OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI
Monimuotototeutukset (AMK)

Merenkulun koulutus, insinööri
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, 270 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Merenkulun insinööri, päiväopiskelu
Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista merenkulun koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Päiväopiskelu toteutetaan työviikkopohjaisesti arkipäivisin (päiväopiskelija.)
Päiväopiskelijan muut aiemmin suorittamat opinnot tai soveltuvat merenkulun koulutukset voidaan harkinnan mukaan lukea hyväksi opintoihin. Opintojen nopeuttaminen normiajasta edellyttää aiemmin suoritettuja opintoja tutkintoon johtavassa, soveltuvassa merenkulun koulutuksessa, sekä hyväksyttyä, vähintään 6kk mittaista ohjattua harjoittelua laivan koneosastolla, ja näiden lisäksi henkilökohtaiseksi laadittua ja hyväksyttyä opintosuunnitelmaa.
Jos sinulla jo on vahtikonemestarin tutkinto, voit hakea opiskelijaksi monimuoto-opintoihin, jonka voi suorittaa työn ohessa. Halutessasi voit hakea opiskelemaan päiväopiskelijoiden kanssa, jolloin sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, missä aiempi merenkulun tutkinto luetaan hyväksi opintoihisi.
Suosittelemme lisäksi vapaasti valittavien aineopintojen valintaa merenkulun opetustarjonnasta. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista, opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta sekä opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.
Merenkulun insinööri, monimuoto-opiskelu
Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista merenkulun koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Monimuoto-opetus integroituu päiväopiskelijoiden opintojaksorytmiin ja sopii sellaiselle, joka haluaa suorittaa tutkinnon ollessaan samalla työssä.
Voit hakea opiskelijaksi monimuotoryhmään vain, jos olet suorittanut vahtikonemestarin tutkinnon ja sinulla on vahtikonemestarin pätevyyskirja. Harkinnanvaraisesti voidaan opiskelijaksi hyväksyä myös vahtikonemestarin tutkinnon suorittanut, jolta pätevyyskirja vielä puuttuu. Edelleen harkinnanvaraisesti voidaan opiskelijaksi hyväksyä sellaisen teknillisen koulutuksen saanut, mikä vähintään täyttää vahtikonemestaritason vaatimukset ja jolla on vahtikonemestarin pätevyyskirja.
Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa. Opetus toteutetaan viikon tai kahden mittaisilla lähijaksoilla, joita on muutama lukukaudessa, sekä lähijaksojen välisinä aikoina itsenäisenä opiskeluna verkossa tai tekemällä annettuja tehtäviä.
Suosittelemme lisäksi vapaasti valittavien aineopintojen valintaa merenkulun opetustarjonnasta. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista, opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta sekä opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Merenkulun insinöörin tutkinnon suoritettuasi ja merenkulun päällystön pätevyyskirjoja saatuasi voit toimia laivalla konepäällystötehtävissä pätevyyskirjasta riippuen konemesta-rina tai aluksen konepäällikkönä kansainvälisessä liikenteessä. Sinulla on mahdollisuus työl-listyä myös laivanvarustamojen maaorganisaatiotehtäviin, sekä erilaisiin merenkulun, teol-lisuuden tai meriklusterin asiantuntijatehtäviin. Valitsemalla vapaasti valittavien ja tutkin-non ylittävien opintojen tarjonnasta tietyt voimalaitosaineet, saat asetuksen mukaiset, maavoimalaitosten käytönvalvojan pätevyyteen tarvittavat teoreettiset opinnot ja voit työllistää itsesi energiantuotannon monipuolisissa tehtävissä. Merenkulun insinöörin työl-lisyysnäkymät ovat hyvät.
Halutessasi voit hakuehtojen täytyttyä jatkaa opintoja mm. merenkulun hallinnon opin-noissa ylemmässä amk:ssa tai muissa tutkinnoissa yliopistoissa. Näistä kaikista saat ylem-män korkeakoulututkinnon, joka avaa uusia urapolkuja, varsinkin maapuolen organisaa-tioissa.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä jous-tavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteit-tesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava etenemi-nen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistami-sella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Merenkulun insinöörin tutkinto antaa sinulle tiedot ja taidot toimia konepäällystötehtä-vissä kansainvälisen liikenteen laivoissa suoritettuasi pätevyyskirjoihin ja tehtäviin vaaditut työharjoittelut. Voit toimia konemestarina ja konepäällikkönä rajoittamattomassa, myös kansainvälisessä liikenteessä. Sinulla on mahdollisuus työllistyä myös laivanvarustamojen maaorganisaatiotehtäviin, sekä erilaisiin merenkulun, teollisuuden tai meriklusterin asian-tuntijatehtäviin. Valitsemalla vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tietyt voimalaitos-aineet, saat asetuksen mukaiset, maavoimalaitoksen käytönvalvojan pätevyyteen tarvitta-vat teoreettiset opinnot ja voit työllistää itsesi energiantuotannon monipuolisissa tehtä-vissä.
