Siirry suoraan sisältöön

Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)
muotoilija (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Opintojen tavoite

Kestävän rakentamisen ja muotoilun YAMK-koulutuksen teemoina ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos, kehittäminen ja kehittyminen. Keskeistä opinnoissa ovat uusiutuvien materiaalin hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä sekä palveluprosessin hallinta ja johtaminen. Rakentamisen ja muotoilun yhdistämisessä uudistetaan rakentamisen ja suunnittelun kulttuuria.

Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille. Opinnot voi suorittaa työn ohella, mutta työpaikka ei ole edellytys opintoihin osallistumiselle.

YAMK-koulutus on suunnattu rakennusalan tai muotoilun asiantuntijoille, joilla on suoritettuna alan AMK-tutkinto. Aiemmasta koulutuksestasi riippuen tutkinto on joko rakennusinsinööri (ylempi AMK) tai muotoilija (ylempi AMK).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op)

Ydinosaaminen (25 op)
• Innovatiivisen rakennetun ympäristön liiketoiminta 5 op
• Vihreät sertifikaatit rakentamisessa 5 op
• Uusiutuvien biopohjaisten materiaalien hyödyntäminen rakennuksissa 5 op
• Palvelumuotoilun konseptointi ja tuotteistaminen 5 op
• Muotoiluajattelu kestävässä rakentamisessa 5 op

Täydentävä osaaminen (5 op)

Opinnäytetyö (30 op)

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksen opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähiopetus ajoittuu viikolle ja viikonloppuihin.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Monialainen asiantuntijaverkosto on sinulle hyödyllinen myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Monialainen ja kansainvälinen opiskelijayhteisö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Kestävä rakentaminen ja muotoilu, ylempi amk
Kestävä rakentaminen ja muotoilu
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
  • Kestävän rakentamisen ja muotoilun koulutus (ylempi amk)
Opettaja
  • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
  • KRKV21SY
    Kestävä rakentaminen ja muotoilu, yamk

Tavoitteet

- omaksut perustiedot biopohjaisista materiaaleista
- osaat hyödyntää biopohjaisia materiaaleja koko elinkaaren ajalta tarkoituksenmukaisesti
- tunnistat biopohjaisten materiaalien mahdollisuudet rakentamisen näkökulmasta

Sisältö

Mihin ja miten biopohjaisia materiaaleja käytetään rakentamisessa nyt ja tulevaisuudessa?
Mitä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa rakennussuunnittelussa, kun hyödynnetään biopohjaisia materiaaleja tarkoituksenmukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learn kirja
Ympäristöministeiön aineisto
YK:n agenda 2030
EU Green Deal
Artikkelit

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson aikana on neljä yhteistä tapaamista. Kaksi lähiopetuskertaa sekä kaksi teams tapaamista.
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää se työpaikallaan. Hyväksytty suunnitelma on esiteltävä kurssin ohjaajalle ja hänen kanssaan on sovittava yksilöllistämisestä ennen kurssin alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä noin 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
5
a. arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen
b. ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa tuloksellisesti ja itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti ja systemaattisesti käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
f. työskennellä itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. kykenee oman erityisosaamisalueensa vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen erilaisissa toimijayhteisöissä

3
.
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
e.arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta
f..työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

1
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa erityisosaamisalueellaan laaja-alaisesti
b. ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. arvioida ja johtaa yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa
d. vastata ja kehittää toimintoja
e. käyttää erilaisia strategisia lähestymistapoja johtamisessa
f. työskennellä alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g. viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti omalla äidinkielellä ja käyttää vieraskielistä aineistoa

Loppuvaiheen arviointikriteeristössä hyödynnetään myös seuraavaa: valmius jatkuvaan oppimiseen