OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

sairaanhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Opintojen myötä vahvistat omaa osaamistasi toimia monialaisessa toimintaympäristössä terveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä sekä johtamis- ja esimiestyössä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) jakautuu terveyden edistämisen ydinosaamiseen (30 op), täydentävään osaamiseen 30 (op) ja opinnäytetyöhön (30op)

Ydinosaamisen sisältö (30 op)
• Terveyden edistämisen lähtökohdat ja eettinen perusta
• Terveyden edistämisen teoreettiset mallit ja menetelmät yksilö, perhe ja yhteisötasolla
• Näyttöön perustuva terveyden edistämisen toiminta ja sen kehittäminen
• Terveyden edistämisen strategiat ja tiedolla johtaminen
• Asiakaslähtöisyys terveyttä edistävissä palveluissa ja niiden kehittämisessä
• Terveyden edistämisen asiantuntijuus, johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3¬ 5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan Kotkassa ja etäyhteyden kautta. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

Uramahdollisuudet

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:
• osastonhoitaja
• apulaisosastonhoitaja
• palvelukodin johtaja
• palvelukodin vastaava
• palvelupäällikkö
• kotihoidon aluejohtaja
• kuntoutuspäällikkö
• projektikoordinaattori
• projektityöntekijä
• Hyvinvointikoordinaattori
• Työhyvinvointikoordinaattori

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ylemmän AMK-tutkinnon. Johtamisopintojen perusteella opiskelija on pätevä lähiesimiestehtäviin, jolloin sijoittumispaikka on riippuvainen aiemmasta tutkinnosta.

Terveyden edistämisen opintojen perusteella opiskelija on pätevä terveyden edistämisen hankkeiden koordinaattorin ja projektityöntekijän tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelussa vahvat työelämäyhteydet näkyvät oppimistehtävien ja opinnäytetyön sijoittamisessa työelämän toimintaprosesseihin. Kehittämistyön aihe liittyy työelämän kehittämiseen.