Siirry suoraan sisältöön

Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Yrittäjyyden YAMK-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jo yrittäjinä toimivien tai yrityksen perustamista suunnittelevien eri alojen osaajien ja ammattilaisten yrittäjyysosaamista.

YAMK-koulutuksessa saat yrittäjyyteen uusia näkökulmia ja uudenlaista osaamista, jolla vahvistat yrityksesi resilienssiä sekä edistät liiketoiminnan jatkuvuutta ja kasvua. Monialaisessa ryhmässä toteutetun koulutuksen jälkeen sinulla on osaamista innovaatioiden kaupallistamiseen ja uuden menestyvän yritystoiminnan kehittämiseen.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä yrittäjänä omassa yrityksessäsi tai monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. YAMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin, ja monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu ydinosaamisesta, täydentävistä opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaamiseen kuuluu kolme moduulia: 1) Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisprosessit 2) Uudistava johtaminen 3) Yrityksen kasvustrategiat. Jokainen moduuli sisältää kolme opintojaksoa.

Moduuli 1, Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisprosessit, sisältää seuraavat opintojaksot: Vastuullinen yrittäjyys, Yrityksen kriittiset menestystekijät ja Yrityksen strategiset valinnat.

Moduuli 2, Uudistava johtaminen, sisältää seuraavat opintojaksot: Liiketoiminnan älykäs johtaminen, Vastuullisuus ja kestävyys yritystoiminnassa ja Tiedolla johtaminen ja yrittäminen.

Moduulin 3, Yritystoiminnan kasvustrategiat, muodostavat opintojaksot: Yritystoiminnan kasvun mahdollistajat, Kasvuosaaminen ja Kasvustrategia käytäntöön.


Täydentävä osaaminen, 15 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School?-tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen
- johtaminen ja yrittäjyys
- kansainväliset työympäristöt
- tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan, yhdistelemällä lähi- ja verkko-opetusta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa?tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee?töitä koko korkeakoulumme henkilökunta.? Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.


Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Voit halutessasi tehdä?kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta; hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua, yritysvierailuja sekä oman yritysidean jalostamista henkilökohtaisella valmennuksella. Suoritustapoina ovat yksilöllinen suoritustapa, henkilökohtainen valmennus ja sparraus sekä projektitoteutukset.

Yrittäjyys, ylempi amk
Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Juha Häkkinen
Vastuuhenkilö

Juha Häkkinen

Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät rahoitus – ja tukipalvelujen merkityksen kasvavalle yritykselle.
Osaat hyödyntää innovatiivisen yrityskulttuurin luovuutta ratkaista monimutkaisia ongelmia hyödyntäen kriittistä ajattelua.
Osaat arvioida yrityksen sosiaalisesti kestävän ja verkostoituneiden kasvun merkityksen liiketoiminnalle.
Osaat tunnistaa kasvuyrityksen kansainvälistymismalleja.

Sisältö

Miten rahoitus – ja tukipalveluilla voidaan tukea kasvuyrityksen tavoitteiden saavuttamista? Millaisia rahoitusvaihtoehtoja kasvuyrityksellä on? Mitä tulee huomioida kasvuyrityksen rahoituksen suunnittelussa?
Mikä on innovatiiviseen yrityskulttuuriin merkitys yrityksessä?
Miten yrityskulttuurin luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehitetään verkostomaisessa toiminnassa huomioiden sosiaalisesti kestävä kasvu?
Millaiset ovat kasvuyrityksen kansainvälistymismallit?

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali ja itse kerätty materiaali pohjautuen omaan oppimistarpeeseen ja tehtäviin opintosuoritteisiin. Materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Yksilöllinen suoritustapa verkko-opintoina. Tentti / tentit opettajan osoittamasta tausta-aineistosta verkkotentteinä ja oppimistehtävät sovittavalla tavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähtökohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan oppimistehtävät tehdään omaan yritykseen liittyen (itsenäinen yrittäjä tai sellaiseksi mahdollisesti aikova) tai toimeksiantajalle (yrittäjyyden asiantuntijat tai muiden palveluksessa olevat henkilöt).

