Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, insinööri

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
270 op

Opintojen tavoite

Kouluttaudu tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Xamkin merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat turvallisuuteen ja alusten käyttötekniikkaan liittyvä osaaminen. Erikoisosaamisaloja ovat meriympäristönsuojelu, turvallisuus ja alusten käyttötekniikka. Koulutus toteutetaan kansainvälisten sopimusten täyttävien vaatimusten mukaisesti.

Merenkulkualan insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia
• alusten konemestareina ja konepäällikköinä rajoittamattomassa liikenteessä sekä
• maaorganisaatioiden erilaisissa tuotanto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.

Myös maavoimalaitosten käytönvalvojan pätevyys on mahdollista hankkia valitsemalla tietyt sisällöt tutkinnon ylittäviin opintoihin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun merenkulun insinöörin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Merenkulun insnööriopintojen rakenne:
• perusopinnot
• ammattiopinnot
• vapaasti valittavat opinnot
• ohjattu harjoittelu
• opinnäytetyö

Monimuotototeutuksessa opintoja luetaan hyväksi aikaisemman työkokemuksen perusteella.

Koulutus jakautuu eri tasoihin:
• perusopinnot
• support-tason opinnot
• operational-tason opinnot
• management-tason opinnot

Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Lisäksi vapaavalintaisena suoritettavat maavoimalaitospätevyydet mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa.

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat.

Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot toteutetaan päivä- tai monimuoto-opetuksena. Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisympäristöjä. Joillakin kursseilla on läsnäolovelvoitteita, jotka kannattaa huomioida omia suunnitelmia tehtäessä.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööritutkinnon suoritettuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, voit toimia muun muassa projektipäällikköinä, konetarkastajana ja teknillisenä johtajana. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• tekninen johtaja
• konetarkastaja
• projektipäällikkö (muu tekninen ala)
• konepäällikkö
• konemestari (laiva)
• ylikonemestari.


Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ja ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut, koko maata palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Kotka Maritime Centren kanssa.

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle.

Koulutus kehittää tietojasi, taitojasi ja asenteitasi sekä kasvattaa osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi tiivis yhteistyö avaa näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Perinteisen luokkatilaopetuksen lisäksi merenkulun insinöörin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa. Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa pääset tutustumaan uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelemaan turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.

Merenkulun insinööri, päivätoteutus
Merenkulun insinööri, päivätoteutus
Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- polttomoottoritekniikan perusteista, moottorien toimintaperiaatteista sekä rakenteista
- laivadieselmoottorien apulaitteistojen vaatimuksista ja toimintaperiaatteista
- polttomoottoreihin liittyvästä käsitteistöstä ja yleisimmistä mitoituksen ja suorituskyvyn yhtälöistä
- 2-tahti ja 4-tahti dieselmoottorin käytöstä aluksen propulsiossa sekä sähköntuotannossa
- käytännön toimenpiteistä moottorien käytöstä konevahtipäällikkönä
- dieselmoottoreiden yleisistä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä

Sisältö

- polttomoottorien ja etenkin dieselmoottorin toiminnan teoria, rakenne ja käsitteet sekä niihin liittyvät laskelmat
- laivadieseleiden perustyypit; uppomäntä- ja ristikappalemoottorit
- dieselmoottori voimakoneena propulsiossa ja sähköntuotannossa
- moottoreiden apulaitteet ja -järjestelmät
- koneistojen turvallinen erottaminen sekä työturvallisuus dieselmoottorien huollossa
- yleisimmät moottorikäyttöjen valvonta- ja huoltotoimenpiteet
- dieselmoottorin turvalaitteet ja vianetsintä

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MSVKT22SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- polttomoottoritekniikan perusteista, moottorien toimintaperiaatteista sekä rakenteista
- laivadieselmoottorien apulaitteistojen vaatimuksista ja toimintaperiaatteista
- polttomoottoreihin liittyvästä käsitteistöstä ja yleisimmistä mitoituksen ja suorituskyvyn yhtälöistä
- 2-tahti ja 4-tahti dieselmoottorin käytöstä aluksen propulsiossa sekä sähköntuotannossa
- käytännön toimenpiteistä moottorien käytöstä konevahtipäällikkönä
- dieselmoottoreiden yleisistä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä

Sisältö

- polttomoottorien ja etenkin dieselmoottorin toiminnan teoria, rakenne ja käsitteet sekä niihin liittyvät laskelmat
- laivadieseleiden perustyypit; uppomäntä- ja ristikappalemoottorit
- dieselmoottori voimakoneena propulsiossa ja sähköntuotannossa
- moottoreiden apulaitteet ja -järjestelmät
- koneistojen turvallinen erottaminen sekä työturvallisuus dieselmoottorien huollossa
- yleisimmät moottorikäyttöjen valvonta- ja huoltotoimenpiteet
- dieselmoottorin turvalaitteet ja vianetsintä

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

José Hernández

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- elektroniikan peruskomponentitelektroniikan yleisimmät sovellukset laivoissa

Sisältö

- diodit
- transistorit
- tyristorit
- tasasuuntaajat
- vaihtosuuntaajat
- taajuusmuuttajat
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali
Elektroniikan perusteet - kirja

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Anne Gango
 • Tuomo Väärä
Vastuuhenkilö

Tuomo Väärä

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Fysiikka: Opiskelija ymmärtää opintojakson sisältönä olevien osa-alueiden fysiikan teorian merkityksen käytännön sovelluksissa ja osaamuodostaa ja ratkaista niihin liittyvät keskeisimmät suureyhtälötsoveltaa saamiaan tietoja ammattiaineiden opinnoissa ja työelämässäkäyttää saamiaan tietoja alansa kehityksen seuraamiseen ja uusien sovellusten kehittämiseen

Kemia: Hallitset kemian perusteet ja osaat soveltaa ja syventää kemian tietoja myöhemmissä opinnoissasi ja työelämässä.

Sisältö

Fysiikka: Pistemäisen kappaleen kinematiikka ja dynamiikka, työ, teho ja energia, jäykän kappaleen pyörimisliike ja pyörimisliikkeen dynamiikka, gravitaatio.

Kemia: Aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sitoutuminen, ainemäärä, kemiallinen reaktio, reaktioyhtälöt, aineen olomuotojen kemia, kaasulait, seokset, protolyysireaktiot, pH. Soveltuvin osin orgaaninen kemia.

Opiskelumateriaali

Kemia: Learnissa oleva materiaali.
Fysiikka: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, luvut 1 - 9, EDITA

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin osissa erilliset välikokeet, niiden ajankohdat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysiikka 2,5 op
Kemia 2,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut välikokeet ja tehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tiina Kettunen
Vastuuhenkilö

Tiina Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Ammattialaan liittyvien tekniikan sovellusten teoreettisen perustan ymmärtäminen. Opiskelija saa valmiuksia täydentää ja soveltaa fysiikan tietojaan niin, että hän pystyy hyödyntämään niitä ammattialan opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

Sähkötekniikka:
Tieto, ymmärrys ja taito
- sähköiset ja magneettiset perusilmiöt
- sähkö- ja magneettikenttien sekä virtapiirien syntyminen
- sähkö- ja magneettikenttien käyttö koneiden ja laitteiden toiminnassa

Sisältö

Fysiikka
- nesteiden ja kaasujen mekaniikka
- lämpötila ja lämpölaajeneminen
- ilman kosteus
- lämpöenergia
- lämmön siirtyminen
- mekaanisen värähtelyn ja aaltoliikkeen perusteet
- äänioppi

Sähkötekniikan perusteet
- sähkö- ja magneettikenttien syntyminen
- virtapiirit ja sähköiset komponentit
- materiaalien sähköiset ja magneettiset ominaisuudet
- sähkömagneettinen induktio

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, Luvut 11 - 15. Edita.
Kari Suvanto, Kari Laajalehto: Tekniikan fysiikka 2, Luvut 1 - 7 ja 9. Edita
Learnissa jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet / fysiikan osa

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- Pneumatiikan ja hydrauliikan perusteista
- Pneumatiikan laitteista ja niiden toiminnasta
- Hydrauliikan laitteista ja niiden toiminnasta
- Virtauskaavioista
- Pneumaattisten ja hydraulisten laitteiden huollosta ja työturvallisuudesta

