OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sairaanhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet erilaisiin tehtäviin johtuen osittain aikaisemmasta tutkinnosta, osittain opiskelun aikana mahdollisuuksien avautumisesta työelämässä ja osittain opiskelijan mielenkiinnon suuntautuessa uusiin kohteisiin. Valmistuneet ovat sijoittuneet muun muassa asiantuntija- ja lähiesimiestehtäviin sekä projektikoordinaattoreiksi

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on terveyden edistämisen asiantuntijuus sekä terveydenhuollossa pätevyys toimia yksikön lähiesimiehenä. Terveyden edistämisen asiantuntija voi toimia alueellisella tasolla hankkeissa ja projekteissa.

Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Terveyden edistämisen koulutusohjelman opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisesta ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

- Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista
- Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot
- Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot
- Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin.
Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja niiden suunnittelusta vastaa kunkin koulutuksen vastuuhenkilöt. Terveyden edistämisen opetussuunnitelman vastuuhenkilö on Marja-Leena Kauronen. Koulutusjohtaja ja opettajat ovat olleet mukana osaamiskuvauksen laadinnassa ja opettajat ovat osallistuneet opintojaksojen suunnitteluun asiantuntijuutensa mukaan.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

YAMK-tutkintojen osaamiskartta

Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Koulutusta toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää itsenäistä tiedonhakua ja opiskelua, verkko-oppimista pienryhmässä, itsenäisesti ja ryhmässä suoritettavia tehtäviä sekä lähiopetuspäiviä. Ensimmäisenä lukuvuotena lähiopetuspäiviä on noin 3 -4 päivää kuukaudessa. Täydentäviä opintoja opiskelija voi suorittaa ensimmäisestä lukukaudesta alkaen. Niistä osa on kokonaan verkko-opintoja, osa osittain verkossa ja osa lähiopetuksena.

Yhteisöllinen oppiminen

Oppiminen koulutusohjelmassa on yhteisöllistä. Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa ryhmällä on ollut hyvin monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista ja erilaisista palveluympäristöistä, kuten perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, kuntoutuksesta, vanhustenhuollosta ja sosiaalipalveluista. Opiskelijat ovat jakaneet tietoa toisilleen ja muokanneet sitä yhdessä muun muassa lähipäivien aikana. Tiedon muodostaminen yhteisöllisesti on ollut hedelmällistä oppimisen kannalta ja samalla opiskelijoiden argumentaatiotaidot kehittyvät. Oppimistehtävät opiskelija voi lähes aina kytkeä omaan työelämäyhteyteen, jolloin on mahdollisuus reflektoida oman työpaikan käytäntöjä opiskelun kautta. Esitystaitoja harjoitellaan tehtävien esittämisen yhteydessä monen eri opintojakson yhteydessä. Opiskelijat antavat toisilleen myös palautetta esityksistä.

Opinnäytetyöprosessin eteneminen

Opinnäytetyöaiheita tarjotaan opiskelijoille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisyksikön (TKI) hyvinvoinnin edistämisen alueelta, ensisijaisesti terveyden edistämisen hankkeista sen mukaan kuin niitä on samanaikaisesti menossa. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa opiskelijalla on hyvä mahdollisuus saada tuntumaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Lisäksi opinnäytetyöaiheita tarjotaan alueen työelämältä. Opinnäytetöiden tarkoitus on kehittää alueen työelämän käytäntöjä. Tavoitteena on, että opinnäytetyön suunnitelma on ensimmäisen lukuvuoden keväällä esityksessä. Ammattikorkeakoulun student-sivut sisältävät opinnäytetyön käytännöllisiä ohjeita. Opiskelijan opinnäytetyölle nimetään ohjaaja.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.
Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka vahvistetaan. Opintojen suunnittelua ohjataan ryhmä- sekä yksilökohtaisesti. Opintosuunnitelma tarkentuu opiskelun aikana sen mukaan, miten opiskelija valitsee täydentäviä opintoja. Täydentävien opintojen (30 op) tarjonnan kautta opiskelija voi rakentaa omaa osaamistaan ja uraansa. Tutkinnon ylimeneviä opintojaksoja voi suorittaa koulutuksen aikana. Opinto-ohjaukseen liittyviä keskusteluja voidaan käydä tapaamisissa tai skype-yhteydellä. Ammattikorkeakoulun student-sivujen ohjeisto on apuna opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.