OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTEMUOTOILUN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Biotuotemuotoilun koulutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

muotoilija (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Tuotesuunnittelua ja materiaalituntemusta traditiota kunnioittaen, kokeillen ja uutta etsien. Biotuotemuotoilijan koulutuksessa yhdistyy perinteinen muotoilun ja materiaalituntemuksen tietotaito moderniin materiaali-, suunnittelu- ja valmistustaitoon kestävän elinkaariajattelun mukaisesti.

Sinusta tulee tuote- ja teollisen muotoilun rautainen ammattilainen, jolla on osaaminen ja ymmärrys uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvista materiaaleista. Ymmärrät myös tuotteen koko elinkaaren materiaalin tuotannosta valmiiksi tuotteeksi ja kierrätykseen tai jatkokäyttöön asti.

Osaat valita tuotteen materiaalin kestävää kehitystä tukevasti ja ottaa huomioon suunnittelemasi tuotteen hiilijalanjäljen ja vaikutuksen ympäristöön.
Opit muotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti.

Puun, puupohjaisten ja uusiutuvien materiaalien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Kestävän muotoilun tavoitteena on kunnioittaa ympäristöarvoja ja kehittää uusia tuotteita vastuullisesti.Opintojen aikana tutustut puumateriaalien käyttöön perinteisiä oppeja kunnioittaen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Opit käyttämään tuotesuunnittelussa uusiutuvien ja kehittyvien materiaalien tarjoamia mahdollisuuksia.

Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä sekä kehittää kilpailukykyäsi ja osaamistasi muotoilun ammattialalla. Toimit tuotesuunnittelun osaajana monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

Koulutuksen sisältö

Biotuotemuotoilija hallitsee tuotteiden suunnittelun ja tuotteistamisen
Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten tuotesuunnittelu- ja muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaali- ja menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja tuotteiden kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle.
Työpajoissa opit ymmärtämään kullekin materiaalille luontevan käyttökohteen, muodon ja valmistusmenetelmän.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalle. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointiohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä.

Menetelmäopintojen aikana opiskelet työkaluja, joiden avulla pystyt tunnistamaan ja huomioimaan käyttäjän tarpeet ja toiveet, mallintamaan suunnitelmiasi ja perustelemaan valintojasi.Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Saat opinnoissasi valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Tutkinto koostuu 240 op ja koulutus sisältää seuraavia oppimismoduuleja:
Ydinosaaminen 135 op
• Ammattina muotoilu 15 op
• Kielet 15 op
• Pajat 15 op
• Taiteen soveltaminen 15 op
• Visualisointi 15 op
• Menetelmät 15 op
• Luova talous 15 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Täydentävä osaaminen 105 op
• Puun materiaalituntemus 15 op
• 3D-mallinnus ja -valmistus 15 op
• Kestävä kehitys 15 op
• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -projekti 15 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Opintojen nopeuttaminen tapahtuu esimerkiksi valitsemalla itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla muun muassa verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin itsenäisen toteutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi tai projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit sijoittua puutuoteteollisuuden muotoilu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä opetus-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.
Biotuotemuotoilijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä sekä yksityisen ja julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä. Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa omien kiinnostuksesi kohteiden mukaisia urapolkuja.
Sinusta voi tulla:
• biotuotemuotoilija
• puumuotoilija,
• luova tuotesuunnittelija
• muotoilija
• tuotemuotoilija
• puualan asiantuntija
• ekosuunnittelija
• yrittäjä
• innovaattori
• projektipäällikkö
• tuotekehityspäällikkö
• tutkimuspäällikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

Biotuotemuotoilussa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusalojen sekä yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälissä verkostoissa. Alalla on myös alueellisia partnerisopimuksia muotoilua hyödyntävien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Biotuotemuotoilun koulutus toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Opintojen aikana osallistut erilaisiin työelämäprojekteihin, joissa toteutat opintomoduulin teemaan liittyviä toimeksiantoja, yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa.
Voit suorittaa harjoittelun ja/tai tehdä opinnäytetyön erilaisissa luovien alojen TKI-hankkeissa ja työelämäyhteistyössä.

Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää. Opetussuunnitelmassa on opintojen loppuvaiheessa opintomoduuli, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa ja siinä pureudutaan teemallisiin ajankohtaisiin aihealueisiin.

Esimerkiksi Savonlinnassa sijaitsevien biotuotetekniikan koulutuksen ja Kuitulaboratorion kanssa yhteistyössä voidaan kehittää uusia tuotesovelluksia uusiutuvista materiaaleista.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Kouvolan kampuksella on erilaisiin muotoilutoimeksiantoihin sopivia suunnittelutiloja sekä useita tietokoneluokkia, joissa on varustettu ajanmukaisilla ja alan kannalta tarpeellisilla visualisointi-, 3D-mallinnus ja –dokumentointiohjelmistoilla.

Xamkn materiaalilähtöiset materiaalipajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön. Pajat on varustettu toimivalla, modernilla konekannalla. 3D-mallinnuksen ja -valmistuksen oppimisympäristöissä voit toteuttaa jo opiskelun aikana pienoismalleja ja prototyyppejä aina lopputuotteiksi saakka. Laitekanta kattaa peruspuu-, muovi- ja metallipajan koneista 3D studion tietokoneohjattuihin valmistusmenetelmiin, kuten laserleikkaukseen, 3D tulostukseen ja biopohjaisten materiaalien CNC-koneistukseen.

Ympäristöissä on käytössä nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja laitteet 3D skannaukseen, 3D-tulostukseen, laserleikkaukseen ja CNC-koneistukseen. Opintojen osana opit tietokoneavusteista suunnittelun perusteista 3D-mallinnuksen syventävään osaamiseen saakka. Ohjelmistoina ovat alalla yleisesti käytettävät suunnitteluohjelmistot.