Sisältö

Pneumatiikan ja hydrauliikan perusteet.
Hydrauliikan pääkomponenttien rakenteet ja toiminnat: pumput, moottorit, toimilaitteet, venttiilit, putkiston komponentit, säiliöt ja suodattimet, ohjauslaitteet.
Mobile- ja laitoshydrauliikan sovellukset laivakäytössä; power-packit
Pneumatiikan pääkomponenttien rakenteet ja toiminnat: kompressorit, moottorit ja muut toimilaitteet, putkiston komponentit, venttiilit, paineilman laatuvaatimukset, ilmasuodatus ja ilmankuivaus, ohjauslaitteet.
Pneumatiikan tavallisimmat laivasovellukset
Laitteiden huolto
Työ- ja ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.02.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- tulipalon torjumisesta, kontrolloinnista ja sammutuksesta laivalla
- toimimisesta pelastautumistilanteissa sekä pelastusveneiden ja -lauttojen ja muiden pelastusvälineiden käytöstä
- järjestää harjoituksia
- toimia oikein ja välittömästi erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä suorittaa välitön vahinkoarvio ja valvonta
- menettelytavoista henkilöiden pelastamiseksi merestä ja avustettaessa hädässä olevaa alusta

Sisältö

- turvallisuusjohtamisen perusteet
- riskiarvioinnin perusteet
- alusten turvallisuusohjeet ja -kaaviot
- toimenpiteet erilaisissa vahinkotapauksissa
- palontorjunta, paloharjoitukset, paloluokat, palokalusto, pelastautuminen ja siihen liittyvät harjoitukset
- pelastusvälineet
- SOLAS III-luku
- matkustajien hallinta hätätilanteessa
- meripelastuksen perusteet (IAMSAR)
- IMO-merkit

Opiskelumateriaali

Learn materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistuminen lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen
Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustyöt
Hyväksytysti suoritetut muut harjoitukset ja palokoulutus
Hyväksytysti suoritettu tentti

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei saatavilla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei Saatavilla

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Tentit ja muut määräajat

Kurssikokeen lisäksi on mahdollisuus uusia tentti kaksi kertaa

Opiskelijan työmäärä

53 tuntia laskennallinen
Sisältää osallistumisen luennoille, harjoitustyöt, käytännön oppimisjakson, ja perehtymisen kirjallisuuteen sekä tentin.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolo 100%
Vain määräaikaan mennessä palautetut harjoitustyöt hyväksytään.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tehtävät.

Esitietovaatimukset

- Pelastautuminen (A-VI/1-1)
- Palontorjunta (A-VI/1-2)
- Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT23KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- hätätilanteisiin varautumisesta ja päätöksenteosta riskien arvioinnin avulla
- harjoitusten organisoinnista ja suunnittelusta vuositasolla
- aluksen vauriontorjunnan perusteista, rakenteista ja paloturvallisuudesta SOLAS II-2 mukaisesti
- vaurioituneen aluksen avustamisesta, pelastamisesta ja pelastussopimuksista, haverin käsitteistä ja hätähinauksesta
- etsinnän ja pelastamisen perusteista

Sisältö

- riskien arviointi ja -hallinta
- tarkistuslistamenettely eri hätätilanteissa
- hätätilanneharjoittelun ja koulutuksen organisointi - vuosisuunnitelma
- onnettomuustutkintojen hyödyntäminen
- aluksen rakenteet ja palontorjunta - SOLAS II-2 ja siihen liittyvä harjoitus
- pelastaminen
- salvage
- hätähinaus
- haverit ja meriselitys

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali, nettimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: n/a

Työhön integroitu oppimisväylä: Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti

Esitietovaatimukset

Hätätilannetoiminnot 1

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
 • Hannu Sarvelainen
 • Kalle Tarhonen
Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- valvoa ja johtaa kattilalaitoksen PEDin (pressure equipment direktive) ja ympäristön kannalta turvallista ja taloudellista käyttöä
- selittää voimalaitoksen höyrykattilan polttoaine-,ilma-, savukaasu-, vesi- ja höyryjärjestelmien toimintaperiaatteet ja komponentien rakenteet
- lämpöteknisesti suunnitella ja laskea höyrykattilan.

Sisältö

Polttoaineet ja niiden käsittely. Vesihöyrypiirin ratkaisut. Kattilatyypit. Polttolaitteet. Palaminen. Hyötysuhteen laskenta. Lämmönsiirtimet ja niiden mitoitus. Lämpöpintojen likaantuminen korroosio ja puhdistus. Pääsäädöt. Oheislaitteet. Savukaasun puhdistus. Veden käsittely. Kattilalaitoksiin liittyvät säädökset.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali jaetaan Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

81 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu kolmen eri osaan:
1. Höyrykattiloiden teoria 1,5 op (Tuomo Pimiä)
2. Höyrykattilan suunnittelu 1.0 op (Hannu Sarvelainen)
3. Painelaitteet 0,5 op (Kalle Tarhonen)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja Learn koe

Vaihtoehtoisesti Exam-koe

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- höyrytekniikan perusteista ja käsitteistöstä
- alusten höyrykattiloiden käyttösovelluksista ja toimintaperiaatteista
- kattilalaitoksen käyttäjän sekä käytönvalvojan tehtävistä ja vastuista
- kattilalaitosten ja niiden komponenttien turvallisesta käytöstä, valvonnasta ja huoltamisesta

Sisältö

- höyrytekniikan perusteet; vesihöyryn h/s-piirros, entalpia ja höyryprosessiin liittyvät peruslaskelmat
- laivoilla käytetyt höyrykattilatyypit, niiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja ohjausautomatiikka
- turvalaitteet, polttimet ja käytönvalvonta sekä korjaus- ja huoltotyöt
- konevahtipäällikön tehtävät kattilalaitoksen ja –järjestelmien vahdinpidossa
- kattilalaitoksen ja sen komponenttien huolto, kunnossapito, tarkastukset ja luokitukset

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

- Laivakoneistot 2

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija omaa alikonemestareilta vaadittavan koulutuksellisen tietämyksen kattiloista , niiden toiminnasta , turvallisesta käytöstä osaa suunnitella kaukolämpöjärjestelmiä osaa laskea höyrytekniikan laskuja ja käyttää niissä tarvittavia apuvälineitä (vesihöyryn h,s-piirros ja höyrytaulukot)

Sisältö

Lämminvesikattilat, niiden polttoaineet, polttoaineiden käsittely, polttolaitteet, palaminen, hyötysuhteeseen vaikuttavat tekijät, kaukolämpökeskukset  ja kaukolämpöjärjestelmä, höyrytekniikka.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu opintojaksosta riippuen kokeista, harjoitustöistä, kotitehtävistä ja laboratoriotöistä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- koneosaston toiminnan turvallisesta johtamisesta

Sisältö

- koneistojen huoltomenetelmät
- käytännön menetelmät
- johtaa turvallisia ja tehokkaita huoltotöitä
- huollon suunnittelu
- korjausten suunnittelu

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollinen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentistä sovitaan aloitusluennolla.
Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Teknisten järjestelmien kunnossapito 1

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kunnossapidon tietojärjestelmistä ja niiden käytöstä: aluksen ennakkohuollossa ja luokituksissa
- varaosien tilaamisessa, kunnossapitotöiden suunnittelussa, toteteutuksessa
- luokituksissa ja aluksen käyttöbudjetin laadinnassa sekä seurannassa
- kunnossapidon johtamisesta aluksilla
- alustyöturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja turvallisten työtapojen omaksumisesta
- alusten huolto- ja kunnossapitotöiden johtamisesta ja organisoimisesta
- kulloinkin noudatettavista erityismääräyksistä ja lupamenettelyistä

Sisältö

Kunnossapidon tietojärjestelmät
Kunnossapitotoimintojen johtaminen
AMOS-kunnossapitojärjestelmän peruskurssi
Alustyöturvallisuus ja sitä koskeva lainsäädäntö
Korkeanpaikantyöt, teline- ja tikastyöskentely
Riskikohteet, erityislupamenettelyn alaiset työt ja niiden johtaminen
Nostoapu- ja nostovälineet, niiden tarkastus ja oikea käyttö, nostot ja työturvallisuus
Menettelyt riskialttiissa kohteissa, työtä edeltävät mittaukset ja muut suoritettavat turvallisuustoimenpiteet
Työnjohdon velvollisuudet