Myös muu työelämä- ja järjestöyhteistyö, kuten vierailuluennot, ovat mahdollisia.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson Learn-sivuilla.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly erityistä ohjattua kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisyys tai siihen liittyvä näkökulma on mahdollista liittää opiskelijan työskentelyyn relevantin aiheen tai näkökulman kautta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 135h tuntia jakautuen tenttiin, oppimistehtäviin ja erilaisiin aineistojen ja datan hakuun ja analysointiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso sisältää:
- Tentin/tentit opettajan osoittamasta tausta-aineistosta, verkkotentteinä suorittaen
- Oppimistehtäviä
- Lähipäiviä opetus- ja keskustelutilaisuuksineen
- Mahdollisia vierailuluentoja verkossa

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu oppimisympäristö Learnissa. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat Pepin kautta viestin, jossa on opintojakson ohjeet ja avain opintojaksolle. Viesti tulee noin viikkoa ennen opintojakson alkua. Jos olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepin kautta ilmoittautumisaikana siirryt automaattisesti Learniin. Learnissa opintojakso aukeaa/näkyy sinun listallasi opintojakson alkamispäivästä lähtien. Odottele siis rauhassa viestiä ja opintojakson alkua. Ellei viestiä ole tullut paria päivää ennen aloitusta, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu Xamkin arviointimalliin. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • LYX4 Opettaja
Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa liiketoiminnan kasvuhakuisen hankkeen; Osaat määritellä tavoitteet ja valita tarkoituksenmukaiset työkalut sekä mallit kehittämisen tueksi.
Osaat soveltaa kasvustrategioita ja yrityksen sisäisiä kasvuun mahdollistavia tekijöitä hyödyntäen eri rajapintoja.
Yrityskonseptin kehittäminen ja kasvustrategian implementointi kansallisisssa ja kansainvälisisissä verkostoissa.

Sisältö

Millainen on kasvuyritys ja mitä ovat kasvustrategiat? Millä keinoilla ja menetelmillä liiketoimintaa kehitetään valitun kasvistrategian avulla?
Miten yrityksen ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun mahdollisuuksiin eri rajapinnoissa?
Miten kasvustrategia implementoidaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen?
Osaat tunnistaa liiketoiminnan kasvuhakuisen hankkeen; Osaat määritellä tavoitteet ja valita tarkoituksenmukaiset työkalut sekä mallit kehittämisen tueksi.
Osaat soveltaa kasvustrategioita ja yrityksen sisäisiä kasvuun mahdollistavia tekijöitä hyödyntäen eri rajapintoja.

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Neuvoteltava.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sanna Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi yrityksen johtajana.
Osaat tunnistaa ja arvioida millainen olet johtajana, esimiehenä ja työkaverina.
Osaat tunnistaa ja arvioida omia tarpeitasi kehittyä yrittäjänä ja johtajana.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisöön, sen ilmapiiriin ja yhteistyöhön.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisältö

Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten johdat verkostoja?
Miten tulos syntyy - yksin vai yhdessä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Henkilökohtainen valmennus ja sparraus, yksilöllinen suoritustapa

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla ei ole tenttiä

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Sisältö:
Miten johdat itseäsi?
Miten tunnistat erilaisia rooleja, käyttäytymismalleja ja ilmiöitä työyhteisössä?
Miten osaat toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä ja johtaa sitä?
Miten sovellat johtamisen toimintamalleja erilaisissa organisaatioissa?
Miten kehität työyhteisön toimintaa tavoitteellisesti?
Miten johdat verkostoja?
Miten tulos syntyy - yksin vai yhdessä?

