OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > PALVELUMUOTOILUN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Palvelumuotoilun koulutus (ylempi amk)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

muotoilija (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Master School on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö, joka tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen.

Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta.

Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Työllistyminen ja urapolku

Valmistuttuasi työskentelet palvelumuotoilun asiantuntijana palvelua tarjoavan palveluintensiivisen yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimiestehtävissä tai monilaisten suunnittelutiimien vetäjänä.

Palvelumuotoilija ratkaisee liiketoiminnallisia haasteita, joissa keskitytään asiakaskokemukseen. Palvelumuotoilijan työ on palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sujuvammiksi sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta liiketaloudellisesti tehokkaasti.

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma määrittelee ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset ja tutkintokohtaiset osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelman perustana on eurooppalainen (EQF) sekä kansallinen (NQF) tutkintojen viitekehys. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat alan työelämän ja sen kehittämisen tarpeet sekä Xamkin yhteiset strategiset valinnat.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma koostuu koko tutkinnon osaamistavoitteista, moduuleista sekä opintojaksoista. Opetuksen toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoille. Ne luovat myös perustan eri alojen opiskelijoiden monipuoliselle yhteistyölle ja toteutukselle.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Osaamisesi kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin sekä kehittää osaamista työtehtäväkohtaisten vaatimusten mukaan. Muotoilun kenttä on laajentunut esineiden ja käyttöliittymien suunnittelusta yhteiskunnan monille osa-alueille muun muassa asukkaiden toiminnan kehittämiseen sekä aineettomien palvelujen muotoiluun digitalisoitumisen myötä.

Koulutus antaa valmiuksia palveluosaamisen hyödyntämiseen konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa laajoin yrittäjäopinnoin. Jatkuva muutos avaa tietä uusille ammateille ja työn kuville. Muotoilija AMK tutkinto ja palvelumuotoilijan koulutus antavat hyvät edellytykset toimimiseen monenlaisissa alan tehtävissä.
Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja

60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja palvelumuotoilun koulutuksen suunnittelusta vastaa koulutuksen vastuuhenkilö Heli Abdel Rahman.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Palvelumuotoilun tuottama osaamista syventävä osaaminen

Palvelumuotoilu syventävä osaamisen:

* Hallitset muotoiluprosessin ja palvelumuotoilun hyvin teorian sekä käytännön tasolla.

* Osaat hyödyntää muotoiluprosessin ja palvelumuotoilun menetelmiä monipuolisesti.

* Osaat hyödyntää muotoiluprosessia ja palvelumuotoilua strategisen tason suunnittelussa

Palvelun konseptointi:

* Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot taustatutkimusten pohjalta.

* Osaat mallintaa ja tehdä näkyväksi suunnittelua sekä arvioida sitä suhteessa asetettuiin tavoitteisiin.

* Osaat kehittää palvelukonseptia hyödyntäen innovatiivisia menetelmiä laaja-alaisesti yhdessä sidosryhmien kanssa.

* Osaat hyödyntää muotoilun keinoja konseptin tuotteistamisessa ja lanseerauksessa.

Asiakaskokemus:

* Osaat tunnistaa palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja tutkia ja mitata niitä hyödyntäen sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä.

* Osaat kehittää palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä yhdessä sidosryhmien kanssa.

* Osaat määritellä asiakassuhteita ja tunnistaa asiakasarvon.

* Osaat kehittää organisaation asiakassuhteita, visioita ja strategiaa erilaisia työkaluja hyödyntäen.


YAMK-tutkintojen osaamiskartta

Oppimisen taidot
o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
o osaa johtaa projekteja
o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen
o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kasvutarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla. Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä kehittymisprosesseja edistetään myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

TKI-INTEGRAATIO JA TYÖELÄMÄYHTEYDET

Työelämäläheisyyttä ylläpidetään jatkuvalla yhteydenpidolla alueen yrityksiin ja yhteisöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Tässä yhteydenpidossa tärkeää on yhteys YAMK-opiskelijoiden taustaorganisaatioihin. Työelämäläheisyys näkyy koulutuksessa etenkin opinnäytetyönä tehtävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja innovaatiotoiminnan ongelmanasettelussa.

Master Schoolin opetussuunnitelma perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) imun opintojen alusta lähtien. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempiin korkeakoulun TKI-hankkeisiin ja alueen strategisiin haasteisiin. Opiskelijoita kannustetaan myös oman yritystoiminnan kehittämiseen. Oppiminen on 6 / 34 tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Master Schoolin tavoitteena on vahvistaa korkeakoulualueen TKI-kyvykkyyttä.

MONIALAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN OPISKELUSSA

Työelämän aitojen ongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista osaamista. Eri alojen raja-pinnoilla syntyy uutta osaamista ja innovaatioita. Kriittinen tietoisuus alojen rajapintojen kysymyksistä ja innovaatioiden edistäminen näkyvät vahvasti osaamisen viitekehyksen tason 7 tavoitteissa (Monialainen yhteistyö ja oppiminen ovat perusedellytyksiä työelämän vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä onnistumiselle). Monialaisuus ja sen kehittyminen opintojen aikana johtavat työelämän uudistuneisiin ongelmanratkaisu- ja kehittämiskäytäntöihin ja palvelutuotantoon.