Merenkulun insinöörin tutkintosi osaamisen lähtökohtana ovat opetussuunnitelman mu-kaiset 270 opintopisteen laajuiset opinnot. Koulutuksesi rakenne sisältöineen noudattaa IMO:n Manila 2010 STCW-yleissopimuksen kohtia A-III/4, A-III/1 sekä A-III/2. Opintosi koos-tuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä perusopinnoista ja ammattiopinnoista, jotka jakau-tuvat kolmeen tasoon: support level, operational level ja management level. Tämän lisäksi tutkintosi sisältää ohjattua harjoittelua 108 opintopistettä. Ohjattua harjoittelua pääset te-kemään laivoilla, koulun työsaleilla ja konehuonesimulaattorilla. Lisäksi maissa tehtyä, alalle soveltuvaa harjoittelua voidaan hyväksyä enintään puolet vaaditusta kokonaismää-rästä. Koulutus on STCW-auditoitu vuonna 2016.
Monimuotokoulutuksessa opintosi koostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä perusopinnoista ja ammattiopinnoista, jotka jakautuvat täydentäviin ja management-tason ammattiopintoihin. Jos sinulta puuttuu ohjattua laivaharjoittelua vaaditusta 108 opintopisteestä (360 päivää), on se suoritettava tutkintoon kuuluvana.
Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen ammatillinen osaaminen muodostuu seuraavista osaamisalueista:
* oppimisen taidot
* eettinen osaaminen
* työyhteisöosaaminen
* innovaatio-osaaminen
* kansainvälisyysosaaminen
Tutkintokohtainen osaaminen:
* Merimiestaidollinen perusosaaminen
* Alusten operointiosaaminen
* Alus- ja ympäristöturvallisuusosaaminen
* Johtamistaidollinen osaaminen
* Kokonaisvastuullinen ammattiosaaminen
* Eettinen osaaminen
Matriisitoiminnot
Ammattikorkeakoulun oman strategian mukaiset matriisitoiminnot digitalisaatio, Venäjä-osaaminen sekä yrittäjyys sisältyvät tutkinnon eri opintojaksoihin.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opinto-jen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämispro-jekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehit-tämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelä-män tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Merenkulun insinöörin opintosi ovat hyvin käytännönläheisiä. Ensimmäisenä opiskeluvuo-tena teoriaopintojen lisäksi osallistut koululaivalla noin kahdeksan viikon mittaiseen, por-rastettuun perusharjoitteluun. Hätätilannetoiminta sekä turvallisuusjohtaminen ja tiimi-työskentely ovat teemoja, joita omaksut jo heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Opiskelu-jesi aikana käytät konehuonesimulaattoria ja laboratorioharjoituksia monipuolisesti tuke-maan teoriaopintoja ja siirtämään oppimiasi asioita käytäntöön laivaharjoittelujaksoillasi. Englanti on merenkulun kansainvälinen kieli ja sen opinnot ovat kattavia. Saat myös mah-dollisuuden suorittaa erilaisia merenkulun lisäpätevyystodistuksia opintojesi aikana. Vapaa-valintaisten opintojen tarjonnasta voit valita haluamiasi opintoja: mm. kieli-, yrittäjyys- ja muita opintoja.
Tutustut työelämään ja oman alasi tehtäviin laivaharjoittelujen aikana jo heti ensimmäi-sestä vuodesta alkaen. Huomattava osa opinnoistasi on ohjattua käytännön harjoittelua laivoilla. Täytät kansainvälisesti hyväksyttyjä harjoittelukirjoja laivalla ja niissä olevien suo-rittamiesi työtehtävien merkinnöillä, sekä laivan harjoitteluvastaavan hyväksymänä osoitat omaksuneesi ja osaavasi vaadittavat oppimistehtävät. Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat tärkeitä osattavia perusasioita laivoilla työskenneltäessä.
Opinnäytetyön voit tehdä työelämälle toimeksiantona ja harjoitteluaikana voit osoittaa työnantajille omat vahvuutesi ja motivaatiosi, mikä edesauttaa työllistymisessä ja oman urapolkusi rakentamisessa. Merenkulun TKI tarvitsee ajoittain opinnäytetöiden kautta apua hankkeissa ja projekteissa, mikä on myös oivallinen keino päästä mukaan työelämän erilais-ten asiantuntija- ja kehittämishankkeiden piiriin.
