Siirry suoraan sisältöön

LeikkaushoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DJ59

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat ohjattuna toimia instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä leikkaussalissa.
Osaat ohjattuna valmistella potilaan ja leikkausalueen toimenpidettä varten.
Osaat ohjattuna valmistella leikkauksessa tarvittavan välineistön toimenpidettä varten.
Osaat kuvata yleiskirurgisen, gastroenterologisen, gynekologisen tai ortopedisen leikkauksen kulun instrumentoivan sairaanhoitajan näkökulmasta.

Sisältö

Leikkausympäristön ja leikkaushoitotyön turvallisuus.
Optimaaliset leikkausasennot.
Aseptiikka leikkaussalissa ja steriilin alueen luominen.
Instrumentit ja ommelaineet.
Kudosten käsittelyn ja instrumentoinnin periaatteet.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ydinosaamisesta:

Hoitotyön ammatilliset perusteet - moduuli
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen- moduuli
Kliininen hoitotyö moduulista:
- Sisätautien hoitotyö
- Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
  • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
  • Päivi Sajaniemi
Vastuuhenkilö

Päivi Sajaniemi

Opiskelijaryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat ohjattuna toimia instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työtehtävissä leikkaussalissa.
Osaat ohjattuna valmistella potilaan ja leikkausalueen toimenpidettä varten.
Osaat ohjattuna valmistella leikkauksessa tarvittavan välineistön toimenpidettä varten.
Osaat kuvata yleiskirurgisen, gastroenterologisen, gynekologisen tai ortopedisen leikkauksen kulun instrumentoivan sairaanhoitajan näkökulmasta.

Sisältö

Leikkausympäristön ja leikkaushoitotyön turvallisuus.
Optimaaliset leikkausasennot.
Aseptiikka leikkaussalissa ja steriilin alueen luominen.
Instrumentit ja ommelaineet.
Kudosten käsittelyn ja instrumentoinnin periaatteet.

Opiskelumateriaali

- Opintojakson verkkoluennot, opetusvideot ja muu osoitettu opetusmateriaali
- Soveltuvin osin: Kinnunen T., Karma A. & Palovaara M. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. SanomaPro.

Lisäaineistona:
- Hekkala N. 2005. Verityhjiön vaikutukset anestesiologin näkökulmasta. Finnanest.
- Leinonen K. Läpivalaisulaitteen käytön sädeturvallisuus. LSHP, Radiologian tulosyksikkö.
- Pentikäinen H. & Puska S. 2016. Säteilysuojelu leikkaussalissa. Savonia amk.
- Rotko N. 2010. Leikkausasennot anestesiologin näkökulmasta. Finnanest.
- Oppiportin verkkokoulutukset: Gynekologisen laparoskopian ABC, Gynekologisen laparoskopian leikkausvaiheet ja menetelmät, Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot, Säteilysuojelun perusteet,
- Duodecimin laitekoulutukset: Potilaslämmittimet
- Duodecimin laiteajokortit: Kirurginen polttolaite

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot: Opintojakson teoriaopinnot toteutetaan verkko-opintoina (3 op).

Leikkaushoitotyön harjoitteluun integroitu 5 opintopisteen suoritus: Leikkaussaliharjoittelun yhteydessä on mahdollista jatkaa opintoja kahdella opintopisteellä (2 op), viiden opintopisteen kokonaisuuteen. Leikkaussaliharjoitteluun integroidussa osuudessa opiskelija kirjoittaa vertaisarvioitavan kirjallisen tehtävän ja osoittaa hallitsevansa leikkausalueen pesun ja steriilin alueen luomisen. Kirjallinen tehtävä on tapauskertomus ortopedisesta, gastroenterologisesta, yleiskirurgisesta tai gynekologisesta leikkauksesta.
Käytännön tehtävät, leikkausalueen pesu ja steriilin alueen luominen, suoritetaan harjoitteluohjaajan arvioimana.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluvat aihekokonaisuuksien tentit suoritetaan verkko-opintoina omassa tahdissa opintojakson edetessä.

Viiden opintopisteen suoritukseen kuuluva kirjallinen tapauskertomus oltava valmiina vertaisarviointiin 27.11.2020 mennessä. Toisen opiskelijan kirjallisen tehtävän vertaisarviointi on oltava valmiina 11.12.2020 mennessä.

Opiskelijan työmäärä

- teoriaopinnot 3 op 3 x 27h sisältää verkko-opiskelun. Teoriaosuudessa on kuhunkin osa-alueeseen liittyvä verkkotentti, jonka läpäiseminen avaa seuraavan teoriaosion.
- opinnot 5 op 5 x 27h sisältää kolmen opintopisteen teoriaosuuden lisäksi vertaisarvioitavan tapauskertomuksen sekä leikkausosaston harjoittelussa ohjaajan valvonnassa toteutetut leikkausalueen pesu ja steriilin alueen luominen (peruspeittely).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla osioina:
Hoitoympäristö ja turvallisuus
Leikkausasennot
Aseptinen toiminta ja steriilin alueen luominen
Perusinstrumentointi
Ommelaineet ja verityhjiö

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna:
Hoitotyön opintojen perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, aseptiikasta ja perioperatiivisesta
(kirurgisesta) hoitotyöstä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Verkotentit suorittettava hyväksytysti (80% oikein)
- Näytön arviointi HYV- Täydennettävä. Arvioitavana potilasturvallisuus, erityisesti steriliteetin säilyminen.
- Kirjallisen tapauskertomuksen arviointi opintojaksolla annettavan erillisen ohjeen mukaan 1 - 5.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna ydinosaamisesta:

Hoitotyön ammatilliset perusteet - moduuli
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen- moduuli
Kliininen hoitotyö moduulista:
- Sisätautien hoitotyö
- Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö