Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Terveydenhoitajana osaat edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työyhteisöjen ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä hoitaa ja ehkäistä sairauksia. Osaat lisätä ja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Terveydenhoitajana osaat ottaa vastuun omasta toiminnastasi ja tunnet osaamisesi rajat. Osaat työskennellä sekä itsenäisesti että asiantuntijana yhteistyössä monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Tunnet sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön ja ammattieettiset periaatteet. Lisäksi sinulla on kyky omaksua hoitotieteellistä ja monialaista tietoa sekä soveltaa sitä käytännön terveydenhoitajatyössä.

Koulutuksen sisältö

Terveydenhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta (180 op) sekä valtakunnallisesti määritellyt terveydenhoitajatyön osaamiskuvaukset. Opintoihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Osaamisalueet sisältyvät moduuleihin ja opintojaksoihin.

Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista:
• Oppimisen taidot
• Eettinen osaaminen
• Työyhteisöosaaminen
• Innovaatio-osaaminen
• Kansainvälistymisosaaminen.

Terveydenhoitajan tutkintokohtainen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista:
• Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
• Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
• Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
• Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
• Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimisympäristöt.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja terveysalan yrityksissä sekä kolmannen sektorin toimipisteissä.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka sairaanhoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle. oppimistilanteet. Täydentävät opinnot sisältävät terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen opintokokonaisuudet.

Terveydenhoitajan opinnot muodostuvat seuraavista moduuleista:
Ydinosaaminen:
• Hoitotyön ammatilliset perusteet
• Kieli- ja viestintäopinnot
• Terveyden edistäminen
• Näyttöön perustuva hoitotyö
• Kliininen hoitotyö
• Opinnäytetyö
• Kliininen harjoittelu

Täydentävä osaaminen:
• Maailman terveys ja kansanterveystyö
• Terveydenhoitajatyö
• Terveydenhoitajatyön harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

Valinnaisissa opinnoissa on tarjolla esimerkiksi innovaatio- ja yrittäjyysopinnot, digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut sekä Venäjä-opintoja. Kieli- ja viestintäopinnot auttavat sinua viestimään suullisesti ja kirjallisesti sairaanhoitajan ammatissa. Kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielellä.


Opintojen toteutus

Terveydenhoitajan opinnot toteutetaan päiväopintoina. Teoriaopiskelu sisältää lähi-, verkko- ja itsenäistä opiskelua. Opinnot toteutuvat yksilö- ja ryhmätehtävinä, seminaareina sekä näyttö- ja kirjallisina kokeina, verkko-opintoina, simulaatioina ja projekteina.

Verkko-opiskelu tarjoaa ajan ja paikan suhteen vapaita ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia. Useilla Xamkin opintojaksoilla verkko-oppimisympäristöt toimivat myös perinteisen luokkaopetuksen tukena. Xamkissa on käytössä Moodle-oppimisympäristö ja verkkokokousjärjestelmät Adobe Connect ja Skype for Business, joita käytetään opetuksessa.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Sinulla on mahdollisuus opiskella hoito- ja terveydenhoitajatyötä ja niihin liittyviä kädentaitoja sekä asiakastilanteita simulaatio-opetuksessa. Opiskelustasi noin kolmasosa on käytännön harjoittelua.

Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), joka tukee ja ohjaa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekästä. Voit osoittaa ja näyttää aiemmin hankitun osaamisesi, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen ja kehittämään asioita ja osaamista, jotka vaativat lisää opiskelua. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.

Työviikkopohjainen opiskeluOsallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä harjoittelua ja simulaatioita eri toimintaympäristöissä.

Miten koulutuksessa on käytännössä mahdollista nopeuttaa opintoja?

Voit nopeuttaa opintojasi opintojen eri vaiheissa opintojaksojen edeltävyysehtojen asettamissa rajoissa. Opintoja nopeuttaessasi kannattaa tehdä hyvää etukäteissuunnittelua, koska oppiminen ja etenkin osaamisen saavuttaminen vaativat aikaa. Voit valita itsenäisiä suoritustapoja, kuten verkkototeutuksia, ja valita opintoja koulutusalasi muiden ryhmien toteutuksista sekä suorittaa kesäopintoja. Opintojen nopeuttaminen edellyttää sinulta hyvää ajankäytön suunnittelua ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun. Mikäli sinulla on opintojaksoon liittyvää aiempaa osaamista, esimerkiksi opintoja tai työkokemusta, on mahdollista, että se hyväksiluetaan joko kokonaan tai osittain.

Miten koulutuksissa on käytännössä mahdollista yhdistää työssäkäyntiä ja opiskelua?

Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Kun sinulla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuna, saat tehdä sairaanhoitajan sijaisuutta. Näitä sijaisuuksia voidaan hyväksilukea sinulle osaksi harjoitteluja.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Uramahdollisuudet

Heti valmistumisen jälkeen lähes 100-prosenttinen työllistyminen

Terveydenhoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvola, koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito, sairaaloiden vuodeosastolla, erilaisissa kuntoutus- ja hoivakodeissa tai lääkäriasemilla. Voit työllistyä myös suunnittelutehtäviin tai yrittäjäksi
.
Terveydenhoitajat työllistyvät hyvin, ja heille on tarjolla monipuolisia työllistymismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Terveydenhoitajakoulutuksessa saat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnon.

