OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sairaanhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Opiskelijana hankit tietoa uusista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähestymistavoista ja työmenetelmistä sekä paneudut työelämän kehittämistehtäviin. Opiskelu tapahtuu osittain englanniksi. Opinnäytetöiden aiheet kytketään Kymenlaakson aluetta koskeviin terveyden edistämisen hankkeisiin.

Koulutuksesta valmistuneet osaavat kehittää palvelukokonaisuuksia sekä hallitsevat osaamista kehittävän johtamistavan erilaisissa toimintaympäristöissä.
Opiskelijana saat valmiudet toimia työyhteisöjen terveyttä edistävän toiminnan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä projekti- ja hallinnollisissa tehtävissä.
Koulutus antaa valmiudet myös sosiaali- ja terveysalan yksiköiden esimiestehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Terveyden edistämisen koulutuksen tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittäminen terveyden edistämisen hankkeiden suunnittelijana, koordinaattorina ja projektityöntekijänä sekä terveyden edistämistaitojen kehittäminen työelämän toimintaympäristöissä.

Johtamisopintojen tavoitteena on saavuttaa lähiesimiestehtäviin liittyvät taidot ja sijoittua työelämässä aiemman tutkinnon ja asiantuntijuuden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon, vanhuspalvelujen tai liikunnan esimiestehtäviin.
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan opiskelun aikana itse- ja vertaisarvioinnin, ryhmäreflektion ja tehtävistä saadun palautteen avulla. Johtamisvalmiuksien kehittymistä arvioidaan myös pienryhmätyöskentelyssä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ovat
• Terveyden edistämisen syventävät opinnot
• Kehittämistyö ja opinnäytetyö
• Täydentävät opinnot

Syventävien opintojen keskeinen sisältö muodostuu väestön, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden arvioinnista, epidemiologisen tiedon käytöstä, terveyden edistämisen teorioista ja malleista sekä terveyden edistämisen menetelmien opinnoista.

Hyvinvointistrategioiden merkitys väestön hyvinvoinnin rakentumisessa ja vapaaehtoisjärjestöjen rooli muodostavat osan syventävistä opinnoista.
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteiden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, ohjaus ja valvonta sisältyvät syventäviin opintoihin.

Täydentävät johtamisopinnot keskittyvät ihmisten johtamiseen, lähiesimiestyöhön, työhyvinvointiin ja johtamisjärjestelmiin. Täydentävät opinnot suoritetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Master Schoolissa, joka on ylempiä AMK-tutkintoja yhdistävä toimintakonsepti.

Osaamiskokonaisuudet ovat:
1. Terveyden edistämisen syventävät opinnot
2. Johtamisopinnot
3. Kehittämistyö ja opinnäytetyö
4. Valinnaiset opinnot

Syventävien opintojen keskeinen sisältö muodostuu väestön, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden arvioinnista, epidemiologisen tiedon käytöstä, terveyden edistämisen teorioista ja malleista sekä terveyden edistämisen menetelmien opinnoista. Hyvinvointistrategioiden merkitys väestön hyvinvoinnin rakentumisessa ja vapaaehtoisjärjestöjen rooli muodostavat osan syventävistä opinnoista. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteiden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, ohjaus ja valvonta sisältyvät syventäviin opintoihin.

Täydentävät johtamisopinnot keskittyvät ihmisten johtamiseen, lähiesimiestyöhön, työhyvinvointiin ja johtamisjärjestelmiin. Täydentävät opinnot suoritetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Master Schoolissa, joka on ylempiä AMK-tutkintoja yhdistävä toimintakonsepti.

Koulutus jakaantuu seuraaviin osioihin:

Syventävät ammattiopinnot 25 op
• Terveyden edistämisen eettinen perusta ja ammatillinen kehittyminen 5 op
• Terveyden edistämisen epidemiologiset lähtökohdat 5 op
• Terveyden edistämisen mallit ja projektityön perusteet 5 op
• Terveyden edistämisen menetelmät väestö-, yhteisö- ja yksilötasolla 5 op
• Hyvinvointistrategiat ja vapaaehtoisjärjestöjen tehtävät 5 op

Johtamisopinnot 15 op
• Ihmisten johtaminen 5 op
• Johtamisjärjestelmät 5 op
• Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, ohjaus ja valvonta 5 op

Tutkimus- ja kehittämisopinnot ja opinnäytetyö 40 op
• Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 5 op
• Tutkimusviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen 5 op

Valinnaiset opinnot 10 op
• Turvallisuusjohtaminen 5 op

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3-5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan sekä Kotkassa että Kouvolassa. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat mm. opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opintosihteerien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Uramahdollisuudet

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:
• osastonhoitaja
• apulaisosastonhoitaja
• palvelukodin johtaja
• palvelukodin vastaava
• palvelupäällikkö
• kotihoidon aluejohtaja
• kuntoutuspäällikkö
• projektikoordinaattori
• projektityöntekijä

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.
Opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ylemmän AMK-tutkinnon. Johtamisopintojen perusteella opiskelija on pätevä lähiesimiestehtäviin, jolloin sijoittumispaikka on riippuvainen aiemmasta tutkinnosta.

Terveyden edistämisen opintojen perusteella opiskelija on pätevä terveyden edistämisen hankkeiden koordinaattorin ja projektityöntekijän tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelussa vahvat työelämäyhteydet näkyvät oppimistehtävien ja opinnäytetyön sijoittamisessa työelämän toimintaprosesseihin. Kehittämistyön aihe liittyy työelämän kehittämiseen.