Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus on suunnattu erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittyä ja edetä urallaan.
Koulutuksen pääteema on liiketoimintaosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelu yhdistää liike-elämän eri alojen asiantuntijoita ja avaa uusia näkökulmia opiskelijoille. Koulutuksessa opit, kuinka pk-yrityksen liiketoimintaa uudistetaan jatkuvasti.
Opinnoissasi
• syvennät liiketoiminta- ja talousosaamista
• kehität tiedonhankinnan, analysoinnin ja päätöksenteon taitojasi
• suunnittelet ja toteutat kehittämishankkeita.
Oman työn tai yrityksen kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Opintojen jälkeen voit luoda uusia urapolkuja liike-elämässä tai saada nostetta omaan yritystoimintaasi. Tutkinnon suoritettuasi voit edetä ja työskennellä esimerkiksi
• yritysten johtotehtävissä tai yrittäjänä
• kehittämisprojektien johtajana
• esimiehenä
• asiantuntijana.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):
Ydinosaaminen (30 op)
• Liiketoiminnan kilpailukenttä
• Multichannel strategies
• Yrityksen talouden johtaminen
• Rahoituksen johtaminen
• Työyhteisötaitojen johtaminen
Kaikki suorittavat ydinosaamisen opinnot.
Ydinopinnoissa tarkastellaan liiketoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä ja tiedonhankintaa, talouden johtamista, monikanavaista asiakkaiden palvelua sekä työyhteisötaitojen yhteyttä tuottavuuteen. Sisällöissä ovat vahvasti läsnä innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Vähintään yksi opintojaksoista on englanninkielinen.
Täydentävän osaamisen opinnot
Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.
Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.
Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.
Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.
Opinnäytetyö (30 op)
Lisätietoa opetuskielistä
Opetus on pääosin suomenkielistä. Opetusmateriaalit voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä. Vähintään yksi syventävistä opintojaksoista opiskellaan englanniksi, ja opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö suositellaan tehtäväksi suomenkielisenä.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti työn ohella
Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät jonkin verran lähiopetusta arkisin, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Jos suoritat esimerkiksi 15 opintopistettä lukukaudessa (kevät tai syksy), työmääräsi on noin 400 tuntia.
Lähipäivät ovat yhteisen tekemisen ja oppimisen tilaisuuksia. Lähipäiviä on yhden lukukauden aikana 4–8. Lähipäivien opiskelu järjestetään arkisin klo 9–16. Määrä riippuu myös oman opiskelusuunnitelmasi (HOPS) valinnoista. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Mikkelin kampuksella. Osa opintojaksoista toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina ilman lähipäiviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat alueen yritykset, Kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt.

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä
Osaat arvioida yritysvastuun ja kestävyysajattelun toteutumista yrityksessäsi
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö

Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Mitä yritysvastuu ja kestävyysajattelu tarkoittavat liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnissa opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla on yksi lähitapaaminen kampuksella. Muuten opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöinen oppimistehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on aloituspäivää lukuun ottamatta verkkokurssi, jossa tehtävät suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.

Kurssi avataan 18.8.2022 ja se päättyy 6.11.2022.

Lähipäivä Mikkelin kampuksella: 19.8.2022
(Muutokset mahdollisia)

Opiskelijan työmäärä

133 h, joka muodostuu lähiopetuksesta (19.8.) sekä itsenäisestä työstä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kolmeen itsenäiseen oppimistehtävään.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden alempi korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

You can analyze and draw conclusions regarding the effects of the digital competitive environment to the marketing of a company.
You can identify and evaluate customers’ needs for omnichannel service
You can evaluate and plan how to improve business with multichannel strategies.
You can choose and apply various means to produce multichannel customer service and you can justify your choices.

Sisältö

How does the digital competitive environment affect a company’s marketing?
How to utilize multichannel strategies in sales, delivery, communication and customer service?
How to identify customers’ needs and wants for omnichannel service?
What are benefits and challenges of multichannel marketing?

Opiskelumateriaali

- Verkkoluentoja (tallenteet)
- Valitut tutkimusartikkelit 5 - 6 kpl monikanavaisuudesta

Kaikki aineistot ovat englanninkielisiä. Tutkimusartikkeleiden lukutekniikkaan on hyvä perehtyä jo ennen opintojakson aloitusta.

Teams-tapaamisia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintojakson nopeammassa tahdissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Analyysitehtävässä teoriaperustaa sovelletaan opiskelijan oman tai muun organisaation kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on verkkokurssi, jossa tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.

Kurssi avataan 3.10.2022 ja se päättyy 11.12.2022.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op = noin 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on verkkokurssi, jossa tehtävät ja tentit suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Opettaja on Mia Silvenius, mia.silvenius@xamk.fi
Opettaja lähettää Learn-verkko-oppimisympäristöön kirjautumista varten kurssiavaimen opiskelijoille sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Kurssilla ei ole lähiopetusta. Alussa pidetään Teams-tapaaminen ja lisäksi välitapaamisia, joissa käydään läpi artikkeleiden sisältöä (ei luentoja). Tapaamisissa voidaan keskustella suomeksi tai englanniksi osallistujien mukaan. Kaikkia osallistujia kannustetaan osallistumaan tapaamisiin. Tapaamisia ei tallenneta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkotentteihin ja soveltavaan analyysitehtävään, jossa tarkastellaan monikanavaisuuden teemoja omassa yrityksessä. Arvioinnin perusteet ovat opintojakson kuvauksessa.

