OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteis-työssä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kyky-jäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arki-päivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opin-noissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisäl-lyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvin-vointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta näyttäisi että tietoverkot ovat vain lisääntymään päin. Samoin erilaiset palvelut verkon välityksellä lisääntyvät. Antamamme koulutus on varsin laaja-alainen otos tietotekniikasta ja uramahdollisuutesi voivat olla hyvinkin erilaisissa yrityksissä. Perusteollisuuden yrityksissä tarvitaan myös tietotekniikkaa ja moni meidän valmistunut opis-kelija onkin havainnut olevansa töissä teollisuustuotantolaitoksen palveluksessa. Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito, tietoverkon laitteiden määrittelyt ja verkko-jen rakentaminen ja laajentaminen. IoT on nyt kasvava toimiala, jonka odotetaan mullistavan liiketoimintaa. Ohjelmoijina toimii erittäin moni, varsinkin työuransa alkuvaiheessa.
Valmistuttuasi saat tutkintonimikkeen Bachelor of Engineering. Tämä oikeuttaa sinut yliopis-tojen maisteriohjelmien hakuun. Voit myös hakea ylempään AMK tutkintoon johtavaan kou-lutukseen. Tähän sinun pitää kuitenkin hankkia kolme vuotta työkokemusta. Useat ulkomaa-laiset opiskelijamme ovat jatkaneet yliopistoissa joko Information technology tai Computer sciences ohjelmissa.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työ-elämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistar-peet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoit-teittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.
Tietotekniikan koulutusohjelman sisältö pohjautuu englanninkieliseen Information technology koulutukseen, joka on laadittu usean vuoden aikana alan kehitystä seuraamalla. Ohjelmassa hyödynnetään kansainvälistä verkkoakatemiaa ja muita yleisesti käytettäviä ohjelmistoja. Ope-tus pohjautuu teorian ja käytännön harjoitusten yhdistelmään, jossa opiskelijat pääsevät teke-mään harjoituksensa ammattitason oikeilla välineillä ja ohjelmistoilla. Koulutus on saanut run-saasti positiivista palautetta.
Opiskelussa tarvitaan omistautumista ja ryhmätyötaitoja. Itsenäinen opintojaksojen ulkopuoli-nen alan harrastaminen on erityisen tärkeätä työllistymisen kannalta. Monet opintojaksojen harjoitteet tehdään tiimeissä verkkoyhteyksien välityksellä.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tietotekniikka on nykyisin erittäin laaja-alainen työkenttä. Koulutus antaa valmiudet edetä työelämässä moneen suuntaan, esimerkiksi tietoverkkojen ylläpitotehtäviin, palvelinkeskuksiin tai ohjelmoijiksi. Yhä useampi löytää työtehtävänsä muiden alojen yrityksistä, esimerkiksi niiden verkko- ja palvelinasiantuntijana. IoT on nyt muodissa ja sen ennustetaan olevan seu-raavan sukupolven työsarkaa. Miljardien antureiden ja laitteiden yhteinen internet ei tule toi-meen ilman asiantuntevia ylläpitäjiä ja rakentajia.
Tietotekniikan koulutuksessa suuntaudut tietoverkkojen toimintaan ja hallinnointiin sekä ny-kyaikaisiin palvelinympäristöihin. Opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palve-limia ja ymmärrät kuinka ne toimivat nykyaikaisessa konesaliympäristössä. Opintojen loppu-vaiheessa nämä aihealueet kootaan yhteen ja osaat tehdä IoT –järjestelmiä ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.
Tietotekniikan koulutus tuottaa Insinööri (AMK) tutkinnon, joka muodostuu oheisista mo-duuleista: Moduulikuva
Tietotekniikan ydinosaamisen lisäksi voit suuntautua mieltymystesi mukaan alan sisällä. Koulutuksen loppuvaiheeseen ajoittuvat henkilökohtaiset opinnot, valinnaiset ammattiopinnot ja ammatilliset projektit suuntaavat opintojasi valmistumisen jälkeisen ammattikuvan suuntaan.
Ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti opintoihin sisältyy myös yrittäjyysopintoja, kie-liopintoja, Venäjä-osaamista ja digitalisaation osaamista.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kyt-keytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yh-dessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Tämä tietotekniikan monimuotokoulutus on muuntokoulutustyyppinen ja kestoltaan noin kolmevuotinen. Opiskelijan odotetaan osaavan insinöörin perusosaamisen, ja opinnot keskit-tyvät vain tietotekniikan erityisosaamisen opiskeluun. Opiskelijan pohjatietojen pohjalta laadi-taan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolloin suoritettavia opintoja on noin 150-180 op. Opinnot koostuvat ydinosaamisen moduuleista, täydentävien opintojen moduuleista, harjoit-telusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaamisia ovat tietokoneen ja palvelimien rakenne ja ohjelmis-to-, verkkotekniikka-, tietoturva-, IoT- ja ohjelmointiosaaminen. Kukin moduuli koostuu kol-mesta 5 op opintojaksosta. Harjoittelun minimimäärä on 30 op, josta osa voidaan hyväksyä aiemmasta työelämästä. Osan opinnoista voi tehdä ennakkoon hyväksytyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti työpaikalla tai työelämäprojekteina, mikä mahdollistaa jous-tavat opintosuoritukset.
Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat kukin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.
Ensimmäisenä vuonna keskityt tietokoneen rakenteeseen ja käyttöjärjestelmiin. Opiskelet verkkotekniikan kokonaisuuden ja harjoittelet ohjelmointia.
Toisena vuonna opit IoT-toimintaidean ja ansaintamallit. Kehität ohjelmointitaitojasi ammat-timaiseen työskentelyyn. Projektiopintojen jälkeen osaat yhdistää oppimasi käytäntöön.
Kolmantena vuonna syvennyt omien valintojesi mukaisesti johonkin IT-aihealueeseen. Teet työelämälähtöisiä projekteja ja opinnäytetyön. Opinnäytetyössä osoitat sisäistäneesi insinöö-rimäisen ajattelutavan ja tutkivan työotteen sekä valmiuden käyttää oppimaasi uuden tiedon tuottamiseen. Voit ajoittaa viiden kuukauden harjoittelun sopivaan kohtaan opintojasi vähin-tään 2 kk pituisina jaksoina.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on ole-massa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmotta-maan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opis-kelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätök-siä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa oh-jauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäy-tetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokas-ta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoit-teellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoi-ta, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiske-luterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kyt-keytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yh-dessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisel-lesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöi-näsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno ja CampusIT) ja monipuoliset simulaatio- ja verkko-oppimisympäristöt. Keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja pääset harjoitte-lemaan heti alusta asti myös tietoverkkojen avulla.
Monimuotototeutuksessa voit osallistua erilaisiin tapahtumiin ja innovaatioympristöjen käyt-töön, mutta useimmiten opiskelet verkon välityksellä, oppimisalustan avulla. Verkkotekniikan laboratorioharjoitukset voit tehdä osittain simuloimalla ja tekemällä käytännönharjoituksia fyysisillä laitteilla koulumme tiloissa joinakin viikonloppuina tai arki- iltoina. Mikäli työpaikal-lasi on soveltuvia välineitä, niiden käyttöä suositellaan opintojaksojen suorituksissa.
Harjoittelupaikan ja opinnäytetyöaiheen etsit itse ja niissä pääset syventämään osaamistasi. Harjoittelun ja opinnäytetyön voit myös tehdä ulkomailla.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiske-luvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Ta-voitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partne-reita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaih-toon.
Tietotekniikan opinnot antavat hyvät mahdollisuudet vaihto-opintoihin. Pääset suunnittele-maan opintosi mieltymystesi mukaisesti ja ne hyväksytään osaksi tutkintoasi. Voit myös lähteä työharjoitteluun ulkomaille kolmeksi kuukaudeksi tai koko harjoittelun (30 op) ajaksi.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloi-tumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdol-lisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, hen-kilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatuky-selyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen ke-hittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toi-minnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen pol-kua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut lähiopetukseen lukujärjestyksen mukaan. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa ja kotona teet annetut tehtävät. Jos valitset erikoistumisalaksesi peliohjelmoinnin, sisältyy koulutukseesi paljon työelämälähtöisiä projekteja. Tietoverkkojen kyberturvallisuuden opinnoissa tehdään paljon laboratoriotöitä. Ensimmäisellä vuosikurssilla laboratoriotyöt tehdään oikeilla laitteilla mutta myöhemmillä vuosikursseilla virtuaalilaboratoriossa. Opiskelu edellyttää kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja itseohjautuvuutta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta. Voit myös suorittaa XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja esim. ammattikorkeakoulun yhteisestä kesäportaalista. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii sinulle, jos olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinun tulee kääntyä opiskelijavastaavasi puoleen.


Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä

Tämä väylä on tarkoitettu sinulle, joka olet jo töissä alan yrityksessä tai organisaatiossa. Väylä vaatii yhteistyötä työnantajan kanssa. Soveltuva osa opinnoista on mahdollista suorittaa työhön integroituna, jolloin osaaminen osoitetaan näyttöinä. Ohjelmointitaitoa voidaan joissakin tapauksissa osoittaa ohjelmilla, joita olet tehnyt työpaikalla. Tietoverkkojen kyberturvallisuuden osalta suuri osa laboratoriotöistä voidaan tehdä etänä, mikä helpottaa integroitumista työssäkäyntiin. Työssäkäyntiin integroitujen opintojen suunnittelu tapahtuu yhdessä opiskelijavastaavasi kanssa.