Siirry suoraan sisältöön

Gerontologinen hoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: SH00AC91

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kliininen harjoittelu (30 op)
Yhteisö- ja kotisairaanhoito (5 op)
Perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelu 15 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

12.01.2021 - 19.03.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SHMI19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Opiskelumateriaali

Eino Heikkinen,Jyrki Jyrkämä & Taina Rantanen. 2020.Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim

Gerontologinen hoitotyö ja geriatria:
Kelo, Sini, Launiemi, Helena, Takaluoma, Matleena & Tiittanen, Hannele. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Voutilainen Päivi ja Tiikkainen Pirjo (toim.) Gerontologinen hoitotyö. 2010. WSOYpro Oy.
Heikkinen, Eino, Jyrkämä Jyrki & Rantanen, Taina (toim.).2020. Gerontologia. Duodecim.
Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu., Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo & Viitanen, Matti (toim.). 2016. Geriatria. Duodecim.

Näiden lisäksi Learnissa oleva materiaali sekä mahd. tunneilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää esimerkiksi ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.
Opintojaksoinfossa saat tarkempaa tietoa mm. opintojakson suoritustavasta.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän teoriaopintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Tentit ja muut määräajat ilmoitetaan opintojakson alussa pidettävässä INFOssa.

Mahdollinen uusintatentti suoritetaan yleisesti sovittuna uusintatenttipäivänä. Nämä uusintatenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Suosittelemme INFO -tunnille osallistumista!
Kontaktitunneilla on 80 % läsnäolovelvoite.

HUOM!! Edeltävyysehtona opintojaksolle osallistumiselle on että olet suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet (5 op) sekä Sisätautien hoitotyö (5 op). Jos sinulla on tästä kysyttävää, laita ennen ilmoittautumista viestiä opintojakson opettajille.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

09.11.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaarina Anttolainen

Opiskelijaryhmät
 • THKV19SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Aika ja paikka

Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Opiskelumateriaali

Kirja: Kelo Sini, Launiemi Helena, Takaluoma Matleena & Tiittinen Hannele. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.

Geriatrian kirjallisuus (soveltuvin osin)
Skhole (ikääntyvän sairaudet, ikääntyvän lääkehoito)

Muu sähköinen materiaali esitellään Learnissa opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Valmistautuminen ja osallistuminen lähiopetukseen
Verkossa tapahtuva opiskelu ja oppimistehtävät
Ajankohtaiset gerontologisen hoitotyön teemat mm. ikääntyvän ravitsemus, toimintakyvyn tukeminen, turvallinen koti, päihteiden käytön puheeksi ottaminen, alavireisyys, ikääntyvän liikunta), esitysten valmistaminen ja esitykset

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan yksilöllisesti erikseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27t. = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

1. Vanheneminen ja vanhenemismuutokset
2. Toimintakykyinen, turvallinen ja laadukas ikääntyminen ja palvelujärjestelmä
3. Gerontologisen hoitotyön ajankohtaiset teemat
4. Ikääntyneen sairaudet ja niiden hoito
5. Ikääntyneen palliatiivinen hoito ja saattohoito
6. Ikääntyneen lääke- ja kivunhoito

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja: Anna-Kaarina. Anttolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentit verkossa.Aktiivinen osallistuminen esitysten suunnitteluun ja toteukseen pienryhmissä.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

28.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Muhonen
 • Marko Issakainen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Teemu Lehmusoksa

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Opiskelumateriaali

Kelo, Lautniemi, Takaluoma & Tiittanen 2015 (tai uudempi): Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Muut kurssilla jaettavat ja Learnista löytyvät materiaalit.

