OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat val-miudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikko-pohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi ta-pahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden kou-lutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Tyypillisiä ammattikorkeakoulusta valmistuneen sähköalan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi sähkö- tai automaatiosuunnittelija, projekti-insinööri, työpäällikkö, käyttöpäällikkö, tuote-päällikkö, markkinointi-insinööri tai opettaja. Insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kan-sainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä ulkomailla. Tulevaisuudessa älykkäät sähköverkot mahdollistavat työskentelyn uudenlaisessa ympäristössä. Myös energiatehokkuuteen ja energiatehokkuuden kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät laajentavat työmahdollisuuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan Xamkin Mas-ter Schooliin. Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on alalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sekä valmistumisen jälkeen vähintään kolmen vuo-den työkokemus asianomaiselta alalta. Sähkö- ja automaatiotekniikan yamk –koulutus profiloituu sähkövoimatekniikkaan.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä jousta-vuus.

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteit-tesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaa-minen. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen omia tutkintokohtaisia osaamisia ovat sähkötur-vallisuus, suunnitteluosaaminen, automaatiotekniikka, sähkökäytöt sekä sähkölaitososaaminen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen ydinosaaminen muodostuu erilaisten sähkölaitteiden ja järjestelmien syvälliseen osaamiseen sekä sähkökäyttöjen hallintaan. Opit ymmärtämään matemaat-tisluonnontieteellisiä ilmiöitä ja soveltamaan tätä osaamista työkaluna työelämän ongelmien ratkai-semisessa ja kehittämisessä.

Opiskelun aikana saat monipuoliset valmiudet erilaisiin sähköalan tehtäviin. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada sähköpätevyys 1. Pätevyyden saat suoritettuasi valtakunnallisen ko-keen ja saavutettuasi riittävän työkokemuksen.

Opintoihin sisältyy täydentävinä opintoina harjoittelua ja valinnaisia opintoja, joiden kautta voit sy-ventää talotekniikan osaamistasi tai laajentaa näkökulmaasi yrittäjyyden, Venäjä-osaamisen tai digi-talisaation suuntaan.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytymi-nen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja

muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyö-dyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa ovat aktiivisesti mukana sekä paikalliset että valtakun-nalliset alan yritykset ja julkiset toimijat. Opintojaksoilla käy vierailevia luennoitsijoita eri yrityksistä. Oppilaitoksella on hyvät yhteydet paikallisiin sähköalan yrityksiin. Opintojen aikana teemme tutustu-miskäyntejä alan yrityksiin. Harjoittelun ja opinnäytetöiden yhteydessä voit tutustua alan yrityksiin, niiden toimintatapoihin ja kehittämiseen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattisluonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun alat perehtyä sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi paljon laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Opiskelijana olet itse vastuussa oman osaamisesi kehittymisestä. Tukenasi tässä prosessissa ovat kaikki koulutuksen opettajat ja erityisesti opiskelijavastaavasi sekä opinnäytetyösi ohjaaja. Oppimis-prosessista ja yksittäisistä opetuksista sinulla on mahdollisuus antaa palautetta ja olla mukana kehit-tämässä koulutustamme.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyön teko neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Riippuen aikaisemmin hankkimastasi osaamisesta voit ovan kanssa tehtävän HOPSin mukaisesti suorittaa osan opintojasi monimuotoryhmän mukana, jolloin opintojen kokonaiskesto voi vieläkin lyhentyä. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi tulla mahdol-liseksi suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammat-tikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväk-sytty taso on arvosana 1.

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearvi-ointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi koko-naisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaa-mista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opin-noissasi.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikai-semmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskuste-luissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansain-välistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaami-sen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vas-taavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovi-tusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.

Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuo-rovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkitykselli-nen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäy-tetyössä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöi-hin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilö-kunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveyden-huolto. XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), moni-puoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työ-elämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa ai-dossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa työskennellään suurelta osin Mikkelissä Kasarmin kam-puksen ajanmukaisissa luokkaympäristöissä, joissa käytössä on sähköalan suunnitteluohjelmistot. Käytössä on neljä erillistä laboratoriotilaa, joissa on käytössä monipuoliset suunnittelu ympäristöt ja uudet laboratoriolaitteet. Laboratoriotilojen yhteydessä on myös tilat projektityöskentelyyn.

