OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TIEDONHALLINNAN JA SÄHKÖISEN ARKISTOINNIN KOULUTUS (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutus (ylempi amk)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Opi tunnistamaan organisaatiosi kehittämiskohteita erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta.
Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi toiminnan kehittämiseen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin avulla. Opit tuntemaan sähköiseen arkistointiin liittyvien järjestelmäpalvelujen teknologioita. Opit myös, kuinka osallistua tietojärjestelmäpalvelujen hankintaprosessiin.
Keskeisiä aihealueita koulutuksessa ovat sähköisen tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen sekä uudelleenkäyttöön liittyvät teemat. Lisäksi opiskelet tietosuojaa ja tietoturvaa.
Tutkinnon suoritettuasi ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tiedät tiedon säilymiselle asetetut vaatimukset. Tunnistat tiedonhallintaan ja sähköiseen arkistointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien näkökulmasta ja osaat edistää tietoturvallisten toimintatapojen käyttöönottoa. Voit osallistua monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentäviin opintoihin.
Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan tiedonhallinnan kehittämisestä. Opit kytkemään tiedonhallinnan ja sen kehittämisen organisaation muuhun toimintaan. Lisäksi opit ymmärtämään sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen ja sähköisen arkistoinnin merkityksen osana organisaation tiedonhallintaa.
Ydinosaamisen opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation tiedonhallinnan kehittämisessä. Saat myös valmiudet osallistua tietojärjestelmien hankintaan ja kehittämiseen substanssialasi asiantuntijana.
Täydentävän osaamisen opinnot (15 op) voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opiskele joustavasti työn ohella.

Koulutus järjestetään verkko-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi. Opinnot sisältävät aikaan sidottua kontaktiopetusta verkossa, verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen työelämäyhteydet muodostuvat opiskelijoiden monipuolisesta työelämäkokemuksesta ja Xamkin omista verkostoista. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus pohtia käytännön työelämän esimerkkejä kollegoidesi kanssa. Yhdessä kokemuksia vaihtamalla voit kehittää ja luoda uusia tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin käytänteitä.
Koulutus toimii yhteistyössä Xamkin TKI-toimijoiden, erityisesti Digitalian – Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alan koulutusta tarjoavien muiden korkeakoulujen sekä alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Keskeisimmät oppimisympäristösi itsenäisen opiskelun lisäksi ovat Xamkin verkko-oppimisympäristö sekä lähipäivien aikana toteutettavat ryhmätyöt ja -keskustelut. Lisäksi opintojaksoihin voi sisältyä case-oppimista ja tutustumista erilaisiin tiedonhallinnan ratkaisuihin