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson päättyessä. Uusintatentit ilmoitetaan opintojakson alussa. Uusintatentit Examissa.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h, verkkototeutus ajalla 28.9. -15.12.20

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutetaan verkkoluentoluentojen ja verkkotehtävien avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 02.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuhenkilö

Anna-Kaarina Anttolainen

Opiskelijaryhmät
 • SHKT19SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Aika ja paikka

Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Opiskelumateriaali

Kirja:
Kelo Sini, Launiemi Helena, Takaluoma Matleena & Tiittinen Hannele. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Geriatrian ja gerontologian kirjallisuus (soveltuvin osin)
Skhole ja oppiportti: verkkoluennot ikääntyvän sairaudet ja lääkehoito

Muut lähteet esitellään Learnissa opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Valmistautuminen ja osallistuminen lähiopetukseen
Verkossa tapahtuva opiskelu ja oppimistehtävät
Ajankohtaiset gerontologisen hoitotyön teemat mm. ikääntyvän ravitsemus, toimintakyvyn tukeminen, turvallinen koti, päihteiden käytön puheeksi ottaminen, alavireisyys, ikääntyvän liikunta), esitysten valmistaminen ja esitykset

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan yksilöllisesti erikseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27t. = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
1. Vanheneminen ja vanhenemismuutokset
2. Toimintakykyinen, turvallinen ja laadukas ikääntyminen ja palvelujärjestelmä
3. Gerontologisen hoitotyön ajankohtaiset teemat
4. Ikääntyneen sairaudet ja niiden hoito
5. Ikääntyneen palliatiivinen hoito ja saattohoito
6. Ikääntyneen lääke- ja kivunhoito

Lisätietoja opiskelijoille

Anna-Kaarina. Anttolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tentit verkossa.Aktiivinen osallistuminen esitysten suunnitteluun ja toteukseen pienryhmissä.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Muhonen
 • Teemu Lehmusoksa
Vastuuhenkilö

Teemu Lehmusoksa

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Opiskelumateriaali

Kelo, Lautniemi, Takaluoma & Tiittanen 2015 (tai uudempi): Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Muut kurssilla jaettavat tai Learnista löytyvät materiaalit. Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti opintojakson päättyessä. Uusintatentit Examissa. Päivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Orientaatiotunnilla läsnäolo välttämätön

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

23.03.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuhenkilö

Riitta Tenkanen-Salmela

Opiskelijaryhmät
 • SHKT19SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Opiskelumateriaali

Kelo Sini, Launiemi Helena, Takaluoma Matleena & Tiittinen Hannele. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu sekä lähitoteutuksena että verkossa oppimateriaaleihin perehtymällä ja oppimistehtävien suorittamisella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelusta 1 op liittyy Gerontologiseen hoitotyöhön

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät Moodlessa

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27h = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Riitta Tenkanen-Salmela, riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät moodlessa.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 15.03.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Haija Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • SHMI19KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Aika ja paikka

Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää

Opiskelumateriaali

Gerontologinen hoitotyö ja geriatria:
Kelo, Sini, Launiemi, Helena, Takaluoma, Matleena & Tiittanen, Hannele. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Voutilainen Päivi ja Tiikkainen Pirjo (toim.) Gerontologinen hoitotyö. 2010. WSOYpro Oy.
Heikkinen, Eino, Jyrkämä Jyrki & Rantanen, Taina (toim.).2013. Gerontologia. Duodecim.
Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu., Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo & Viitanen, Matti (toim.). 2016. Geriatria. Duodecim.
Näiden lisäksi Moodlessa oleva materiaali sekä mahd. tunneilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää esimerkiksi ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.
Opintojaksoinfossa saat tarkempaa tietoa mm. opintojakson suoritustavasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Jos työskentelet terveysalan työyksikössä koulutusammattiasi vastaavassa työssä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa soveltuvin osin toimipaikassasi. Lähtökohtana on, että tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Opiskelijana esität suunnitelman, miten pääset opintojakson tavoitteisiin työssä oppimalla. Opettajasi ja työyksikkösi edustajan tulee hyväksyä suunnitelmasi. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän teoriaopintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentti suoritetaan yleisesti sovittuna uusintatenttipäivänä. Nämä tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

27 h/ opintopiste. 5op=135 tuntia opiskelijan työmäärää

Lisätietoja opiskelijoille

Suosittelemme INFOon osallistumista!

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita tai suoritus jää kesken.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 15.03.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
 • Reetta Pylkkänen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • THMI19KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Aika ja paikka

Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää.