Lisätiedot

- On-line course
- Instruction language is English.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Anna-Mari Kämppi
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö

Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Yritysrahoitus. Niskanen & Niskanen. uusin painos
Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä. Mahdollisia vapaaehtoisia Teams-tapaamisia.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit oman aikataulusi mukaan opintojakson toteutusaikana.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Verkkokurssi

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 10.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Tommi Salmela
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat arvioida oman alasi ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistarpeita ja hankkia luotettavaa tietoa kehittämisen taustaksi.
Osaat valita ja perustella tarkoituksenmukaisen lähestymistavan ja tutkimus-/ kehittämismenetelmät.
Tunnet opinnäytetyön toteuttamisen prosessin ja osaat laatia opinnäytetyön tutkimussuunnitelman

Sisältö

Miten tunnistat ja määrittelet kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset ja tutkimukselliset lähtökohdat?
Millaisia tutkimisen ja kehittämisen lähestymistapoja on (tutkimusstrategiat)?
Miten hankitaan empiiristä tutkimus- ja kehittämisaineistoa?
Mitä tarkoittaa hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka?
Miten yamk-opinnäytetyö suunnitellaan?

Opiskelumateriaali

- Opintojaksolla tutkimuksen tekemistä ja kehittämistyötä tarkastellaan liiketoiminnan näkökulmasta
- Opiskeltavat aineistot ovat videoluentoja, tutkimusartikkeleita, kirjallisuutta ja muuta materiaalia
- Teams-tapaamisia ja luentoja
- Suoritukset esim. kertaustenttejä, soveltavia tehtäviä, oman opinnäytetyön suunnittelua

Yksilölliset oppimisväylät

Tämän opintojakson voi suorittaa täysin etänä. Opintojakso antaa valmiudet koulutuksen yamk-opinnäytetyön käynnistämiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla pohditaan oman yrityksen tai organisaation kehittämiseen liittyviä aiheita ja kysymyksiä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulut vahvistetaan heti opintojakson alussa. Opintojakso alkaa 16.1.2023 ja päättyy 10.4.2023. Mikkelin kampuksella pidetään lähipäivä keskiviikkona 18.1.2023 klo 9 - 16 (osallistuminen on vapaaehtoista, ei striimausta tai tallennusta).

Opiskelijan työmäärä

5 op työmäärä = noin 135 h, joka sisältää itsenäisen työskentelyn ja luennot.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: Tutkimus ja kehittäminen 3 op ja Määrällinen tutkimus 2 op.
Molemmat osiot arvioidaan erikseen.

- 3 op painoarvo loppuarvosanasta on 60 %
- 2 op painoarvo loppuarvosanasta on 40 %

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso antaa valmiudet liiketalouden yamk-opinnäytetyön käynnistämiseen.

Opettajat: Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi ja Tommi Salmela, tommi.salmela@xamk.fi
Opiskelija pääsee Learn-alustalle suoraan, kun on ilmoittautunut opintojaksolle. Learn-alusta avautuu 16.1.2023.
,

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Vastuuhenkilö

Maria Kangasniemi-Haapala

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat arvioida ja perustella työyhteisötaitojen merkitystä sekä toimivan työyhteisön että tuloksellisuuden näkökulmasta
Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisön asioihin, ilmapiiriin ja sujuvaan yhteistyöhön.
Osaat tunnistaa, kuvailla ja arvioida millainen olet johdettavana ja työkaverina
Osaat määritellä työyhteisön jäsenten vastuu- ja valtakysymykset

Sisältö

Mitä ovat työyhteisötaidot?
Miten työyhteisötaidot vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen? ??
Kuinka työyhteisötaitoja johdetaan ja kehitetään?
Miten sinua tulisi johtaa – millainen olet johdettavana?
Mitä odotat yhteistyöltä – millainen olet työkaverina?
Miten tulos syntyy - yksin vai yhdessä?
Millaista vuorovaikutusvaltaa työyhteisön jäsenellä on ja miten sitä voi käyttää viisaasti?

Lisätietoja opiskelijoille

kaksi lähipäivää. Ensimmäinen on 17.2.2023 klo 10-16 ja toinen 17.3.2023 klo 10-16

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kristiina Kinnunen
Vastuuhenkilö

Kristiina Kinnunen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen), Yritystaloutta esimiehille (Niskavaara) ja Älykäs taloushallinto (Kaarlejärvi, Salminen) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa).
Muu opintojakson materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa itsenäisesti suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia laskuharjoituksia ja palautettava raportti. Voit edetä opiskelussa joko annettujen määräpäivien mukaan tai nopeutetusti oman aikataulusi mukaan. Ei ryhmätöitä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä esimerkkejä ja harjoituksia sekä valittuun kohdeorganisaatioon liittyvä palautettava raportti.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 h verkko-opintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Opintojakson taso on ylempi AMK.
Verkkokurssi.