Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Ainutlaatuisessa data-analytiikan koulutuksessa yhdistyvät liiketalouden, data-analytiikan ja viestinnän opinnot. Koulutuksessa opit toimimaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja saat myös valmiuksia yrittäjyyteen. Opit myös, kuinka liiketoimintaa ohjataan tiedon avulla ja kehitetään uutta liiketoimintaa.

Koulutus perustuu liiketalouden perusosaamiselle, mutta keskeisiä koulutuksessa ovat datan käsittelyyn ja esittämiseen liittyvät taidot. Koulutuksesta saat eväitä uusiin, monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, voit suorittaa myös yrittäjyysopintoja.

Opiskelet data-analytiikkaa ja tiedon viestimistä sekä visualisointia monipuolisessa oppimisympäristössä hankkeiden, yritysyhteistyön, pienryhmätyöskentelyn, itseopiskelun ja asian¬tuntijaluentojen avulla. Osa opetuksesta voi olla englanniksi, joten opit käytännön kielitaidon jo opintojesi aikana.

Opintoja pääset suorittamaan myös aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla. Näin opit ymmärtämään liiketoimintaa ja tuottamaan dataa sen tarpeisiin sekä ideoimaan uutta liiketoimintaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen perusosaaminen koostuu pakollisista liiketalouden opinnoista ja data-analytiikan opinnoista sekä valittavista opinnoista. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää omaa osaamistasi haluamallasi alueella. Työharjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat erittäin tärkeä osa opintoja. Jos sinulla on aiempaa tutkintoon liittyvää osaamista opintojen, työn tai harrastustoiminnan kautta, sinulla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnistamista. Näin voit saada aiemmin hankitun osaamisen tunnustettua.

Data-analytiikan koulutuksessa perehdyt liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opit ymmärtämään, mitä uusia mahdollisuuksia datan analysointi tuo liiketoiminnalle. Oman kiinnostuksesi perusteella voit perehtyä myös muihin liiketoiminnan alueisiin. Opit etsimään, muokkaamaan ja esittämään yritysten tarvitsemaa tietoa sekä kehittämään yritystä tiedon avulla. Opit ymmärtämään liiketoimintaa ja löytämään uusia ideoita, kohteita ja keinoja datan hyödyntämiseen.

Koulutuksessa painotetaan data-analyysin ja viestinnän sekä visualisoinnin ammattiosaamista ja niiden yhdistämistä liiketoiminnan osaamiseen. Voit lisätä tutkintoosi poikkitieteellisesti myös esimerkiksi palvelumuotoilun tai muita itseäsi kiinnostavia opintoja.


Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus on päiväopetusta. Opetusta on luentoina, webinaareina sekä erilaisissa yritysyhteistyöprojekteissa ja kehittämishankkeissa. Opit tekemällä ja kokeilemalla sekä kuuntelemalla ja ymmärtämällä. Opetus on pääasiassa suomeksi, mutta osa opinnoista voi olla myös englanniksi. Opetusmateriaali voi olla joko suomeksi tai englanniksi.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä yrityksissä tai kuntien ja valtion palveluksessa. Asiantuntijatehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja kehittämistaidot. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden ammattilaisena myös kansainvälisissä työympäristöissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:
• Asiakasanalyytikko
• CDO (Chief Data Officer)
• Data-analyytikko
• Data Scientist
• Datan visualisoija
• Digitaalisen viestinnän osaaja
• Kehityspäällikkö
• Liiketoiminnan kehittäjä
• Marketing Analyst
• Markkinointianalyytikko
• Projektipäällikkö
• Tietotyöntekijä
• Viestintäsuunnittelija

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän sekä TKI:n (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnot) että yritysten kanssa. Yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehität asiantuntijuutta aidoissa työelämäyhteyksissä. Oppimisympäristöä edustavat työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.
Opinnoissasi voit olla mukana usean työelämäläheisen oppimisprojektin tekemisessä, monesti myös usealle erilaiselle organisaatiolle.

Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi, päivätoteutus
Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Sampo Järvinen
Vastuuhenkilö

Sampo Järvinen

Opiskelijaryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat luetella yritysmuodot ja selittää niiden olennaiset erot mm. päätöksenteon, vastuun ja voitonjaon osalta
Osaat kuvata sopimuksen syntymisen, pätemättömyyden ja sopimusrikkomusten seuraukset
Osaat kertoa oikeudesta kerätä ja luovuttaa henkilötietoja ja velvollisuuksista henkilötietojen säilyttämisessä ja suojaamisesta
Osaat kuvata miten luovan työn tuloksia suojataan tekijänoikeudella ja miten tekijänoikeuden loukkauksia voidaan välttää

Sisältö

Yhtiöoikeuden peruasiat (mikä on yritys ?)
Sopimusoikeuden perusasiat
Tietosuoja (henkilötietojen kerääminen, henkilörekisterit ja tietojen luovuttaminen)
Tekijänoikeus ja tietokantojen suojaaminen yksinoikeudella.

Opiskelumateriaali

ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

On aina sovittava erikseen opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan kurssin alussa

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Nina Hartikainen
Opiskelijaryhmät
 • DAKV21SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat arvioida yrityksen viestinnän tarpeita.
Tunnistat erilaisten viestintätapojen merkityksen.
Osaat viestiä ammattimaisesti yrityksen eri tahoille.
Tunnistat viestinnän keskeiset käsitteet ja tavat.

