Siirry suoraan sisältöön

Teollisen puurakentamisen koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan. Erityisesti puurakentamiseen panostetaan, sillä osaamista ja tuotteita halutaan viedä myös kansainvälisille markkinoille – Euroopassa teollinen puurakentaminen on nouseva trendi.
Työllistymisnäkymät talorakentamisen insinööreille ovat siis hyvät. Uusia osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.
Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan. Kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta.
Rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin
Rakennusinsinöörinä voit työllistyä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentelet useimmiten tiimeissä: toimistossa, rakennustyömailla työnjohdossa tai teollisuudessa, esimerkiksi talotehtailla suunnittelutehtävissä. Osaat ratkaista ongelmia luovasti ja hallitset ihmissuhdetaidot.
Sinulla on tietotekniset valmiudet ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Voit myös työskennellä kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Teollisen puurakentamisen insinööritutkinto koostuu rakennustekniikan ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta sekä yhteisistä opinnoista ja opinnäytetyöstä.
* Ydinosaamisen opinnot 175 op
* rakentamistekniikka 120 op
* yhteiset opinnot 40 op
* opinnäytetyö 15 op
* Täydentävän osaamisen opinnot 20 op
o puurakentaminen
o puurakenteet
o teollinen puurakentaminen
* Vapaasti valittavat opinnot 15 op
* Työharjoittelu 30 op
Koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa usean eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja.
Insinööriopintoihin sisältyy myös matemaattisia sekä viestintä- ja kieliopintoja. Nämä opinnot toteutetaan yleensä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana yhdessä ammattiopintojen kanssa.
Täydentävät opinnot sijoittuvat kolmannelle ja neljännelle opintovuodelle, ja niiden painopisteinä ovat puurakentaminen ja -rakenteet sekä teollinen puurakentaminen.
Ammatilliset opintojaksot toteutetaan pääosin luokkaopetuksena (luennot, harjoitukset, oppimistehtävät) tai laboratorio- ja projektityöopetuksena hyödyntäen sähköisiä oppimisympäristöjä. Yhteistyötä tehdään Xamkin Kotkan kampuksella olevan rakennustekniikan koulutuksen kanssa.
Kaikkiin opintokokonaisuuksiin liittyy tietoteknisten taitojen kehittäminen osana rakennusinsinöörin ammattitaitoa. Opiskelet myös 3D-suunnittelun ja tietomallintamisen taitoja.

Opintojen toteutus

Opiskelet sekä Xamkin Savonlinnan kampuksella että Savonlinnassa sijaitsevan Kuitu 3:n tiloissa, joihin sijoittuvat nykyaikaisten luokkatilojen lisäksi myös rakennustekniikan laboratoriotilat.
Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevan työllistymisen kannalta. Projekteissa opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä niiden tarjoamia työmahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Opintojaksoihin sisältyy myös yrityksiin tehtäviä ekskursioita ja tehdasvierailuja. Työelämästä tulee luennoitsijoita opintojaksoille, ja yhteistyötä työelämän kanssa pääset tekemään myös myöhemmin harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Rakennustekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopintoihin.
Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä, erilaisia ryhmätöitä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.
Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyö neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Myös aikaisemmin hankitun, soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi olla mahdollista suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.
Opettajat auttavat opintojesi edistymisessä. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivinä ovat osallistuminen opetukseen, aktiivisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn.
Opintojen toteutustavat määritellään tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa (mahdolliset läsnäolovaatimukset, pakolliset tehtävät, aikataulut). Mahdollisia toteutustapoja:
* Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa, ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.
* Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden sekä hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita.
Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu, työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.
Muita tyypillisiä tehtäviä ovat lisäksi rakennuttajaorganisaatioiden rakennuttamistehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät. Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen.
Tehtävänimikkeitä voivat olla
• asiantuntija, konsultti
• hankintainsinööri tai -päällikkö
• kuntotutkija
• laskentainsinööri tai -päällikkö
• myynti-insinööri, tuotepäällikkö
• projekti-insinööri tai -päällikkö
• rakennesuunnittelija
• rakennustarkastaja
• sisäilma-asiantuntija
• suunnitteluinsinööri tai -päällikkö
• tuotantoinsinööri tai -päällikkö
• työmaainsinööri tai -päällikkö
• työnjohtaja
• yrittäjä, toimitusjohtaja
Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat alueen rakentamisessa toimivat yritykset ja kunnat. Työelämäyhteistyö kehittyy opettajien ja opiskelijoiden aktiivisessa yhteistoiminnassa. Tärkeimmät alueelliset yhteistyöyritykset ovat rakennusalan urakoitsijayrityksiä, suunnittelutoimistoja, kuntia ja kiinteistöjen omistajia.
Yhteistyötä kehitetään yritysten lisäksi rakennuslaboratorion kautta myös kuntotutkimus- ja rakennetutkimusprojekteissa. Yhteistyö on tiivistä myös Rakennusteollisuuden ja muiden vastaavien organisaatioiden kanssa (mm. ammattikorkeakoulujen ja RT ry:n korkeakouluverkosto).
Yhteistyö on tiivistä myös alueen ammattiopistojen kanssa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat.

Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
Tunnus
(PRSA23SP)
Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
Tunnus
(PRSA22SP)
Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
Tunnus
(PRSA20SP)

Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3163 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3130 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ05-3016 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DO81-3004 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW71-3011 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ21-3015 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW43-3008 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ13-3015 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 30.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EU41-3001 Ryhmät PRSA20SP PRSA21SP VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00DW27-3022 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3039 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW42-3005 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ32-3012 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CY07-3012 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 20.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3236 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus PR00DW83-3002 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DO75-3004 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW70-3009 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ10-3016 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 10.01.2024 - 01.05.2024 Toteutuksen tunnus PR00DW79-3002 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ11-3016 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW41-3012 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ03-3016 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ06-3012 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW39-3006 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CQ20-3011 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ20-3015 Ryhmät PRSA22SP VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00DW75-3005 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus YT00DI39-3019 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 30.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3115 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3039 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00DW38-3015 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus RA00CY03-3016 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus PR00DW80-3002 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3221 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3224 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3187 Ryhmät BISA23SP PRSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW73-3009 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ13-3018 Ryhmät PRSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW42-3006 Ryhmät RAKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW42-3010 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CY07-3016 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3302 Ryhmät PRSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW44-3008 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ03-3019 Ryhmät PRSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CQ06-3016 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00DW39-3010 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus PR00DW82-3002 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus RA00CY03-3019 Ryhmät PRSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3184 Ryhmät PRSA21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus PR00DW80-3003 Ryhmät PRSA22SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3293 Ryhmät PRSA24SP BISA24SP