Siirry suoraan sisältöön

Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Opintojen tavoite

Xamkin projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on suunnattu tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa projekti-, myynti ja johtamisosaamistaan. Koulutuksessa painotetaan erityisesti organisaatioiden projektiliiketoiminnan johtamista ja projektien koko elinkaaren hallintaa ? myynnistä toteutukseen ja käytön tukemiseen.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Lisäksi koulutus tekee yhteistyötä Suomen Projektiyhdistyksen kanssa. Osana opintoja tarjoamme sinulle mahdollisuuden IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin.

Opinnot antavat hyvän pohjan elämä- ja urasuunnittelullesi. Koulutuksen avulla opit entistä paremmin hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa työssäsi.
YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia esimerkiksi projekti- tai myyntiorganisaation esimiehenä. Projekti- ja myyntiosaamista sekä johtamistaitoja tarvitaan yhä erilaisemmissa tilanteissa, joten voit hyödyntää koulutuksen antamia tietoja ja taitoja laajasti muissakin tehtävissä. Opit hankkimaan, soveltamaan ja käsittelemään tutkittua tietoa omassa työssäsi.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat
• projektien hallinta ja johtaminen
• myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen
• itsen ja organisaatioiden johtaminen
• tiedolla johtaminen ja data-analytiikka
• asiantuntijuuden jalostaminen
• kansainvälistyminen ja muutosten hallinta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (25 op)
• Projektiliiketoiminta ja -johtaminen 5 op
• Myyntipsykologia 5 op
• Projekti- ja myyntijohtamisen seminaari 5 op
• Ihmisten johtaminen 5 op
• Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusjaksot toteutetaan keskiviikkoiltaisin ja lauantaipäivisin. Yhdessä opintojaksossa on kaksi keskiviikko- ja kaksi lauantaitapaamista. Opintojaksoja on yhteensä kuusi.


Opinnot toteutetaan kahtena rinnakkaisryhmänä, joista toinen kokoontuu Kotkassa ja toinen Mikkelissä. Ryhmät kokoontuvat lähijaksoille muutamia kertoja erikseen, mutta pääsääntöisesti lähijaksot ovat samaan aikaan Kotkassa ja Mikkelissä. Opettaja on vuorotellen Kotkassa ja Mikkelissä, ja toimipisteiden välillä on videoyhteys. Paikkakunnalla, jolla opettaja ei ole paikalla, järjestelyjä hoitaa assistentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat Suomen projektiyhdistys sekä paikalliset ja valtakunnalliset yritykset ja organisaatiot. Monilla opintojaksoilla käsitellään asioita todellisten yritysesimerkkien avulla.

Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk
Projekti- ja myyntijohtaminen
Projekti- ja myyntijohtaminen
Projekti- ja myyntijohtaminen
Projekti- ja myyntijohtaminen
Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

27.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
Vastuuhenkilö

Matti Koivisto

Opiskelijaryhmät
 • MJKT22SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta
näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista,
asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön,
e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että
yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä.

Sisältö

Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa?
Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään?
Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen?
Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Opiskelumateriaali

Kyseessä on kokonaan verkossa toteutettava opintojakso ja sen aineisto löytyy opintojakson verkkosivulta makatemia.fi. Opintojakso perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen, jonka mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksoon ei sisälly aikataulutettua opetusta, joten opiskelija voi suorittaa sen oman yksilöllisen aikataulunsa mukaisesti annettujen aloitus- ja päättymispäivien puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskeluaineisto sisältää runsaasti käytännön yritysesimerkkejä ja niistä saatuja kokemuksia.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin.
Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Opintojakson aikataulu on seuraava:
- Ennakkotehtävä aukeaa 27.9.2022
- Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 9.10.2022
- Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 12.12.2022

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin.
Tarkemmat tiedot annetaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Matti Koivisto

