OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Ympäristöteknologian koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Opiskele ympäristöalan osaajaksi
Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala. Sen merkitys kasvaa koko ajan ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ympäristöongelmien myötä.
Xamkin koulutus vastaa tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Valmistut monipuoliseksi ympäristöteknologian insinööriksi, joka voi toimia asiantuntijatehtävissä mm. teollisuudessa, insinööri- ja konsultointitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.
Koulutuksessa keskitytään kolmeen osa-alueeseen: ympäristöterveyteen, asumis- ja rakennusterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja näytteenottoon. Perehdyt laajasti ympäristöteknologian eri osa-alueisiin.
Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Opinnoissasi perehdyt ihmisen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.
Asumis- ja rakennusterveyden edistämisessä opit tunnistamaan rakennus- ja asumisterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Perehdyt sisäilman terveysvaikutuksiin, ongelmien selvittämiseen, ennaltaehkäisyyn ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin.
Ympäristön seurannalla selvitetään ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia. Koulutuksen aikana opit tuntemaan ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri lähteiden tiedon perusteella

Koulutuksen sisältö

Ympäristöteknologian koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op). Opinnot koostuvat ydinosaamisen (180 op) ja täydentävän osaamisen (60 op) moduuleista. Harjoittelua koulutuksessa on 30 (op) eli yhteensä 20 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.
Ydinosaamisen opinnot
Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Koulutuksessa on kolme ydinosaamisaluetta: asumisterveys, ympäristöterveys, ympäristön seuranta ja näytteenotto. Niistä voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja rakentaa omaa urapolkuasi. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.
Insinööriopintojesi aikana perehdyt mm.
• elinympäristön tutkimukseen
• ympäristön seurantaan ja näytteenottoon
• asumis- ja ympäristöterveyteen
• kiertotalouteen sekä elintarviketurvallisuuteen.
Täydentävän osaamisen opinnot
Täydentävän osaamisen opinnoista voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja näin rakentaa omaa urapolkuasi. Täydentävissä opinnoissa osaamista voi syventää liittyen sisäilmastoon, ympäristöterveyteen ja ympäristönseurantaan. Sisäilmasto moduulissa tehdään muun muassa sisäilmaprojekti ja perehdytään rakennetekniikkaan ja rakennuksen fysikaalisiin olosuhteisiin. Ympäristöterveydessä syvennytään terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan ja elintarviketekniikkaan. Ympäristöseurannan opinnot keskittyvät paikkatieto- ja kaukokartoitusopintoihin, ilmansuojeluun, jätehuoltoon ja pilaantuneisiin maihin.
Lisäksi voit myös täydentää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Ympäristöteknologian päiväopinnot ovat päätoimisia, ja opintojen lähipäivät sijoittuvat arkipäiville. Opintoihin sisältyy paljon käytännönläheisiä laboratoriotöitä.
Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.
Opintoviikkopohjainen oppimispolku on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti ja etenet samaan tahtiin oman ryhmäsi kanssa.
Opintoja nopeuttava opiskelupolku sopii sinulle, joka olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja haluat päästä nopeammin työelämään.
Työssäkäyntiin integroitu oppimispolku sopii sinulle, jos työskentelet amk-tason asiantuntijatehtävissä koulutusalaasi vastaavassa työssä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa näin, ei koko tutkintoa. Tämä polku vaatii alan työpaikan ja yhteistyötä työnantajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Ympäristöinsinöörinä voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Koska ympäristöteknologia on alana poikkitieteellinen ja ympäristöasiat tulee huomioida kaikilla toimialoilla, tehtävät ovat monipuoliset ja työllistymisnäkymät hyvät.
Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa. Tehtävät voivat liittyä myös ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen, erilaisiin lupa- ja viranomistehtäviin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Tehtävänimikkeitä voivat olla
• ympäristöinsinööri
• terveysinsinööri
• käyttöinsinööri
• projekti-insinööri
• suunnitteluinsinööri
• tuotekehitysinsinööri
• tutkimusinsinööri
• laatupäällikkö
• jäteasiantuntija
• sisäilma-asiantuntija
• sisäilmatutkija
• suunnittelija
• terveystarkastaja
• ympäristönsuojelusihteeri
• ympäristöntarkastaja
• ympäristönsuojelutarkastaja.
Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin tähtäävää koulutusta
Suomen ympäristökeskuksen sertifiointiryhmä on antanut Xamkin ympäristöteknologian koulutukselle luvan järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Koulutuslupa on saatu neljälle eri pätevyysalueelle:
• vesinäytteenotto ja mittaus
• maaperä ja kiinteät jätteet
• näytteenotto talous- ja uimavesistä
• melun mittaaminen ja arvioiminen.
Ympäristönäytteenottajilta vaaditaan henkilösertifikaatti, jonka avulla hän voi osoittaa pätevyytensä näytteenotossa, ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassa.
Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja kiinteät jätteet pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi työkokemusta ympäristönäytteenottotehtävissä.
Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi
Vahvaa rakennusterveysosaamista
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on rakennusterveyteen liittyvää vahvaa osaamista ympäristöteknologian, rakennustekniikan ja talotekniikan koulutuksissa. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ympäristöteknologian koulutuksessa vahvasti osana opetusta. Koulutus toimii myös tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa.
Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Entistä suurempi osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Ympäristöteknologian koulutuksella on monipuolisesti varusteltu ympäristölaboratorio, joka toimii pääsääntöisesti opetuslaboratoriona, mutta siellä harjoitetaan myös aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Ympäristöteknologian opintoihin kuuluu paljon opintojaksoja, joissa tehdään käytännön laboratoriotöitä, kuten erilaisia kemian ja mikrobiologian laboratoriotöitä sekä ympäristömittauksiin ja -analytiikkaan kuuluvia laboratoriotöitä.