OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > AKUUTIN HOITOTYÖN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Akuutin hoitotyön koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sairaanhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Akuutti hoitotyön ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.
Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Akuutti hoitotyön ylempi AMK -tutkinnon suorittaneet työllistyvät, joko koulutusta vastaaviin tehtäviin hoitotyössä entisellä työnantajalla tai uusiin hoitotyön asiantuntijatehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden toimia julkisen sektorin ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Akuutti hoitotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla laajennat ja syvennät ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankittua asiantuntijuuttasi.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista.

Akuutti hoitotyön koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 40 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 20 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:
- Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista
- Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot
- Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot
- Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin.
Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt.
Ydinosaamista täydentävien opintojen suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa.
Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Akuutti hoitotyö ylempi AMK -tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin akuutti hoitotyön tehtäviin. Akuutti hoitotyön asiantuntijuusosaamisen lisäksi tutkinto tuottaa osaamista tutkimukselliseen kehittämiseen sekä johtamiseen.

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

Oppimisen taidot
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Opintojen alussa osaaminen rakentuu enemmän tutkintokohtaisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys opiskelijan osaamisen rakentumisessa.
Akuutti hoitotyön ylempi AMK -tutkinnossa tutkintokohtainen monimuoto-opetus toteutetaan noin kolmena päivänä kuukaudessa järjestettävissä lähipäivissä, joissa keskitytään pienryhmätyöskentelyyn ja simulaatio-oppimiseen.

Master Schoolissa toteutettavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kehitettiin nimenomaan työelämäläheisiksi tutkinnoiksi erotukseksi yliopistojen teoreettisemmista maisteritutkinnoista. Työelämäläheisyys näkyy jo pääsyvaatimuksissa aiemman korkeakoulututkinnon jälkeisenä kolmen vuoden työkokemusvaatimuksena.
Työelämäläheisyyttä ylläpidetään jatkuvalla yhteydenpidolla alueen ensihoitopalvelun järjestäjiin, viranomaisiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Tässä yhteydenpidossa tärkeää on elävä yhteys alumnien ja nykyisten YAMK -opiskelijoiden taustaorganisaatioihin. Työelämäläheisyys näkyy koulutuksessa etenkin opinnäytetyönä tehtävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja innovaatiotoiminnan ongelmanasettelussa.

Opinnäytetöiden tarkoituksena on työelämän käytäntöjen kehittäminen, työelämän moninaisten muutosten edistäminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen. Muutosten aikaansaaminen edellyttää YAMK -opiskelijalta myös kykyä arvioida työelämää kriittisesti. Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa TKI-toimintaa toteutetaan kolmella painoalalla: kestävä hyvinvointi, materiaalit ja ympäristöturvallisuus sekä sähköinen asiointi ja digipalvelut. Painoalojen tutkimus- ja kehittämistyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa.

Akuutti hoitotyön ylempi AMK -koulutuksessa osa opintojaksojen toteutuksista on integroitu alueellisiin tai kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyö on laaja tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on ratkaista jokin työelämän ongelma.

Akuutti hoitotyön ylempi AMK -tutkinto-opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Sekä erilaiset opintojaksojen tehtävät että opinnäytetyö on mahdollista kiinnittää opiskelijan työpaikan tarpeisiin.

Monialaisuuden hyödyntäminen opiskelussa

Opiskelija hankkii ylempi AMK -tutkinnon täydentävän osaamisen Master Schoolin koulutusalojen yhteisestä täydentävän osaamisen opintotarjonnasta, josta hän valitsee yhteensä 20 opintopisteen opinnot. Valintojensa kautta opiskelija voi painottaa toimintaympäristöosaamisen, kehittämisosaamisen tai johtamisosaamisen kehittämistä omien tavoitteidensa mukaan.

Master Schoolin oppimiskäsityksen perusta on opiskelijalähtöisyys. Käsitystä voisi kutsua myös ihmislähtöisyydeksi, joka kattaa paremmin kaikki koulutuksen toteuttamiseen osallistuvat henkilöt. Vaikka ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa painotetaan työelämän roolia koulutusta määrittävänä tekijänä, niin Master Schoolissa halutaan nähdä toimija, tekijä, uudistava kokonaisvaltainen ihminen, opiskelija, ensin. Hänen voimavaroillaan ja kehittymisensä kautta työelämä kehittyy ja uudistuu, kuten myös korkeakoulu itse. Innovaatiot ovat ihmisten tekemiä.