Aika ja paikka

Ei mahdollinen

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.
Study material provided by the teacher on Learn.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- Kylmälaitosten kiertoprosesseista
- Tavallisimmista kylmäaineista ja niiden ominaisuuksista sekä ympäristönsuojelusta
- Kylmälaitosten pääkomponenteista ja niiden rakenteista sekä toiminnasta
- Suoran ja epäsuoran jäähdytyslaitoksen käytöstä ja kytkennästä
- Kylmälaitoksien huollosta ja vianhausta

Sisältö

Kylmäprosessit
h/s-piirrokset eri kylmäaineille
Kylmäaineet
Kompressorit, lauhduttimet ja varaajat, paisuntaventtiilit, höyrystimet, nesteen alijäähdyttimet
Putkistot ja varusteet, eristeet
Prosessien ohjaus- ja säätölaitteet
Sulatus, kuivaus
Kylmäaineen täyttö ja laitosten vianhaku
Kylmälaitosten voiteluöljyt ja niiden laitteet
Ilmastointi- ja provianttikoneikot, kytkennät
Kylmäkontit
Ympäristönsuojelu
Laitosten käytönvalvonta

Aika ja paikka

Ei mahdollinen

Opiskelumateriaali

Opinnot suoritetaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan järjestämänä. Keuda tarjoaa opiskelumateriaalin.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. 100% läsnäolovaatimus.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollinen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI- tai työelämäyhteistyön opintopisteitä.

Tentit ja muut määräajat

Osaaminen arvioidaan näyttötilaisuudessa talotekniikan ammattitutkintoon kuuluvan tutkinnon osan "kylmäaineiden käsitteleminen" arviointikriteerien mukaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla suoritetaan talotekniikan ammattitutkintoon kuuluva, kylmäasennuksen osaamisalan tutkinnon osa: "kylmäaineiden käsitteleminen".

Opiskelijat suorittavat teoreettiset opinnot ja kansallisissa tutkinnon perusteissa määritellyt, kylmäaineiden käsittelyyn liittyvät näytöt Keudan työsaleilla. Tutkinnon osan suorittamiseen liittyy opintojaksokuvauksen mukaisen teoreettisen osaamisen varmistava tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Kylmäaineiden käsittelemisen tutkinnon osan, valmiin insinööri tutkinnon ja soveltuvan työkokemuksen yhdistelmällä voit hakea henkilökohtaista kylmäalan vastuuhenkilön pätevyyttä turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESilta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä erilaisissa kylmäaineiden käsittelyyn liittyvissä käytännön työtehtävissä todellisessa työympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jori Spännäri
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- konevahtimiehen tehtävien suorittamisesta
- konehuonevahdinpidon tehtävistä, siihen liittyvistä rutiinieista sekä turvallisuusvaatimuksista

Sisältö

- konehuone- ja koneistoterminologia
- pää- ja apukoneistojen sekä höyrykattilajärjestelmien käytönvalvonnan perusteet
- yleiset konevahtimiehen vahtirutiinit ja -toimenpiteet
- ympäristönsuojelun perusteet ja toimenpiteet
- sisäiset kommunikointi- ja hälytysjärjestelmät
- toiminta erilaisissa hätätilanteissa
- koneistotiloissa sijaitsevan palontorjuntalaitteistojen tuntemus ja käyttö sekä hätäpoistumistiet koneistotiloista

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jori Spännäri
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MSVKT22SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- konevahtimiehen tehtävien suorittamisesta
- konehuonevahdinpidon tehtävistä, siihen liittyvistä rutiinieista sekä turvallisuusvaatimuksista

Sisältö

- konehuone- ja koneistoterminologia
- pää- ja apukoneistojen sekä höyrykattilajärjestelmien käytönvalvonnan perusteet
- yleiset konevahtimiehen vahtirutiinit ja -toimenpiteet
- ympäristönsuojelun perusteet ja toimenpiteet
- sisäiset kommunikointi- ja hälytysjärjestelmät
- toiminta erilaisissa hätätilanteissa
- koneistotiloissa sijaitsevan palontorjuntalaitteistojen tuntemus ja käyttö sekä hätäpoistumistiet koneistotiloista

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- konevahtimiehen tehtävien suorittamisesta
- konehuonevahdinpidon tehtävistä, siihen liittyvistä rutiinieista sekä turvallisuusvaatimuksista

Sisältö

- konehuone- ja koneistoterminologia
- pää- ja apukoneistojen sekä höyrykattilajärjestelmien käytönvalvonnan perusteet
- yleiset konevahtimiehen vahtirutiinit ja -toimenpiteet
- ympäristönsuojelun perusteet ja toimenpiteet
- sisäiset kommunikointi- ja hälytysjärjestelmät
- toiminta erilaisissa hätätilanteissa
- koneistotiloissa sijaitsevan palontorjuntalaitteistojen tuntemus ja käyttö sekä hätäpoistumistiet koneistotiloista

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- turvallisen konevahdin ylläpito konevahtipäällikkönä

Sisältö

- kattava tieto konevahtipäällikön tehtävistä ja rutiineista, sisältäen vahdin vastaanoton, käytönvalvonnan, päiväkirjojen sekä koneistolokien täytön, ylläpidon ja lukemien merkityksen sekä vahdin luovutuksen
- laivan kaikkien sisäisten kommunikointivälineiden käyttö
- turvallisuus ja hätätilannetoimenpiteet; kaikkien koneistojärjestelmien tilanmuutokset ja käsi- tai automaattiohjaukseen siirtyminen
- valvottavat varotoimenpiteet vahdin aikana ja välittömät toimenpiteet onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, erityinen huomio öljy- ja polttoainejärjestelmissä
- polttoaine-, voiteluöljy-, painolasti ja muiden pumppausjärjestelmien käyttö ja niiden ohjausjärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Tämä väylä edellyttää vahtiperämiehentutkintoa tai vahtiperämiehen pätevyyskirjaa, vahtikonemestarintutkintoa tai vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suoritettava hyväksytysti ennen simulaattorikoulutusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- turvallisen konevahdin ylläpidosta konevahtipäällikkönä

Sisältö

- kattava tieto konevahtipäällikön tehtävistä ja rutiineista, sisältäen vahdin vastaanoton, käytönvalvonnan, päiväkirjojen sekä koneistolokien täytön, ylläpidon ja lukemien merkityksen sekä vahdin luovutuksen
- laivan kaikkien sisäisten kommunikointivälineiden käyttö
- turvallisuus ja hätätilannetoimenpiteet; kaikkien koneistojärjestelmien tilanmuutokset ja käsi- tai automaattiohjaukseen siirtyminen.
- valvottavat varotoimenpiteet vahdin aikana ja välittömät toimenpiteet onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, erityinen huomio öljy- ja polttoainejärjestelmissä
- polttoaine-, voiteluöljy-, painolasti ja muiden pumppausjärjestelmien käyttö ja niiden ohjausjärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
100% Osallistuminen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Poissaolot on korvattava. HUOM! Simulaattorikoulutus järjestetään vain kerran vuodessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki simulaattoriharjoitukset on suoritettava hyväksytysti lähiopetuksen aikana ja itseopiskelutehtävät on palautettava annettuun määräaikaan mennessä.
Harjoituksia tai tehtäviä ei voi tenttiä.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2
- Laivakoneistot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- konehuoneen koneistojen ja järjestelmien valmisteluista kylmästä tilanteesta (Cold Iron) käyttövalmiiksi
- konehuonetoimintojen suorittamisesta ja johtamisesta
- yhteistyöstä laivan kansiosaston kanssa laivan koneistojen käytössä ja laivan ohjailussa
- koneistojen häiriötilanteisiin varautumisesta ja niiden selvittämisestä
- konehuonetyöturvallisuuden ylläpidosta koneistojen ja järjestelmien käytössä
- konehuoneen hätätilanteiden johtamisesta
- koneistojen ja järjestelmien turvallisesta erottamisesta huoltoja ja korjauksia varten
- koneistojen hätäkäytöstä
- konevahdinpidon ja vahtirutiinien johtamisesta

Sisältö

Konehuonetoimintojen, valvomotyöskentelyn ja häiriö- sekä hätätilanteiden harjoittelu konehuonesimulaattorilla (Unitest, Transas) Konehuonetoimintojen johtaminen ja tiimityöskentely.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.
.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edeltävyysvaatimus: Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Dieselmoottorit 1, Laivakoneistot 1, Konevahdinpito, Dieselmoottorit 2 ja Laivakoneistot 2 sekä Käyttötekniikka ja konevahdinpito, konehuonesimulaattori opintojaksojen hyväksytyt suoritukset.

