OPETUSSUUNNITELMAT > VERKKOTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS
Verkkototeutukset (AMK)

Tietojenkäsittelyn koulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat nykyisin tärkeitä sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti lisääntyvät digitaaliset sovellukset ja palvelut tarvitsevat kehittäjikseen alan ammattilaisia. Työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Olet taitava itsenäinen toimija ja osaat toimia niin kehitystiimien jäsenenä kuin niiden johdossa.
Sovelluskehityksen alalla olet erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjä. Sinulla on vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen 210 opintopisteen (op) kokonaisuus rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta seuraavasti:
* ydinosaaminen 130 op
* täydentävä osaaminen 35 op
* harjoittelu 30 op
* opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin, ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ja puolen ensimmäisen opintovuoden aikana.

Täydentävän osaamisen opintosisällöt ovat opiskelijan itsensä vapaasti valittavissa. Nämä valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat tutkinnon ydinosaamista. Valinnoillasi voit myös suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Koulutuksen sisältönä on muun muassa
* ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
* tietosisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua
* yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten vaatimusmäärittelyä tai testausta.

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja, ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista, ja osaaminen kehittyy opintojen ajan. Opintojen päättyessä kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yleiseen sovelluskehitykseen riittävät taidot ohjelmoinnista.
Ohjelmoinnin lisäksi sovelluskehittäjän taitoihin kuuluvat olennaisina osina erilaisten tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu.Digitaalisten sovelluksien keskeisenä osana on usein jokin tietosisältö (esim. tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita) tai tietokanta. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vahvat tiedot ja taidot myös tälle sovelluskehityksen osa-alueelle.
Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esimerkiksi graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista. Yleisiin sovelluskehitystaitoihin kuuluvat myös viestintä- ja kielitaidot sekä liiketoiminta- ja projektiosaaminen, jotka luonnollisesti ovat osana opintojasi.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Tietojenkäsittelyn koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta valinnaisilla opinnoilla voit erikoistua ja täydentää opintojasi haluamaasi suuntaan. Kahden ja puolen opiskeluvuoden jälkeen voit valita esimerkiksi ammattiohjelmoijan erityisosaamisen opintoja tai vaihtoehtoisesti täydentää tutkintoasi työelämälähtöisillä projektiopinnoilla.

Täydentäviä ja valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa osana tutkintoa täysin omien opintotavoitteidesi mukaisesti. Voit valita sisältöjä vapaasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muiden koulutusten valikoimista. Tietojenkäsittelyn koulutusta täydentäviä mahdollisuuksia on runsaasti: tietoverkkotekniikkaa, pelikehitystä, kyberturvallisuutta, graafista muotoilua, yrittäjyys- ja liiketoimintaopintoja.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus järjestetään etäopetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esimerkiksi työn ohella opiskeluun. Läsnäolo on kuitenkin vaatimuksena muutamassa poikkeustapauksessa, kuten valintakokeessa tai valmistumisvaiheen seminaareissa.

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissasi käytät itse hankkimaasi tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä. Opintosuoritukset validoidaan opintojaksokohtaisesti esimerkiksi henkilökohtaisilla haastatteluilla tai testeillä.

Opetuskieli on viestinnässä ja opetuksen vuorovaikutustilanteissa ensisijaisesti suomi. Pääosa oppimateriaaleista on kuitenkin englanniksi, ja osa vapaasti valittavista opinnoista on tarjolla vain englanninkielisinä. Opinnäytetyön raportointi tehdään suomen kielellä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä tai johtamis-, koulutus-, markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työurasi alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurallasi etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• ohjelmistokehittäjä
• ohjelmistosuunnittelija
• ohjelmoija
• software designer
• software developer
• sovelluskehittäjä
• web designer