harjoitustyöhön (-töihin), kokeeseen sekä opintojakson aikaisiin harjoitustehtäviin. Koe sisältää kirjallisen osion lisäksi mahdollisen laite-/sovellusosion.

Kontaktiopetusta n. 40h. harjoitustyö n. 30h, ennakko- ja jälkiharjoitukset 15h, itsenäinen tiedonhankinta ja analysointi koetta varten n. 50h => Yht 135
Tarkempi tiedotus ja ohjeistus toteutuksesta opintojakson alkaessa löörnissä.

Opintojakosolla osallistujalle on erityiseksi hyödyksi, mikäli hän on suorittanut Tietokone työvälineenä, Metsänmittaus ja Metsäninventointi opintojaksot sekä osallistunut Metsäsuunnittelun opintojaksolle. Opintojaksoa tukevat oleellisesti myös muut aiemmin suoritetut metsäympäristön, metsänhoidon ja puunhankinnan opintojaksot (esim. metsäekologia, metsäluonnonhoito, metsän uudistaminen, metsänkasvatus, leimikon suunnittelu, ojat ja tiet...)

Tentit ja muut määräajat

Tarpeelliset tarkenteet löytyvät opintojakson alkaessa Learnista.

Opiskelijan työmäärä

5op*27h/op=135h. Ks. edellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja saa vastuuopettajalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö(t), harjoitustehtävät, kirjallinen koe ja mahdollinen laite-/ohjelmistokoe.
Painotukset, uusintakäytänteet ja tarpeelliset tarkennukset löytyvät Löörnistä opintojakson alkaessa.
Osaat a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa, e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan, f) työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! SPR:n verkko-opinnot on suoritettava ennen lähiopetuspäivää. Ohjeet alustalle kirjautumiseen ja suorittamiseen saa toteutuksen alkaessa. Opiskelijalle tulee maksettavaksi e-lomakkeella (opettaja lähettää spostitse) SPR:n koulutuslisenssimaksu 11,40 €, joka sisältää mobiilikortin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 15

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Yhteisöpedagogikoulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
 • Metsätalouden koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus (SPR:n ohje).

Opiskelumateriaali

Kontaktitunneilla jaettava materiaali, oppikirjana voi käyttää SPR:n Ensiapu - kirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon sisältyy eri osioiden välitestit, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

8 tuntia lähiopintoja, joissa 100% läsnäolovelvollisuus. 19 tuntia itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa ensiavun antamisen perusteet seuraavissa aihealueissa:
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
Erilaisten haavojen ensiapu
Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
Valinnaisaiheita

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen (10).
100 % läsnäolovelvoite, ja aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin vaaditaan.
HUOM! Learn-alustan tehtävät on suoritettava ennen kontaktitunteja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aikana ja testaukset.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevan sopimusoikeuden metsäalan näkökulmasta. Osaat käyttää oikeudellisia tietolähteitä hyväksesi.

Sisältö

Miten henkilöoikeuden ja perhe- ja perintöoikeuden sekä sopimusoikeuden asiat vaikuttavat työhösi metsäalalla?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä.
Oppimateriaalina ovat Learnissa olevat aineistot ja osia seuraavista teoksista:
Hoppu, Esko & Hoppu, Kari 2012. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: Talentum.
Kiviniemi, Matti 2015. Metsäoikeus. Helsinki: Metsäkustannus.
Kyläkallio, Kalle 2014. Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita.
Paanetoja, Jaana 2019. Työoikeus tutuksi- käsikirja. Helsinki: Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.

Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Opintojakson osaamistavoitteet
Tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevan sopimusoikeuden metsäalan näkökulmasta. Osaat käyttää oikeudellisia tietolähteitä hyväksesi.
Opintojakson sisältö
Miten henkilöoikeuden ja perhe- ja perintöoikeuden sekä sopimusoikeuden asiat vaikuttavat työhösi metsäalalla?
Ota yhteyttä OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-325 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osaamistavoitteena on, että tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja niiden vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevaa sopimusoikeutta metsäalan näkökulmasta. Työoikeuteen paneudut työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Opintojakson jälkeen osaat käyttää hyväksesi oikeudellisia tietolähteitä.
Henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Työsuhdelainsäädännön ja sopimusoikeuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen oppimistehtävissä.
Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Vastuuopettaja

Samuel Tarkiainen

Ryhmät
 • MEMI23KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevan sopimusoikeuden metsäalan näkökulmasta. Osaat käyttää oikeudellisia tietolähteitä hyväksesi.

Sisältö

Miten henkilöoikeuden ja perhe- ja perintöoikeuden sekä sopimusoikeuden asiat vaikuttavat työhösi metsäalalla?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali
Opintojaksolla hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä.
Oppimateriaalina ovat Learnissa olevat aineistot ja osia seuraavista teoksista:
Hoppu, Esko & Hoppu, Kari 2012. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: Talentum.
Kiviniemi, Matti 2015. Metsäoikeus. Helsinki: Metsäkustannus.
Kyläkallio, Kalle 2014. Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita.
Paanetoja, Jaana 2019. Työoikeus tutuksi- käsikirja. Helsinki: Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä OVAan.
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

Opintojakson osaamistavoitteet
Tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevan sopimusoikeuden metsäalan näkökulmasta. Osaat käyttää oikeudellisia tietolähteitä hyväksesi.
Opintojakson sisältö
Miten henkilöoikeuden ja perhe- ja perintöoikeuden sekä sopimusoikeuden asiat vaikuttavat työhösi metsäalalla?

TKI ja työelämäyhteistyö

kurssiin sisältyy myös asiantuntijavierailuluento

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osaamistavoitteena on, että tiedät henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteet ja niiden vaikutukset metsäalalla. Tunnet voimassa olevaa sopimusoikeutta metsäalan näkökulmasta. Työoikeuteen paneudut työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Opintojakson jälkeen osaat käyttää hyväksesi oikeudellisia tietolähteitä.
Henkilö- perhe- ja perintöoikeuden pääpiirteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Työsuhdelainsäädännön ja sopimusoikeuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen oppimistehtävissä.
Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin ja työoikeuden Learn- tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Kontinen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Kehität opintojaksolla metsäalan suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja.
Tunnet mediaa ja mediassa toimimista.
Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa ja myydä palveluja/tuotteita.

Sisältö

Millaisia suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja tarvitaan metsäalalla?
Miten median kanssa toimitaan?
Miten henkilökohtaisesti markkinoin ja myyn asiakaspalvelutilanteissa palveluja/tuotteita?
Miten kehityn yllämainituissa taidoissa?

Opiskelumateriaali

Opettajien osoituksen mukaan, lähinnä Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Kehität opintojaksolla metsäalan suullisia ja kirjallisia markkinointi- ja myyntitaitoja. Osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa ja myydä palveluja/tuotteita. Ymmärrät markkinointi- ja myyntityön merkityksen ja roolin metsäammattilaisen työssä.

Opintojakson toteutus on kolmeosainen: Harjoittelemme tavoitteellista markkinointiin liittyvää viestintää sekä pohditaan omaa käyttäytymistä/asenteita. Harjoittelemme henkilökohtaista markkinointi- ja myyntityötä, jotta osaat toimia asiakaspalvelutilanteissa. Ja kolmantena opetellaan myynti-/ostoprosessin käytännön läpivientiä, jotta ymmärrät metsäpalvelujen markkinointia ja myyntiä osana työtäsi.

Opintojakson vaatimukset
Tee tehtävät ja osallistu kontaktipäiville.


Huomioi siis, että markkinointi- ja myynti on aina julkista toimintaa, joten on tärkeää käsitellä sekä saada ja antaa palautetta omasta tekemisestä. Toivommekin siis kaikilta osallistujilta aktiivista otetta omien tehtävien tekemisessä ja palautteen antamisessa muille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu työelämässä olevien opettajien kautta.

Tentit ja muut määräajat

Tenttiä ei ole.
Opintojakso suoritetaan tehtävin, harjoittein ja osallistumalla opetukseen.

Opiskelijan työmäärä

Sopiva, koostuen osallistumisesta lähiopetukseen ja tehtävien tekemisestä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Opintojakson tehtäviä ei arvioida arvosanoin, hyväksytyn tehtävän suoritustaso vastaa arvosanaa 3.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 100

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Marika Vartiainen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuopettaja

Timo Leinonen

Ryhmät
 • YTMI22KP
  Ympäristöteknologia, päivätoteutus
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi työyhteisön vastuullisena toimijana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osaat toimia johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat viestiä ja toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten osaat toimia esimiehenä muuttuvassa työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa nopeutetussa aikataulussa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetään tehtävillä. Ei tenttiä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle on tarjolla opintojaksostartti Teamsin kautta ja kaksi etäluentoa Teamsin kautta.

12.9. klo 17-18- Opintojakson startti Teamsin kautta
19.9. klo 17-19- Työyhteisötaidot. Etäluento. Maria Kangasniemi-Haapala
26.9. klo 17-18.30- Esihenkilötyö. Etäluento. Marika Vartiainen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat hyödyntää digitaalisia palveluita ja apuvälineitä puukaupassa.

Sisältö

Miten voit hyödyntää digitaalisia apuvälineitä ja palveluita puukaupassa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.

Kurssilla keskitytään puunhankinnan moderneihin sekä tulevaisuuden toimintamalleihin ja menetelmiin. Sisällöt syventävät sekä laajentavat opiskelijan aiempaa osaamista puukaupasta.


Nopeutettu oppimisväylä: ota yhteys OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-352 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat analysoida metsätilan hakkuumahdollisuudet.
Osaat yhdistellä tietoa eri lähteistä ja suunnitella metsäomistajan tavoitteita toteuttavan leimikon.
Osaat mitata ja arvioida leimikosta puunhankinnan suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot.
Osaat laatia tarvittavat asiakirjat ja kartat.

Sisältö

Miten hakkuumahdollisuudet selvitetään?
Miten leimikko rajataan?
Miten hakkuukertymä arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Materiaalit ilmoitetaan syksyllä 2022.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikopohjainen oppimisväylä.

Osaat analysoida metsätilan hakkuumahdollisuudet. Osaat yhdistellä tietoa eri lähteistä ja suunnitella metsäomistajan tavoitteita toteuttavan leimikon. Osaat mitata ja arvioida leimikosta puunhankinnan suunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot. Osaat laatia tarvittavat asiakirjat ja kartat.

Miten hakkuumahdollisuudet selvitetään? Miten leimikko rajataan? Miten hakkuukertymä arvioidaan?

Kurssin tarkempi ohjelma ilmoitetaan syksyllä 2022.

TKI ja työelämäyhteistyö

Maastokohteet saadaan pääosin yhteistyökumppaneilta.

Lisätietoja opiskelijoille

Samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-325 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu tehtäviin ja tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heikki Manninen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle.
Huomioit lakien ja metsäsertifioinnin vaikutukset metsätaloudessa.
Edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi.

Sisältö

Tunnetko ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle?
Miten huomioit lakien ja metsäsertifioinnin metsätaloudessa?
Miten edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalia on koottu Learniin linkkeinä ja tiedostoina.
Opetuksessa hyödynnetään Tapion luonnonhoidon materiaaleja ja digitaalisia metsänhoidon suosituksia sekä Metsäkeskuksen luonnonhoitoaineistoja (mm.paikkatieto metsälain kohteista). Näiden lisäksi opiskellaan METSO-ohjelman ja metsäsertifiointien asioita sähköisen materiaalin avulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetusta on lukujärjestyksen mukaisesti. Koko päivän mittaiset tunnit ryhmittäin lähinnä maastossa, lyhyemmät tunnit isona ryhmänä luokassa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on maastotentti ja kirjallinen tentti, joiden ajakohta ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu maastotenttiin, kirjalliseen tenttiin ja arvioitaviin tehtäviin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat tärkeimmät Suomessa esiintyvät bioottiset ja abioottiset metsätuhot.
Osaat torjua ja ennaltaehkäistä metsätuhoja erilaisin keinoin.
Tunnet metsätuhoihin liittyvän lainsäädännön ja sen asettamat velvoitteet.
Ymmärrät ilmastonmuutoksen prosessina ja sen vaikutuksen metsiin.
Hallitset keinoja suojata metsiä muuttuvan ilmaston tuomia riskejä vastaan.

Sisältö

Mitkä ovat metsissä esiintyvät tuhot ja miten ne tunnistetaan?
Miten metsien hoidolla ja käsittelyllä voidaan ehkäistä tuhoja?
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin?
Miten vahvistetaan metsiä ilmastonmuutosta vastaan?

Opiskelumateriaali

Tenttimateriaali:
- Luentomateriaalit (powerpointit, harjoitukset, artikkelit yms.)
- Uotila, A., Kasanen, R. & Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot.
- Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
- Äijälä, O ym. (toim.), 2019: Hyvän metsänhoidon suositukset luku 4. Riskien hallinta metsänkasvatuksessa.
- Lisäksi opettajan opintojakson alussa osoittama materiaali muuttuvaan ilmastoon.
Lisämateriaali:
- MetInfo – Metsien terveys http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/index.htm
- Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit.
- Nuorteva, M. 1999. Metsähyönteisten maailmasta

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskellaan Suomen metsien terveyttä uhkaavat tärkeimmät tuholaislajit, niiden tunnistaminen ja torjunta.
Lisäksi opiskellaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uhat - abioottiset - metsien terveydelle sekä Suomessa että globaalissa mittakaavassa.
Opintojaksolla käydään läpi metsien ja metsien käsittelyn tuomat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia uhkia metsille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Opintojakso sisältää luentoja, maastoharjoituksia, oppimistehtäviä, itsenäisesti opiskeltavia verkko-oppimismateriaaleja ja tenttejä. Osa maastoharjoituksista on pakollisia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältöjä, materiaaleja ja tehtäviä on kehitetty DIGIFOR-hankkeen puitteissa. Työelämämentorina oli metsätalouden asiantuntija Pekka Kuitunen Metsäkeskuksesta.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija koostaa tuhokansion ja tekee oppimistehtäviä ja lajintunnistustentit. Tuhokansio palautetaan ja lajintunnistustentit tehdään opintojakson päättyessä.
Tuhojen osio käsitellään syyslomaan mennessä ja muuttuvan ilmaston osuus sen jälkeen.
Tuhojen teoriatentti on ennen syyslomaa
Muuttuvaa ilmastoa koskeva tentti on erikseen opintojakson päättyessä.

Lajintunnistustentti on kolmiportainen.
Ydinosaaminen - kun tämän suorittaa, osiosta voi saada arvosanan H3
Täydentävä osaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan H4
Asiantuntijaosaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan K5

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältöjä, tehtäviä ja materiaaleja on kehitetty DIGIFOR-hankkeessa.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktitunnit (sisältävät luennot ja maastoharjoitukset) 50 tuntia
Tuhokansio 20 tuntia
Lajintunnistus 20 tuntia
Oppimistehtävät 10 tuntia
Kirjalliset tentit 35 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus

Tuhokansio 20 %
Lajintunnistustentti 20 %
Tuhojen teoriatentti 40 %
Muuttuva ilmasto -tentti 20 %

Esitietovaatimukset

Metsänuudistaminen

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
Vastuuopettaja

Kirsi Itkonen

Ryhmät
 • MEMI23KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat tärkeimmät Suomessa esiintyvät bioottiset ja abioottiset metsätuhot.
Osaat torjua ja ennaltaehkäistä metsätuhoja erilaisin keinoin.
Tunnet metsätuhoihin liittyvän lainsäädännön ja sen asettamat velvoitteet.
Ymmärrät ilmastonmuutoksen prosessina ja sen vaikutuksen metsiin.
Hallitset keinoja suojata metsiä muuttuvan ilmaston tuomia riskejä vastaan.

Sisältö

Mitkä ovat metsissä esiintyvät tuhot ja miten ne tunnistetaan?
Miten metsien hoidolla ja käsittelyllä voidaan ehkäistä tuhoja?
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin?
Miten vahvistetaan metsiä ilmastonmuutosta vastaan?

Opiskelumateriaali

Tenttimateriaali:
- Learnissa oleva luentomateriaalit (powerpointit, harjoitukset, artikkelit yms.)
- Uotila, A., Kasanen, R. & Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot. tai uudempi painos
- Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
- Äijälä, O ym. (toim.), 2019: Hyvän metsänhoidon suositukset luku 4. Riskien hallinta metsänkasvatuksessa.
- Lisäksi opettajan opintojakson alussa osoittama materiaali muuttuvaan ilmastoon.
Lisämateriaali:
- MetInfo – Metsien terveys http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/index.htm
- Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit.
- Nuorteva, M. 1999. Metsähyönteisten maailmasta

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla opiskellaan Suomen metsien terveyttä uhkaavat tärkeimmät tuholaislajit, niiden tunnistaminen ja torjunta.
Lisäksi opiskellaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uhat metsien terveydelle sekä Suomessa että globaalissa mittakaavassa.
Opintojaksolla käydään läpi metsien ja metsien käsittelyn tuomat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia uhkia metsille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Lähipäivien aikana keskitytään metsätuhojen tunnistamiseen maastossa. Ilmastomuutosteema opiskellaan verkkomateriaalin ja itsenäisten tehtävien kautta. Opintojakso sisältää kolme lähipäivää huhti-toukokussa ja oppimistehtäviä .

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältöjä, materiaaleja ja tehtäviä on kehitetty DIGIFOR-hankkeen puitteissa. Työelämämentorina on ja on ollut metsätalouden asiantuntija Pekka Kuitunen Metsäkeskuksesta.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija koostaa tuhokansion ja tekee lajintunnistustentit. Tuhokansio palautetaan ja lajintunnistustentit tehdään opintojakson päättyessä.
Kirjallinen koko opintojaksoa koskeva tentti on opintojakson lopuksi.

Lajintunnistustentti on kolmiportainen.
Ydinosaaminen - kun tämän suorittaa, osiosta voi saada arvosanan H3
Täydentävä osaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan H4
Asiantuntijaosaaminen - kun tämän suorittaa edellisen lisäksi, voi saada arvosanan K5

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältöjä, tehtäviä ja materiaaleja on kehitetty DIGIFOR-hankkeessa.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktitunnit (lähipäivät) 35 tuntia
Tuhokansio 30 tuntia
Lajintunnistus 30 tuntia
Kirjallinen tentti 40 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin painotus

Tuhokansio 25 %
Lajintunnistustentti 25 %
Kirjallinen tentti 50 %

Esitietovaatimukset

Metsänuudistaminen

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

10 - 14

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Timo Leinonen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet maapallon metsävarat ja niiden jakautumisen maanosiin ja ilmastovyöhykkeisiin.
Ymmärrät eri kasvillisuusvyöhykkeiden ekologian perusteet.
Tunnet eri maissa sovellettavia metsien hallinnan, hoidon ja käytön järjestelmiä.
Osaat toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Sisältö

Vuosittain toteutukselle valitaan kohdemaa, johon tutustutaan.
Millaiset ovat kohdemaan metsävarat, metsien omistus ja hallinto?
Millainen on kohdemaan metsäteollisuuden rakenne?
Millaista metsäteollisuustuotteiden kauppaa käydään Suomen ja kohdemaan välillä?
Millaista metsäalan yhteistyötä tehdään Suomen ja kohdemaan välillä?
Kuinka työskentelen kansainvälisessä työryhmässä?