Lisätiedot

100 %:n osallistuminen vaaditaan.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jori Spännäri
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MKKT22SP
  Merikapteeni, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan keskeisempien koneistojen rakenteiden ja toimintaperiaatteiden perusteet
- perusteet propulsiosta sekä sähkön ja höyryntuotannosta aluksella
- vahtimiehelle kuuluvaa turvallista kattilan käytönvalvontaa

Sisältö

- konehuone- ja koneistoterminologia
- propulsiojärjestelmät
- sähköntuotanto ja jakelu laivalla
- hörykattilat
- ohjailukoneistot
- kansikoneet
- työ- ja ympäristöturvallisuusnäkökohdat
- konevahdille kuuluvat huoltotoimenpiteet

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Jori Spännäri
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MSVKT22SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan keskeisempien koneistojen rakenteiden ja toimintaperiaatteiden perusteet
- perusteet propulsiosta sekä sähkön ja höyryntuotannosta aluksella
- vahtimiehelle kuuluvaa turvallista kattilan käytönvalvontaa

Sisältö

- konehuone- ja koneistoterminologia
- propulsiojärjestelmät
- sähköntuotanto ja jakelu laivalla
- hörykattilat
- ohjailukoneistot
- kansikoneet
- työ- ja ympäristöturvallisuusnäkökohdat
- konevahdille kuuluvat huoltotoimenpiteet

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan keskeisempien koneistojen rakenteiden ja toimintaperiaatteiden perusteet
- perusteet propulsiosta sekä sähkön ja höyryntuotannosta aluksella
- vahtimiehelle kuuluvaa turvallista kattilan käytönvalvontaa

Sisältö

- konehuone- ja koneistoterminologia
- propulsiojärjestelmät
- sähköntuotanto ja jakelu laivalla
- hörykattilat
- ohjailukoneistot
- kansikoneet
- työ- ja ympäristöturvallisuusnäkökohdat
- konevahdille kuuluvat huoltotoimenpiteet

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- eri laivakoneistojen rakenteesta, toimintaperiaatteista, huollosta sekä koneistojen käytönvalvonnasta

Sisältö

- akselisto
- potkurit ja potkurilaitteet
- vaihteistot
- kytkimet
- paineilmajärjestelmät
- voitelu- ja polttoainejärjestelmät
- jäähdytysjärjestelmät
- kansikoneistot
- ohjailulaitteet
- LVI-järjestelmät
- laivan apukoneistot - ja järjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
 • Esa Huuhtanen
Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- metallitekniikan valmistusmenetelmistä, kokoonpano- ja asennusratkaisuista
- oikeista ja turvallisista koneiden ja työkalujen käytöstä
- valmistuksessa ja asennuksessa tarvittavien mittalaitteiden käytöstä
- omaa yleiskäsityksen kone-elimistä: niiden toiminnasta, asennuksesta ja huollosta
- laivalla tehtävistä yleisimmistä huolto-, hitsaus-, koneistus-, konekorjaus- ja asennustöistä ja niiden turvallisesta suorittamisesta

Sisältö

- lastuava työstö: poraaminen, kierteitys, sorvaaminen, jyrsintä, hiominen, työkalut ja työstökoneet
- levytyötekniikka ja hitsausmenetelmät: levyn leikkaus- ja muotoilutekniikat, polttoleikkaus, juottaminen, kaasu-, puikko-, MIG/MAG-, TIG- ja jauhekaarihitsaus
- asennus- ja kokoonpanotekniikka: kone-elimet, työkalut ja työtavat
- mittaustekniikka: toleranssit, mittausvirheet, mittausepävarmuus, mitan jäljitettävyys, mittausvälineet, mittaustavat ja laatujärjestelmät
- työturvallisuus

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali jaetaan Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa.

Lisätietoja opiskelijoille

100% läsnäolo laboratoriotöissä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo, tehtävät ja Learn tentti.

Esitietovaatimukset

Teknisten töiden perusteet

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan putkiston rakentamisesta, materiaalien ja komponenttien valinnasta, putkiston eristämisestä ja kannakoinnista sekä korroosiosuojauksesta
- aluksen putkistojärjestelmistä, pumpuista ja niiden toimintaperiaatteista
- pumppauksien ja lämmitysten turvallisista suorittamisista
- putkistojen ja niiden komponenttien käyttö- ja huoltotehtävistä
- putkistojen piirrosmerkeistä ja putkistokaavioiden tulkitsemisesta

Sisältö

- putkien ja putkistojen valmistus, materiaalit ja varusteet
- putkistokaaviot
- yleisimmät laivakäyttöjen pumpputyypit
- tyhjennys-, palo- ja painolastijärjestelmät
- makeavesi-, merivesi- sekä jätevesijärjestelmät
- lämmitys-, kattila- ja ilmastointijärjestelmät, voitelu- ja polttoainejärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähkönverkon rakenteen, pääkomponentit sekä niiden toiminnansähköverkon suunnittelun ja mitoituksen perusteita
- korkeajännitteisten sähkölaitteiden työturvallisuusvaatimukset

Sisältö

- kokonaiskuva laivojen sähköverkkojen rakenteesta ja toiminnasta erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa
- suojaus
- verkon perusrakenne
- tehojen määrittäminen
- johtojen, sähkölaitteiden ja kojeiden mitoituksen perusteet
- asennustavat sekä sijoitukset
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

- Marco Giuffrida: Electrical Plants and Electric Propulsion on Ships

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Sähkömoottorit ja generaattorit

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
Vastuuhenkilö

Tuomo Pimiä

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- höyry- ja kaasuturbiinien toimintaperiaatteista, rakenteista ja hyötysuhteen ja tehon laskemisesta
- merenkulun turbiiniprosessien käyttöön tarvittavasta teoriasta

Sisältö

- höyryturbiinit
- kaasuturbiinit
- toimintaperiaatteet
- rakenne
- laskenta

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojaksolla Learn järjestelmän kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita opintoja, jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi sisältää TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
 • José Hernández
 • Meri Virtuaali-laivasähkö
Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- tehdä turvallisesti ja vaatimustenmukaisesti laivasähkötekniikan tavanomaisempien laitteiden ja kojeiden kytkentöjä ja asennuksia
- tunnistaa alan peruskomponentteja, asennustapoja ja työmenetelmiä
- esittää kirjallisesti laboratoriotöiden tulokset ja tehdä niistä johtopäätöksiä

Sisältö

- mittalaitteiden käyttö ja kytkentä mitattavaan laitteeseen tai tutkittavaan ilmiöön
- turvallisen työskentelyn osaaminen, kytkentöjen ja liitosten tekeminen, oman työn tarkastaminen, työturvallisuus
- tehdyistä mittauksista raporttien laatiminen
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali ja harjoitustyöt.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi hyväksytään suoritettujen laboratoriotöiden ja arvostellaan niistä tehdyn raportin perusteella.

Esitietovaatimukset

Laivasähkötekniikka

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritetaan ryhmässä projektityö liittyen laivasähkötekniikan ajankohtaisiin aiheisiin.

Sisältö

Ajankohtaisia laivasähkötekniikan aiheita. Opintojakson puitteissa toteutetaan opintomatka sopivaan kohteeseen.

Opiskelumateriaali

Hietalahti, Wikström - sähkömoottorit ja generaattorit
Hietanen - Laivasähkötekniikka

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei lähtökohtaisesti sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. Projektin voi myös suorittaa työelämäyhteistyössä, jos opiskelija itse etsii projektin työelämästä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin työskentelyteemoihin.

