OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI
Monimuotototeutukset (AMK)

Merenkulun koulutus, insinööri
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, 270 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Kouluttaudu tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Xamkin merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat turvallisuuteen ja alusten käyttötekniikkaan liittyvä osaaminen. Erikoisosaamisaloja ovat meriympäristönsuojelu, turvallisuus ja alusten käyttötekniikka. Koulutus toteutetaan kansainvälisten sopimusten täyttävien vaatimusten mukaisesti.

Merenkulkualan insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia
• alusten konemestareina ja konepäällikköinä rajoittamattomassa liikenteessä sekä
• maaorganisaatioiden erilaisissa tuotanto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.

Myös maavoimalaitosten käytönvalvojan pätevyys on mahdollista hankkia valitsemalla tietyt sisällöt tutkinnon ylittäviin opintoihin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun merenkulun insinöörin koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Merenkulun insnööriopintojen rakenne:
• perusopinnot
• ammattiopinnot
• vapaasti valittavat opinnot
• ohjattu harjoittelu
• opinnäytetyö

Monimuotototeutuksessa opintoja luetaan hyväksi aikaisemman työkokemuksen perusteella.

Koulutus jakautuu eri tasoihin:
• perusopinnot
• support-tason opinnot
• operational-tason opinnot
• management-tason opinnot

Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Lisäksi vapaavalintaisena suoritettavat maavoimalaitospätevyydet mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa.

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat.

Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot toteutetaan päivä- tai monimuoto-opetuksena. Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisympäristöjä. Joillakin kursseilla on läsnäolovelvoitteita, jotka kannattaa huomioida omia suunnitelmia tehtäessä.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööritutkinnon suoritettuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, voit toimia muun muassa projektipäällikköinä, konetarkastajana ja teknillisenä johtajana. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• tekninen johtaja
• konetarkastaja
• projektipäällikkö (muu tekninen ala)
• konepäällikkö
• konemestari (laiva)
• ylikonemestari.


Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ja ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun, kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut, koko maata palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Kotka Maritime Centren kanssa.

Xamkissa kehität asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisissä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle.

Koulutus kehittää tietojasi, taitojasi ja asenteitasi sekä kasvattaa osaamistasi, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi tiivis yhteistyö avaa näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa. TKI:n ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Perinteisen luokkatilaopetuksen lisäksi merenkulun insinöörin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa. Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa pääset tutustumaan uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelemaan turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.