Sisältö

Yritysviestinnän perusteet.
Viestinnän merkitys organisaation toiminnassa.
Onnistuneet viestintäkäytännöt.
Viestintää säätelevät lait ja ohjeet.

Opiskelumateriaali

Juholin, Elisa: Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun, Infor, 2022 (uusin painos)
Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka & Murtola, Kaarina: Areena - yritysviestinnän käsikirja, Edita 2016, myös e-kirjana.
Muu opettajan määrittämä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Neuvottelu

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien määräajat ilmoitetaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Opiskelijaryhmät
 • DAKV20SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat big datan hyödyntämisen.
Osaat soveltaa robotiikkaa ja tekoälyä liiketoiminnassa.
Osaat tulevaisuustutkimuksen menetelmiä ja niiden soveltamista.
Osaat toteuttaa laajan useaa analyysimenetelmää vaativan projektin.

Sisältö

Miten voit hyödyntää big dataa liiketoiminnassa?
Miten robotiikka ja tekoäly voi auttaa ja tehostaa liiketoimintaa?
Miten voit ennustaa tulevaisuutta ja varautua siihen?
Miten toteutetaan laaja, useaa analyysimenetelmää vaativa projekti?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.

Esitietovaatimukset

Datan hankinta 1, Data-analyysi 1, Visualisointi ja viestintä 1.
Datan hankinta 2, Data-analyysi 2, Visualisointi ja viestintä 2.
Datan hankinta 3, Data-analyysi 3, Visualisointi ja viestintä 3.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Väinö Toots
 • Jarkko Ansamäki
Opiskelijaryhmät
 • DAKV20SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat koota dataa usealla analysointimenetelmällä jalostettavaksi.

Sisältö

Miten toteutat laajan TKI-tilausprojekti datan keräämisen, kun tarvitaan useaa analyysimenetelmää?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.

Esitietovaatimukset

Datan hankinta 1, Data-analyysi 1, Visualisointi ja viestintä 1.
Datan hankinta 2, Data-analyysi 2, Visualisointi ja viestintä 2.
Datan hankinta 3, Data-analyysi 3, Visualisointi ja viestintä 3.

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Jarkko Ansamäki
Opiskelijaryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Syvennät taitojasi alan työtehtäviin ja täydennät koulutuksesi opintoja.
Sovellat teoriassa opittuja tietoja käytäntöön ja kehität valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn.
Tunnistat omat kehittämistä vaativat ammatilliset osaamisalueet.
Opit ymmärtämään työelämän pelisäännöt ja sen, miten organisaatio ja työyhteisö toimivat.

Sisältö

Etsit tarkoituksenmukaisen harjoittelupaikan oman urapolkusi näkökulmasta katsottuna
Teet harjoittelun aikana liiketalouden alan työtehtäviä (esim. asiakaspalvelu-, myynti-tai toimistotehtäviä).
Raportoit harjoittelun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelumateriaali

-

Yksilölliset oppimisväylät

Jokainen harjoittelu on yksilöllinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu tehdään työelämälle.

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla

Opiskelijan työmäärä

Harjoitteluiden työmäärät:
Perusharjoittelu 10 opintopistettä, n. 7 työviikkoa/263 h
Syventävä harjoittelu 20 opintopistettä, n.13 työviikkoa/488 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Anja Härkönen
 • Jarkko Ansamäki
Vastuuhenkilö

Anja Härkönen

Opiskelijaryhmät
 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaa kuvata, rajata ja suunnitella projektin.
Osaa soveltaa projektihallinnan ja -suunnittelun menetelmiä ja ohjelmistoja.
Osaa toimia tuloksellisesti projektiryhmän jäsenenä sekä koordinaattorina.
Tunnet projektityön eri vaiheet ja osaa toimia tuloksellisesti eri vaiheissa.
Tunnet projekti- ja tiimityön erilaiset toimintatavat ja roolit.
Osaat valmistautua kokouksiin ja toimia niissä tuloksellisesti.

Sisältö

Projektin hallinnan perusteet.
Projektisuunnittelu.
Tiimi- ja projektityön roolit ja toimintatavat.
Projektihallintaohjelmisto käyttö.
Kokous- ja neuvottelukäytänteet.

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään sähköisiä verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi
-mahdollisuudesta hyödyntää hänen työpaikaltaan saatavia toimeksiantoja osana kurssin suoritusta.
-opiskelun nopeuttamisesta suorittamalla tehtävät ennen määräpäiviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu annettujen tehtävien ja harjoitustöiden/projektien perusteella.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus
Opettaja
 • Elsa Peltoranta
 • Juuso Koponen
Opiskelijaryhmät
 • DAKV20SP
  Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat viestiä suurista datamassoista saatavaa tietoa ymmärrettävästi.
Osaat suhtautua tietoon kriittisesti.
Osaat popularisoida tietoa.

Sisältö

Julkishallinnon viestintä.
Yhteiskunnallinen viestintä.
Infografiikka.
Mediakritiikki.
Tiedon popularisointi.

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.

Esitietovaatimukset

Datan hankinta 4 ja Data-analyysi 4