Esitietovaatimukset

Suositellaan opintokokonaisuuden Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla sisältämien opintojaksojen hyväksyttyä suoritusta tai hyväksilukua (AHOT-menettely) edeltävinä opintoina.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

José Hernández

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- soveltaa tasa- ja vaihtosähkölaskentaa ja analysointimenetelmiä käytännön tilanteisiin
- pää- ja varasähköjärjestelmän laitteet ja toiminnat
- tunnistaa sähköturvallisuusvaatimukset laivasähköalalla

Sisältö

- sähkön käyttömahdollisuudet laivatekniikassa.
- generaattorit
- muuntajat
- sähkömoottorit
- taajuusmuuttajat
- pehmeäkäynnistimet
- laivan sähköjärjestelmät ja -keskukset, suojaukset, akustot
- sähkötyöturvallisuus
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

- Luennoilla jaettava materiaali
- Marco Giuffrida: Electrical Plants and Electric Propulsion on Ships

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa. Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa oman alansa yleiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuvailla joidenkin laivan apukoneiden rakennetta ja toimintaa, tiivistää laajaa oman alansa asiantuntijamateriaalia, esim. tutkimusraportteja, mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan

Sisältö

- merenkulun turvallisuus
- laivan apukoneet
- englanninkielisen alakohtaisen lähdemateriaalin suullinen ja kirjallinen tiivistäminen

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit sovitaan erikseen 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1 ja Merenkulun englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • MSVKT21SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa. Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa oman alansa yleiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuvailla joidenkin laivan apukoneiden rakennetta ja toimintaa, tiivistää laajaa oman alansa asiantuntijamateriaalia, esim. tutkimusraportteja, mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan

Sisältö

- merenkulun turvallisuus
- laivan apukoneet
- englanninkielisen alakohtaisen lähdemateriaalin suullinen ja kirjallinen tiivistäminen

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit sovitaan erikseen 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1 ja Merenkulun englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • MSVKT21SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa kirjoittaa ja puhua englantia.
- Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa.
- Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä.
- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa täsmällisesti laivan kuljetus- ja apukoneiston huoltotoimenpiteistä, kertoa ja keskustella henkilökohtaiseen työturvallisuuteen liittyvistä asioista, laatia selkeän ja jäsennellyn varaosatilauksen, sekä kuvailla merenkulkualan kehitysnäkymiä laivatekniikan näkökulmasta.
- Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan.

Sisältö

- riittävä osaaminen, jotta konevahtipäällikkö pystyy käyttämään englanninkielisiä julkaisuja ja suorituu tehtävistään englanniksi kommunikoiden
- kuljetus- ja apukoneiston huoltotoimenpiteet
- henkilökohtainen työturvallisuus
- varaosien tilaaminen
- merenkulkualan tulevaisuuden näkymät laivatekniikan näkökulmasta

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki pakolliset tehtävät täytyy saada valmiiksi 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ensijaisesti pakollisiin kirjallisiin tehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1 ja Merenkulun englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Lisätiedot

Arviointi perustuu opettajan osoittamaan kirjalliseen ja suulliseen näyttöön.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Mikko Koho
Vastuuhenkilö

Mikko Koho

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia oman alansa englanninkielisissä viestintätilanteissa. Hän laajentaa englanninkielisen käsitteistön hallintaansa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yksityiskohtaisen suullisen esitelmän jostakin laivan kuljetus- tai apukoneiston huoltotoimenpiteestä, kuvailla täsmällisesti konevahdinpitoon liittyviä asioita, laatia asianmukaisia konevahdinpitoon liittyviä raportteja, analysoida teknisen raportoinnin perusteita ja kirjoittaa opinnäytetyön abstraktin, mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan

Sisältö

- kuljetus- ja apukoneiston huoltotoimenpiteet
- konevahdinpito
- tekninen raportointi
- opinnäytetyön abstrakti

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalin saa opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu säännöllisesti oppitunneille ja tekee hänelle osoitetut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen opiskelijan aloitteesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki pakolliset tehtävät täytyy saada valmiiksi 12 kk sisällä opintojakson päättymisestä.

Opiskelijan työmäärä

2 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallisen taidon arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään.
Suullisen taidon arviointi perustuu itsenäisesti valmisteltuun ja pidettyyn esitelmään.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut opintojaksot Merenkulun englanti 1, Merenkulun englanti 2, Laivatekniikan englanti 1 ja Laivatekniikan englanti 2, tai meneillään oleva suoritus näille opintojaksoille.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

José Hernández

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- toimia ohjelmoitavien logiikoiden ja digitaalisten hajautettujen automaatiojärjestelmien parissa
- suunnitella ja ohjelmoida automaatioratkaisuja ko. laitteistoilla
- ohjaus- ja valvontalaitteiden toimintaperiaatteet

Sisältö

- prosessin mitattavat ja säädettävät suureet
- soveltuvat säätötavat
- säätöpiirin lohkokaavio
- käyttäytyminen säädettynä
- viritys
- erilaisten käyttöjen parametrit ja niiden asettelu
- kytkentä automaatiojärjestelmiin ja kenttäväyliin
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

- Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tapani Salmenhaara
Vastuuhenkilö

Tapani Salmenhaara

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- käyttää ja koordinoida kaikkia taitoja, tietoa, kokemusta ja resursseja, joilla tiimi saavuttaa asetetut tavoitteet ja luo turvallisen toimintaympäristön aluksella kaikissa olosuhteissa
- päätöksentekotekniikoista

Sisältö

- kurssin sisältöä ohjaavat asenteet - eivät pelkät taidot
- keskittyminen tiimityöskentelyyn ja yksilön toimintaan tiimissä
- kulttuurien asenteiden ja käyttäytymisen tunnistaminen
- tilanteiden ja riskien havainnointi
- vuorovaikutteinen toimintatapa
- oppiminen ja tiedon soveltaminen esimerkkitapausten kautta
- tietokonepohjainen oppimisympäristö (Lisensoitu All Academy MRM -koulutus)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

- Hätätilannetoiminnot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Esa Huuhtanen
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- perustiedot koneenrakennuksessa käytettävistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista erilaisissa käyttöolosuhteissa ja rasitustilanteissa
- yleisimpien materiaalien erityisominaisuuksista

Sisältö

- metallien rakenne, rauta-hiilipiirros, ominaisuudet, käyttökohteet, aineenkoestus
- lämpökäsittelyt
- teräkset, valuraudat, alumiinit, muut metallit, materiaalien yhdistäminen, pinnoitteet, korroosionesto, keraamit, komposiitit, tekniset muovit ja kumit

Opiskelumateriaali

Learn- materiaali.
Koivisto, Laitinen, Niinimäki - Konetekniikan materiaalioppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luentoja ja viikottaisia harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

• ”Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta 20 h
Itsenäistä työskentelyä 30 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja hyväksytyt harjoitustehtävät

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- statiikan ja dynamiikan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista voimista ja rasituksista sekä niiden laskemisesta
- rakenteiden mitoituslaskennan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista jännityksistä ja muodonmuutoksista sekä niiden laskennasta
- rakenteen osien mitoituksesta
- väsymistarkastelun suorituksesta ja kestoiän määrityksestä

Sisältö

- voimasysteemin resultantit
- voiman momentti
- voima- ja momenttitasapaino
- rasitukset ja niiden jakaumakuviot
- sauvarakenteet
- palkkirakenteet
- rasitusten ja lujuusarvojen välinen yhteys
- sallitut jännitykset
- muodonmuutokset ja kuormat
- puhtaan normaalivoiman, leikkauksen, taivutuksen ja väännön aiheuttamat jännitykset
- muodonmuutokset
- mitoitus
- yhdistetyt jännitykset
- väsyminen
- nurjahdus

Opiskelumateriaali

Pääasiassa Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Tukeva materiaali:
Outinen: Statiikka 1&2
Salmi: Lujuusoppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa, lasket laskuharjoituksia ja seuraat esimerkkejä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

• ”Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta.

Kansainvälinen yhteistyö

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (n. 30h) + kotona tehtävät harjoitukset (70h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä, sekä tenttiin.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija syventää opintojakson sisällön mukaan oman ammattialansa kemian tietämystään ja osaamistaan.

Sisältö

- sähkökemia ja korroosio
- vesikemia (kattilavesi)
- polymeerikemia ja muovit

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
Voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

Opiskelu onnistuu täysin itsenäisesti opiskellen.

