OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > NUORISOKASVATUKSEN JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus (ylempi amk)
Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen tavoitteena on, että yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näissä tehtävissä kykenet sekä kehittämään omaa työtäsi ja ammattialaasi että johtamaan sitä. Koulutuksen avulla laajennat osaamistasi:
• Nuorisokasvatuksen erilaisista toimintaympäristöistä
• Nuorisoalan tulevaisuuden ennakoinnissa
• Työn ja ammattialan tutkimuksessa ja kehittämisessä
• Johtamisessa ja esimiestyössä

Koulutuksen sisältö

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksen opinnot koostuvat nuorisokasvatuksen ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op) ja 30 op laajuisesta työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä.
Ydinosaamisen opinnot (30 op) koostuvat kahdesta nuorisokasvatuksen moduulista, jossa kummassakin on kolme 5 op opintojaksoa.
Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -moduuli (15 op)
• Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
• Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op)
• Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)
Nuorisokasvattaja kehittäjänä -moduuli (15 op)
• Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
• Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa (5 op)
• Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot 30 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja seuraavista kokonaisuuksista: tutkimus ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuu, tieto ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämistyönä.
Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Sen tavoitteena on kehittää nuorisokasvatusta henkilökohtaisen osaamisen tai työyhteisön ja ammattialan näkökulmasta. Opinnäytteen aihe voi virittyä omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta, Xamkin työelämäprojekteista tai TKI-hankkeista. Opinnäyteprosessi alkaa heti opintojen alussa.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluvat ydinosaamisen opinnot järjestetään lähiopetuksena Mikkelin kampuksella, mutta ne on mahdollista suorittaa suurelta osin myös etäopiskeluna verkossa. Lähiopetusta ydinosaamisen opinnoissa on aluksi 2 - 3 peräkkäistä arkipäivää kuukaudessa harventuen opiskelun edetessä. Koulutus on mitoitettu kestämään kaksi lukuvuotta, mutta tutkintoon kuuluvat ydinosaamisen opintojaksot on mahdollista suorittaa kolmen lukukauden aikana.
Täydentävän osaamisen opintojaksoista valtaosa toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetuksena toteutettavien opintojaksojen lähipäiviä ei ole sovitettu ylempien tutkintojen ydinosaamisen opintojaksojen lähipäiviin. Lähiopetuksena toteutettavalla opintojaksolla on kolme lähipäivää.
Opinnot on mahdollista lähi- ja kontaktiopetusta yhdistelemällä koota joustavasti omaan työ- tai elämäntilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Opintojaksojen suorittaminen itsenäisesti verkossa mahdollistaa opintojen nopeuttamisen tai rytmittämisen lähiopetuksesta poikkeavalla tavalla.
Opintoja on mahdollista myös integroida työelämään. Työn opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma, jossa yhdistyvät opintojaksojen ja työn sisällölliset tavoitteet opintojakson suoritukseksi. Suunnitelma laaditaan yhdessä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa.

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ammattialalla monipuoliesti erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tehtäväkentät sijoittuvat
• nuorisokasvatuksen erilaisiin toimintaympäristöihin
• viranomaistehtäviin
• järjestöihin
• opetus- ja ohjaustehtäviin
• projekti- ja kehittämishankkeisiin
Koulutus tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi moniin ammattialan opetustehtäviin opettajakoulutuksen, opinto-ohjauksen koulutuksen tai erityisopettajakoulutuksen jälkeen.
Yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suorittaneiden ammatti- tai tehtävänimikkeet vastaavat moninaisuudessaan vallitsevaa työelämän tilannetta. Leimallista sille on lisäksi humanistisen ja kasvatusalan työelämän tehtävien luonne. Nimikkeitä joita koulutuksesta valmistuneilla on koulutuksen myötä tai suuntaavien opintojen myötä ovat esimerkiksi:
• projektipäällikkö
• suunnittelija
• koordinaattori
• projektipäällikkö
• nuorisopalvelupäällikkö tai nuorisopalvelujohtaja
• ohjaaja
• opettaja tai lehtori

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus tekee tiivistä ja monipuolista työelämäyhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla. Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat. Koulutuksella on myös kiinteä yhteys Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimivaan Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniaan. YAMK-tutkinnon opiskelu on siten toisaalta monialaisten ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista ja toisaalta työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja yllä pitämistä.
Työelämäkumppaneiden verkosto koostuu erityisesti hallinnon, kunnallisen nuorisotyön, järjestöjen, lastensuojeluyksiköiden, koulujen sekä erilaisten kehittämisyksiköiden toimijoista. Juvenia puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimiin tutustumiseen ja integroitumiseen.
Xamkissa tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutetaan neljällä vahvuusalueella:
• kestävä hyvinvointi (jolle nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus sijoittuu)
• digitaalinen talous
• metsä, ympäristö ja energia
• logistiikka ja merenkulku
Vahvuusalojen tutkimus- ja kehittämistyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa.
Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.
Xamkissa toimii myös Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Toiminta kohdistuu nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen, joita aiheita koskevissa TKI-hankkeissa on usein mahdollista tehdä myös opinnäytetyö.