OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KYBERTURVALLISUUDEN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Kyberturvallisuuden koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.
Syksyllä 2019 Xamkissa alkaa kokonaan uusi Kyberturvallisuuden koulutus. Kyberturvallisuus tarkoittaa digitaalisen ja verkottuneen yhteiskunnan tai organisaation turvallisuutta. Kyberturvallisuus on tavoitetila, jossa digitaalisten tietojärjestelmien toimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa niiden toiminta turvataan.
Tietojärjestelmien ja verkkojen toiminnan häiriytyminen aiheutuu usein toteutuneesta tietoturvauhkasta, joten kyberturvallisuuteen pyrittäessä tietoturva on keskeinen tekijä. Kyberturvallisuustaitoja tarvitaan turvallisten tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja esim. teollisen internetin ratkaisujen suunnittelemisessa, testaamisessa ja ylläpitämisessä.
Kyberuhka on tietojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva haitallinen tapahtuma. Kyberturvallisuustaitoihin kuuluu varautuminen tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintaa vaarantaviin kyberuhkiin. Kyberturvallisuuteen kuuluvat toimenpiteet, joilla voidaan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden vaikutuksia.
Toteutunut kyberuhka haittaa organisaation tai järjestelmän toimintaa. Näiden kyberhäiriötilanteiden hallinta voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi varautuminen, tilannekuvan muodostaminen, torjunta ja palautuminen. Kyberhäiriötilanteet voivat olla kohtalokkaita verkottuneessa yhteiskunnassamme.
Kriittisen infrastruktuurin perusrakenteet ja palvelut ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Sen vuoksi esim. energian tuotannon ja siirron, vesihuollon, liikenteen, viestinnän, terveydenhuollon tai finanssialan tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberhäiriötilanteet voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Koulutuksemme ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Kyberturvallisuuden opinnot tähtäävät suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä. Tietoverkot ja niiden tekniset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa.
Koulutuksen sisältö on muodostunut vuorovaikutuksessa alan yritysten kanssa. Vuodesta 2015 lähtien Xamk on panostanut vahvasti kyberturvallisuuden koulutukseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mm. Suomen kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutusta koordinoiva AMK. Kyberturvallisuuden englanninkielinen ylempi AMK koulutus aloitti ensimmäisen kerran syksyllä 2017.
Syksyllä 2019 Xamk aloittaa suomenkielisen kyberturvallisuuden AMK-koulutuksen. Koulutuksen suunnittelun pohjalla on ollut myös vahvasti EAKR-hanke: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen. Xamk oli hankkeessa päävastuullinen; muut osallistujat olivat Lappeenrannan yliopisto ja Cursor Oy. Hankkeessa kehitettiin CyberLab innovaatioalusta, joka palvelee kyberturvallisuuden koulutuksia. CyberLab-alustassa toimiva VirtualLab-palvelu on keskeinen osa opetussuunnitelmaa. VirtualLab mahdollistaa koulutukseen sisältyvien käytännön laboratoriotöiden tekemisen paikasta ja ajasta riippumatta. EAKR-hankkeen aikana kartoitettiin laajasti myös alueen yritysten tarpeita kyberturvallisuuden alalla.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Koulutuksemme ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä. Insinööri (amk), kyberturvallisuus -koulutuksessa tietoverkot ja niiden tekniset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Opit myös ajattelemaan kyberturvallisuustilannetta mahdollisten hyökkääjien näkökulmasta.
Koulutuksen edetessä opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät tiedot hallinnollisesta tietoturvasta, niihin liittyvistä auditoinneista sekä kyberturvallisuuden lainsäädännöstä, strategioista ja standardeista.
Koulutuksen suoritettuasi osaat toteuttaa penetraatiotestauksen eli järjestelmän testaamisen tietoturvariskien varalta. Kyberturvallisuuden opinnoissa opit suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja langattomat ratkaisut mukaan lukien. Osaat myös toteuttaa yrityksen internet-yhteyden tarvittavat tekniset ratkaisut yrityksen tietoturvasääntöjen mukaan.
Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät tiedot datakeskuksista ja osaat suunnitella ja ylläpitää turvallisia datakeskuksissa tarvittavia sovelluksia sekä automatisoida datakeskusten peruspalveluja.
Koulutus tuottaa yleistä osaamista kuten oppimisen taitoja, eettistä osaamista, työyhteisöosaamista, innovaatio-osaamista ja kieli- ja kansainvälisyysosaamista. Koulutuksen ydinosaamiseen kuuluu matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan perusosaaminen. Koulutuksen keskiössä ovat varsinainen kyberturvallisuusosaaminen ja tietoverkko-osaaminen.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Kyberturvallisuus on mukana suuressa osassa opinnoistasi. Erityisesti kyberturvallisuuteen keskittyviä opintokokonaisuuksia ovat seuraavat 60 op:
• Soveltava kyberturvallisuus 15 op
• Turvalliset datakeskukset 15 op
• Syventävä kyberturvallisuus 15 op
• Kehittyneet turvalliset tietoverkot 15 op

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK -opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.

Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokas-ta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.

Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.

Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu -moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutor-opiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.

Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

CyberLab-oppimisympäristö koostuu CyberLab-datakeskuksesta, fyysisestä tietoverkkojen laboratoriosta ja CyberLab-koulutusluokasta. Aivan opintojesi alussa teet laboratoriotöitä perinteisesti Xamkin CyberLab -oppimisympäristössä fyysisiin laitteistoihin tutustuen. Pääset tutustumaan CyberLab-datakeskukseen, joka sisältää kaikki datakeskusten komponentit.
Hyvin pian laboratoriotyöskentely siirtyy opinnoissasi virtuaaliseen ympäristöön. VirtualLab on Xamkissa luotu ainutlaatuinen pilvipalvelualusta. VirtualLab edustaa tulevaisuuden oppimista – voit tehdä henkilökohtaisesti räätälöityjä harjoitustöitä ajasta ja paikasta riippumatta. Työskentelyyn VirtualLab-pilvipalvelussa tarvitset vain modernin selaimen.
VirtualLabin selainpohjaisuuden ansiosta koulun tiloissa tapahtuvan lähityöskentelyn jälkeen voit jatkaa laboratoriotyöskentelyä myös kotona etäyhteyden avulla. Pystyt syventymään rauhassa monipuolisiin ja hyvinkin vaativiin laboratoriotöihin. VirtualLabin avulla voit vahvistaa itsenäisesti osaamistasi matkallasi kyberturvallisuuden ammattilaiseksi.

Kansainvälisyys

Kyberturvallisuuden opinnot avaavat sinulle ovet kansainvälisille erittäin mielenkiintoisille ja haastaville toimintakentille. Kansainvälisyyttä voit myös lisätä opintoihisi esimerkiksi lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaisiin yhteistyöoppilaitoksiin tai suorittaa harjoittelujaksosi ulkomailla. Opiskelijavaihtoon voit lähteä yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi yleensä toisena tai kolmantena lukuvuotena. Opiskelijavaihto on tärkeä osa laadukasta opiskelua ja se edistää opiskelijan ammatillista kasvua. Xamkilla on erittäin laaja verkosto oppilaitospartnereita, yhteensä yli 300 partneria noin 40 maassa. Monipuolinen kielitaito parantaa mahdollisuuksiasi kansainvälisessä työelämässä. Xamkin kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi mm. venäjän, saksan, espanjan, ranskan tai kiinan opintojaksoja.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Työllistyminen ja urapolku

Kyberturvallisuusosaajien tarve synnyttää tuhansia työpaikkoja ja alaa haittaa merkittävä osaajapula. Kyberturvallisuus-ala avaa sinulle ovet paikallisilta markkinoilta aina kansainvälisille toimintakentille.
Valmistuttuasi koulutuksesta saat tutkintonimikkeen Bachelor of Engineering. Voit jatkaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kyberturvallisuuden opintojasi kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen hakemalla kyberturvallisuuden ylempään AMK tutkintoon johtavaan koulutukseen.
Kyberturvallisuuden insinöörin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi Internet-palveluntarjoajilla, verkko-operaattoreilla, datakeskuksissa, puolustusvoimissa, tietoturvaan erikoistuneissa yrityksissä tai yritysten IT-osastojen vaatimissa tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi…
• Tietoturvapäällikkö
• Kyberturvallisuusasiantuntija
• Penetraatiotestaaja
• Tietotekniikkapäällikkö
• Tietoturvatestaaja
• Eettinen hakkeri
• Tietoturvakonsultti
• Tietotekniikkainsinööri
• Järjestelmäinsinööri
• Tietoliikennesuunnittelija
• Tietoverkkoasiantuntija
• Projektipäällikkö
• Järjestelmäasiantuntija
• Cybersecurity Officer