Kaikilla tavoilla opiskeltaessa lopputentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta ilmoitetaan kurssin Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Marie Laaksonen
 • Tiina Karvinen
Vastuuhenkilö

Tiina Karvinen

Opiskelijaryhmät
 • MSVKT21SP
  Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän tuntee oman alansa terminologiaa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 352/2003 § 8, 1. mom. 497/2004 vastaava osaaminen. Opiskelijan, joka lähtötasotestin perusteella on ohjattu ruotsin valmentavalle kurssille, on suoritettava kurssi hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot, ennen kuin hän voi suorittaa opintojakson Merenkulun ruotsi. Opintojakson suoritettuaan opiskelijaymmärtää selkeää ja hidasta yleiskielistä ja ammattiaan koskevaa puhetta. ymmärtää pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyy reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti käyttää perusrakenteita ja alansa ammattitermejä jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässäpuhuu kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiäpystyy kommunikoimaan ruotsin kielellä globaalissa meriklusterissa.

Sisältö

Koulutus, työympäristö, työkokemus- ja tehtävät, työelämän viestintä sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisissa. Merenkulun perusterminologian osaaminen, esim. konehuone- ja valvomoympäristö, komentosiltaympäristö , tehtävät merellä ja satamassa, ympäristö- ja turvallisuusmääräysten tunteminen. Koska Merenkulun ruotsi -opintojakson sisältö on räätälöity koulutusalakohtaisesti sisältämään alan omaa erityissanastoa, tulee opiskelijan käydä omalle koulutusohjelmalleen tarjottu toteutus opintojaksosta.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen lähitoteutus (sisältää lähitunteja ja verkko-opetustunteja), jossa opiskelu tapahtuu työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson itsenäiset tehtävät palautettava toteutusaikana, ennen tenttiä. Kurssin kirjallinen lopputentti suoritetaan kurssin lopussa. Suulliset näytöt (=tentit) Teamsilla. Uusinnat sopimuksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op vastaa noin 80 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Osaamistavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
• käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
• puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
• ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
• osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
• osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, prosessit ja palvelut).

Sisältö
Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?
Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?
Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on lähi- ja/tai verkkotunteja, joihin opiskelijan tulee osallistua.
Lähitunnit Kotkan kampuksella viikoilla 2-4.
Verkko-opetuksena loput oppitunneista viikoilla 5-7.
Kurssin lopputentti viikolla 16 Kotkan kampuksella.
Suulliset tentit pidetään kurssin lopussa erikseen sovittavalla aikataululla.
Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a) käyttää johdonmukaisesti alansa keskeistä sanastoa.
b) etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c) hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d) toimia työyhteisössä, asiakkaiden, kohderyhmien ja oman alansa sovellusten ja palveluiden käyttäjien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa.
Tutkintotodistukseen tulee kurssisuorituksen lisäksi erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 (tyydyttävä taito) tai 4 - 5 (hyvä taito). Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- merenkulun olennaisesta kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä ja sopimuksista
- tunnistaa soveltuvat IMO-yleissopimukset turvallisuuslähtöisesti

Sisältö

- merenkulun kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn perusteet
- IMO, rakenne
- IMO-yleissopimukset; SOLAS, STCW, LL, COLREG sekä muut yleissopimukset; MLC, SAR ja Port State Control

Opiskelumateriaali

Yleissopimukset
Lakitekstit (esim. Finlex) ja internet -lähteet
Learn-aineisto ja linkit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi saattaa sisältää ohjaustunteja, joita voidaan mahdollisesti käyttää työelämäprojekteihin tai -vierailuihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tehtävät.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Antti Lanki
Vastuuhenkilö

Antti Lanki

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivoilla yleisimmin käytetyistä merenkulun tietokonesovelluksista ja niiden käytöstä.

Sisältö

Finfox-henkilöstönhallintaohjelman peruskurssin suorittaminen. Mahdollinen tutustuminen muihin merenkulun hyötyohjelmiin.

Opiskelumateriaali

Etätyöpöytäyhteys

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
Luennot ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
N/A

Työhön integroitu oppimisväylä:
N/A

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo. Hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
 • Antti Lanki
Vastuuhenkilö

Antti Lanki

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivoilla yleisimmin käytetyistä merenkulun tietokonesovelluksista ja niiden käytöstä

Sisältö

- Aluksen kunnossapito -ohjelman peruskurssin suorittaminen
- Työaika- ja henkilöstönhallintaohjelman peruskurssin suorittaminen, tai
- muu aluksilla yleisesti käytetty ohjelmisto

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ei tenttiä.

Esitietovaatimukset

Tietotekniikka

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivojen poltto- ja voiteluaineiden perusteista, niiden ominaisuuksista ja lisäaineistuksista, varastoinnista ja käsittelystä
- valita oikeat öljytuotteet eri käyttötarkoituksiin
- suorittaa ja johtaa aluksen poltto- ja voiteluainetäydennyksiä ympäristö- ja alusturvallisuudesta huolehtien

Sisältö

- poltto- ja voiteluaineiden koostumusValmistus ja öljytuotteiden lisäaineistus
- poltto- ja voiteluaineiden laatuluokitukset (esim. ISO 8217)
- valinta eri käyttökohteisiin olosuhteiden mukaan
- testausmenetelmät laivalla ja maissa
- aluksen öljy- ja polttoainetäydennykset sekä niiden johtaminenKäyttö- ja ympäristöturvallisuus

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Merenkulun insinöörin kemia

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- putkihalkaisijoiden mitoituksesta ja virtaavien aineiden fysikaalisesta käyttäytymisen putkistoissa
- putkistoon sopivan pumpun valinnasta käyrästöjen perusteella sekä pumpun säätötapojen vaikutuksen tarkastelusta

Sisältö

- putkistojen mitoitus
- putkiston painehäviön määrittäminen
- putkiston vastuskäyrän määrittäminen
- pumpun ominaiskäyrät
- pumppukytkennät ja pumppujen säätötavat
- kavitaatio

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu opintojaksosta riippuen kokeista, harjoitustöistä, kotitehtävistä ja laboratoriotöistä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

20.02.2023 - 26.02.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- aluksen palontorjunnan johtamisesta
- palontorjuntahenkilöstön järjestämisestä ja koulutuksesta
- palonhavaitsemis ja –sammutuslaitteiston huolto- ja tarkastustehtävistä
- tulipalon syyn selvittämisen ja raportoinnin perusteista

Sisältö

- Palonsammutustoimet merellä ja satamassa, erityisesti koordinoinnin, johtamisen ja taktiikan näkökulmasta, sekä tehokas viestintä operaation aikana
- Veden käyttö palon sammuttamisessa ja sen vaikutukset vakavuuteen
- Tuuletus, savunpoisto, ilmanvaihto sekä sähkö- ja polttoainejärjestelmät
- palontorjunnan vaaratekijät; kemialliset reaktiot, pyrolyysi, kattilapalo sekä vaaralliset lastit ja muu materiaali, kuten maalit
- loukkaantuneiden evakuointi ja käsittely
- yhteistoiminta sataman palolaitosten kanssa
- suunnitelmien, listojen ja kaavioiden laatiminen sekä palontoruntaryhmien muodostaminen
- palontorjuntataktiikat aluksen eri osissa
- erilaiset palonhavaitsemis ja –sammutusjärjestelmät; kiinteät ja kannettavat
- luokituslaitosten ja valtioiden tarkastukset ja vaatimukset
- palon syttymissyiden arviointi
- opintojakso sisältää palonsammutusteorian lisäksi kolmepäiväisen päällystön palonsammutuskoulutuksen palokoulutuskeskuksessa

Opiskelumateriaali

Paikanpäällä jaettava Meriturvan mahdollinen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Kolmipäiväinen koulutus Upinniemessä.
Pääsyvaatimuksena Suomen valvonnassa olevassa oppilaitoksessa tai kurssikeskuksessa suoritettu STCW Palokoulutus A-VI/1-2

TKI ja työelämäyhteistyö

Meriturvan järjestämä kurssi

Lisätietoja opiskelijoille

STCW Päällystön palokoulutus on alusten päällystölle suunnattu kolmipäiväinen koulutus, joka sisältää sammutus-, savusukellus- sekä loppuharjoituspäivän. Sammutuspäivään sisältyy sammutustaktiikan kertausta sekä sammutusharjoituksia eri menetelmin. Savusukelluspäivänä kerrataan paineilmahengityslaitteiden toimintaperiaatteita sekä huoltoa. Päivän aikana tehdään etsintä-, pelastus-, ja sammutusharjoituksia. Kurssin lopuksi opiskelijat laativat sammutus- ja pelastussuunnitelman, joka toteutetaan toiminta- ja johtamisharjoituksena.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Palontorjunta (A-VI/1-2)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- ennakoivan huollon, mittausvälineet, työkalut ja menetelmät, diagnostiikkatekniikat
- huomioida turvallisuustekijät
- tunnistaa ja soveltaa sähköturvallisuusvaatimuksia laivasähköalalla

Sisältö

Diagnosointitekniikat, huolto, mittausvälineet, työkalut ja menetelmät, sähköturvallisuus. (STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali, standardit, jotka löytyvät Kaakkurin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Edeltävyysvaatimuksena on opintokokonaisuuden Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla sisältämien opintojaksojen hyväksytty suoritus tai hyväksiluku (AHOT-menettely).