Opiskelumateriaali

Kellomäki, S. 2005. Metsäekologia. 3. uud. p. [Joensuu]: Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta.
Ilmasto-opas. https://www.ilmasto-opas.fi/etusivu
Orientaatiotehtävien lisämateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Yksilölliset oppimisväylät

Intensiiviopiskeluviikko järjestetään lokakuussa 2023 Saksassa Eberswalden seudulla. Yhteistyökumppanina on Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswald.

Viikon teema on ilmastonmuutos.

Ennen intensiiviviikkoa on yhteisiä kokoontumisia ja orientoivia tehtäviä verkossa. Intensiiviviikon jälkeen raportointi on verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteistyökumppanina on Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswald.

Tentit ja muut määräajat

Oppimispäiväkirja.

Kansainvälinen yhteistyö

Yhteistyökumppanina on Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswald.

Opiskelijan työmäärä

Ennakkotehtävät ja orientaatio 30 h
Intensiiviviikko 65 h
Lopputehtävät 40 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle voidaan hyväksyä enintään 14 opiskelijaa. Etusijalla ovat metsätalouden tutkinto-opiskelijat, joilla on kulumassa neljäs opiskeluvuosi (ei mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna). Toissijaisena valintakriteerinä on opintomenestys.

Lisätietoja saa vastuuopettajalta kirsi.itkonen@xamk.fi 0408420623

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja. Osaat a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa, f. työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

08.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomen metsä- ja suoluonnon ekologisiin perusominaisuuksiin. Osaat kuvata kasvillisuuden perusteella tapahtuvan kasvupaikkojen luokittelun rakenteen.

Sisältö

Mitkä ovat Suomen metsä- ja suoluonnon elinympäristöjen tärkeimmät ominaisuudet?
Kuinka kivennäis- ja turvemaiden eri kasvupaikat luokitellaan kasvillisuuden ja maaperän ominaisuuksien perusteella?
Miten erilaiset maalajit ovat muodostuneet ja mitkä ovat niiden tärkeimmät ominaisuudet metsätalouden kannalta?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan

Opiskelumateriaali

Kurssin opiskelumateriaali; luentomateriaali, oppimistehtävät, ym. harjoitukset ovat tarjolla kurssin Learn-oppimisympäristössä.
Kirjallisuus : Metsätyypit - kasvupaikkaopas. 2018 (Hotanen, Nousiainen, Mäkipää, Reinikainen &Tonteri)
Suotyypit ja turvekankaat - kasvupaikkaopas. 2018 (Laine, Vasander, Hotanen, Nousiainen, Saarinen &Penttilä)
molemmista kirjoista käy myös vanhemmat painokset

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, joka painottuu alkusyksystä maasto-opetukseen ja loppusyksystä sisällä tapahtuvaan luento-opetukseen. Luentojen ohessa tehdään erilaisia harjoitustehtäviä. Kontaktiopetusta on n. 1/2 opiskelijan ajankäytöstä ja loput itsenäistä opiskelua.

Tentit ja muut määräajat

Metsä- ja suotyyppien maastotentit sekä kirjallinen tentti. Mahdolliset maastotenttien uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Muuten normaalin käytännön mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, jota on n. 1/3 opiskelijan ajankäytöstä, sekä itsenäisestä opiskelusta, joka pitää sisällään myös palautettavia etätehtäviä. Kontaktiopetusta on keskimäärin 1 pv/kk, joka painottuu lumien sulaessa maasto-opetukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti sekä maastotentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä.
Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja.
Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä.
Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Sisältö

Miten lasketaan metsätilan arvo?
Mitä ovat eri metsänomistusmuodot ja niiden edut ja haitat?
Mitkä ovat kiinteistöjen muodostumisen periaatteet ja niihin liittyvä lainsäädäntö?
Mitkä ovat tärkeimmät kiinteistöjen muodostamistoimitukset?
Mitä ovat maanmittaustoimitusten asiakirjat ja rekisterit?
Mitä on kiinteistökauppa ja siihen liittyvä lainsäädäntö?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan ensimmäisellä tunnilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä. Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja. Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä. Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Lisätietoja opiskelijoille

samuel.tarkiainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet: Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. Osaat
toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti, sekä perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti
Arviointi menetelmät: tentti ja oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi kaukokartoituksen ja metsäninventoinnin käsitteisiin, aineistoihin ja menetelmiin.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita toteuttaessasi metsäninventointeja.
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Sisältö

Miten kaukokartoitusta ja otantaa sovelletaan metsäninventoinnissa?
Miten metsäninventointeja otantamenetelmällä toteutetaan?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla, mm. Tapion taskukirja ja Metsävaratieto-Hankinta ja hyödyntäminen

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Metsäninventointi, noin 70 kontaktituntia, harjoitustöitä ja itsenäistä opiskelua.
Metsäninventoinnin perusteet ja menetelmät, kaukokartoitus ja otantainventoinnin toteutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijat: Suomen metsäkeskus ja LUKE (VMI) yhteistyö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti ja tehdyt harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat laatia taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden suunnitelmat ottaen huomioon taloudelliset, biologiset ja ekologiset periaatteet.

Sisältö

Mitä ovat eri taimikonhoitomenetelmät?
Miten kasvatusmetsiä käsitellään?
Miten erilaisia metsiköitä käsitellään puuntuotannollisesti?

Opiskelumateriaali

Metsänkasvatus, menetelmät ja kannattavuus-kirja (Huuskonen, Hynynen, Valkonen). Hyvän metsänhoidon suositukset. Osoitetut sivut Tapion taskukirjasta. Learn-materiaali ja luennoilla osoitettu oheislukemisto, sekä harjoitusohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään metsänkasvatuksen eri menetelmiin luento-opetuksen, erilaisten oppimistehtävien ja maastoharjoitusten avulla. Osaat esimerkiksi laatia taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden suunnitelmat ottaen huomioon taloudelliset, biologiset ja ekologiset periaatteet. Ymmärrät mitä ovat eri taimikonhoitomenetelmät? Miten kasvatusmetsiä käsitellään? Harvennustavat? Jatkuva kasvatus? Miten erilaisia metsiköitä käsitellään puuntuotannollisesti?

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät, maastoharjoitukset ja tentti.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
 • Pertti Kilpeläinen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä tärkeimpien mittavälineiden, karttamateriaalien ja laskentamallien käyttöön puuston ja maaston mittauksessa. Osaat paikantaa itsesi ja mitattavat kohteet maastossa. Osaat määrittää kohteena olevan yksittäisen puun tai metsikön puuston perustiedot. Osaat eritellä mihin mitattuja ja laskettuja tietoja tarvitaan metsäalalla.

Sisältö

Mitä eri tietoja puista ja metsiköistä mitataan ja lasketaan ja mitä varten?
Mitä paikannusmenetelmiä käytetään?
Miten mittavälineitä käytetään ja millä laskentamalleilla lasketaan loput tiedot?
Millaisia koealoja käytetään ja miksi?
Mihin tarkkuuteen mittauksilla ja laskennoilla päästään vai riittääkö joskus pelkkä arvioitu tieto?
Mitkä tekijät vaikuttavat tarkkuuteen?

Opiskelumateriaali

Metsävaratiedon hankinta ja hyödyntäminen -kirja
Tapion taskukirja (uusin painos)
Muu "löörnissä osoitettu materiaali.

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan "löörni" -opiskeluympäristössä opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op x 27 h/op = 135 op, josta kontaktitunteja n. 70 h

Toteutuksen osien kuvaus

Syksyn (2op) ja kevään (3op) osiot toteutetaan ja arvioidaan omina osinaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarvosana muodostetaan syksyn (40%) ja kevään (60%) arvosanojen (1-5) painotettuna keskiarvona (0.4*ASsyksy+0.6*ASkevät) ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät metsiköiden uudistamisen perusteet ja menetelmät. Osaat suunnitella ja toteuttaa metsän uudistamiseen liittyviä toimenpiteitä ottaen huomioon ekologiset, tekniset ja taloudelliset tekijät. Osaat kuvata metsäpuiden siemenhuollon ja taimien kasvatuksen eri vaiheet.

Sisältö

Milloin metsä on uudistamiskypsä?
Mitä eri toimenpiteitä metsänuudistamiseen liittyy?
Miten uudistat metsän ottaen huomioon ekologiset, tekniset ja taloudelliset tekijät?
Miten siemeniä ja taimia tuotetaan?

Opiskelumateriaali

Metsänuudistaminen: Luoranen, Saksa, Uotila. Metsäkustannus.

Muut materiaalit ilmoitetaan kurssin aluksi ja löytyvät kurssin verkko-oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Metsänuudistaminen, noin 70 kontaktituntia, harjoitustöitä ja itsenäistä opiskelua. Kurssi maastopainotteinen.
Sisältö ja tavoitteet:
Metsikön uudistamisen perusteet ja menetelmät (puulajivalinta, uudistamismenetelmät, viljelytiheys...)
Uudistamisen suunnittelu, toteutus ja kustannukset.
Siemen- ja taimituotanto.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: Ota yhteys OVAan.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti. Tentin päivämäärä ilmoitetaan kurssin aluksi luennolla, sekä verkko-oppimisalustalla(Learn)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin ja harjoitustöihin.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pasi Pakkala
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä metsäpalvelujen tuotannon liiketoimintamallien asiakas- ja palvelukeskeiseen toimintalogiikkaan.
Kuvailet ja analysoit metsäpalveluja tarjoavien organisaatioiden toimintamalleja.
Tunnet metsäpalvelujen tuottavuuteen ja hinnoitteluun vaikuttavia seikkoja,

Sisältö

Millainen on metsäpalvelujen tuotannon liiketoimintamallien asiakas- ja palvelukeskeinen toimintalogiikka?
Miten metsäpalvelujen tuotantoa järjestetään?
Miten metsäpalveluja hinnoitellaan?

Opiskelumateriaali

Luennoilla käsitellyt asiat => power pointit.
Tehtävissä esille tulleet asiat.
Luentomateriaali.
Viitala - Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, menestyvän yritystoiminnan perusta. 6. painos 2013. Luvut 5 - 7, 9 - 12 ja 18
Bergström - Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi.13. uudistettu painos. 2009. Luvut 1, 3, 4 ja 6
Tentti on luonteeltaan soveltava.

Yksilölliset oppimisväylät

Tavoitteet ja sisältö

Opintojaksolla perehdytään metsäpalvelujen tuotantoon liiketoiminnan näkökulmasta. Miten ja millaista liiketoimintaa ovat metsänhoidon, puukaupan ja puunkorjuun palvelut sekä asiantuntijapalvelut, kuten metsäsuunnittelu, tila-arviot tai LKV&SPV.

Opintojaksolla määritellään organisaation ja metsäpalvelujen tärkeimmät kilpailukeinot sekä perehdytään metsäpalvelujen tuotannon liiketoimintamallien asiakas- ja palvelukeskeiseen toimintalogiikkaan. Tällöin opintojakso etenee metsäpalvelujen tuotantoon liittyvien teemojen kautta: metsäpalveluiden liiketoimintaominaisuudet, metsänomistaja asiakkaana ja asiakastyytyväisyys, prosessit, hinnoittelu, tuottavuus, kannattavuus ja tehokkuus sekä metsäpalvelujen markkinointia ja myyntiäkin käsitellään. Aihe on laaja ja yhdessä teemmekin opintojaksosta opiskelijoiden tarpeiden näköisen. Valitut teemat perustuvat metsäpalvelujen liiketoiminnan konsultointiini metsäalalla.

Toteutus

Opintojakso sisältää luennot, tehtäviä sekä tentin. Opintojakso etenee siten, että jokaiselle luentokerralle on luennon aiheiseen liittyvä ennakkotehtävä (1 - 2 kpl), joka palautetaan ennen luentoa.

Luentoja on tammi - maaliskuussa ja kestäen harjoiteluun lähtöön asti, maanantaisin 12.30 =>.

Ennakkotehtäviin ei anneta valmista materiaalia, sillä liiketoiminnasta paljon hyviä kirjoja sekä nettimateriaalia, joita saat soveltaa tarpeen mukaan. Lisäksi metsäpalveluliiketoiminnasta ei ole kirjaa => tärkein tehtäväsi on soveltaa yleistä liiketoiminta-asiaa metsäpalveluihin ja siten itse pohtia metsäpalveluiden liiketoimintaominaisuuksia. Tekoälyä et käytä.

Ennakkotehtävien vaatimustaso: Koska tehtäviä on joka luentokerralle, pyri vastauksessasi tiiviiseen minimi 1½ sivun vastaukseen. Lähteen löydät kirjallisuudesta tai netistä, et käytä wikipediaa - lähteen muistat merkitä loppuun.

Tehtävät avautuvat aina maanantain luennon jälkeen. Hyvin tehdyt tehtävät korottavat opintojakson arvosanaa yhdellä pykälällä. Saat palautteessa tiedon asiasta (asteikko hylätty – hyväksytty – hyvä vastaus – erinomainen vastaus). Jos vastauksesi ovat 70 prosenttisesti olleet hyviä ja erinomaisia => saat yhden arvosanayksikön edun arviointiin. Tehtävät käsitellään ja palaute annetaan luennoilla.

Lisäksi opintojakson lopuksi järjestetään Learntentti, josta sovitaan opintojakson aikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson teemat perustuvat metsäalan liiketoiminnan konsultointiini eli alan työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa järjestetään tentti. Tentti pidetään Learnissa ja essee-muotoinen.

Kansainvälinen yhteistyö

nou

Opiskelijan työmäärä

Sopiva

Lisätietoja opiskelijoille

Tehdään yhdessä mielenkiintoinen ja keskusteleva opintojakso.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tenttiin.
Hyvin tehdyt luentojen ennakkotehtävät korottavat arvosanaa maksimissaan yhdellä arvosanayksiköllä.
Saat palautteessa tiedon ennakkotehtävän onnistumisesta (asteikko hylätty – hyväksytty – hyvä vastaus – erinomainen vastaus). Jos vastauksesi ovat 70 prosenttisesti olleet hyviä ja erinomaisia => saat yhden arvosanayksikön edun arviointiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
Ryhmät
 • MEMI22KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi metsäsuunnittelun käsitteisiin ja menetelmiin.
Osaat laatia metsäsuunnitelman ja opastaa sen käyttöä metsänomistajalle.
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Miten määrittelet metsäsuunnitelman keskeisen sisällön ja käsitteet?
Miten metsäsuunnitelma valmistetaan ja opastetaan metsänomistajalle?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Opiskelumateriaali

Videomuotoinen palautettava ennakkotehtävä kesäksi 2023. Muu materiaali osoitetaan luennoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Metsäsuunnittelun perusteet, menetelmät ja toteutus. Ennakkotehtävät ja kontaktijaksot eri ohjelman mukaan.
Elokuun lähijaksolla perusteet ja valmennus, syyskuussa maastotyöt, laskelmat ja lopuksi oman metsäsuunnitelman, koostaminen ja palautus sekä metsäsuunnittelun teoriaa ja tulevaisuutta.
Metsäsuunnittelun osaaminen mitataan itse valitusta kohteesta koostetulla metsäsuunnitelmalla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö: Suomen metsäkeskus ja Tapio asiantuntijat.

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtävän palautus (video ja kartat) ennen elokuun lähiopetusta. Metsäsuunnitelman palautus (sähköinen ja kirjallinen) ennen syyskuun lähiopetusta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä lähiopetuspäivien lisäksi ennakkotehtävä 10h. Palautettavat harjoitustyöt 15h. Metsäsuunnitelma 50h.

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtävä: Omavalintainen karttakohde (mielellään sama kuin lopullinen metsäsuunnittelukohde). Kohteen paikantaminen, kartan tulostaminen, kohteeseen tutustuminen maastossa, suunnistusharjoittelu ja kartan (karttalinkin) ja videomuotoisen kohdeanalyysin palautus ennen lähiopetuksen alkua.
Elokuun lähiopetus: Ennakkotehtävässä valitun kohteen soveltuvuuden arviointi metsäsuunnittelukohteeksi, suunnitteluohjelmistoon (Foresta) tutustuminen sekä metsäsuunnittelun teoriaa ja maastotyöskentelyn käytännön harjoittelua, Sisältää palautettavia harjoitustöitä!
Metsäsuunnitelma omavalintaisesta kohteesta oman aikataulun mukaan, Palautus ennen syyskuun lähiopetusta!
Syyskuun lähiopetus: Palautettujen metsäsuunnitelmien viimeistely, tarkastelu ja arvostelu. Metsäsuunnittelun teoriaa, tulevaisuuden näkymiä ja metsäsuunnittelulle tulevaisuudessa asettavia vaatimuksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää suunnistus- ja kartanlukutaitoa. Mikäli oma suunnistustaito on "kesäterässä" suosittelen esim. iltarasteja suunnistustaitojen kertaamiseksi!

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettu hyväksytysti luotu metsäsuunnitelma ja palautettu hyväksytysti kaikki harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 25.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ajoitusryhmät
 • kevätryhmä (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • syysryhmä (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
Pienryhmät
 • kevätryhmä
 • syysryhmä

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi metsäsuunnittelun käsitteisiin ja menetelmiin.
Osaat laatia metsäsuunnitelman ja opastaa sen käyttöä metsänomistajalle.
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti

Sisältö

Miten määrittelet metsäsuunnitelman keskeisen sisällön ja käsitteet?
Miten metsäsuunnitelma valmistetaan ja opastetaan metsänomistajalle?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi toteutetaan ryhmittäin. Kevätryhmä viikot xxx, syysryhmä viikot xxx. Molemmilla ryhmillä 10 kontaktipäivää annettujen viikkojen sisällä.
Kurssilla tutustutaan ensin metsäsuunnittelun teoriaan, jonka jälkeen tehdään yksi yhteinen metsäsuunnitteluharjoitus. Tämän jälkeen opiskelijat tekevät pienryhmissä metsäsuunnitelman erikseen osoitettavalle metsätiloille.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä alasi matemaattisten perusongelmien analysointiin ja ratkaisuun matematiikan perustaitojen, geometrian, tilastomatematiikan ja talousmatematiikan avulla.