Osaamistavoitteet:
Osaat johtaa itseäsi, kehittää johtajuuttasi ja valmiuksiasi yrityksen johtajana.
Osaat tunnistaa ja arvioida millainen olet esimiehenä ja työkaverina.
Osaat analysoida ja kehittää työyhteisön toimintaa ratkaisukeskeisesti ja tuloksellisesti.
Osaat edistää rakentavaa suhtautumista työyhteisön asioihin, ilmapiiriin ja sujuvaan yhteistyöhön.
Osaat soveltaa johtamisen toimintamalleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet:
Opiskelija osaa
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia kehittämistoiminnassa
c. vastata toiminnoista ja kehittää niitä itsenäisesti
d. tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja yritystoiminnan johtamisen näkökulmasta
e. arvioida ja perustella erilaisia valintoja johtamisen näkökulmasta
f. työskennellä itsenäisesti yrittäjänä, johtamistehtävissä tai alansa asiantuntijatehtävissä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Jarkko Ansamäki
 • Satu Peltola
Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Digitaalisuuden ja datan maksimaalinen hyödyntäminen yrityksen ja sen asiakkaitten parhaaksi.
Tunnistat tulevaisuustiedon merkityksen liiketoiminnassa. Osaat kerätä ja kriittisesti analysoida tulevaisuustietoa sekä hyödyntää sitä suunnitelmallisesti liiketoiminnan kehittämisessä.
Tunnistat liiketoiminnan kannalta tärkeitä tulevaisuusdataan liittyviä työkaluja ja osaat hyödyntää niitä liiketoiminnassa.

Sisältö

Mitä tietojohtaminen tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnassa?
Mitä ja miten tulevaisuustietoa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään liiketoiminnassa?
Mitä ja miten tulevaisuustietoon liittyviä työkaluja ja menetelmiä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali: keräät oman materiaalin pohjautuen oppimistarpeeseen. Opintojakson alussa ilmoitetaan suositeltu kirjallisuus ja tuetaan omatoimisen materiaalin etsinnässä kirjaston tietokantojen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Yksilöllinen suoritustapa, joka sovitaan opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Teet oppimistehtävät soveltaen omaa yritystä (itsenäinen yrittäjä tai sellaiseksi mahdollisesti aikova) tai toimeksiantajalle (yrittäjyyden asiantuntijat tai muiden palveluksessa olevat henkilöt).

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä.
Oppimistehtävät, joiden palautusajat sovitaan yhdessä opintojakson opiskelijoiden kanssa opintojakson aloituksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 135h tuntia jakautuen oppimistehtäviin ja erilaisiin aineistojen ja datan hakuun jne. Tarkempi tuntijakautuma esitellään opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu oppimisympäristö Learnissa. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat Pepin kautta viestin, jossa on opintojakson ohjeet ja avain opintojaksolle.

Lähiopetuksen aikataulut löydät Xamkin lukkarikoneesta https://lukkarikone.xamk.fi. Lukkarikoneen avulla voit tarkastella ja suunnitella lukujärjestystäsi jo ennen kuin olet ilmoittautunut opintojaksoille. Kirjautumattomana käyttäjänä voit hakea opintoja toteutuksen tietojen, ryhmän tai tilan perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu Xamkin arviointimalliin ja EQF- tason 7 mukaiseen arviointikriteeristöön. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Laura Hakanen
Vastuuhenkilö

Laura Hakanen

Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Ymmärrät kestävään kehitykseen liittyvät vaikuttavimmat muutosvoimat erityisesti globaalilla tasolla ja tunnistat niiden vaikutuksen omaan liiketoimintaan

Pystyt tunnistamaan keskeiset vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskevat teoriat, selitysmallit ja käsitteet mukaan lukien ne, jotka luovat pohjan yrityksen eettiselle ja moraaliselle viitekehykselle

Kykenet hyödyntämään em. malleja oman liikeidean, yrityksen tai organisaation kehittämisessä sekä operatiivisesti että yrityksen strategian kannalta huomioiden sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat

Pystyt arvioimaan oman alan parhaita, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskevia käytäntöjä ja niissä käytettäviä menettelytapoja oman liikeidean tai yrityksen toiminnan kehittämisessä

Kykenet arvioimaan kriittisesti aiheeseen liittyviä käytäntöjä, keskustelua ja keskusteluissa ilmeneviä argumentteja ja osaat kommunikoida jäsennellysti sekä omassa organisaatioissasi että liiketoimintaverkostossasi

Pystyt kuvaamaan kiertotalouden ominaispiirteitä ja toimintamalleja erityisesti oman yrityksen ja yritystoiminnan kannalta

Kykenet johtamaan itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti niitä muutosprosesseja, jotka liittyvät vastuullisempaan liiketoimintaan

Sisältö

Mitä tarkoitetaan vastuullisuudella, kestävällä kehityksellä ja eettisellä päätöksenteolla?