Lisätiedot

100 %:n osallistuminen vaaditaan.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
 • José Hernández
 • Meri Virtuaali-laivasähkö
Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- ennakoivan huollon, mittausvälineet, työkalut ja menetelmät, diagnostiikkatekniikat
- huomioida turvallisuustekijät
- tunnistaa ja soveltaa sähköturvallisuusvaatimuksia laivasähköalalla

Sisältö

- diagnosointitekniikat
- huolto
- mittausvälineet
- työkalut
- menetelmät
- sähköturvallisuus
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali, standardit, jotka löytyvät Kaakkurin kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeiset sähkölaitostekniikan komponentit ja kojeistot
- analysoida sähkösiirtoverkon tehoja ja oikosulkuvirtoja
- sähkönsiirtoverkon suojaustekniikan

Sisältö

Sähkönjakelutekniikan järjestelmät, tehot, jännitteenalenemat, oikosulkuvirrat, suojaus, ylijännitesuojaus, kytkimet ja kojeistot, järjestelmän dokumentointi. (STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Marco Giuffrida: Electrical Plants and Electric Propulsion on Ships.
Tunneilla ja Learnissa jaettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja laboratoriotyöskentely Tampereen ammattikorkeakoulun suurjännitelaboratoriossa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Osaaminen arvioidaan laboratorion harjoitustöiden ja kirjallisen raportin perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla opetellaan tekemään turvallisesti suurjännitekytkentöjä ja - mittauksia laboratorioympäristössä.

Laboratoriossa mitataan mm. ilman läpilyöntilujuutta syöksyjännitteillä (100-200kV) ja tutkitaan ylijännitesuojien toimintaa, sekä perehdytään maasulkusuojaukseen maasta eroitetussa verkossa.

Lisäksi harjoitellaan turvallisia työskentelytapoja suurjännitteisten laitteistojen läheisyydessä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.
Opintojakso arvioidaan käytännön harjoitusten ja näistä tehdyn raportin perusteella.

Esitietovaatimukset

Edeltävyysvaatimuksena on opintokokonaisuuden Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla sisältämien opintojaksojen hyväksytty suoritus tai hyväksiluku (AHOT-menettely).

Lisätiedot

100 %:n osallistuminen vaaditaan.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähköjärjestelmien käytön- ja kunnossapidon perusteet
- turvallisuusvaatimukset ja -toimenpiteet sähkölaitteistojen kunnonvalvonnalle ja kunnossapidolle
- vikojen havaitseminen, paikallistaminen ja lisävaurioiden estäminen
- sähkökuvien lukeminen, tulkitseminen ja päivittäminen

Sisältö

- sähköturvallisuusvaatimukset korjaus-, muutos- ja lisätöissä
- käytännön tietoa testauksesta, huollosta, vianetsinnästä ja korjauksesta
- sähkölaitteistojen käyttöönotto

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja pakollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen laboratoriotyöskentelyyn ja oppimispäiväkirjan täyttö.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- itsenäisen seminaarityön suorittaminen sähkölaitteistojen kunnossapidon aihealueista

Sisältö

- seminaariesitykset
- yritysvierailut
- vierailuluennot

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

- Laivan sähköverkot ja -laitteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähkö- ja magneettikenttien syntymisen periaatteet ja niiden soveltamisen koneiden ja laitteiden toimintaan
- muuntajien, sähkömoottoreiden ja generaattoreiden toimintaperiaatteet, perusominaisuudet, sekä mitoituksen perusteet
- generaattoreiden tahdistaminen ja kytkeminen verkkoon

Sisältö

- muuntajien, epätahtikoneiden, tahtikoneiden ja tasasähkökoneiden toimintaperiaatteet, vastinpiirit, rakenne, ominaisuudet, käyttökohteet, huolto
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Hietalahti, Wikström - sähkömoottorit ja generaattorit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin ja niiden täydellinen raportointi.

Esitietovaatimukset

Laivasähkötekniikka

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
 • Meri Virtuaali-laivasähkö
Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- sähköteknisen piirtämisen ohjelmiston käytön ammatillisena työkaluna
- tulkita teknisiä piirustuksia ja osaa kommunikoida niiden avulla

Sisältö

Perehdytään CADS:n ammattimaiseen käyttöön eri sähköalan sovellusohjelmia käyttäen.

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot ja niillä tehtävät oppimistehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- ohjelmoitavan logiikan ja digitaalisten hajautettujen järjestelmien perusteet
- ohjaus- ja valvontalaitteiden toimintaperiaatteet
- luokituslaitoksen vaatimukset automaatiojärjestelmille

Sisältö

- prosessin mitattavat ja säädettävät suureet, soveltuvat säätötavat, säätöpiirin lohkokaavio, käyttäytyminen säädettynä, viritys, erilaisten käyttöjen parametrit ja niiden asettelu sekä kytkentä automaatiojärjestelmiin ja kenttäväyliin
- luokituslaitoksen vaatimukset automaatiolle
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Elektroniikan perusteet

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- mittaustekniikan perusteet
- säätötekniikan perusteet
- ohjaustekniikan perusteet
- automaatiojärjestelmien perusteet

Sisältö

- automaation käsitteet
- perusmittaukset
- instrumenttiviestit
- säätimien ja säätöpiirien rakenteet
- automaatiojärjestelmät ja niiden rakenne
- PI-kaavio

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi hyväksytään suoritettujen laboratoriotöiden ja arvostellaan niistä tehdyn raportin perusteella.

Esitietovaatimukset

- Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Suoniemi
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan voimalaitoksen, pääsähköjärjestelmän ja isojen kuormien käyttö
- voimalaitoksen, pääsähköjärjestelmän ja isojen kuormien toiminta, suojaus ja ohjaus
- turvallisuusohjeet- ja määräykset

Sisältö

- sähköjakeluverkon käytön toimintaperiaatteet
- tahdistaminen
- kuormanjako
- suojauslaitteet

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi hyväksytään suoritettujen laboratoriotöiden ja arvostellaan niistä tehdyn raportin perusteella.

Esitietovaatimukset

Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tehoelektroniikan yleisimmät sovellukset laivoissa
- komponenttien ominaisuudet, valintaperusteet, mitoitus ja suojauskomponenttien vaikutus sähköverkkoon

Sisältö

Tehodiodit, tehotransistorit, tyristorit, tasasuuntaajat, vaihtosuuntaajat, taajuusmuuttajat, passiivi- ja aktiivisuodattimet, kompensointi. (STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

- Marco Giuffrida: Electrical Plants and Electric Propulsion on Ships

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (lähi- ja verkko-opetus), hyväksytty tentti, hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Edeltävyysvaatimuksena on opintokokonaisuuden Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla sisältämien opintojaksojen hyväksytty suoritus tai hyväksiluku (AHOT-menettely).

