Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Talotekniikan (LVI) insinöörikoulutuksesta valmistut monipuolisiin rakennus- ja LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja töitä löytyy niin uudis- kuin korjausrakentamisen parista.

Koulutuksessa opit vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisyyteen. Lisäksi opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen. Saat tietoja ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien huomioimiseen.

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta:
• automaatiotekniikasta
• rakennustekniikasta
• projektitoiminnasta


Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.

Koulutuksen sisältö

Talotekniikan opinnot rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.
Ydinosaamisen opintokokonaisuudet ovat:
• Yhteiset opinnot 30 op
• Tekniikan matematiikka ja fysiikka 20 op
• Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät 15 op
• Suunnittelun perusteet 20 op
• Vesi- ja viemärijärjestelmät 10 op
• Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 20 op
• Projektitoimisto 10 op
• Kiinteistöautomaatio 10 op
Täydentäviin opintoihin voit valita 45 op:n laajuiset ammatilliset opinnot. Täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää osaamistasi mm. energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen, suunnittelu- ja valvontaosaamiseen, urakointiin, johtamiseen, kestävään kehitykseen tai esimerkiksi yhteiskunnan digitaaliseen turvallisuuteen liittyen oman mielenkiinnon mukaisesti. Vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon 15 op. Näihin voit sisällyttää mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Opintoihin kuuluu lisäksi 30 op:n laajuinen harjoittelu, mikä tarkoittaa käytännössä 20 viikon työskentelyä alan työtehtävissä. Opintojen päätteeksi tehdään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.

Talotekniikka takaa, että rakennuksissa on energiatehokkaasti ja vähäpäästöisesti toteutettu terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto, johon vaikutetaan lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmillä sekä toimivat vesi- ja viemärijärjestelmät.

Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös energiatehokkuus, vähäpäästöisyys ja rakennusautomaatio.

LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet
• lämmitys- ja energiatekniikkaa
• vesi- ja viemäritekniikkaa
• sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa
• rakennussähkö- ja automaatiotekniikkaa.

Xamkin talotekniikan koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Täydentävän osaamisen valinnaisuudella voit kuitenkin syventää osaamistasi LVI-alan eri osa-alueilla (suunnittelu, urakointi, energiatehokkuus, vähähiilisyys).

Opintojen toteutus

Talotekniikan opintoja voi opiskella joko päivä- tai monimuoto-opintoina Mikkelin kampuksella. Päiväopinnot alkavat syksyllä ja monimuoto-opinnot alkuvuodesta.
Päivätoteutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto. Päiväopinnossa opetusta on maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 8–16 välisenä aikana. Opetus toteutetaan lähiopintoina ensimmäisen kolmen vuoden ajan. 4. vuoden syyslukukauden opinnot järjestetään etäopetuksena. Tämän jälkeen opinnäytetyön tekemiselle on varattu aikaa opintojen viimeinen puoli vuotta.

Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta.

Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Opetusta järjestetään loppuviikosta/viikonloppuisin (torstai-iltana sekä perjantai- ja lauantaipäivisin) keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Osa opetuksesta pidetään Mikkelin kampuksella ja osa aikaan ja paikkaan sidottuna etäopetuksena. Lähi- ja etäopetuksen määrä vaihtelee opiskeluvuosittain ja lukukausittain meneillään olevista opintojaksoista riippuen. Lähiopetuksessa pyritään käytännön tekemiseen ja hyödynnetään laboratorioissa työskentelyä. Opetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan, joista viimeinen puoli vuotta (4. vuoden kevät) opetus järjestetään kokonaan etäopetuksena. Tämän jälkeen opinnäytetyön tekemiselle on varattu aikaa opintojen viimeinen puoli vuotta.

Uramahdollisuudet

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan sekä uudistuotannossa että korjausrakentamisessa jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten ja vähäpäästöisyyden vaatimukset ja rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta.

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä suunnittelu- ja valvontatehtäviin että rakennustyömaille työnjohtotehtäviin ja kiinteistöjen ylläpitoon. Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on useita uramahdollisuuksia alan insinööreille. Talotekniikan insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.
• LVI-suunnittelija
• LVI-valvoja
• LVI-asiantuntija
• projektipäällikkö
• tekninen isännöitsijä
• huoltopäällikkö
• käyttöpäällikkö
• tuotepäällikkö
• markkinointi-insinööri
• tarkastusinsinööri

Pätevyys
Talotekniikan insinööriopintojen opetustarjonta mahdollistaa sinun hankkia Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämän koulutuksellisen pätevyyden, jolloin voit toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä

TKI ja työelämäyhteistyö

Talotekniikan opintoja suoritetaan tiiviissä yhteistyössä alan työelämän toimijoiden kanssa ja talotekniikka-alan yritysten edustajat ovat mukana opetuksessa. Talotekniikan opinnoissa tehdään työelämän projektitoimeksiantoja osana talotekniikan projektitoimistokokonaisuutta. Lisäksi opintoihin sisältyvä harjoittelu suoritetaan alan työtehtävissä.

