Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Opintojen tavoite

Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin. Xamkin logistiikan YAMK-opinnoissa keskeisiä ovat logistiikka-alan analysointi, tulkinta ja kehittäminen. Koulutuksen teemoina ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos ja kehittyminen. Koulutuksessa syvennät logistiikkaosaamistasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti.

Pohjakoulutusvaatimuksena logistiikan YAMK-koulutukseen on tekniikan alan korkeakoulututkinto: insinööri (AMK), merikapteeni (AMK) tai diplomi-insinööri. Hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on logistiikka-alan kokemusta ja jotka haluavat syventää ammattialansa tuntemusta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (20 op)
• Logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen
• Logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta
• Innovatiiviset logistiikkapalvelut
• Logistiikan tulevaisuuden Road Map

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op
Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.
Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.
Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusjaksoja on noin kuukauden välein, ja kestoltaan ne ovat 1-2 päivää. Lähiopetusjaksot järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto on sinulle hyödyllinen myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämän kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat logistiikkapalveluyritykset, teollisuus ja kauppa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa Learn-verkko-oppimisalustaa, erilaisia verkostoitumisalustoja ja kommunikointivälineitä (esim. MS Teams, Skype). Yksittäisillä opintojaksoilla hyödynnetään kuhunkin aihepiiriin sopivia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.

Logistiikka, ylempi amk
Logistiikka, yamk
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet logistiikkapalveluiden ja niiden kehittämisen sekä lanseeraamisen erityispiirteet ja –haasteet.
Tunnet tuotteistamisen ja palvelumuotoilun periaatteet logistiikkapalveluissa.
Tunnistat innovatiivisten logistiikkapalveluiden mahdollisuuksia kehittyvällä logistiikkatoimialalla.

Sisältö

Mitä ovat B2B ja B2C –logistiikkapalveluiden kehittämisen erityispiirteet ja haasteet?
Miten logistiikkapalveluita tuotteistetaan ja mikä on palvelumuotoilun merkitys logistiikkapalveluissa?
Miten uutta teknologiaa voidaan soveltaa logistiikkapalveluissa?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissä, aihepiirejä täydentävä muu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla yhdistetään markkinointi/asiakasnäkökulma ja erilaiset logistiikka/toimitusketjupalvelut - logistiikka/toimitusketjupalvelujen suunnittelu asiakas- ja tarvelähtöisesti.

Opintojakso sisältää teoreettista keskustelua markkinoinnista ja palvelumuotoilusta ja ko. teoreettisen opin soveltamista ryhmätyön muodossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Soveltavan tehtävän linkitys mahdollisuuksien mukaan yrityselämään/käytännön yritystoimintaan..

Toteutuksen osien kuvaus

Lähi- & etäopetus, vieraileva asiantuntijaluennoitsija, soveltava, ryhmässä toteutettava harjoitustehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan soveltavan harjoitustehtävän perusteella. Ei tenttiä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tunnet tärkeimmät logistiikan tulevaisuuden kehityssuunnat.
Osaat luoda ja arvioida erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.
Tiedät tärkeimmät teknologia- ja liiketoimintatrendit. Tunnistat tärkeimpien tulevaisuuden trendien vaikutukset yrityksen toimitusketjuihin.
Tiedät logistiikan tulevaisuuden trendien seurannan keskeisiä tietolähteitä.

Sisältö

Mitä tulevaisuuden kehityssuuntia logistiikassa on nähtävissä?
Mistä eri tietolähteistä voidaan seurata teknologiakehitystä ja logistiikka-alan kehitystä?
Miten arvioin tulevaisuuden trendien vaikutuksia työpaikkani liiketoimintastrategiaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson aihepiirejä käsittelevä erilainen kirjallisuus (kirjat, tieteelliset ja lehtiartikkelit, internetistä löytyvä (lähde)kriittisesti arvioitu materiaali jne.).

Yksilölliset oppimisväylät

Logistiikan/toimitusketjujen kehityssuuntien ja käytössä olevien/uusien välineiden ja menetelmien läpikäyntiä soveltavan tehtävän kautta. Mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita/yritysvierailijoita. Kukin opiskelija voi tehdä soveltavan tehtävän linkittyen omaan työkenttäänsä tai käsitellä aihepiirejä enemmän teoreettisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä mahdollista linkittää kunkin opiskelijan omaan työyhteisöön.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi soveltavan harjoitustehtävän perusteella. Ei tenttiä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 13.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät eri logistiikkatoimintoihin liittyvät käytännön haasteet ja miten varautua niihin ennakolta. Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen yrityksen toiminnan jatkuvuudelle.

Sisältö

Millaisia käytännön haasteita liittyy eri logistiikkatoimintojen toteuttamiseen?
Miten tunnistaa ja hallita erilaisia riskejä logistiikkatoiminnoissa, esim. sopimusasiat, jatkuvuussuunnittelu?
Miten tukea esimiestyöllä käytännön haasteiden ratkomista ja erilaisten riskien ennakoimista?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan laajan harjoitustehtävän muodossa, kukin opiskelija voi ohjata tuotostaan oman taustansa ja tilanteensa mukaisesti. Opintojakso koostuu on lähi- ja etäluennoista ja pääosin itsenäisesti edistettävästä harjoitustehtävästä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tavoitteena on saada opintojaksolle useampia vierailevia luennoitsijoita kertomaan omaa näkemystään logistiikan käytännön haasteista ja riskienhallinnasta. Harjoitustehtävä linkitetään kunkin omaan työkenttään/tehtävään (, mikäli mahdollista).

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, opintojakso arvioidaan harjoitustehtävän perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähi/etäluennot, harjoitustehtävän laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävän perusteella.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tuloksellisten toimitusketjujen johtamisen koulutus (ylempi amk)
 • Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Minna Porasmaa
Vastuuhenkilö

Minna Porasmaa

Opiskelijaryhmät
 • TTJKV21SY
  Tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen, yamk
 • LOKV22SY
  Logistiikan koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat analysoida ja kehittää logistiikkaprosessi(e)n toimivuutta.
Osaat asettaa tavoitteita logistiikkaprosessin toimivuudelle.

Sisältö

Miten analysoit logistiikkaprosessin nykytilaa ja potentiaalisia kehityskohteita?
Miten vaikutat logistiikkaprosessin toimivuuteen/tehokkuuteen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti toteutettavan harjoitustehtävän muodossa, opettaja tukee harjoitustehtävän eteenpäinvientiä. Yhteinen aloitus, tuen tarjoaminen kirjoitusprosessin kuluessa, harjoitustehtävän väli- ja loppupalautus, tuotosten esitykset muille ryhmäläisille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtävä sovellettavissa/linkitettävissä suoraan kunkin omaan työyhteisöön/paikkaan/tehtävään.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso arvioidaan soveltavan harjoitustehtävän perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähi/etäopetus, soveltavan harjoitustehtävän laadinta ja esitys, etäohjaus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan soveltavan harjoitustehtävän perusteella.