Sisältö

Mitkä ovat tärkeitä matematiikan taitoja metsäalalla?
Miten päivität aiempaa ja opiskelet uutta matematiikkaa?
Mitkä ovat tarpeelliset kerrattavat yhtälön ratkaisun perusmenetelmät?
Mitkä ovat geometrian, tilasto- ja talosumatematiikan perusmenetelmät ja kuinka niitä voi soveltaa metsäalalla?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
 • Heikki Manninen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt metsätietojärjestelmien käsitteisiin ja menetelmiin.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita metsävaratietojen hallinnassa
Osaat toimia työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Sisältö

Miten operaatioanalyysiä sovelletaan metsätietojärjestelmissä?
Miten eri organisaatiot hallitsevat metsävaratietojaan?
Miten toimit työryhmän jäsenenä tavoitteellisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Metsätietojärjestelmät, noin 50 kontaktituntia, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu.
Metsäsuunnittelujärjestelmät ja modernit OR-perustaiset hakkuulaskelmat sekä ajankohtaiset näkymät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö, organisaatioiden järjestelmät ja asiantuntijat.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktia n. 50h, opiskelijan itsenäinen työskentely n. 75h.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssilla tutustutaan metsäsuunnitteluun käytettävien tietojärjestelmien historiaan, nykypäivään ja tulevaan kehitykseen.
Operaatioanalyyseihin (esim. käytettävän toimenpideketjun valinta) ja lineaarisen optimoinnin teoriaan (mikä kannattaa ja mikä ei) perehdytään harjoitustöiden avulla.
Kurssilla käytettävät metsätietojärjestelmät ovat ForestKIT eTapio ja IPTIM. Harjoitustyössä opiskelija perehtyy lisäksi johonkin vapaavalintaiseen metsätietojärjestelmään.
Lisäksi kurssilla tuodaan esiin ajankohtaisia metsäsuunnitteluun ja metsätietojärjestelmiin liittyviä teemoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssille osallistuvalla opiskelijalla olisi hyvä olla suoritettuna metsäsuunnittelu ja leimikonsuunnittelu.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti ja harjoitustyöt. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on kaikkien harjoitustöiden palauttaminen sekä hyväksytty arvosana lopputentistä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat metsänomistuksen eri muodot ja niiden merkityksen metsätaloudessa.
Hallitset metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavat seikat.
Osaat sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat: suunnittelu, luovutustavat, hallintaoikeus, verotus, vertailu ja päätöksenteko.

Sisältö

Mitkä tekijät vaikuttavat metsätalouden kannattavuuteen?
Mitä vaihtoehtoja on sukupolvenvaihdoksille?

Opiskelumateriaali

Sujuvasti seuraavalle 2017, Kiviniemi & Havia
Metsäverokirja 2018, Jauhiainen
Metsäkoulu 2017, Rantala
lisämateriaali osoitetaan kurssin alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Osaat laatia metsätilan arvon käytössä olevilla yleisimmillä menetelmillä. Osaat selostaa eri metsätalouteen liittyvät maanomistusmuodot ja analysoida niiden välisiä etuja ja haittoja. Osaat selostaa tärkeimmät kiinteistöjen muodostamisperiaatteet ja käyttää hyväksi niihin liittyviä asiakirjoja ja rekistereitä. Osaat selostaa kiinteistönkauppaan liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä laatia kiinteistön luovutuskirjan.
Osaat laskelmoida ja analysoida metsätalouden kannattavuutta.
Osaat sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat: suunnittelu, luovutustavat, hallintaoikeus, verotus, vertailu ja päätöksenteko.

Lisätietoja opiskelijoille

samuel.tarkiainen@xamk.fi
040-352 00 23

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtäviin sekä tenttiin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Eeva Koljonen
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet metsän eri käyttömuotoja ja osaat soveltaa osaamistasi huomioiden eri käyttäjäryhmät.
Ymmärrät hiilenkierron periaatteet metsäekosysteemissä.
Riista ja riistametsänhoito 2 op
Metsät hiilivarantona 2op
Seminaari 1op

Sisältö

Mitä on riistametsänhoito?
Hiilenkierto metsäekosysteemissä?
Metsät hiilinieluina?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan kurssin verkkoympäristössä (Learnissa) ja luennoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luentoja, tehtäviä maastossa, monikäyttökohteille retkeilyjä, omatoimista tiedonhankintaa ja analysointia.

Käsiteltäviä aihealueita:
Ekosysteemipalvelut
Jokamiehenoikeudet
Keräilytuotteet
Riistametsänhoito
Metsästys
Kansallispuistot ym. suojelualueet...


Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys Ovaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti ja kurssin aikana suoritetut oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät suometsienhoidon erityispiirteet. Osoitat perehtyneisyyttä suometsien kasvatukseen, kunnostusojitukseen ja vesiensuojeluun liittyvissä metsänhoidollisissa ja ojitusteknisissä asioissa. Ymmärrät yksityisteiden hallinnolliset asiat ja osaat valmistella tiehanketta.

Sisältö

Miten suometsät toimivat?
Miten toimit suometsissä?
Miten metsäteitä perusparannetaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristössä (Learn) ja kurssin aloituskerralla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson ojaosuudessa perehdytään soihin kasvupaikkoina, ojitukseen ja sekä metsänhoitoon ojitetuilla soilla.
Tavoitteena on kerrata soiden ekologiaa ja metsienhoitoa, metsänkasvatuksen erityispiirteitä turvemailla. Tieosiossa käydään läpi yksityisteiden tieoikeutta (hallinto, tiekunnat), tien kunnon arviointia, perusparannusta ja tukiasioita teiden hoitoon.
Opintojaksoon kuuluu seuraavat osat:
1 Verkko-opetusta (Learn)
2 Maasto-opetusta
3 Luento-opetusta
4 Tentti. Tenttimateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-sivuilla.
Ojat-osuuden laajuus 3 op. Huomaa opintojakson toinen osa tiet 2 op, yhteensä 5 op.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu harjoitustöihin ja kirjalliseen tenttiin.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 03.04.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Heikki Manninen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on Learnissa. Avaimen saat opintojakson opettajalta opintojen alussa elokuussa 2023.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opinto- ja urasuunnittelu tehdään kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Syksyllä 2023 orientoidut ammattikorkeakouluopintoihin ja opiskelutekniikoihin (1 op). Tammikuussa 2024 alkaa oman ammattialaan perehtyminen. Se on laajuudeltaan 2 op. Tutustut metsäalan organisaatioihin ja työtehtäviin luennoilla.
Maaliskuussa 2025 teet 1 op osuuden ja käyt HOPS-keskustelun.
Helmi-maaliskuussa 2026 teet viimeisen opintopisteet tehtävillä ja osallistumalla HOPS-keskusteluun. Tällöin merkitään sinulle kokonaissuoritus Peppiin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele OVAn kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Keväällä 2024 tutustutaan metsäalan organisaatioihin ja työtehtäviin vierailevien luennoitsijoiden kautta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu kolmelle vuodelle:
Ensimmäisenä lukuvuonna teet 3 op eli osallistut opetukseen ja teet harjoitukset ja käytätä näihin 41 tuntia, toisena vuonna työskentelet 27 tunnin edestä (1 op) kuten myös kolmantena vuonna (1 op).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuopettaja

Timo Leinonen

Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Asetat tavoitteet omalle vaihdollesi.
Dokumentoit ja raportoit vaihdon.
Pidät yhteyttä vaihdon aikana koulutuksesi KV-vastaavan kanssa.
Kerrot vaihtokokemuksistasi muille opiskelijoille infotilaisuuksissa.

Sisältö

Vaihtosuunnitelma, vaihtoraportti, esitys infotilaisuudessa.
Vaihdon aikainen yhteydenpito esim. toimittamalla blogia.

Opiskelumateriaali

Lisätietoa Learnissä "Opiskelijavaihto - Metsätalous".

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijavaihdon aikainen ja jälkeen sijoittuva tiedottaminen ja perinteen jatkaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tilanteen mukaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Lisätietoa Learnissä "Opiskelijavaihto - Metsätalous".

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja saa vastuuopettajalta timo.leinonen@xamk.fi 0408420627

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Hannu Numminen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä erilaisiin vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoihin sekä paikkatietoanalyyseihin.
Osaat laatia paikkatieto-ohjelmistolla eri tyyppisiä analyysejä ja visualisoida niitä.
Osaat kuvata millaisiin sovelluksiin paikkatietoa ja -analyyseja käytetään yleisemmin sekä erityisesti metsäalalla.

Sisältö

Mitä ja millaista on paikkatieto?
Mistä paikkatietoa voi hankkia tai tuottaa metsällisten analyysien ja sovellusten pohjaksi? Millaisia analyysejä paikkatiedolla voi tehdä?
Mihin paikkatietoa ja -analyysejä hyödynnetään omalla alalla sekä yleisemmin?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan opintojakson alussa löörnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson tavoitteiden (Osoitat perehtyneisyyttä erilaisiin metsäalan vektori- ja rasteripaikkatietoaineistoihin sekä paikkatietoanalyyseihin. Osaat laatia paikkatieto-ohjelmistolla eri tyyppisiä analyysejä ja visualisoida paikkatietoaineistoa. Osaat kuvata millaisiin sovelluksiin paikkatietoa ja -analyyseja käytetään ja miten sekä yleisemmin että erityisesti metsäalalla.) saavuttamisessa pääosassa ovat:

1) Kontaktiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn pohjautuvat harjoitukset metsäalan ajankohtaisilla paikkatietoaineistoilla ja -ohjelmistoilla. Hyödynnettävien aineistojen tuottajia/ylläpitäjiä/jakajia ovat mm. SMK, MML Syke, Museovirasto, GTK, Luke sekä kaukokartoittavat tahot (drone/ilmakuvaus/satelliitti ...). Harjoitukset pidetään ensisijaisesti QGIS- ja ArcGis -alustoilla, joiden painotus ja rooli tarkentuvat opintojaksolla. QGIS -freewareohjelmisto on ladattavissa omalle koneelle. ArcGis tuotteista käytetään ArcPro- ja osin myös ArcOnline-sovelluksia. ArcGis on pohjana (ArcMap, ArcOnline) mm. osassa Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Elyn paikkatietoratkaisuja. Esimerkiksi Metsäkeskus hyödyntää myös QGISiä. Harjoituksista laaditaan portfolio.
2) Vierailuluennot ja soveltuvin osin ajankohtaiswebinaarit.
3) Itsellinen osoitetun kirjallisuuden ja materiaalin opiskelu.
4) Valinnainen mahdollinen harjoitustyö.
5) Kirjallinen koe.