OPISKELIJALÄHTÖISYYS, OPISKELIJAN ROOLI

Master Schoolin opiskelijalla on työ- ja muuta kokemusta ja hän on usein myös hyvin verkostoitunut. Olemassa oleva osaaminen ja verkostot otetaan oppimistilanteissa huomioon. Opiskelijalähtöisyys on myös sitä, että opiskelijalta edellytetään vastuuta opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Opiskelijalähtöisyys on toisaalta sitä, että korkeakoulu, opettajat ja hallintopalvelut palvelevat sujuvasti opiskelijaa hänen opiskeluunsa liittyvissä kysymyksissä.

YHTEISÖLLINEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kasvutarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla. Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä kehittymisprosesseja edistetään myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ETENEMINEN

Opinnäytetöiden tarkoituksena on työelämän käytäntöjen kehittäminen, työelämän moninaisten muutosten edistäminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen. Muutosten aikaansaaminen edellyttää YAMK-opiskelijalta myös kykyä arvioida työ-elämää kriittisesti. Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Opiskelija täydentää osaamistaan opintojen edistyessä ja työstää opinnäytetyötä koko opintojensa ajan osaamisen kasvaessa.

Muotoiluosaaminen on tärkeä osa palvelumuotoilua, jolloin opiskelija harjaantuu näkemään muotoiluongelmia ja ratkaisemaan niitä osana monialista tiimiä. Opiskelijan osaaminen kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Opiskelija saa monipuoliset valmiudet vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin.

Osaamisen arviointi

Osaamislähtöiset opetussuunnitelmat edellyttävät osaamislähtöistä arviointia.

Koulutusohjelmassasi on käytössä Xamkin yhteiset YAMK-tutkinnoille laaditut arviointikriteerit, joista on johdettu jokaiselle opintojaksoille omat arviointikriteerinsä. Opintojaksoista annetaan arvosanat tutkintosäännön mukaisesti. Opintojaksokohtaiset arviointiperusteet löydät opintojaksokohtaisesta kuvauksesta.

Osaamisen arvioinnin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa opiskelijalle hänen osaamisensa tasosta ja ohjata opiskelijaa osaamisen kehittämisessä. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä kuten opettajan tekemään opintojaksokohtaista ja opintokokonaisuuksia koskevaa arviointia sekä vertaisarviointia ja työelämän antamaa arviointia. Läpi opintojensa opiskelija arvioi myös itseään. Kokoavaa itsearviointia opiskelija työstää osana ammatillisen kasvun prosessia, joka konkretisoituu ryhmäohjaajan ja opiskelijan välisissä ohjauskeskusteluissa.

Opintojen ohjaus

Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka vahvistetaan. Opintojen suunnittelua ohjataan ryhmä- sekä yksilökohtaisesti. Opintosuunnitelma tarkentuu opiskelun aikana sen mukaan, miten opiskelija valitsee täydentäviä opintoja. Täydentävien opintojen (30 op) tarjonnan kautta opiskelija voi rakentaa omaa osaamistaan ja uraansa. Tutkinnon ylimeneviä opintojaksoja voi suorittaa koulutuksen aikana. Opinto-ohjaukseen liittyviä keskusteluja voidaan käydä tapaamisissa tai skype-yhteydellä. Ammattikorkeakoulun student-sivujen ohjeisto on apuna opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Master Schoolissa opiskelijan ohjaus on voimavarakeskeistä. Opiskelija osaa paljon jo ennen ylempi AMK -opintoja, hänellä on melko paljon työ- ja muuta relevanttia kokemusta ja hän on usein hyvin verkostoitunut. Olemassa oleva osaaminen ja verkostot pyritään tunnistamaan. Lisäksi pyritään luomaan mahdollisuuksia opiskelijan itsensä kehittymiseen uudelle osaamisen tasolle sekä opiskelijoiden ja opettajien osaamisten verkottumiselle uutta luovalla tavalla.

Opintojen ohjauksesta vastaa koulutuksen opiskelijavastaava (OVA) sekä kukin opettaja omalla substanssialueellaan ja ohjaus ajoittuu opintojen eri vaiheisiin.

Tultuasi valituksi opiskelijaksi saat ennen opintojen alkua hyväksymisviestin koulutusohjelmaan, jossa kerrotaan opintojen rakenteesta ja opintojaksoista yleisesti. Opintojen alkuvaiheessa toteutetaan yhteinen aloituspäivä, jolloin kaikki Master Schoolin koulutusohjelmat esittäytyvät ja sinulle hahmottuu kuva koulutuksesta ja ydinosaamisesta sekä täydentävien opintojen valintamahdollisuuksista eri koulutusohjelmissa.

Opintojen ohjaus täydentyy tämän jälkeen koulutuksen aikana eri tavoin ja se tapahtuu yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Opintojen alkuvaiheessa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jota tarkennetaan koulutuksen aikana tarpeen mukaan. Opinnäytetyöprosessiasi ohjaavat nimetty opettaja ja työelämäohjaaja. Ohjausta tuetaan opintotoimiston, Studentin sivuston ja muun täydentävän ohjauksen avulla. Opiskelijana sinulla on vastuu opintojensa etenemisestä ja ohjauksen hakemisesta sitä tarvitessasi.

Opiskelijaa ohjataan Master Schoolin täydentävän osaamisen opintojen valinnoissa ennen koulutuksen aloittamista lähetettävillä ohjeilla, opintojen alussa Master Schoolin yhteisessä orientaatiotilaisuudessa ja yksilöllisellä ohjauksella opintojen aikana.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatia, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.