Opiskelumateriaali

Gerontologinen hoitotyö ja geriatria:
Kelo, Sini, Launiemi, Helena, Takaluoma, Matleena & Tiittanen, Hannele. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Voutilainen Päivi ja Tiikkainen Pirjo (toim.) Gerontologinen hoitotyö. 2010. WSOYpro Oy.
Heikkinen, Eino, Jyrkämä Jyrki & Rantanen, Taina (toim.).2013. Gerontologia. Duodecim.
Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu., Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo & Viitanen, Matti (toim.). 2016. Geriatria. Duodecim.
Näiden lisäksi Moodlessa oleva materiaali sekä mahd. tunneilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää esimerkiksi ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.
Opintojaksoinfossa saat tarkempaa tietoa mm. opintojakson suoritustavasta.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Jos työskentelet terveysalan työyksikössä koulutusammattiasi vastaavassa työssä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa soveltuvin osin toimipaikassasi. Lähtökohtana on, että tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Opiskelijana esität suunnitelman, miten pääset opintojakson tavoitteisiin työssä oppimalla. Opettajasi ja työyksikkösi edustajan tulee hyväksyä suunnitelmasi. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän teoriaopintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentti suoritetaan yleisesti sovittuna uusintatenttipäivänä. Nämä tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

27 h/ opintopiste. 5op=135 tuntia opiskelijan työmäärää

Lisätietoja opiskelijoille

Suosittelemme INFOon osallistumista!

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita tai suoritus jää kesken

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 20.03.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuhenkilö

Riitta Tenkanen-Salmela

Opiskelijaryhmät
 • EHKT19KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Aika ja paikka

Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Opiskelumateriaali

Kelo Sini, Launiemi Helena, Takaluoma Matleena & Tiittinen Hannele. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu verkossa oppimateriaaleihin perehtymällä ja oppimistehtävien suorittamisella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelusta 1 op liittyy Gerontologiseen hoitotyöhön

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät Moodlessa

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27h = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Riitta Tenkanen-Salmela, riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät moodlessa.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 20.03.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Tenkanen-Salmela
Vastuuhenkilö

Riitta Tenkanen-Salmela

Opiskelijaryhmät
 • SHKT19KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu verkossa oppimateriaaleihin perehtymällä ja oppimistehtävien suorittamisella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliinisen hoitotyön laboraatioharjoittelusta 1 op liittyy Gerontologiseen hoitotyöhön

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät Moodlessa

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27h = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Riitta Tenkanen-Salmela, riitta.tenkanen-salmela@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät moodlessa.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

07.01.2020 - 15.03.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
 • Reetta Pylkkänen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • SHMI18SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Aika ja paikka

Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää.

Opiskelumateriaali

Gerontologinen hoitotyö ja geriatria:
Kelo, Sini, Launiemi, Helena, Takaluoma, Matleena & Tiittanen, Hannele. (toim.) 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Voutilainen Päivi ja Tiikkainen Pirjo (toim.) Gerontologinen hoitotyö. 2010. WSOYpro Oy.
Heikkinen, Eino, Jyrkämä Jyrki & Rantanen, Taina (toim.).2013. Gerontologia. Duodecim.
Tilvis, Reijo, Pitkälä, Kaisu., Strandberg, Timo, Sulkava, Raimo & Viitanen, Matti (toim.). 2016. Geriatria. Duodecim.
Näiden lisäksi Moodlessa oleva materiaali sekä mahd. tunneilla jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Osallistut työjärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen, joka sisältää esimerkiksi ryhmätehtäviä, harjoituksia, luentoja, opintokäyntejä. Itsenäisenä työskentelynä teet erikseen annettavia oppimistehtäviä sekä perehdyt osoitettavaan materiaaliin. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ja itsenäisten oppimistehtävien mukaan.
Opintojaksoinfossa saat tarkempaa tietoa mm. opintojakson suoritustavasta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Gerontologinen hoitotyö ja geriatria: Jos työskentelet terveysalan työyksikössä koulutusammattiasi vastaavassa työssä voit suorittaa opintojakson myös työssä oppimalla. Suoritustavasta on aina sovittava erikseen työyksikön sekä opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa soveltuvin osin toimipaikassasi. Lähtökohtana on, että tarkastelet opintojakson sisällöissä ja tavoitteissa esitettyjä asioita oman työn kautta. Opiskelijana esität suunnitelman, miten pääset opintojakson tavoitteisiin työssä oppimalla. Opettajasi ja työyksikkösi edustajan tulee hyväksyä suunnitelmasi. Osoitat perehtyneisyytesi aihealueeseen esittelemällä työelämätehtävän opiskelijaryhmässä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tällä opintojaksolla ei ole erikseen tarjolla opintoja nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tähän teoriaopintojaksoon ei sisälly harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentti suoritetaan yleisesti sovittuna uusintatenttipäivänä. Nämä tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