Käytettävien QGIS:n ja ArcPro:n käyttöliittymät ovat englanninkielisiä. Opintojaksolla hyödynnettävä ohjemateraali on osin englanninkielistä (esim. ohjelmien omat ohjeet, youtube...)

Kontaktiopetusta atk-harjoitusten ja vierailuluentojen muodossa on n. 50h. Harjoitustehtävien itsenäinen tekeminen, mahdollinen harjoitustyö sekä itsenäinen tiedonhankinta ja analysointi koetta varten on n. 85h => Yht 135

Opintojakosolla osallistujalle on erityiseksi hyödyksi aiemmin suoritetut Tietokone työvälineenä, Metsänmittaus, Metsäninventointi ja Metsäsuunnittelun opintojaksot. Esimerkiksi Metsäninventointi -opintojaksollla on jo hankittu osaaminen 1) metsävaratuotannon (SMK, Luke) prosesseista ja tuottamasta datasta sekä 2) kaukokartoituksen (satelliitti, ilmakuva, drone), paikkatiedon ja QGIS:n käytön perusteista ja käsitteistä.

Lisäksi opintojaksoa tukevat aiemmin suoritetut opintojaksot Metsäekologia, Metsänuudistaminen, Puunhankinnnan toimintaympäristö, Metsätalouden matematiikka, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen,
Metsänkasvatus, Metsätuhot ja jatkuva kasvatus, Ojat ja tiet, Luonnonhoito talousmetsissä sekä Leimikonsuunnittelu.

Edellä mainittujen opintojaksojen käsitteet ja asiat "pyörivät" mukana Paikkatietoanalyysit -opintojakson paikatietoaineistoissa, materiaaleissa ja harjoituksissa.

Opintojakson toteutus alkaa 13.1.2024


Tarkempi tiedotus ja ohjeistus toteutuksesta opintojakson alkaessa löörnissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys Ovaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Luentovierailut

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen kokeen ja harjoitustehtävien palautusten ajoitukset ja käytänteet ilmoitetaan opintojakson löörnissä.

Opiskelijan työmäärä

5 op * 27 h/op = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana tarjolla olevat harjoitustehtävät, mahdolliset harjoitustyö(t) sekä kirjallinen koe.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 15

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuopettaja

Timo Leinonen

Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt kohdemaan kulttuuriin ja kieleen, hallintoon ja koulutusjärjestelmään sekä metsä- ja puutalouteen.

Sisältö

Tähän voi sisällyttää kohdemaan kielen opintoja ja/tai kirjallisuutta. Myös vaihtokorkeakoulun opetuskielen opintoja voi sisällyttää tähän.

Opiskelumateriaali

Learnissä "Opiskelijavaihto - Metsätalous" on tarkempia ohjeita, opintojaksoavainta ei tarvita.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijavaihdon vaihtoa edeltävä ja tukeva osa. Esim. kohdemaan kielen ja kulttuurin opintoja. Sovi toteutustapa kv-vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei sovellu

Kansainvälinen yhteistyö

Tietoa Learnissä "Opiskelijavaihto - Metsätalous".

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja saa vastuuopettajalta timo.leinonen@xamk.fi 0408420627

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä metsäalan suorittavissa tehtävissä.
Ymmärrät suorittavien tehtävien merkityksen osana metsätalouden/metsäteollisuuden ketjussa.

Sisältö

Miten työskentelet metsäalan suorittavissa tehtävissä esim. Istutuksessa?
Miten työskentelet metsäteollisuuden suorittavissa työtehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tehdä avustavia metsätoimihenkilön tehtäviä.
Osaat tehdä muutamia metsätoimihenkilön tehtäviä.

Sisältö

Miten esim. inventoit taimikon, suunnittelet leimikon?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmia ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 100

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tunnet energiapuun korjuun ja kuljetuksen menetelmät.
Osaat arvioida energiapuun hankinnan kestävyyttä.
Osaat arvioida politikkamuutosten vaikutuksia metsäsektoriin.

Sisältö

Miten valitaan energiapuunkorjuukohde?
Miten valitaan korjuumenetelmä?
Miten energiapuuta kuljetetaan ja käsitellään?
Miten energiapuun varastointi järjestetään?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät käsitteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen projektin.
Osaat arvioida projektin onnistumista ja tehdä projektiraportin.
Osaat toimia vastuullisena projektiryhmän jäsenenä sekä koordinoijana asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Mitkä ovat projektitoimintaan liittyvät käsitteet?
Miten suunnittelet, toteutat ja raportoit projektin ja miten arvioit sen onnistumista?
Miten käytät eri apuvälineitä (mm. HanSa) projektin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa?
Kuinka työskentelet projektiryhmässä?

Opiskelumateriaali

Löytyvät kurssin Learn-sivustolta.

Yksilölliset oppimisväylät

Projekti-idea hyväksytetään opettajalla. Projektista palautetaan projektisuunnitelma ja toteutuneen projektin jälkeen projektiraportti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat makroskooppisesti tärkeimmät kotimaiset puulajit. Tunnet puun mikroskooppisen ja kemiallisen rakenteen sekä puun fysikaaliset ominaisuudet. Tunnistat puuaineen viat ja niiden merkityksen puun käyttö- ja jalostusprosessissa. Osaat analysoida raaka-aineen ja lopputuotteiden välisen yhteyden eri metsäteollisuuden jalostusprosesseissa

Sisältö

Millainen on puuaineen mikroskooppinen ja makroskooppinen rakenne?
Miten puuaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat eri jalostusprosesseissa?
Mitkä ovat metsäteollisuustuotannon tärkeimmät tuotantomenetelmät puutuoteteollisuudessa sekä paperin ja kartongin valmistuksessa?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVA:an.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan Kurssin Learn-sivustolla ja luennoilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luento- ja laboratorio-opetusta. Oppimistehtäviä ryhmissä. Perehdytään puun rakenteeseen, puuaineen ominaisuuksiin ja puusta valmistettaviin tuotteisiin(puutuoteteollisuus, paperiteollisuus...).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä annetun aikataulun mukaan aikavälillä tammi-huhtikuu. Kurssi sisältää monipuolisia oppimistehtäviä, kuten pieniä verkkotenttejä, tiedonhakutehtäviä, esitelmiä ja esseitä puuraaka-aineeseen ja sen käyttöön liittyen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tunneilla(luokassa ja puulaboratoriossa) suoritettuihin oppimistehtäviin ja kirjalliseen tenttiin. (tentti sisältää myös puulajitunnistuksen puutavarasta/palikoista)

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kalle Karosto
Ryhmät
 • MEMI23KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnistat makroskooppisesti tärkeimmät kotimaiset puulajit. Tunnet puun mikroskooppisen ja kemiallisen rakenteen sekä puun fysikaaliset ominaisuudet. Tunnistat puuaineen viat ja niiden merkityksen puun käyttö- ja jalostusprosessissa. Osaat analysoida raaka-aineen ja lopputuotteiden välisen yhteyden eri metsäteollisuuden jalostusprosesseissa

Sisältö

Millainen on puuaineen mikroskooppinen ja makroskooppinen rakenne?
Miten puuaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat eri jalostusprosesseissa?
Mitkä ovat metsäteollisuustuotannon tärkeimmät tuotantomenetelmät puutuoteteollisuudessa sekä paperin ja kartongin valmistuksessa?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVA:an.

Opiskelumateriaali

Monipuolinen opiskelumateriaali on tarjolla kurssin Learn-alustalla. Lisäksi siellä osoitetaan tarvittava kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä annetun aikataulun mukaan aikavälillä tammi-huhtikuu. Kurssi sisältää monipuolisia oppimistehtäviä, kuten pieniä verkkotenttejä, tiedonhakutehtäviä, esitelmiä ja esseitä puuraaka-aineeseen ja sen käyttöön liittyen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi keskittyy metsätalousinsinöörin osaamisen perusteisiin, jotka on hallittava ennen työharjoitteluita. Aiheet ovat käytännönläheisiä ja opetus työelämälähtöistä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssia ei voi tenttiä, vaan oppimistehtäviä tulee tarvittaessa täydentää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä annetun aikataulun mukaan aikavälillä tammi-huhtikuu. Kurssi sisältää monipuolisia oppimistehtäviä, kuten pieniä verkkotenttejä, tiedonhakutehtäviä, esitelmiä ja esseitä puuraaka-aineeseen ja sen käyttöön liittyen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien keskiarvo.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Samuel Tarkiainen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvailla puukauppaan liittyvän sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja metsätalouden eri verotusmuotojen lainsäädännön.
Osaat selostaa puukaupassa käytettävät sopimukset ja muut asiakirjat.
Osaat laatia metsätalouden veroilmoituksen ja tiedät siihen liittyvät muut asiakirjat.
Osaat selostaa luovutusvoittoverotuksen keskeiset periaatteet.

