OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > LOGISTIIKAN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Logistiikan koulutus (ylempi amk)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin. Xamkin logistiikan YAMK-opinnoissa keskeisiä ovat logistiikka-alan analysointi, tulkinta ja kehittäminen. Koulutuksen teemoina ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos ja kehittyminen. Koulutuksessa syvennät logistiikkaosaamistasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti.

Pohjakoulutusvaatimuksena logistiikan YAMK-koulutukseen on tekniikan alan korkeakoulututkinto: insinööri (AMK), merikapteeni (AMK) tai diplomi-insinööri. Hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on logistiikka-alan kokemusta ja jotka haluavat syventää ammattialansa tuntemusta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (20 op)
• Logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen
• Logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta
• Innovatiiviset logistiikkapalvelut
• Logistiikan tulevaisuuden Road Map

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op
Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.
Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.
Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusjaksoja on noin kuukauden välein, ja kestoltaan ne ovat 1-2 päivää. Lähiopetusjaksot järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto on sinulle hyödyllinen myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämän kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat logistiikkapalveluyritykset, teollisuus ja kauppa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa Learn-verkko-oppimisalustaa, erilaisia verkostoitumisalustoja ja kommunikointivälineitä (esim. MS Teams, Skype). Yksittäisillä opintojaksoilla hyödynnetään kuhunkin aihepiiriin sopivia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.