OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Fysioterapeuttikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

fysioterapeutti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Opintojen tavoite

Fysioterapian tavoitteena on edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa. Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet fysioterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Harjaannut toimintakyvyn arvioinnissa ja fysioterapian perusmenetelmissä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. Opit niihin liittyviä terveyden edistämisen, liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Harjaannut myös työelämässä fysioterapian menetelmien käyttämisessä eri kohderyhmille.
Kolmannen vuoden aikana sovellat fysioterapian menetelmiä myös vaativissa tilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä yrittäjyyteen, fysioterapiapalvelujen arviointiin sekä fysioterapian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käynnistät opinnäytetyön.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua, käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää erityisosaamistasi urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit todellakin valita vapaasti opintoja ja voit myös hakea hyväksilukuja aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Fysioterapian ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15-30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat
• Ihminen kokonaisuutena
• Ihminen toimivana ja liikkuvana
• Fysioterapia osana kuntoutusta
• Työ- ja toimintakykyä edistävä fysioterapia
• Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
• Fysioterapian työelämäosaaminen
• Fysioterapian kehittyvä asiantuntijuus

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista fysioterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Fysioterapian opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Päiväopinnot alkavat keväällä ja monimuoto-opinnot syksyllä 2020. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päivä- ja monimuoto-opinnot eroavat toisistaan siten, että lähiopetusta on päiväopinnoissa pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa, kun monimuoto-opinnoissa sitä on vain maanantaisin ja tiistaisin. Molemmissa opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin, sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.
Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 30 op tapahtuu kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 45 op, ja se toteutetaan neljänä 6 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.
Jos valitset työviikkopohjaisen oppimisväylän, rytmittyvät opintosi työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tällöin etenet opinnoissasi oman ryhmäsi opetussuunnitelman ja sen ajoitusten mukaisesti ja valmistut 3,5 vuodessa.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille, tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet fysioterapia-alan tai sen lähialan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat
• fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
• fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
• fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
• yrittäjyysosaaminen
• fysioterapian kehittämis- ja teknologiaosaaminen.

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
• sairaalassa
• terveyskeskuksessa
• kuntoutumiskeskuksessa
• omassa fysioterapiayrityksessä
• työterveyshuollossa
• tutkimus- tai hoitolaitoksessa
• asiantuntijatehtävissä
• urheilu- tai muussa järjestössä?

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Fysioterapian opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Osana opintoja voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit fysioterapeutin työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta. Ongelmaperustaisessa oppimisessa (PBL, Problem Based Learning) oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään fysioterapeutin työhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, sairaala- ja kotisimulaatioympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa todellisia työelämäntilanteita mallintaen.
Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa fysioterapian opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.
Fysioterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla kuntoutusalan työympäristöissä (esim. sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.