Sisältö

Mitä on puukaupan sopimusoikeus ja siihen liittyvä lainsäädäntö?
Mitä ovat puukaupan keskeiset sopimukset ja asiakirjat?
Miten metsätaloutta verotetaan?
Miten luovutusvoittoja verotetaan?

Opiskelumateriaali

osoitetaan luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaat kuvailla puukauppaan liittyvän sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja metsätalouden eri verotusmuotojen lainsäädännön. Osaat selostaa puukaupassa käytettävät sopimukset ja muut asiakirjat. Osaat laatia metsätalouden veroilmoituksen ja tiedät siihen liittyvät muut asiakirjat.Osaat selostaa luovutusvoittoverotuksen keskeiset periaatteet.
Kontakti opetusta yhteensä 3,5 päivää, lähipäivät ja niiden sisällöt ilmoitetaan myöhemmin.
Itsenäiset tehtävät ilmoitetaan myöhemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

kurssiin sisältyy myös työelämän edustajan luento.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet: Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita. Osaat
toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti, sekä perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti
Arviointi menetelmät: tentti ja oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Met1 Myy
 • Kati Kontinen
 • Heikki Manninen
Ryhmät
 • MEMI20SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI20SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat suunnitella puunkorjuu- ja kuljetusresurssien käyttöä.
Pystyt arvioimaan lainsäädännön, puumarkkinoiden ja korjuuolosuhteiden muutosten vaikutusta metsätoimihenkilön työhön.

Sisältö

Osaat valita tehokkaimman ja sopivimman kuljetusmuodon.
Miten kuljetusmuoto vaikuttaa puutavaran laatuun?
Miten varmistetaan resurssien tehokas käyttö puuhankinnan toimenpideketjussa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennolla ja kurssin Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu luento-opetuksesta, harjoitustehtävistä sekä mahdollisista maastoharjoituksista. Kurssilla syvennytään monipuolisesti erilaisiin puunhankinnan haasteisiin ja ominaispiirteisiin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kursilla käy työnantajien ja sidosryhmien edustajia vierailevina luennoitsijoina

Tentit ja muut määräajat

Luentotentti kurssin päätteeksi

Toteutuksen osien kuvaus

Korjuun ja puukuljetusten suunnittelu sekä ohjaus. Metsätiet ja muut puunkuljetusreitit. Kuljetusyrittäjyys. Puunhankinnan tietojärjestelmät.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin edeltävyysehtona Puunhankinnan toimintaympäristön hyväksytty suoritus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit ja oppimistehtävät

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
Ajoitusryhmät
 • EA1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • EA 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • EA 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
Pienryhmät
 • EA1
 • EA 2
 • EA 3

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu: AHOT Ensiapu 1 tai vastaava suoritus todistuksella osoitettuna.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu: ei ole käytössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Puunhankinnan ensimmäinen perusosaamista luova opintojakso, ei edellytyksiä TKI- tai yritysyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu: verkko-opetus 8 tuntia + luokkaopetus 8 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.) Ensiapu arviodaan hylätty/hyväksytty -asteikolla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heikki Manninen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida metsäkoneyrityksen liiketoiminnan kannattavuutta.
Tunnet urakanantajaa ja urakoitsijaa koskevat lainsäädännölliset velvoitteet.
Osaat hyödyntää digitaalisia apuvälineitä metsäkoneyrityksen toimihenkilötehtävissä.

Sisältö

Miten metsäkoneurakoita hinnoitellaan?
Minkälaiset lait ja normit ohjaavat urakoitsijoiden ja urakanantajien toimintaa?
Miten hyödynnän digitalisaatiota metsäkoneyrityksen toimihenkilötehtävissä?

Opiskelumateriaali

Kurssin Learn alustalla. Osoitetaan kurssin ensimmäisellä luennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käy vierailevia luennoitsijoita. Oppimistehtävissä hyödynnetään mahdollisesti ulkopuolisia toimeksiantoja.

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan ensimmäisellä oppitunnilla.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h, josta kontaktiopetusta n. 50 %

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssin kontaktitunneille voi osallistua myös etänä, mutta etäyhteydelle ei anneta mitään laatulupausta (=vain opettajan ääni ja näytön jako - ei ohjausta). Oppitunneilla tehdään osin pakollisia palautettavia tehtäviä, joita voi yrittää tehdä itsenäisestikin.

Maaliskuussa on pari maastopäivää, jotka eivät ole pakollisia, mutta oppimisen kannalta hyödyllisiä ja arvosanaa korottavia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu palautettavista tehtävistä ja lopputentistä.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Timo Leinonen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tärkeimmät kotimaiset puulajit, puuvartiset pensaat sekä Suomessa menestyvät yleisimmät ulkomaalaiset puulajit. Metsäkasveista osaat tunnistaa tärkeimmät kivennäis- ja turvemaiden lajit. Em. puista ja metsäkasveista osaat määritellä myös niiden biologisia, ekologisia ja puuntuotannollisia ominaisuuksia.

Sisältö

Mitä kotimaisia ja ulkomaisia puulajeja Suomessa esiintyy?
Kuinka tunnistat tärkeimmät puulajit?
Mitkä ovat niiden muut ominaispiirteet?

Millaisia ekologisia ja biologisia ominaispiirteitä eri kasvilajiryhmillä on?
Kuinka tunnistan kivennäis- ja turvemaiden tärkeimmät kasvilajit?
Millaisilla kasvupaikoilla ne esiintyvät?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVA:an.

Opiskelumateriaali

Kurssin opiskelumateriaali; luentomateriaali, oppimistehtävät, ym. harjoitukset ovat tarjolla kurssin Learn-oppimisympäristössä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, jota on n. 1/2 opiskelijan ajankäytöstä, sekä itsenäisestä opiskelusta, joka pitää sisällään myös palautettavia etätehtäviä. Kontaktiopetus painottuu alkusyksystä maasto-opetukseen ja loppusyksystä sisällä tapahtuvaan luento-opetukseen.

Tentit ja muut määräajat

Kasvi- ja puulajien tunnistustentit. Lajintunnistustenttien uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta, jota on n. 1/3 opiskelijan ajankäytöstä, sekä itsenäisestä opiskelusta, joka pitää sisällään myös palautettavia etätehtäviä. Kontaktiopetusta on keskimäärin 1 pv/kk, joka painottuu lumien sulaessa maasto-opetukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lajintunnistustentit sekä palautettavat tehtävät (mm. kasvio).

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat mitata puutavaraa tavallisimmilla menetelmillä. Osaat kuvailla miten puutavaran katkontaa ohjataan. Pystyt itsenäisesti opiskelemaan uuden mittausmenetelmän. Osaat tunnistaa ulkomaankaupassa käytettyjä puutavaranmittausperiaatteita.

Sisältö

Miten puutavaran määrä ja laatu voidaan mitata eri olosuhteissa?
Miten mittauksen luotettavuus voidaan selvittää?
Mitkä säädökset koskevat puutavaranmittausta?

Opiskelumateriaali

Sipi, Marketta. 2009. Puuraaka-aineen mittaus.
Luken ja Metsätehon materiaalit puutavaranmittauksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Luento- ja maasto-opetusta. Oppimistehtäviä ryhmissä.

Työhön integroitu oppimisväylä: Ota yhteys OVAan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mittausharjoituksia yrityskumppanin toimeksiannosta.

Toteutuksen osien kuvaus

Osoitetaan luennolla

Lisätietoja opiskelijoille

Luentoja, maastoharjoituksia ja laskuharjoituksia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja tentti. Osaat a) käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä ja e) käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
 • Kalle Karosto
Vastuuopettaja

Kalle Karosto

Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä metsätoimihenkilön tehtävissä.

Sisältö

Miten yhdistät opitut asiat työtehtäviin?
Miten työskentelet metsätoimihenkilön tehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Jukka Mäntylä
 • Kalle Karosto
Vastuuopettaja

Kalle Karosto

Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat työskennellä vastuullisena metsätoimihenkilön tehtävissä.

Sisältö

Miten yhdistät opitut asiat työtehtäviin?
Miten työskentelet metsätoimihenkilön tehtävissä?
Miten hyödynnät digitaalisia ohjelmistoja ja työvälineitä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Kati Kontinen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Hallitset kansantalouden peruskäsitteet.
Ymmärrät kansantalouden toimintaa ja ohjausta.
Osaat hallita ja hoitaa omaa talouttasi.
Tiedät metsäsektorin merkityksen Suomen kansantaloudelle.
Tiedät Suomen metsäteollisuuden tärkeimmät kauppakumppanit ja toimijat.
Ymmärrät Suomen metsäpolitiikan kokonaisuuden.
Tiedät Suomen metsäpolitiikan tavoitteet, keinot ja toimijat.
Pystyt esittelemään erilaisia, konkreettisia metsäpolitiikan ohjauskeinoja.

