OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ympäristöteknologian koulutus (ylempi amk)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Elinympäristönturvallisuuteen liittyvät kehittämis- ja asiantuntijat työt kattavat hyvin monenlaisia tehtäväkuvia. Alan osaamista tarvitaan mm. jätehuollon ja kiertotalouden, pilaantuneiden maiden ja vesistöjen kunnostamiseen, sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyvissä työtehtävissä, ja laajasti eri ympäristöterveyden osa-alueiden asiantuntijatehtävissä.

Ympäristöteknologian insinööri (ylempi AMK) –tutkinto antaa hyvät valmiudet juuri näihin tehtäviin. Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.: • suunnittelija • projektipäällikkö • tuotepäällikkö • markkinointi-insinööri • tarkastusinsinööri • terveystarkastaja

• kehitysinsinööri • opettaja

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Ympäristöteknologian ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen lähtökohtia ovat ympäristö- ja terveysriskinen arviointi ja hallinta mukaan lukien yleistyneet sisäilmaongelmat sekä riskien ehkäisyssä ja arvioinnissa käytettävät valvonnalliset ja lainsäädännölliset keinot ja mahdollisuudet.

Koulutuksen aikana perehdyt terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin, kuten:

* ympäristöturvallisuuden riskeihin; arviointiin ja haasteisiin

* puhtaaseen ja terveelliseen sisäilmaan

* riskien ehkäisyssä ja arvioinnissa käytettäviin valvonnallisiin ja lainsäädännöllisiin menetelmiin

Koulutuksen jälkeen osaat myös soveltaa ja ympäristöalan uusinta tietoa oman osaamisesi ja työelämän toimintojen kehittämisessä sekä osaat työskennellä tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Ympäristöteknologian ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen vastuuhenkilö on yliopettaja Arto Sormunen. Opintojen sisältöihin on kysytty palautetta työelämän edustajilta.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Ympäristöteknologian YAMK tutkintoon johtavan koulutuksen aikana syvennät osaamista ja muodostat itsellesi kokonaiskuvan mitä ympäristöriskien arvioinnilla tarkoitetaan. Ymmärrät haitan tunnistamisen, altistusreitin, kulkeutumisen ja altistujat ja niihin liittyvät epävarmuustekijät. Tämän pohjalta hallitset riskien arvioinnin ja hallinnan muodostaman prosessin erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi tunnistat hyvän sisäilmaston tunnusmerkit. Minkälaisia sisäilmaongelmia voi esiintyä energiatehokkaissa rakennuksissa? Miten varmistutaan siitä, ettei energiatehokkuuden parantamisella heikennetä sisäilmaston viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta? Edelleen osaat, tunnistat ja tunnet erilaisia hallinnollisia ohjauskeinoja ja säätelyjärjestelmiä ja pystyt soveltamaan niitä omassa työssäsi.

Yhteinen osaamiskartta, YAMK

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

* Oppimisen taidot

o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan

o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

* Eettinen osaaminen

o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista

o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä

o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat

o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista

o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

* Työyhteisöosaaminen

o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta

o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään

o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia

o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä

o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

* Innovaatio-osaaminen

o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

o osaa johtaa projekteja

o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä

o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

* Kansainvälistymisosaaminen

o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä

o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä

o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutuksen työelämäläheisyyttä ylläpidetään jatkuvalla yhteydenpidolla alueen yrityksiin ja yhteisöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Työelämäläheisyys näkyy koulutuksessa etenkin opinnäytetyönä tehtävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ongelmanasettelussa. Opinnäytetöiden tarkoituksena on työelämän käytäntöjen kehittäminen, työelämän moninaisten muutosten edistäminen. Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa alkaen jo opetussuunnitelmien kommentoinnista.

Ympäristöteknologian YAMK opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin projekteihin osana opintojasi ja/tai tekemällä niissä opinnäytetyösi. Pääosa opinnoista rakentuu teoriaopintojen lisäksi oman työsi kehittämiseen teorian ja käytännön sulautuessa toisiinsa. Oppiminen rakentuu siis aidoille työelämän kehittämistarpeille ja ongelmatilanteille. Erityisesti Master School täydentävissä opinnoissa oppiminen tapahtuu monialaisessa oppimisympäristössä, herättää uusia ajatuksia ja edistää innovatiivisuutta. Eri alojen raja-pinnoilla syntyy uutta osaamista ja innovaatioita.

Ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskeisenä osana on opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistehtävänä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa, että opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tutkimustietoa ja käyttää perustellusti valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työelämälähtöinen, ydinosaamisalueisiin liittyvä kehittämistehtävä asetettujen tavoitemäärittelyjen, lähtökohta-analyysien ja teoriatietojen pohjalta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy itsenäisesti soveltamaan alan viimeisintä tutkimustietoutta ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti sekä tekemään soveltavaa tutkimus ja kehittämistyötä. Opinnäytetyössä keskeistä on opiskelijan, ohjaavan opettajan ja organisaation välinen yhteistyö. Opinnäytetyö laaditaan ja raportoidaan XAMK:n opinnäytetyön kirjoittamista koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Opinnäytetyö laaditaan ja raportoidaan XAMK:n

opinnäytetyön kirjoittamista koskevan ohjeistuksen mukaisesti ja arvioidaan XAMKin opinnäytetyön arviointikriteeristön mukaisesti.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Ympäristöteknologian ylemmän amk-tutkinnon suorittaminen kestää 1,5 - 2 vuotta. Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa lähtökohtana ovat aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Tavoitteena on kriittinen, ymmärtävä ja syvällinen asioiden osaaminen ja taito käyttää oppimaasi työelämässä

Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät hänen tekemänsä opintojaksovalinnat. Suunnitelman hyväksyy koulutuksen vastuuopettaja. Opintojen ohjaus tukee omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja urapolun rakentumista..

Opiskelijalähtöisyys on sitä, että opiskelijalta edellytetään vastuuta opintojen suunnittelusta ja etenemisestä.

Oppiminen ja sen ohjaus tapahtuu eri osapuolten – työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden - yhteistyönä. Työelämästä saatu palaute toimii myös opetuksen ja koulutuksen kehittämiskanavana. Opiskelijoiden ja opettajien osallistuminen hanketoimintaan edistää osaamisen linkittymistä opetukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina. Vuorovaikutteiset oppimismenetelmät haastavat opiskelijat kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.