Työelämäyhteistyötä on myös opintojen loppuun sijoittuva opinnäytetyö, joka tehdään työelämätoimeksiantona. Siinä tutkitaan tai kehitetään esimerkiksi toimeksiantajayrityksen tai -organisaation toimintaa, tuotteita ja markkinoita. Samalla opiskelija hankkii osaamista tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista.

Opettajien yhteistyö alan valtakunnallisessa opettajaverkostossa takaa tarvittavan tiedon vaihdon eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Talotekniikan koulutuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita päästään soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.

Talotekniikka, monimuoto
Tunnus
(TTMI25KM)
Talotekniikka, monimuoto
Tunnus
(TTMI24KM)
Talotekniikka, monimuoto
Tunnus
(TTMI23KM)
Talotekniikka, monimuoto
Tunnus
(TTMI21SM)
Talotekniikka, monimuoto
Tunnus
(TTMI20SM)

Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EP21-3004 Ryhmät AVENAUKIOS23S VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3182 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3248 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3151 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3152 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ED18-3008 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TT00ED18-3009 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA43-3010 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA43-3011 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA38-3009 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA38-3011 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA40-3008 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA40-3009 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA35-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3046 Ryhmät TTMI23SP STMI23SPB STMI23SPA
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3047 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3048 Ryhmät ROKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3051 Ryhmät ENKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3054 Ryhmät PRSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3065 Ryhmät EEMI23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3068 Ryhmät STMI23SPB STMI23SPA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3073 Ryhmät TTMI23SP STMI21SPB STMI21SPA
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3049 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3067 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3049 Ryhmät STMI23SPA
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3050 Ryhmät STMI23SPB
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3055 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3063 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3107 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA42-3008 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA42-3009 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA37-3008 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA37-3009 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BE72-3009 Ryhmät TTMI20SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ER22-3001 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER22-3002 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BF98-3007 Ryhmät TTMI20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BF98-3008 Ryhmät TTMI20SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BE73-3007 Ryhmät TTMI20SM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ED22-3008 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TT00ED22-3017 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00ED94-3009 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA30-3011 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA30-3012 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE70-3010 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE70-3011 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA41-3010 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA41-3011 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA33-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER23-3002 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA31-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3290 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3296 Ryhmät GDKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3347 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00BE67-3014 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00BE67-3016 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE71-3009 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE71-3011 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA57-3011 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA25-3011 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA25-3014 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TT00DA82-3013 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00DA82-3014 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA39-3009 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA39-3010 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus AV00EN90-3002 Ryhmät AVENAUKIOS23S
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BG97-3009 Ryhmät TTMI21SM TTMI21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA36-3008 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA36-3009 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3145 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3067 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00ED19-3006 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00ED19-3007 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BG99-3004 Ryhmät TTMI20SM TTMI20SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BH00-3004 Ryhmät TTMI20SM TTMI20SP
Ajoitus 11.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BG98-3006 Ryhmät TTMI20SM TTMI20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA32-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA32-3012 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BA27-3012 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA27-3013 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3131 Ryhmät TTMI20SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3132 Ryhmät TTMI20SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TT00BE66-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE66-3012 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3316 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 06.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER28-3001 Ryhmät TTMI23SP TTMI23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3247 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3209 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ED18-3010 Ryhmät TTMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA38-3010 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA40-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER24-3001 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3059 Ryhmät ELKV24SP ROKV24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3064 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3066 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3057 Ryhmät STMI24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3059 Ryhmät STMI24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3061 Ryhmät TTMI24SP
Ajoitus 28.10.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3064 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER25-3001 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA37-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE72-3010 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE72-3011 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER22-3003 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BF98-3009 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BF98-3010 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE73-3008 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE73-3009 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ED22-3016 Ryhmät TTMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00ED94-3010 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA30-3013 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA33-3011 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ER23-3001 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00FE23-3001 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE71-3010 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA25-3013 Ryhmät TTMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus TT00DA82-3016 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA39-3011 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA36-3010 Ryhmät TTMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA36-3011 Ryhmät TTMI23KM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3154 Ryhmät TTMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00ED19-3008 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BH00-3005 Ryhmät TTMI21SM TTMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BG98-3007 Ryhmät TTMI21SM TTMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA32-3011 Ryhmät TTMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BA27-3014 Ryhmät TTMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3200 Ryhmät TTMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3201 Ryhmät TTMI21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TT00BE66-3011 Ryhmät TTMI23SP