Sisältö

Miten kansantalous toimii?
Miten kansantalouden tilaa arvioidaan?
Miten hallitset ja hoidat omaa talouttasi?
Mikä on Suomen metsäsektorin merkitys kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla?
Millainen Venäjän merkitys on Suomen metsäsektorille?
Mitä metsäpolitiikka tarkoittaa?
Millaisia tavoitteita Suomen metsäpolitiikalla on?
Millaisia metsäpolitiikan ohjauskeinoja Suomessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit ja tehtävät.
Taloustiedon tai kansantaloustieteen oppikirja (useita vaihtoehtoja)
Ajankohtaiset talousuutiset ja ajankohtaisohjelmat.
Viimeisin Metsäsektorin suhdannekatsaus
Kansallinen metsästrategia 2035

Yksilölliset oppimisväylät

Taloustieto ja metsäpolitikka -opintojakso sisältää kontaktiopetusta, oppimistehtäviä ja kolme tenttiä. Kontaktiopetuksessa työskentelymenetelminä ovat luennot, pari- ja ryhmäpohdinnat, ajankohtaiset uutisseurannat ja tuntitehtävät. Luennot voivat olla myös verkossa katsottavia. Oppimistehtävät käsittelevät ajankohtaisia talouden ja metsäpolitiikan teemoja ja niissä sovelletaan teoria-asiaa metsätalouteen ja metsäteollisuuteen.

Taloustiedon terminologiasta on verkkotentti, joka on oltava hyväksytty ennen taloustiedon soveltavaa tenttiä. Metsäpolitiikasta on oma tentti opintojakson päätteeksi.

Verkko-oppimisympäristönä on Learn.

TKI ja työelämäyhteistyö

Taloustiedon soveltavassa osassa esimerkit ovat metsätaloudesta ja -teollisuudesta.
Vierailevia luennoitsijoita käy metsäalan organisaatioista.

Opintojakson verkko-opetusmateriaaleja on kehitetty DIGIFOR-hankkeen puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Taloustiedon termitentti on ennen taloustiedon soveltavaa tenttiä.
Metsäpolitiikan tentti on opintojakson päätteeksi.
Uusintatenttien aikataulut sovitaan myöhemmin..

Kansainvälinen yhteistyö

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti on 19 % (2022) Suomen tavaroiden ja palvelujen viennin arvosta. Tämän aihealueen käsittelyn yhtedessä käydään läpi Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 46 tuntia
Oppimistehtävät 54 h
Tentteihin valmistautuminen 35 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso alkaa syyslukukaudella syysloman jälkeen ja jatkuu keväällä hiihtolomaan saakka.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavista osa-alueista:
Taloustiedon termitentti 20 %
Taloustiedon soveltava tentti 40 %
Metsäpolitiikan tentti 40 %
Vähintään hyvin tehdyillä (H3 -70 %) ja määräaikaan mennessä palautetuilla oppimistehtävillä voi nostaa tenteistä saatua arvosanaa yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Pertti Kilpeläinen
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi verkko-opiskelun ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin.
Osaat käyttää tieto- ja viestintäteknisiä laitteita.
Osaat suunnitella ja tehdä asiakirjoja ja esitysgrafiikkaa sekä osaat soveltaa taulukkolaskentaa ongelmanratkaisussa.
Osoitat perehtyneisyytesi tietokannan toimintaan ja periaatteisiin.

Sisältö

Millaisia mahdollisuuksia verkkoympäristö ja sosiaalinen media antavat opiskeluun ja työelämään?
Kuinka yleisimmät tieto- ja viestintätekniset laitteet toimivat?
Miten käytetään tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmia?
Mikä on tietokanta-ohjelmien periaate ja miten niitä sovelletaan omalla ammattialallasi?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
 • Pertti Kilpeläinen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan löörnissä opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson toteutus sisältää yleisen osan (2op) ja alakohtaisen (metsätalous) osan (3op). Yleinen osa jakautuu edelleen kahteen alaosioon; Tiedon hankinta ja raportointi (1op) ja Tutkimus ja kehittäminen (1op).

Yleisen osion (1op+1op=2op) toteutus on tammi-helmikuussa omana kokonaisuutenaan (osamerkintä peppiin). Alakohtaisen osion (3op) toteutus on maalis-huhtikuussa omanakokonaisuutenaan (osamerkintä peppiin). Yleinen osio on hyödyksi suorittaa ennen alakohtaista osiota. Molemmilla osioilla on oma löörnialusta.

Yleisen osan (2op) Tiedonhankinta ja raportointi (1op) -alaosio sisältää perusteet tiedonhankinnasta ja tutkimustiedonhausta sekä tutkimuksen raportoinnin. Alaosio opiskellaan verkkotehtävin ja ohjaustunnein. Osio sisältää kirjallisuuskatsauksen tekemisen opinnäytetyöohjetta ja lähdeohjetta soveltaen.

Yleisen osan (2op) Tutkiminen ja kehittämien (1op) -alaosio sisältää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen periaatteet ja menetelmät sekä kehittämisprosessin vaiheet ja tutkimusetiikan. Alaosio opiskellaan verkkotehtävin.

Alakohtainen (3 op) sisältää metsäalalle soveltaen kvantitatiiviset (määrälliset) tutkimusmenetelmät. Alakohtainen osio opiskellaan verkkotehtävin. Oleellinen osa opiskelusta on kulloisenkiin tarpeelliseen teoriaan ja menetelmiin jodatuksen jäljkeen erilaisten metsällisten tilastoaineistojen (casena esim. kysely-, mittaus-, ja bigdata-aineistot) analysointia ao. tilastollisin perusmenetelmin. Aineistoina käytetään esimerkiksi aiempien opinnäytetöiden aineistoja. Analysoinnissa korostuu spss -tilasto-ohjelman käyttö. Opiskelija voi asentaa spss-ohjelmiston omalle koneelleen opiskelua varten. Myös excelillä -on aineistojen käsittelyssä oma roolinsa.

Alakohtaisen osion (3op) opiskelumateriaalista, -käytänteistä, harjoitustehtävistä sekä kokeista ilmoitetaan tarkemmin osion alussa (03/2023) löörnissä.

Opintojaksolle osallistujalle on erityiseksi hyödyksi, mikäli hän on suorittanut Metsätalouden matematiikka (sis. tilastomatematiikan perusteet), Tietokone työvälineenä (sisältää excel-perusteet) ja Viestiintä -opintojaksot.

Liisäksi opintojaksolla hyödynnetään Metsäekologia, Metsänuudistaminen Metsänmittaus, Puunhankinnan toimintaympäristö, Leimikonsuunnittelu, Luonnonhoito talousmetsissä sekä Metsänkasvatus -opintojaksojen asioita ja käsitteitä.

.

TKI ja työelämäyhteistyö

Aidot työelämäyhteistyöstä kertyneet aineistot (tilastomenetelmät)

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson osioiden (2kpl) alkaessa löörnialustoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakso (5op) arvioidaan asteikolla 1-5 alakohtaisen osion (3op) perusteella. Yleinen osio (2op) arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

17.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learnissa on kokoelma sähköistä oppimateriaalia, jota hyödynnetään läpi opintojakson.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet.
Osaat käyttää alasi tietokantoja ja muita tietolähteitä ja viitata niihin tekstissäsi.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja tarkoituksenmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt hyvin erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Nämä tavoitteet toteutuvat sekä kontaktiopetuksen että verkko-opetuksen avulla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan Metsänhoitoyhdistyksen viestintäasiantuntijan tai muun työelämän edustajan vierailu. Opintojaksolla käsitellään metsäalalla tyypillisiä viestintätilanteita. Kirjallisuuskatsaus tehdään oman ammattialan aiheesta.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso ajoittuu syyslukukaudelle 2023 ja kevätlukukaudelle 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin, osallistumiseen viestintätilanteisiin, vertaisarvioihin ja itsearvioon.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

17.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Heljä Uusitalo
Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learnissa on kokoelma sähköistä oppimateriaalia, jota hyödynnetään läpi opintojakson.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet.
Osaat käyttää alasi tietokantoja ja muita tietolähteitä ja viitata niihin tekstissäsi.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja tarkoituksenmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt hyvin erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Nämä tavoitteet toteutuvat sekä kontaktiopetuksen että verkko-opetuksen avulla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan Metsänhoitoyhdistyksen viestintäasiantuntijan tai muun työelämän edustajan vierailu. Opintojaksolla käsitellään metsäalalla tyypillisiä viestintätilanteita. Kirjallisuuskatsaus tehdään oman ammattialan aiheesta.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso ajoittuu syyslukukaudelle 2023 ja kevätlukukaudelle 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin, osallistumiseen viestintätilanteisiin, vertaisarvioihin ja itsearvioon.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Itkonen
 • Hannu Numminen
Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen osana kansan- ja metsätaloutta.
Osaat perustaa yrityksen ja laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman.
Hallitset yritystoiminnan taloudellisen johtamisen perusteet.
Osaat laatia yritykselle kannattavuus-, hinnoittelu- ja budjetointilaskelmia.
Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla.

Sisältö

Mikä on yrittäjyyden merkitys kansantaloudessa ja metsäsektorilla?
Miten yritys perustetaan ja liiketoimintasuunnitelma laaditaan?
Miten tehdään yrityksen budjetti?
Miten hinnoitellaan yrityksen tuotteita ja palveluja?
Miten laaditaan kannattavuuslaskelmia?
Miten yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan kurssin Learn-sivustolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät yritystoiminnan merkityksen osana kansan- ja metsätaloutta.
Osaat laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman.
Hallitset yritystoiminnan taloudellisen johtamisen perusteet.
Osaat laatia yritykselle kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia.
Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla.
Mikä on yrittäjyyden merkitys kansantaloudessa ja metsäsektorilla?
Miten yritys perustetaan ja liiketoimintasuunnitelma laaditaan?
Miten hinnoitellaan yrityksen tuotteita ja palveluja?
Miten laaditaan kannattavuuslaskelmia?
Miten yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan?

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Palautettu liiketoimintasuunnitelma ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan tentin ja oppimistehtävien perusteella. .