Opiskelijaryhmät
 • MJKT22SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Sinä opit ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti erilaisia projekti- ja myyntijohtamisen menetelmiä sekä soveltamaan niistä saatuja tietoja omassa työssäsi. Pystyt analysoimaan ja argumentoimaan yrityksen tai yhteisön projekti-, myynti- tai muun toiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Sisältö

Miten kohdeyritys on organisoinut projekti- tai myyntitoimintansa?
Mitkä ovat yrityksen käyttämien menetelmien vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat?
Miten vertailla yritysten käyttämiä menetelmiä?
Miten muiden toimijoiden kokemuksia voisi hyödyntää oman organisaation kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja vierailijoiden tuottama aineisto, joka on opiskelijoiden saatavilla opintojakson Learn-sivustolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson ainutkertaisen toteutuksen takia (vuosittain vaihtuvat vierailijat) opintojaksoa ei voida toteuttaa vaihtoehtoisella toteutustavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käy useita vierailevia luennoitsijoita. Lisäksi opintojaksolla käytetään yrityskumppanin toimittamaa projektisalkunhallintaohjelmistoa projektiliiketoiminnan opiskelussa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arviointi perustuu opintojakson aikana tehtäviin tunti- ja kotitehtäviin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetyksen aikataulu on seuraava:
1.11.2022 16 - 19 Verkko-opetus
15.11.2022 16 - 19 Verkko-opetus
26.11.2022 9 - 16 Lähiopetus Mikkelin kampus
29.11.2022 16 - 19 Verkko-opetus
13.12.2022 16 - 19 Verkko-opetus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tunti- ja kotitehtävien pisteisiin.
Tarkemmat yksityiskohdat kuvataan opintojakson Learn-sivustolla

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

20.08.2022 - 11.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Projekti- ja myyntijohtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Matti Koivisto
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Matti Koivisto

Opiskelijaryhmät
 • MJKT22SVY
  Projekti- ja myyntijohtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Saat kattavat ja käytännönläheiset tiedot projektityöskentelyn ja projektijohtamisen periaatteista sekä hyödyistä. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Ymmärrät tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden, seurannan ja ohjaustoimenpiteiden merkityksen. Koulutuksen jälkeen osaat käytännössä johtaa omaa projektiasi tai laajempaa projektisalkkua hallitummin ja ammattimaisemmin ja ymmärrät, miten projektiliiketoimintaa voidaan kehittää.

Sisältö

Mitkä ovat projektiliiketoiminnan lähtökohdat?
Miten projekteja tulisi toteuttaa myydä ja markkinoida?
Kuinka suunnittelet ja ohjaat projekteja?
Miten organisoit ja johdat yksittäisiä projekteja?
Kuinka johdat projektisalkkua ja -liiketoimintaa?

Opiskelumateriaali

Opettajan oppimisympäristössä jakama aineisto sekä
Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2008 Projektiliiketoiminta, WSOY, Helsinki, http://pbgroup.aalto.fi/en/ (ISBN 978-952-92-8534-1)

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi suorittaa opintojakson suorittamalla omatoimisesti ja omalla kustannuksellaan IPMA-projektisertifikaatin (taso C tai D)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat suorittavat opintojaksolla Projektiammattilaiset ry toteuttaman IPMA Foundation -projektisertifikaatin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tentti toteutetaan IPMA-serifikaattikokeena.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kontaktiopetuksen aikataulu on seuraava:
20.8.2022 9 - 16 Lähiopetus Kotkan kampus
30.8.2022 16 - 19 Verkko-opetus
13.9.2022 16 - 19 Verkko-opetus
27.9.2022 16 - 19 Verkko-opetus
4.10.2022 16 - 19 Sertifikaattikoe Verkko-opetus
11.10.2022 16 - 19 Uusintakoe Verkko-opetus (vain niille, jotka eivät ole läpäisseet koetta)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu sertifikaattikokeen tulokseen sekä tunti- ja kotitehtävien pisteisiin.
Tarkemmat yksityiskohdat kuvataan opintojakson Learn-sivustolla