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Terveydenhoitajan (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittanut laillistetaan sekä sairaanhoitajan (AMK) että terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneeksi ammattihenkilöksi. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset ja sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan ammateissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet molempiin ammattinimikkeisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lähes puolet terveydenhoitajaopinnoista tapahtuu työelämäyhteistyössä. Harjoittelut eri toimintaympäristöissä vahvistavat työelämätaitojasi ja toimimista monialaisissa verkostoissa. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän kehittämistarpeisiin.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan (TKI) ja opetuksen yhteistyö antaa sinulle oppimismahdollisuuksia ja kokemuksia käyttäjälähtöisistä kehittämistehtävistä, jotka kytkeytyvät alueellisiin, kansallisiin tai eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin.
Terveydenhoitajakoulutus kuuluu Xamkin tutkimustoiminnan Kestävän hyvinvoinnin painoalaan. Sen keskeisiä tavoitteita ovat yksittäisten ihmisten ja kokonaisten yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen sekä uusien palvelumallien kehittäminen. Tutkimus- ja kehityshankkeissa pääset mukaan monialaiseen yhteistyöhön alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja (monialaisten) opiskelijatiimien kanssa.
Aalto-yliopisto yhteistyökumppanina avaa uusia koulutuksen ja TKI-toiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi digitalisaation, hoitoympäristöjen esteettisyyden kehittäminen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Terveydenhoitajakoulutuksessa opitaan paljon simulaatioiden ja verkko-opintojen avulla.
Xamkin kampuksilla on simulaatiotilat nykyaikaisine laitteineen, esimerkiksi sairaala eri toimintaympäristöineen, neuvolaympäristö, sairaanhoitajan vastaanotto,
toimintakykylaboratorio ja kodinomainen ympäristö. Terveydenhoitajakoulutukseen sisältyy runsaasti harjoittelua, joka toteutuu erilaisissa hoitoyksiköissä ja -ympäristöissä.

Terveydenhoitaja,monimuoto
Tunnus
(THKV25SM)
Terveydenhoitaja,monimuoto
Tunnus
(THKV24SM)
Terveydenhoitaja, monimuotototeutus
Tunnus
(THMI24KM)
Terveydenhoitaja, päivätoteutus (muuntokoulutus)
Tunnus
(THKV23KM)
Terveydenhoitaja, päivätoteutus
Tunnus
(THKV21KM)

Ajoitus 06.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3001 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3008 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 21.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3046 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3060 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3003 Ryhmät FTSA20SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 04.03.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3002 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 07.09.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3013 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3019 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3020 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3024 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3020 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 06.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3031 Ryhmät VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3017 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3029 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TH00DV26-3003 Ryhmät THKV23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV26-3004 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV26-3005 Ryhmät THKV20SP
Ajoitus 01.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3020 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 09.10.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3007 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 22.04.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3015 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3020 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3001 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 18.03.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3008 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 25.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3002 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 01.04.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3001 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3017 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3029 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus VV00EH04-3022 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 08.01.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV28-3005 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV28-3006 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DI02-3016 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT96-3019 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 21.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3018 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3031 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3083 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3092 Ryhmät SHMI23SVM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TH00DV24-3002 Ryhmät THMI20KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV24-3003 Ryhmät THKV20SP
Ajoitus 28.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3007 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3020 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3036 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00DT80-3043 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 21.08.2023 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3018 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3032 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3002 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU21-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00ET13-3002 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 21.08.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3017 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3029 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 18.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00DV11-3012 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3002 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3013 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3019 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EJ44-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 07.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00ET46-3001 Ryhmät THKV23KM
Ajoitus 25.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00ET46-3004 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 18.03.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00ET46-3005 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 07.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00ET47-3001 Ryhmät THKV23KM
Ajoitus 25.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00ET47-3004 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 18.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00ET47-3006 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EO21-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 06.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3096 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3183 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TH00DV29-3003 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TH00DV29-3004 Ryhmät THKV20SP
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT97-3020 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 06.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3001 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3008 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 18.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TH00DV25-3003 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV25-3006 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV27-3005 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV27-3006 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus HT00DT95-3021 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 01.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP45-3014 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 26.08.2024 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus HY00DT69-3055 Ryhmät THKV24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 12.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus VV00EW83-3005 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 03.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP41-3025 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK69-3029 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK70-3017 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK68-3024 Ryhmät THKV24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP43-3015 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK75-3029 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 14.10.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK76-3014 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 21.10.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3007 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK81-3014 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK82-3009 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP36-3024 Ryhmät THKV24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 30.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00EK67-3026 Ryhmät THKV24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus VV00DI17-3091 Ryhmät SHMI24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV24-3006 Ryhmät THMI21KP
Ajoitus 26.08.2024 - 10.11.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP42-3015 Ryhmät THKV23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus HT00EK64-3027 Ryhmät THKV24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP46-3007 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK66-3024 Ryhmät THKV24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus HT00EK83-3006 Ryhmät THKV22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP40-3026 Ryhmät THMI24KM
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV29-3006 Ryhmät THKV21SP
Ajoitus 28.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV29-3007 Ryhmät THMI22KP
Ajoitus 12.08.2024 - 13.10.2024 Toteutuksen tunnus HY00EP44-3014 Ryhmät THMI23KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TH00DV25-3007 Ryhmät THMI22KP