OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Myynnin ja markkinoinnin koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Tradenomi (AMK) –tutkinto antaa laajan osaamisen monenlaisiin tehtäviin ja takaa siten erinomaisen mahdollisuuden työllistyä kaikille sektoreille (yksityinen, julkinen tai kolmas sektori) Suomessa. Myös kansainvälinen ura on mahdollinen, jos sinulla on siihen kiinnostusta ja riittävä kielitaito.

Sinulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon suorittamalla liiketalouden ylempi AMK-tutkinto (tradenomi (YAMK)) tai maisteritutkinto yliopistossa. Tradenomi (AMK) –tutkinto mahdollistaa haun suoraan tiettyihin maisteriohjelmiin (kauppatieteen maisteri (KTM) ja hallintotieteen maisteri (HTM)). Taloushallinnon ja juridiikan riittävät opinnot mahdollistavat haun tilintarkastajatutkintoon (perustutkintona HT-tutkinto). Avoin amk - ja avoin yliopisto –tarjonta mahdollistavat osaamisen kasvattamisen ilman hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi omalla tai toisella alalla. Toisaalta avoimet opinnot mahdollistavat myöhemmin hakeutumisen tutkinto-opiskelijaksi.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Myynnin ja markkinoinnin koulutus tarjoaa sinulle laaja-alaisen osaamisen liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Koulutuksessa vahvistat erityisesti myynti-, markkinointi- ja asiakkuusosaamistasi, mikä antaa sinulle valmiuksia toimia erilaisissa myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä. Palvelumuotoilupainotteisessa myynnin ja markkinoinnin monimuotokoulutuksessa opit hyödyntämään muotoiluajattelua sekä palvelumuotoilun menetelmiä ja prosesseja organisaatioiden kehittämisessä.

Tutkinnon opiskeltuasi sinulla on hyvät oman alasi tiedot sekä valmiudet soveltaa oppimaasi alasi ongelmien luovaan ratkaisemiseen. Kykenet suulliseen ja kirjalliseen viestintään omalla alallasi sekä sen ulkopuolella. Ymmärrät toimintasi eettiset perusteet omalla alallasi, kykenet itsenäiseen päätöksentekoon sekä osaat arvioida omaa ammatillista toimintaasi. Sinulla on myös valmiudet kehittää osaamistasi ja ymmärrät elinikäisen oppimisen merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkintojen yhteiset painotukset (yrittäjyys, digitalisaatio, Venäjä-osaaminen) näkyvät tutkintosi pakollisissa opinnoissa ja niihin voit syventyä lisää laajan valinnaistarjonnan kautta. Yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla. Valinnaisopinnot tarjoavat muutenkin hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valittua syventävää alaa tai toista alaa. Valinnaiset kielet sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot tukevat hyvin pakollisia opintojasi.

Osaamisen osatekijöitä (tieto, taito, asenne) syvennetään opintojen edetessä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdyt organisaatioihin ja toimintaympäristöihin sekä niiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Toisena vuotena syvennät osaamistasi myynnissä, markkinoinnissa ja asiakkuuksissa, kolmantena vuotena tuotteistamisessa ja johtamisessa. Opintojen lopulla suunnittelet, toteutat ja arvioit kehittämisprojekteja itsenäisesti ja pienryhmissä.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Myynnin ja markkinoinnin opetussuunnitelman yhtenä painopisteenä on työelämäläheisyys. Työelämä toimii kehittämisympäristönä, missä käytännön liiketalouden työelämän edustajat ovat mukana opetuksessa. Työelämän oppimisprojekteissa opiskelijat työskentelevät yhdessä työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Myynnin ja markkinoinnin koulutuksessa oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä.
Tutkinnossa käytetyt opetus- ja opiskelutavat ovat monipuolisia – luento-opetuksesta opiskelijoiden itsetuottamiin oppisisältöihin sekä työssäoppimiseen. Opettajat ohjaavat oppimistasi erikseen tai yhdessä. Opinnoissa korostuvat myös vaihtoehtoiset suoritustavat.

Myynnin ja markkinoinnin opiskelijana sinulla on vastuu omasta oppimisesta ja sen suunnitelmallisesta kehittämisestä. Olet aktiivinen ja sinulla on halu oppia tulevassa ammatissa vaadittavia tietoja ja taitoja ja olet myös valmis harjoittelemaan niitä. Opiskelijana kykenet itsenäiseen työskentelyyn, mutta osaat myös toimia vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa. Opiskelijana noudatat opetukseen liittyviä ohjeita ja aikatauluja sekä kykenet vastaanottamaan ja antamaan palautetta. Antamasi palaute opintojaksoista, omasta toiminnastasi sekä opiskelijaryhmän yhteistyöstä on hyvin tärkeää opetuksen kehittämisen ja oman kehittymisesi kannalta. Palautteen vastaanottaminen on myös keskeinen osa oppimista. Sitä saat opintojaksojen lisäksi työelämäprojekteista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.

Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.

XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Liiketalouden koulutuksessa oppiminen tapahtuu opiskeluun suunnitelluissa monipuolisissa tiloissa sekä aidoissa työelämäyhteyksissä, joissa toimijoina ovat opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä helpottaa myös harjoittelupaikan sekä opinnäytetyöaiheen hankintaa. Työharjoittelupaikka on sinulle keskeinen oppimisympäristö.

Myynnin ja markkinoinnin oppimisympäristöt tarjoavat vankan tietoperustan, jota sovelletaan käytännön projekteissa. Kampuksilla järjestetään opetuksen lisäksi paljon muutakin, esimerkiksi myyjäisiä, messuja ja kansainvälisyysviikkoja. Nämä sekä erilainen opiskelijatoiminta (tuutorointi ja opiskelijayhdistystoiminta) ja työryhmät (kampusten kehittäminen ym.) tarjoavat sinulle monipuolisen tavan kehittää osaamistasi.

TKI-hankkeet (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet) ovat suuria projekteja, joihin on olemassa ulkopuolista rahoitusta. Sinulla on mahdollista osallistua näihin opintojaksojen kautta, harjoitteluna tai opinnäytetyön muodossa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi laajat asiakastutkimukset, alueen pk-yritysten kehittäminen tai valtakunnalliseen koulutustarjontaan liittyvät kehittämishankkeet.

Kaikissa tutkinnon opintojaksoissa toteutustavasta riippumatta hyödynnetään eKampuksen perusjärjestelmiä (mm. verkko-oppimisympäristöä Moodle). Ryhmätöiden tekeminen ja tiedostojen jakaminen onnistuu joustavasti. Opintojaksokohtaisesti tarjolla on alaan liittyviä järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat ja –tietokannat, toimisto- ja muut työvälineohjelmistot, taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan järjestelmät, yrityspeliohjelmisto sekä tutkimusmenetelmiin liittyvät ohjelmistot). eKampuksen verkkotyövälineet, opiskelijaintranet ja some-kanavat lisäävät mahdollisuutta monipuoliseen ja nopeaan viestintään sekä yhteiseen tekemiseen.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.

Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikkaa hakiessasi.

Myynnin ja markkinoinnin koulutuksessa kansainvälisyys on luonteva osa opintoja. Sinulla on mahdollisuus perehtyä monikulttuuriseen työympäristöön ja kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen sekä voit halutessasi vahvistaa kielitaitoasi.

Myynnin ja markkinoinnin opintojaksoilla vierailee säännöllisesti ulkomaisia opettajia, jotka pitävät kokonaisia opintojaksoja tai yksittäisiä luentoja. Kansainvälisyysviikot ovat myös hyviä ajankohtia päästä kuuntelemaan ulkomaisten vieraiden esityksiä. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua koulun järjestämiin koulutusmatkoihin ulkomaille.

Myynnin ja markkinoinnin partnerioppilaitoksia on mm. Itävallassa, Tsekissä, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Venäjällä, Unkarissa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Opiskelu onnistuu englanniksi lähes kaikissa vaihtokohteissa. Näistä partnerioppilaitoksista saapuu myös runsaasti opiskelijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen opiskelu

Monimuoto-opiskelu on päätoimista, mutta lähiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn vaihtelu mahdollistaa opiskelun työnteon ohella. Lähiopetusta järjestetään kahtena arkipäivänä noin kolmen viikon välein. Osallistut työjärjestyksen mukaisiin ryhmätapaamisiin, ja työskentelet niiden välissä itsenäisesti sekä pienryhmissä oppimistehtävien parissa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opintojen perusta. Laadit sen yhdessä opiskelijavastaavan kanssa opintojen alussa ja päivität sitä opintojen edetessä. Opintoihin sisältyvät harjoittelut voit suorittaa oman ammattialan soveltuvissa tehtävissä omalla työnantajalla tai muussa omaa urakehitystäsi tukevassa työpaikassa. Sinun on mahdollista suorittaa osa opinnoista tai harjoittelu ulkomailla. Opiskelu kestää 3-3,5 vuotta.

Opintojen nopeuttaminen

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa tarkennat opiskelusi aikataulua. Opintoja voit nopeuttaa aiempien korkeakouluopintojen, kesäopintojen sekä omien opintojen ohella suoritettavien muiden koulutusten opintojen tai verkko-opintojen avulla. Opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä tunnistat aiemmista korkeakouluopinnoista sekä osaamisen näytön perusteella hyväksi luettavat opintojaksot tai -kokonaisuudet, teet niistä hakemukset eLomakkeella, ja suoritat sovitut näytöt.

Työssäkäynti opintojen osana

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa voit tarkentaa opiskelujesi suoritustapaa keskustellen opiskelijavastaavan ja opintojakson opettajan kanssa. Voit hyödyntää työelämässä aiemmin hankkimaasi osaamista opintojaksojen tai -kokonaisuuksien suorittamisessa osaamisen näyttönä. Tällöin sinun on tärkeää tunnistaa eri tehtävissä hankkimasi osaaminen sekä teoriassa että käytännössä. Voit myös toteuttaa opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin liittyviä käytännön projekteja, harjoitteluja ja opinnäytetyön omalle työnantajalle tai Xamkin tki-hankkeessa.