Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Fysioterapian tavoitteena on edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa. Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet fysioterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Harjaannut toimintakyvyn arvioinnissa ja fysioterapian perusmenetelmissä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. Opit niihin liittyviä terveyden edistämisen, liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Harjaannut myös työelämässä fysioterapian menetelmien käyttämisessä eri kohderyhmille.
Kolmannen vuoden aikana sovellat fysioterapian menetelmiä myös vaativissa tilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä yrittäjyyteen, fysioterapiapalvelujen arviointiin sekä fysioterapian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käynnistät opinnäytetyön.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua, käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää erityisosaamistasi urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit todellakin valita vapaasti opintoja ja voit myös hakea hyväksilukuja aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Fysioterapian ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15-30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat
• Ihminen kokonaisuutena
• Ihminen toimivana ja liikkuvana
• Fysioterapia osana kuntoutusta
• Työ- ja toimintakykyä edistävä fysioterapia
• Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
• Fysioterapian työelämäosaaminen
• Fysioterapian kehittyvä asiantuntijuus

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista fysioterapian syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus

Fysioterapian opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Päiväopinnot alkavat keväällä ja monimuoto-opinnot syksyllä. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päivä- ja monimuoto-opinnot eroavat toisistaan siten, että lähiopetusta on päiväopinnoissa pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa, kun monimuoto-opinnoissa sitä on vain pääosin maanantaisin ja tiistaisin. Molemmissa opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin, sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.
Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 30 op tapahtuu kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 45 op, ja se toteutetaan neljänä 6 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.
Jos valitset työviikkopohjaisen oppimisväylän, rytmittyvät opintosi työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tällöin etenet opinnoissasi oman ryhmäsi opetussuunnitelman ja sen ajoitusten mukaisesti ja valmistut 3,5 vuodessa.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi osallistumalla aiemmin aloittaneen ryhmän opintojaksoille, tai valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet fysioterapia-alan tai sen lähialan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat
• fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
• fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
• fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
• yrittäjyysosaaminen
• fysioterapian kehittämis- ja teknologiaosaaminen.

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
• sairaalassa
• terveyskeskuksessa
• kuntoutumiskeskuksessa
• omassa fysioterapiayrityksessä
• työterveyshuollossa
• tutkimus- tai hoitolaitoksessa
• asiantuntijatehtävissä
• urheilu- tai muussa järjestössä?

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Fysioterapian opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Osana opintoja voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit fysioterapeutin työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta. Ongelmaperustaisessa oppimisessa (PBL, Problem Based Learning) oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään fysioterapeutin työhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, sairaala- ja kotisimulaatioympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa todellisia työelämäntilanteita mallintaen.
Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa fysioterapian opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.
Fysioterapeutin käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla kuntoutusalan työympäristöissä (esim. sairaalat, terveyskeskukset, yritykset, kuntoutumiskeskukset). Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus
Tunnus
(FTSA25KP)
Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus
Tunnus
(FTSA24KP)
Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus
Tunnus
(FTSA23KP)
Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus
Tunnus
(FTSA22KP)
Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus
Tunnus
(FTSA21KP)

Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3206 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3271 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3142 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3236 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU79-3008 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 08.09.2023 - 14.01.2024 Toteutuksen tunnus AV00EF93-3004 Ryhmät AVSAFT23SPOM
Ajoitus 17.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU79-3009 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3003 Ryhmät FTSA20SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK78-3003 Ryhmät JTSA21SM FTSA22KP FTSA21SM JTSA22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU80-3008 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 20.10.2023 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus AV00EF94-3004 Ryhmät AVSAFT23SPOM
Ajoitus 22.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU80-3009 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 30.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU82-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 15.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU82-3009 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 21.11.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU86-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 07.03.2024 - 02.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU86-3008 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU89-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 23.01.2024 - 19.03.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU89-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EE06-3011 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EE06-3012
Ajoitus 28.08.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU83-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.04.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU83-3008 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 05.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU78-3008 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 16.01.2024 - 21.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU78-3009 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 05.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU81-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU81-3009 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU92-3003 Ryhmät FTSA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU92-3005 Ryhmät FTSA21SM
Ajoitus 05.09.2023 - 20.11.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU84-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 29.01.2024 - 10.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU84-3008 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HY00ED65-3009 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HY00ED65-3010 Ryhmät FTSA23KP JTSA22SM
Ajoitus 05.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DW24-3003 Ryhmät FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3005 Ryhmät JTSA21SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3006 Ryhmät JTSA21SM FTSA22KP FTSA22SM JTSA22SM
Ajoitus 15.01.2024 - 03.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DW21-3004 Ryhmät FTSA22KP FTSA21SM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DP09-3007 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 25.09.2024 Toteutuksen tunnus AV00EG55-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3277 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3344 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EG21-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DO20-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS35-3005 Ryhmät FTSA21KP
Ajoitus 29.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS35-3006 Ryhmät JTSA21SM FTSA21SM
Ajoitus 05.09.2023 - 20.11.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU85-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 09.01.2024 - 14.03.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU85-3008 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW18-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW18-3009 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DO21-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DW23-3003 Ryhmät FTSA22KP FTSA21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU88-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU88-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3163 Ryhmät FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3227 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 27.11.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU87-3006 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 03.04.2024 - 02.06.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU87-3007 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU90-3005 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 18.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU90-3006 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU91-3003 Ryhmät FTSA21SM
Ajoitus 29.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU91-3005 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU93-3003 Ryhmät FTSA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU93-3004 Ryhmät FTSA21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus FT00DU94-3002 Ryhmät FTSA20SM
Ajoitus 08.01.2024 - 18.02.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU94-3003 Ryhmät FTSA21KP
Ajoitus 09.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DM38-3006 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DW19-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 01.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK70-3005 Ryhmät JTSA22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW19-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3231 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP AVSAFT23SPOM VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3272 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3343 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3361 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 11.09.2023 - 30.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3362 Ryhmät AVKTSO23SPOV IBKV23SP VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DO99-3014 Ryhmät FTSA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DO99-3017 Ryhmät JTSA21SM FTSA21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3269 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3237 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU79-3010 Ryhmät FTSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW20-3005 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 09.09.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU80-3010 Ryhmät FTSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU82-3008 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU86-3007 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 29.08.2024 - 01.11.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU89-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DW22-3004 Ryhmät FTSA22KP FTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU83-3007 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 10.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU78-3010 Ryhmät FTSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU81-3008 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU92-3004 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU84-3007 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus HY00ED65-3012 Ryhmät FTSA23SM JTSA23KVM
Ajoitus 02.09.2024 - 02.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DW24-3004 Ryhmät FTSA22KP FTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 06.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EG55-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3343 Ryhmät FTSA24SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS35-3007 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 09.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU85-3007 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK68-3010 Ryhmät JTSA24KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW18-3008 Ryhmät FTSA24KP
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU88-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3226 Ryhmät FTSA22SM JTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU87-3008 Ryhmät FTSA23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU90-3007 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU91-3006 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU93-3005 Ryhmät FTSA22KP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus FT00DU94-3004 Ryhmät FTSA21SM
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DW19-3006 Ryhmät FTSA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3347 Ryhmät FTSA24SM
Ajoitus 09.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3357 Ryhmät VV2024-2025 AVSAFT24SPOM AVKTLL24SPOV
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DO99-3018 Ryhmät FTSA22KP