27 h/ opintopiste. 5op=135 tuntia opiskelijan työmäärää

Lisätietoja opiskelijoille

Suosittelemme INFOon osallistumista!

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita tai suoritus jää kesken

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Muhonen
 • Marko Issakainen
Vastuuhenkilö

Marko Issakainen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA19KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
• osaat toimia asiakkaan ja hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä

Kliininen hoitotyö
• tiedät gerontologisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
• osaat toteuttaa ja arvioida gerontologisen asiakkaan/potilaan lääkehoitoa
• osaat integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• osaat tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja ylläpitämistä
• osaat toteuttaa parantumattomasti sairaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen omaisiaan

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• osaat hyödyntää tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) gerontologisen hoitotyön päätöksenteossa

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• osaat ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä gerontologisessa hoitotyössä

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• kykenet ehkäisemään terveyttä ja toimintakykyä heikentäviä riskitekijöitä, jotka johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenet puuttumaan niihin varhain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• osaat ohjata asiakasta / potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hallitset gerontologisessa hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
• osaat käyttää kotihoidon potilastietojärjestelmiä

Sisältö

Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
• eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

Kliininen hoitotyö
• kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
• lääkehoito (farmakologia, lääkehuolto, lääkelaskenta)
• ravitsemustilan (vajaaravitsemus) arviointi ja sen merkitys asiakkaan sairauden hoidolle
• ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa
• ihmisen ikääntymiseen liittyvät muutokset
• gerontologiset sairaudet
• toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• iäkkään ihmisen perheen ja läheisten osallisuus
• saattohoitotyö, kuolema
• kuolevan potilaan ja hänen omaistensa kohtaaminen
• palliatiivinen hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
• hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• hoitotyön dokumentointi

Ohjaus- ja opetusosaaminen
• potilaan / asiakkaan opetus ja ohjaaminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• tapaturmien ehkäisy
• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
• ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
• asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta gerontologisessa palveluprosessissa, -ketjussa ja – verkossa
• hoito- ja valvontalaitteiden käyttö
• potilastietojärjestelmien käyttö

Opiskelumateriaali

Kelo, Lautniemi, Takaluoma & Tiittanen 2015 (tai uudempi): Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Muut kurssilla jaettavat tai Moodlesta löytyvät materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Gerontologia 0,5 op: Perehdyt lähdemateriaaliin ja teet sovitut tehtävät verkko-opintoina. Tehtävien tekeminen on mahdollista kesäopintoina jo ennen lähiopetuksen alkamista.
Geriatria 1 op: Perehdyt itsenäisesti materiaaliin ja osallistut tenttiin sovittuna ajankohtana. tentin suorittaminen on mahdollista kesäopintoina jo ennen lähiopetuksen alkamista.
Gerontologinen hoitotyö 3,5 op: Suoritat lähiopetuksen ja kurssin tentin hyväksytysti (arviointi HYL - 5). Palautat opintojaksoon kuuluvat tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua (AHOT) opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua perusryhmän mukana. Hyväksilukuanomus tulee tehdä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27 tuntia työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista moduuleista:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (30 op)
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (15 op)