Opiskelijalähtöisyys ankkuroituu opiskelijan ja laajemmin kaikkien oppivaan yhteisöön
osallistuvien kumppaneiden ainutlaatuisuuden arvostamiseen ja rakentavaan kohtaamiseen. Opiskelijalta edellytetään paljon omavastuuta opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Elämänhallinta ja opiskelun suunnittelu korostuu etenkin hektisen 25–40 v. elämänvaiheen aikana, johon ylempi AMK -opiskelu usein ajoittuu. Opiskelijan onnistumista tukee, että korkeakoulu, opettajat ja hallintopalvelut palvelevat sujuvasti opiskelijaa hänen kysymyksissään. Opiskelijapalveluita kehitetään jatkuvasti siten että opiskelija ja oppiva yhteisö voivat keskittyä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Akuutti hoitotyön ylempi AMK -tutkinnossa opiskelijan oma vastuu oppimisestaan saa rinnalleen ryhmän tuottamat oppimiskokemukset toinen toisilleen.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kasvutarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.
Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään alojen sisäisten ryhmien rinnalla alojen välisissä, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen

Master School perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) imun opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on, että opiskelijan opinnot rakentuvat strategisten tutkimus- ja kehittämiskysymysten tai innovaatioiden ja omien kehittymistarpeiden ympärille. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempiin korkeakoulun ja työelämän yhteisiin TKI -hankkeisiin tai alueen strategisiin haasteisiin. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Master Schoolin tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun toiminta-alueen TKI -kyvykkyyttä.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.
Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia, simulaatiota sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu opiskelijavastaavan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Master Schoolissa opiskelijan ohjaus on voimavarakeskeistä. Opiskelija osaa paljon jo ennen ylempi AMK -opintoja, hänellä on melko paljon työ- ja muuta relevanttia kokemusta ja hän on usein hyvin verkostoitunut. Olemassa oleva osaaminen ja verkostot pyritään tunnistamaan. Lisäksi pyritään luomaan mahdollisuuksia opiskelijan itsensä kehittymiseen uudelle osaamisen tasolle sekä opiskelijoiden ja opettajien osaamisten verkottumiselle uutta luovalla tavalla.

Opintojen ohjauksesta vastaa koulutuksen opiskelijavastaava (OVA) sekä kukin opettaja omalla substanssialueellaan ja ohjaus ajoittuu opintojen eri vaiheisiin.
Tultuasi valituksi opiskelijaksi saat ennen opintojen alkua hyväksymisviestin koulutusohjelmaan, jossa kerrotaan opintojen rakenteesta ja opintojaksoista yleisesti. Opintojen alkuvaiheessa toteutetaan yhteinen aloituspäivä, jolloin kaikki Master Schoolin koulutusohjelmat esittäytyvät ja sinulle hahmottuu kuva koulutuksesta ja ydinosaamisesta sekä täydentävien opintojen valintamahdollisuuksista eri koulutusohjelmissa.

Opintojen ohjaus täydentyy tämän jälkeen koulutuksen aikana eri tavoin ja se tapahtuu yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Opintojen alkuvaiheessa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jota tarkennetaan koulutuksen aikana tarpeen mukaan. Opinnäytetyöprosessiasi ohjaavat nimetty opettaja ja työelämäohjaaja. Ohjausta tuetaan opintotoimiston, Studentin sivuston ja muun täydentävän ohjauksen avulla. Opiskelijana sinulla on vastuu opintojensa etenemisestä ja ohjauksen hakemisesta sitä tarvitessasi.

Opiskelijaa ohjataan Master Schoolin täydentävän osaamisen opintojen valinnoissa ennen koulutuksen aloittamista lähetettävillä ohjeilla, opintojen alussa Master Schoolin yhteisessä orientaatiotilaisuudessa ja yksilöllisellä ohjauksella opintojen aikana.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä.
Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä.Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.