Opetuksen tukena toimii laaja yritysyhteistyöverkosto. Opintoja on mahdollista suorittaa myös käy-tännön työelämän tehtävissä hankkeissa sekä tki-hankkeissa. Opetuksessa käytämme tukena netissä toimivaa Moodle alustaa.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaih-toon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskelu-vuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuk-sia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opis-kelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkea-kouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulu-tuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.

Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englan-ninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environ-mental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, touko-kuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumiste-kijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Ve-näjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täyden-tävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, italian, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansain-väliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Sähköala kansainvälistyy koko ajan. Opiskelijoita rohkaistaan kielten opiskeluun, kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun joustavilla ja vaihtoehtoisilla opintojärjestelyillä. Koulutuksella on hyvät yh-teydet lähinnä eurooppalaisiin yliopistoihin.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskeli-joidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.

Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, hen-kilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opinto-jaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opin-tojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitel-luista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Yksilölliset oppimisväylät

1. Sähkö- ja automaatiotekniikassa aloitetaan joka syksy insinööriopinnot päiväopintoina toisen asteen tutkinnon pohjalta. Näille opiskelijoille on tehty neljän vuoden opiskeluaikaan perustuva aikataulutus opintojen suorittamiseksi eli työviikkopohjaiseksi opiskeluksi.

Kunakin lukukautena suoritetaan noin 30 opintopisteen edestä opintoja, joihin sisältyy lä-hiopetusta keskimäärin 60 tuntia/5 opintopisteen opintojakso. Lähiopetusta on tarjolla elo-kuun lopusta huhtikuun loppuun saakka. Vain harvoissa opintojaksoissa on vaatimusta 100 %:n läsnäoloon, vaikkakin sitä suositellaan lämpimästi. Iso osa opinnoista tapahtuu itsenäisesti opiskellen erilaisten harjoitustöiden, oppimistehtävien ja tenttien parissa.

Joka toinen vuosi sähkö- ja automaatiotekniikkaan otetaan sisään myös monimuotoryhmä, jonka opiskelijat suorittavat opintojaan työn ohessa. Pohjakoulutusvaatimus tähän koulutukseen on sähköalan ammattitutkinto. Koulutukseen voi osallista muun alan amk-insinöörejä ja muun sähköalan insinöörejä, joiden opinnot alkavat vuotta myöhemmin. Tämän monimuotoryhmän lähiopinnot aikataulutetaan 2-4 lukuvuodelle. Opiskelijoille tarjotaan lähiopetusta noin kaksi kertaa kuukaudessa, 25 tuntia kerrallaan perjantai-illasta sunnuntaihin. Lähiopetusta annetaan noin 40 tuntia/ opintojakso. Sen lisäksi opiskelijan edellytetään tekevän opintojaksolla noin 100 tuntia itsenäistä työtä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Opintoja on mahdollista nopeuttaa. Opiskelijalle voidaan tehdä opintojen alussa henki-lökohtainen opintosuunnitelma. Siinä otetaan huomioon opiskelijan aiempi osaaminen. Riippumatta siitä, onko opiskelija päivä- vai monimuotoryhmässä, hän voi halutessaan ottaa opintoja kummastakin koulutuksesta. Tällöin opintojen aikataulua on mahdollista tiivistää. Osa opinnoista on myös mahdollista suorittaa verkko-opintoina.

Opinnäytetyölle on opetussuunnitelmassa varattu aikaa kokonainen lukukausi lähiopetuksen päättymisen jälkeen. Halutessaan opiskelija voi kuitenkin tehdä opinnäytetyönsä yhtä aikaa, kun osallistuu lähiopetukseen. Tällöin valmistumista on mahdollista aikaistaa jopa puoli vuotta.

3. Sähkö- ja automaatiotekniikassa on mahdollista yhdistää työssäkäyntiä ja opiskelua. Monimuoto-ryhmän opiskelu on lähtökohtaisesti suunniteltu työssäkäyntiin yhdistettäväksi. Lähiopetuksen aikataulutus mahdollistaa työn tekemisen.
Sekä päivä- että monimuoto-opiskelijat voivat esittää opintojen suorittamista työelämäprojektien kautta. Etenkin vaihtoehtoisten ammattiaineiden osalta tämä on hyvinkin mahdollista. Muidenkin ammattiaineiden osalta opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytöllä, johon voi osana liittyä esimerkiksi työelämässä tehty, kyseiseen osaamisalaan liittyvä tehtävä.