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Lassi Salminen
Vastuuhenkilö

Lassi Salminen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laatia ja tulkita teknisiä piirustuksia Itsenäisesti

Sisältö

- koneenrakennuksessa käytettävät kuvaamismenetelmät
- projektiot
- leikkaukset
- mitoitus
- toleranssijärjestelmä
- hitsaus- ja koneistusmerkinnät

Opiskelumateriaali

Kirja Tekniset piirustukset: Konetekniikka. Maaranen & Heinonen, SanomaPro 2013. Kurssimateriaalia julkaistaan myös Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Koneenrakennuksessa käytettävät kuvaamismenetelmät, projektiot, leikkaukset, mitoitus, toleranssijärjestelmä, hitsaus- ja koneistusmerkinnät. CAD-ohjelman käytön perusteet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit + koe 24 h. Teknisen piirustuksen harjoitustehtävät 10 h. CAD-harjoitukset (oman työn osuus) 10 h. Kokeeseen valmistautuminen 8 h. Yhteensä 52 h (1 op = 26 h).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suorittamiseksi on tehtävä teknisen piirustuksen sekä CAD-piirtämisen pienimuotoiset harjoitustyöt. Näiden asianmukainen suorittaminen tuottaa arvosanan 1. Kurssista pidetään koe, jonka pohjalta voi saada korkeamman arvosanan 2-5.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- teknisen kunnossapidon peruskäsitteistä ja – menetelmistä
- kunnossapitolajeista
- kunnossapidon diagnosointivälineistä
- vikaantumisen mekanismeista.
- kunnossapidon soveltamisesta laivan huolto- ja korjaustöissä

Sisältö

- kunnossapidon perusteet
- kunnossapitojärjestelmät
- kunnossapidon organisointi
- kunnonvalvonta ja menetelmät
- riskienhallinta
- työturvallisuus ja ympäristönsuojelu

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Laivakoneistot 1

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- eri toimintahäiriöiden ja vikojen havaitsemisesta ja tunnistamisesta
- teknisten järjestelmien vikaantumisen syistä ja keinoista vikaantumisen välttämiseksi

Sisältö

- vikaantumisten tunnistaminen ja kohdentaminen
- vikojen välttäminen
- laitteiden tarkastaminen ja säätäminen
- ainetta rikkovat menetelmät
- NDT-menetelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

Teknisten järjestelmien kunnossapito 1

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Esa Huuhtanen
Vastuuhenkilö

Esa Huuhtanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- metallitekniikan valmistusmenetelmistä, kokoonpano- ja asennusratkaisuista
- koneiden ja työkalujen käytöstä ja työturvallisuudesta
- valmistuksessa ja asennuksessa tarvittavien mittalaitteiden käytöstä
- yleiskäsitys kone-elimistä: niiden toiminnasta, asennuksesta ja huollosta

Sisältö

Metalliteknisten töiden teoriaa ja turvallisia käytäntöjä:
1. lastuava työstö: poraaminen, kierteitys, sorvaaminen, jyrsintä, hiominen, työkalut ja työstökoneet
2. levytyötekniikka ja hitsausmenetelmät: levyn leikkaus- ja muotoilutekniikat, polttoleikkaus, juottaminen, kaasu-, puikko-, MIG/MAG-, TIG- ja jauhekaarihitsaus
3. asennus- ja kokoonpanotekniikka: kone-elimet, työkalut ja työtavat
4. mittaustekniikka: toleranssit, mittausvirheet, mittausepävarmuus, mitan jäljitettävyys, mittausvälineet, mittaustavat ja laatujärjestelmät
5. työturvallisuus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Joel Paananen
Vastuuhenkilö

Joel Paananen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT19SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan luokitustoiminnasta ja sen merkityksestä laivan kunnossapidossa
- telakkatoiminnasta
- laivan huoltotelakoinneista, huoltotelakointien töistä ja hinnoitteluperusteista, telakointiin liittyvästä tarjouslaskennasta ja työnsuunnittelusta
- telakointia edeltävästä valmistelusta
- koneistojen vakuuttamisesta

Sisältö

Telakkatyypit ja niiden liiketoiminta. Uudisrakennukset ja niiden valvonta. Huoltoerittelyt, tarjouspyynnöt, tarjouslaskelmat ja hinnoitteluperusteet. Lisätyöt ja poistot. Huoltotelakoinnin valmistelut. Luokituslaitokset, laivan erilaiset luokitukset, luokitusvälit ja toiminta eri luokitusmalleissa laivan osalta. Koneistojen vakuuttaminen.

Aika ja paikka

Ei mahdollinen

Opiskelumateriaali

Materiaalit jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei mahdollinen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Timo Lyytikäinen
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- lämmönsiirron termodynamiikan lainalaisuuksista ja laitteisiin ja prosesseihin liittyvien laskujen laskemisesta
- tietämyksen soveltamisesta työelämässä
- lämmönsiirtimiin, kiertoprosesseihin ja painelaitteiden käyttöön tarvittavan teorian osaamisesta

Sisältö

- lämmönsiirtymistavat
- lämmönsiirtyminen rakenteissa
- lämmönvaihtimet
- termodynamiikan pääsäännöt
- aineiden olomuodot
- ihannekaasun tilamuutokset
- entropia
- kiertoprosessit

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Antti Laakso
Vastuuhenkilö

Antti Laakso

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- CAD-ohjelmien käytöstä ja niiden koneensuunnittelusovelluksista
- 3D-mallinnuksen toimintaperiaatteista

Sisältö

- CAD-ohjelmistojen käyttö 2D-työskentelyyn
- ohjelmistona viimeisin AutoCAD-versio: perustoiminnot
- Autocad Mechanical-sovelluksen käyttö
- 3D-mallinnuksen perusteet ohjelmistona viimeisin Inventor-versio
- osat (parts), kokoonpanot (assemblies), piirustukset (drawings)

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali ja harjoitustyöohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisällä.

Opiskelijan työmäärä

3 op.

Toteutuksen osien kuvaus

CAD perusteet 2D (Autocad Mechanical)- ja 3D (Autodesk Inventor)-ohjelmistoilla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Leena Griinari
Vastuuhenkilö

Leena Griinari

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tuntee raportin ja opinnäytetyön kirjoitusprosessin sekä tutkimustekstin ominaispiirteet ja osaa soveltaa tietojaan suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa.

Sisältö

- tiedonhankinta
- lähteiden käyttö ja merkitseminen opinnäytetyön rakenteeseen
- kieleen ja ulkoasuun perehtyminen
- suullinen ja kirjallinen raportointi

Opiskelumateriaali

Saatavilla Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukainen opetus, osittainen osaamisen tunnistaminen tai aiemmin suorituksen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Totetuksessa on yksi omana aikana tehtävä tentti ja kaksi isoa harjoitustehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

2 op on 54 tuntia töitä.

Toteutuksen osien kuvaus

Xamkin opinnäyteohjeet
Opinnäytetyön opponointi
Tutkimuskirjoitelman tekeminen

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja leena.griinari@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kolme tehtävää arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Kaksi tehtävistä on paritehtäviä ja yksi itsenäisesti tehtävä.
Arvioinnin perusteet ovat tehtävien yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- käytännön työskentelytiedot asiaankuuluvista IMO:n sopimuksista, jotka koskevat merellisen ympäristön suojelua
- suoritettavista varotoimenpiteistä, menetelmistä sekä laitteistoista merellisen ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi

Sisältö

- yhteenveto meriympäristön suojeluun liittyvistä määräyksistä ja sopimuksista sekä toimenpiteet aluksella päästöjen ehkäisemiseksi
- laitteistot ja järjestelmät
- MARPOL 73/78 -sopimus
- ilmansuojelu ja erityisalueet
- Oil Pollution Act (OPA)
- vaarallisten nestemäisten aineiden luokitteluperusteet (GESAMP)
- P&A-manuaali
- Marpol-tarkastukset
- antifouling-maalit

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Kaikilla tavoilla opiskeltaessa hyväksytysti suoritettu tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Lopputentti

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Arto Harmonen
Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- öljysäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä
- öljylastien lastauksen, purkamisen ja kuljettamisen toteuttamisesta sekä lastimäärän laskemisesta
- säiliöalustoimintoihin liittyvistä vaaroista, vaaroilta suojautumisesta ja ympäristönäkökohdista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurista ja -johtamisesta

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
-öljyn lastinkäsittelyjärjestelmät, -putkistot sekä pumput ja niiden käyttö
- lastien fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- vaarojen torjuntamenettelyt
- käyttöturvallisuustiedotteet
- turvallinen lasti- ja vahtitoiminta
- nestelastien vakavuus ja rasitusvaikutukset, lait, ohjeet, määräykset ja käytettävät tarkistuslistat sekä luvat
- miehistön johtaminen tiedotus ja opastus
- meriympäristön suojelu
- lasteihin liittyvät laskuharjoitukset

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Kaksipäiväinen, STCWn mukainen kurssi.

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettavaa lisäpätevyystodistusta (V/1-1.4)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.