Mitä mahdollisuuksia globaali kehitys tarjoaa?

Miten aihetta koskevia teorioita voidaan soveltaa ja hyödyntää käytännön liiketoiminnan kehittämisessä?

Miten yritys ja yrittäjä voi toimia eettisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla?

Miten muut yritykset ja organisaatiot ovat toimineet ja mitä niistä voidaan oppia?

Onko toiminta todellista vai ei?

Miten inhimillisyys voidaan huomioida yritystoiminnassa?

Miten kiertotalouden toimintaperiaatteet voisivat toimia käytännössä esim. oman liikeidean kohdalla?

Miten resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin vastuullisuus huomioiden?

Miten asioita tulee huomioida muutosprosessien johtamisessa?

Mitä hyötyjä toiminta tuottaa ja miten sitä voidaan mitata?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Kehittämisprojekti oman yrityksen sisällä (tai liikeidean pohjalta) mahdollistaa yksilöllisen oppimisväylän toteutumisen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tekevät kirjallisen kehittämis-suunnitelman oman liikeidean pohjalta tai omasta yrityksestä/organisaatiosta. Suunnitelma, jossa käsitellään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, pohjautuu tutkimukselliseen otteeseen ja työtapaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Tavoitteet:

Ymmärrät kestävään kehitykseen liittyvät muutosvoimat ja tunnistat niiden vaikutuksen omaan liiketoimintaan
Pystyt tunnistamaan keskeiset vastuullisuutta ja kestävää koskevat teoriat, selitysmallit ja käsitteet mukaan lukien ne, jotka luovat pohjan yrityksen eettiselle ja moraaliselle viitekehykselle
Kykenet hyödyntämään e.m. malleja oman liikeidean, yrityksen tai organisaation kehittämisessä sekä operatiivisesti että yrityksen strategian kannalta huomioiden sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat
Pystyt arvioimaan oman alan parhaita, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskevia käytäntöjä ja niissä käytettäviä menettelytapoja oman liikeidean tai yrityksen toiminnan kehittämisessä
Kykenet arvioimaan kriittisesti aiheeseen liittyviä käytäntöjä, keskustelua ja keskusteluissa ilmeneviä argumentteja ja osaat kommunikoida jäsennellysti sekä omassa organisaatioissasi että liiketoimintaverkostossasi
Pystyt kuvaamaan kiertotalouden ominaispiirteitä ja toimintamalleja erityisesti oman yrityksen ja yritystoiminnan kannalta
Kykenet viemään eteenpäin itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti niitä muutosprosesseja, jotka liittyvät vastuullisempaan liiketoimintaan

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Yrittäjyyden koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Sanna Kokkonen
Vastuuhenkilö

Sanna Kokkonen

Opiskelijaryhmät
 • YRKV22KY
  Yrittäjyys, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja hyödyntää liiketoiminnan uusia mahdollisuuksia soveltaen monipuolisesti eri lähteistä kerättyä tietoa ja hyödyntää erilaisia työkaluja.
Osaat kehittää liiketoimintaa yrityksen kasvattamisen ja riskienhallinnan näkökulmasta.
Osaat tunnistaa ja hyödyntää kestävän kehityksen periaatteita yrityksen kasvun mahdollistajana.

Sisältö

Miten tunnistetaan ja hyödynnetään liiketoiminnan uusia mahdollisuuksia?
Miten liiketoimintastrategiaa kehitetään yrityksen kehittämisen ja riskien hallinnan näkökulmasta?
Mitkä ovat kestävän kehityksen periaatteet yrityksen kasvun mahdollistajana?

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Neuvottelu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Arviointiasteikko

1-5