OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Rakennustekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Rakennustekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet työllistyvät hyvin erityisesti alueen insinööri- ja suunnittelutoimistoihin, rakennusliikkeisiin suunnittelu- ja rakennustuotannon ohjaustehtäviin. Lisäksi insinöörejä työllistyy kiinteistönpidon toimialalle (tekninen isännöinti, kuntotutkimus yms. tehtävät) sekä rakennuttamisen tehtäviin. Yrittäjyyteen suuntautuneet ovat työllistyneet yleensä rakennuttamis- tai suunnittelutoimialalle. Myös kansainvälinen ura on mahdollinen, jos sinulla on siihen kiinnostusta ja riittävä kielitaito.
Sinulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon suorittamalla rakennustekniikan ylempi AMK-tutkinto (rakennusinsinööri (YAMK)) tai maisteritutkinto yliopistossa. Avoin amk - ja avoin yliopisto –tarjonta mahdollistavat osaamisen kasvattamisen ilman hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi omalla tai toisella alalla. Toisaalta avoimet opinnot mahdollistavat myöhemmin hakeutumisen tutkinto-opiskelijaksi.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Rakennusalalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään todennettua ammatillista pätevyyttä. Rakennustekniikan koulutuksen suunnittelussa on huomioitu alaa ohjaava lainsäädäntö sekä eri viranomaisten antama ohjeistus. Osaamisen osatekijöitä (tieto, taito, asenne) syvennetään opintojen edetessä.
Rakennustekniikan koulutuksen opetussuunnittelun ydinosaamisen osio antaa sinulle teoreettiset valmiudet tavanomaisten rakenteiden suunnittelun pätevyyden hakemiseksi, kun tarvittava työkokemus on kertynyt.
Ammattiaineiden opinnoissa perehdyt rakennusmateriaalien perusominaisuuksiin ja käyttökohteisiin sekä rakennusosien perusnimikkeistöön, käsitteisiin ja mittajärjestelmiin sekä yleisimpiin rakennejärjestelmiin. Opit lukemaan rakennuspiirustuksia ja tuottamaan niitä tietokoneavusteisesti. Rakennusprojektien talouden hallinta, kustannushallinta ja rakennusprojektien johtamisen menetelmät sekä käytettävät projektityökalut tulevat sinulle tutuiksi opintojen aikana. Perusinsinööritaitoihin kuuluu myös vankka matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. Perehdyt rakenneosien perusmitoitustehtäviin eri rakennusmateriaalien osalta ja opit rakenteiden jäykistämisen periaatteet sekä muiden suunnittelualojen (ARK, GEO, LVIS) vaikutukset rakenteiden suunnitteluun. Opintojaksot suoritettuasi pystyt suunnittelemaan lämpö- ja kosteusteknisesti toimivia rakenteita sekä tunnet suunnittelua ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen vaikutuksen suunnitteluprosessiin. Asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden hahmottaminen sekä rakentamisen laatuun ja turvallisuuteen rakennusprosessien osana liittyvät kysymykset ovat myös osa opintojasi.
Täydentävä osaaminen kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena jakautuu joko rakennetekniikkaan tai talorakennuksen ja – rakennustuotannon opintoihin. Rakennetekniikan osuus painottuu suunnitteluosaamiseen, johon kuuluu puu-, teräs- ja betonirakenteiden suunnittelua. Talonrakennuksen ja rakennustuotannon osuuteen kuuluvat talon rakennejärjestelmät ja talonrakennustuotanto, joita voit täydentää korjausrakentamisen ja projektijohdon osaamisella. Täydentävät opinnot tuottavat sinulle vaativien rakenteiden suunnittelupätevyyden ja vaativien kohteiden työnjohtopätevyyden teoreettisen osaamisen. Pätevyyttä voit hakea riittävän työkokemuksen kerryttyä. Opintojen aikainen harjoittelu tukee ammatillista kasvuasi ja tavoitteitasi tulevan urasi suuntaamiseksi.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkintojen yhteiset painotukset (yrittäjyys, digitalisaatio, Venäjä-osaaminen) näkyvät tutkintosi pakollisissa opinnoissa ja niihin voit syventyä lisää laajan valinnaistarjonnan kautta. Valinnaiset kielet sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot tukevat hyvin pakollisia opintojasi.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi ja tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Työelämäyhteydet näkyvät myös mm. opintojaksojen ekskursioina, tehdasvierailuna, vierailevina luennoitsijoina ja myöhemmin harjoittelussa ja opinnäytetöissä.

Rakennustekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattisluonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopintoihin. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi paljon laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja –käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyön teko neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Myös aikaisemmin hankitun soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi tulla mahdolliseksi suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Opettajat pyrkivät edistämään mielekästä oppimista ja auttamaan henkilökohtaisen motivaation kehittymistä. Oppimisprosessissa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen sinun ja opettajan välillä. Opiskelijana olet kuitenkin itse päävastuussa omasta oppimisestasi. Onnistut, kun sinulla on halu oppia tulevassa ammatissasi vaadittavia tietoja ja taitoja sekä myös harjoitella niitä. Oppimisesi kulmakivenä on osallistuminen opetukseen ja aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.

XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Rakennustekniikan koulutuksen opintojaksoissa toteutustavasta riippumatta hyödynnetään eKampuksen perusjärjestelmiä (mm. verkko-oppimisympäristöä Moodle). Ryhmätöiden tekeminen ja tiedostojen jakaminen onnistuu joustavasti. Opintojaksokohtaisesti tarjolla on alaan liittyviä järjestelmiä ja digitaalisia ympäristöjä (e-kirjat ja –tietokannat, rakennusalan suunnittelu- ja projektinhallintaohjelmistot jne.). eKampuksen verkkotyövälineet, opiskelijaintranet ja some-kanavat lisäävät mahdollisuutta monipuoliseen ja nopeaan viestintään sekä yhteiseen tekemiseen.
Projektioppiminen aloitetaan jo ensimmäisen vuoden opiskeluun liittyvien projektien avulla. Myöhemmin projektioppimisen oppimisympäristönä voi olla valintasi mukaan myös osuuskunta Insinööritoimisto KyAMK, jolla on omat toimitilat Metsolan kampuksella. Oppimisympäristöjä kehitetään TKI-hankkeiden avulla. Lisäksi koulutusohjelman betoni-/rakennuslaboratorion tutkimus- ja kehittämishankkeita voidaan liittää osaksi opetusta.
Aikuiskoulutus järjestetään työssä käyvän opiskelijan ehdoilla. Siinä panostetaan erityisesti verkko-opetukseen, joka on pääosin ajasta ja paikasta riippumatonta. Luentotallenteista voidaan tarvittaessa kerrata opetuksen yksityiskohtia. Käytössä ovat mm. Moodle- ja Acrobat Connect -oppimisympäristöt.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, italian, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

XAMK on kansainvälinen korkeakoulu, jossa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.
Myös rakennusalalla työtehtävät ovat kansainvälistyneet. Rohkaisemme sinua kielten opiskeluun, kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun joustavilla ja vaihtoehtoisilla opintojärjestelyillä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

PÄIVÄTOTEUTUS
Työviikkopohjaisessa opiskelussa osallistut lähiopetukseen ja opiskelet työjärjestyksen mukaan. Opetus koostuu teoriaopinnoista, harjoitustöistä ja laboratoriotyöskentelystä. Materiaali on usein verkossa ja kotona teet annetut tehtävät. Tavoitteesi on valmistuminen opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Jos haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista suorittamalla opintoja ylempien vuosikurssien opetustarjonnasta tai suorittamalla XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu monimuoto-opiskelijalle, joka on jo töissä rakennusalan yrityksessä tai organisaatiossa. Päivätoteutuksessa opiskeleva ei voi valita tätä oppimisväylää.

MONIMUOTOTOTEUTUS
Työviikkopohjaisessa opiskelussa oppimispolku on ennalta suunniteltu ja sen valitsemalla opiskelet lukujärjestyksen mukaisesti ja valmistut opetussuunnitelman mukaisesti neljässä vuodessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Mikäli haluat lyhentää tutkinnon suorittamiseen käytettyä aikaa, voit valita opintoja ylempien vuosikurssien (päivä-, monimuoto) opetustarjonnasta tai suorittamalla XAMKin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi (OVA). Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu monimuoto-opiskelijalle, joka on jo töissä rakennusalan yrityksessä tai organisaatiossa. Tämä väylä vaatii työpaikan lisäksi yhteistyötä työnantajan kanssa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa työhön integroituna, mutta ei koko tutkintoa ja osaaminen osoitetaan ennalta määriteltyinä näyttöinä. Työssäkäyntiin integroitujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi. Ota asia esille HOPS-keskustelussa.