OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Sosionomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Sosionomin keskeisiä työtehtäviä ovat:
• kasvatus- ja ohjaustehtävät (muun muassa perhetyössä ja lastensuojelussa, päivähoidossa, vammaistyössä ja maahanmuuttajatyössä),
• sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävät (muun muassa päihde- ja mielenterveystyössä, vanhustyössä ja kriminaalityössä),
• esimiestehtävät,
• kehittämistehtävät sosiaalialan kehittämisprojekteissa,
• toimiminen yrittäjänä
Sosionomin ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi sosiaaliohjaaja, vastaava ohjaaja, palveluohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja, vanhustenhuollon ohjaaja, perhetyöntekijä, lastentarhanopettaja, projektityöntekijä tai palvelukodin johtaja. Sosiaalialan korkeakoulutettujen tehtävänimikkeiden määrä on viime vuosina vähentynyt, ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta ohjaavan lain myötä sosiaaliohjaaja sosionomin tehtävänimikkeenä on yleistynyt.
Vastavalmistuvista sosionomeista yli 80 % työllistyy heti valmistumisensa jälkeen, ja suuri osa sosiaalialan korkeakouluopiskelijoista löytää työpaikan jo ennen valmistumistaan. Työllistyminen valmistumisen jälkeen koulutusta vastaaviin tehtäviin on nopeaa, mutta määräaikaiset työsuhteet ja niiden väliin ajoittuvat lyhyet työttömyysjaksot ovat alalle tyypillisiä.
Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa mahdollisuudet jatkaa opintoja muun muassa hakeutumalla ylempään AMK-tutkintoon, alan erikoistumisopintoihin tai sosiaalityön maisteriopintoihin yliopistossa. Xamkissa voit suorittaa sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon eri kampusten yhteisessä Master Schoolissa. Tämä koulutus on suunnattu sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä. Koulutuksesta valmistut hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijaksi, joka kykenee sekä kehittämään omaa työtään että uudistamaan ja johtamaan sosiaalialan työtä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Hakeminen sosiaalialan ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää sosiaalialan AMK-tutkintoa – sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) – sekä kolmen vuoden työkokemusta sosiaalialalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Suomeksi:
Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot on jaksotettu 3,5 vuodelle.
Sosionomin ydinosaaminen rakentuu ammattikorkeakoulujen yhteisesti määrittämien sosionomi (AMK) tutkinnon kompetenssien eli osaamisalueiden varaan. Sosiaalialan AMK-verkosto vahvisti uudet kompetenssit 29.4.2016:
• sosiaalialan eettinen osaaminen
• asiakastyön osaaminen
• sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
• kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
• tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
• työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.
Sosionomin (AMK) tutkinnon yleisten kompetenssien lisäksi osaamiseesi kuuluvat ammattikorkeakoulututkintojen yhteinen osaaminen:
• oppimisen taidot
• eettinen osaaminen
• työyhteisöosaaminen
• innovaatio-osaaminen
• kansainvälistymisosaaminen.
Ydinosaamisen lisäksi sinulla on mahdollisuus täydentää osaamistasi syventymällä muun muassa kuntouttavaan luontolähtöiseen työhön, mediaosaamiseen tai lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittaviin lapsi- ja perhetyön opintoihin. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta on laaja.
Lisäksi Xamkin strategiaan sisältyy kaikille yhteiset: Venäjä-osaaminen, yrittäjyysosaaminen ja digitalisaatio-osaaminen.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Suomeksi kaikille yhteinen:
Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Suomeksi koulutuksen teksti:
Opiskelijan opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt kontaktiopetuksesta itsenäisiin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Kotkan kampuksella painotetaan pienryhmissä tapahtuvaa ongelmaperustaista oppimista. Oppimisen tukena on Moodle-oppimisympäristö ja AC-verkkokoulutusympäristö. Kansainvälistä osaamista opiskelija voi vahvistaa vaihto-ohjelmissa ulkomailla, joko opiskelemalla partnerikouluissa tai työharjoittelussa. Päiväopiskelu on rakennettu päätoimista opiskelijaa varten, kun taas monimuotokoulutus tapahtuu pääasiassa verkkoympäristössä ja oppiminen voidaan nivoa opiskelijoiden omiin työtehtäviin ja kehittämishankkeisiin. Molemmissa toteutuksissa on työharjoittelua 45 opintopistettä, yhteensä 31 työviikkoa. Harjoittelu on jaksotettu neljään osaan eri opiskeluvuosille.
Koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvat sen opetushenkilöstö, opiskelijat ja keskeisimmät työelämäkumppanit. Jokaisella opiskelijalla on oman opiskelun ja oppimisen asiantuntijana vastuu oppimisestaan sekä kehittävän palautteen antamisesta. Opettaja on opetuksen asiantuntija ja vastaa opetuksestaan sekä sen laadusta. Koulutusjohtajalla on päävastuu koko koulutuksesta.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan
tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.
Työelämäyhteistyö on mukana sosionomien koulutuksessa koko opintojen ajan, ei pelkästään harjoittelujaksojen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työstävät aitoja työelämään liittyviä tehtäviä osana opintojaan. Myös kaikki opinnäytetyöt ovat työelämän tilauksia, joista on hyötyä työelämäkumppanille.
Opiskelijan opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt kontaktiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Oppimisen tukena on Moodle- oppimisympäristö ja AC -verkkokoulutusympäristö.
Kotkan kampuksella työelämäläheistä toimintamallia kutsutaan nimellä LCCE® -oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi, joka merkitsee osaamisperustaista opetussuunnitelmaa sekä innovatiivista ja luovaa oppimisympäristöä. LCCE® -toimintamallissa jokainen opiskelija tekee opintoihinsa liittyen useamman työelämäläheisen oppimisprojektin, usein myös usealle eri organisaatiolle. Tietojen, taitojen ja asenteiden osaamisen lisäksi elinkeinoelämä tulee tutuksi, syntyy uusia verkostoja, referenssejä ja suhteita, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä työllistymisen kannalta. Tiiviin yhteistyön kautta opiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia jo opintojen aikana.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.
Sosionomin työssä toimit yhä useammin monikulttuurisessa ympäristössä ja on tärkeää osata toimia eri kulttuureista tulevien työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Työpaikkasi voi sekin löytyä ulkomailta. Opiskelijana voit kansainvälistyä henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Kansainvälistyminen voi toteutua kotikansainvälistymisen avulla tai lähtemällä ulkomaille suorittamaan osa tutkinnosta. Ulkomaalaiset opettajat ja asiantuntijat tuovat kansainvälistä erityisosaamista opetukseen. Kieli-, kulttuuri- ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja seminaarit edistävät kansainvälisyysosaamista. Osan tutkinnosta voit suorittaa ulkomailla joko opiskellen tai harjoitellen. Ulkomailla suoritettavat opinnot sisällytetään HOPSiisi ja ne suunnitellaan yhdessä tutoropettajan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa ja varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen ECTS-järjestelmän periaatteiden mukaisesti. Opiskelijoita on lähtenyt vaihtoon muun muassa Skotlantiin, Englantiin, Saksaan, Viroon, Ruotsiin, Norjaan, Espanjaan, Belgiaan, Kreetalle, Sri Lankaan, Australiaan, Namibiaan ja USAhan.
Venäjä on Xamkin kansainvälisen toiminnan erityinen painopistealue. Se tulee esille muun muassa joidenkin ammattiaineiden Venäjä-näkökulmina sekä mahdollisuutena opiskella valinnaisina opintoina Venäjä-opintoja ja venäjän kieltä oman mielenkiinnon mukaan.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.
Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

Sosionomikoulutuksessa on erilaisia mahdollisuuksia ja valinnanvaraa opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella osittain ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä. Tarjolla on kolme oppimisväylää:
Työviikkopohjaisessa oppimisväylässä osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen oppimisväylä voi tarjota myös mahdollisuuden suorittaa opintojakso itsenäisesti verkkototeutuksena.
Opintoja nopeuttavalla väylällä voit joko valita opintojakson jonkin toisen sosionomikoulutuksen työjärjestyksestä, vastaavan sisältöisen opintojakson jonkin toisen ammattikorkeakoulun tarjonnasta tai yliopistosta. Opintojakson edellytyksenä on vaadittavien opintojakson edeltävyysehtojen täyttyminen.
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos sinulla on opintojakson tavoitteita ja sisältöjä vastaava työpaikka, missä voisit työskennellä sosionomina. Perehdy opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin ja laadi opintosuunnitelma, minkä löydät Studentista Sosionomi-koulutuksen sivuilta. Suunnitelmassa esität, miten tulet työssäsi saavuttamaan opintojakson tavoitteet ja sisällöt, aikataulun opinnoille sekä opiskelussa hyödyntämääsi tutkimuskirjallisuutta. Suunnitelma tulee hyväksyttää opintojakson vastaavalla opettajalla ennen opintojakson alkamista.
Opiskelija ja opiskelijavastaava keskustelevat yhdessä eri vaihtoehtojen soveltamisesta opinnoissa.

Koulutuksen sisältö