Kotkalaisen merenkulun neuvottelukunnassa on vahvat työelämän yhteydet ja kokouksissa esiin nousseisiin tarpeisiin kiinnitetään huomiota, kun merenkulun opetussisältöjä tehdään ja uusitaan. Merenkulun opetushenkilöstö on mukana vahvasti kehittämässä opetuksen sisältöä. Merenkulun opintojen vastuuhenkilöt ovat koulutusjohtaja ja koulutusalajohtaja.
Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opinto-jen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämispro-jekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehit-tämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelä-män tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnite-tään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennet-tävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsear-viointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi ko-konaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaa-mista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opin-noissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikai-semmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskuste-luissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansain-välistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaa-misen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakou-luissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteelli-suutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskeli-joiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suori-tettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöi-hin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluter-veydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), moni-puoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työ-elämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa ai-dossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.
Merenkulun insinöörin tutkintoa suoritat hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Tutuksi tulevat verkko-oppimisympäristö erilaisine toteutuksineen, simulaatioympäristöt ja käy-tännön työharjoittelussa oikea laivaympäristö kauppalaivoilla ja koululaivalla. Simulaatio-opintoja pääset tekemään alan vaatimukset täyttävissä konehuonesimulaattoriympäris-tössä ja tietokonepohjaisissa oppimisympäristöissä.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaih-toon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuu-det. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoi-den valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulko-mailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitai-toa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Eng-lanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuk-sia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesäluku-kausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaih-toehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitu-mistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamis-tasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen li-säksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kan-sainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.
Merenkulkuala on vahvasti kansainvälinen ala. Tutkintosi sisältää runsaasti kieliopintoja. Ohjatussa harjoittelussa pääset työskentelemään laivoille, joiden miehistö koostuu usein eri kansalaisuuksista. Tämän lisäksi kannustamme merikapteeniopiskelijoitamme lähte-mään kansainväliseen vaihtoon suorittamaan opintoja ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksis-samme.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiske-luympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilös-tölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opin-tojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuk-sista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suun-nitelluista toimenpiteistä.
Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

Päiväopiskelu
Merenkulun insinöörin päiväopiskelu toteutetaan työviikkopohjaisesti arkipäivisin. Opiskelet lukujärjestyksen mukaisesti ns. normiajassa.
Päiväopiskelijan muut aiemmin suorittamat opinnot tai soveltuvat merenkulun koulutukset voidaan harkinnan mukaan lukea hyväksi opintoihin. Opintojen nopeuttaminen normiajasta edellyttää aiemmin suoritettuja opintoja tutkintoon johtavassa, soveltuvassa merenkulun koulutuksessa, sekä hyväksyttyä, vähintään kuuden kuukauden mittaista ohjattua harjoittelua laivan koneosastolla tai harkinnanvaraisesti ohjattua laivaharjoittelua ja konepajaharjoittelua yhteensä kuusi kuukautta, ja näiden lisäksi henkilökohtaiseksi laadittua ja hyväksyttyä opintosuunnitelmaa.
Jos sinulla jo on vahtikonemestarin tutkinto, voit hakea opiskelijaksi monimuoto-opintoihin, jonka voi suorittaa työn ohessa. Halutessasi voit hakea opiskelemaan päiväopiskelijoiden kanssa, jolloin sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, missä aiempi merenkulun tutkinto luetaan hyväksi opintoihisi.
Monimuoto-opiskelu
Monimuoto-opetus integroituu päiväopiskelijoiden opintojaksorytmiin ja sopii sellaiselle, joka haluaa suorittaa tutkinnon ollessaan samalla työssä. Voit hakea opiskelijaksi monimuotoryhmään vain, jos olet suorittanut vahtikonemestarin tutkinnon ja sinulla on vahtikonemestarin pätevyyskirja. Harkinnanvaraisesti voidaan opiskelijaksi hyväksyä myös vahtikonemestarin tutkinnon suorittanut, jolta pätevyyskirja vielä puuttuu. Edelleen harkinnanvaraisesti voidaan opiskelijaksi hyväksyä sellaisen teknillisen koulutuksen saanut, joka vähintään täyttää vahtikonemestaritason vaatimukset ja jolla on vahtikonemestarin pätevyyskirja.
Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa. Opetus toteutetaan viikon tai kahden mittaisilla lähijaksoilla, joita on muutama lukukaudessa, sekä lähijaksojen välisinä aikoina itsenäisenä opiskeluna verkossa tai tekemällä annettuja tehtäviä.

Koulutuksen sisältö