OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RESTAUROINNIN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Restauroinnin koulutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

artenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Valmistuttuasi restauroinnin artenomiksi työllistyt esimerkiksi valtion, kuntien ja kaupunkien ylläpitämiin museoihin tai muihin julkisyhteisöihin. Yksityisyritykset ovat myös yksi työllistäjä. Voit työllistyä myös opetus- ja ohjaustoimintaan.
Opintojen aikana muodostetut kontaktit työnantajiin ja alan muihin toimijoihin esimerkiksi työharjoittelussa ja projekteissa ovat tärkeitä tulevaa työllistymistäsi ajatellen. Opintokokonaisuuksiin liittyvät asiakaskontaktit lisäävät työllistymismahdollisuuksiasi.
Koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrittäjyyteen. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista ja sitä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tuetaan laajoin yrittäjyysopinnoin.
Jatko-opinto mahdollisuuksiasi ovat esimerkiksi maisteriopinnot taidehistoriassa, museologiassa ja kansantieteessä.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Restauroinnin koulutusalalta valmistuneella on valmiudet työskennellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa restauroijana sekä muissa asiantuntijatehtävissä. Koulutuksessa otetaan haltuun restaurointiprosessin suunnittelumenetelmät ja välineet.
Koulutus antaa hyvät valmiudet niin esine kuin interiöörien restaurointiin. Opintojen aikana opiskelija tutustuu restauroinnin työtapoihin ja materiaaleihin, restauroinnin kemiaan, museologian ja taidehistorian perusteisiin, sekä oppii ammattialalla vaadittavan dokumentointiosaamiseen. Restaurointiala on luonteeltaan poikkitieteellinen, mikä mahdollistaa verkostoitumisen lähialojen tutkijayhteisöihin.
Restauroinnin alalle valmistunut pystyy toimimaan niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin työkohteissa. Opinnoissa suoritettavissa työharjoitteluissa ja TKI-projekteissa toimitaan yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Alalle valmistuneella opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet työllistyä myös yrittäjänä.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Restauroinnin opiskelu- ja opetustoiminta tapahtuu kontaktiopiskeluna ja itsenäisenä opiskeluna. Sinulla on vastuu omasta oppimisestasi sekä palautteen antaminen saamastasi opetuksesta.
Tutkinto rakentuu ydin- ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita uusien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä työelämä sinulta edellyttää. Tavoitteenasi on alan ydinosaamisen hallitseminen. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.
Ydinosaaminen antaa perustiedot ja -taidot sekä työkalut opiskella restauroinnin koulutuksessa. Täydentävä osaaminen syventää alan opintoja. Opintojen alkuvaiheessa kontaktiopetusta on enemmän ja opintojen edetessä projektimainen, itsenäinen työskentely korostuu. Yksilölliset opintopolut ja opinnoissa eteneminen omaan tahtiin on myös tehty mahdolliseksi.
Työelämäyhteistyöllä ja kansainvälisyydellä on suuri merkitys restauroinnin koulutuksessa. Opintojen aikana toteutat restaurointitoimenpiteitä erilaisissa kohteissa ja opit konservointi- ja restaurointitekniikoiden soveltamista erilaisissa konteksteissa.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.

XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Restaurointia opitaan tekemällä – learning by doing, mutta myös tutkimustyö on oleellinen osa restaurointiprosessia. Koska restaurointia ja kulttuurialaa pidetään enemmän taitokeskeisenä alana, perustuvat sen oppimisympäristöt opiskelijan omaan aktiiviseen toimintaan. Luentotyyppisen opetuksen lisäksi opintojaksot sisältävät erilaisia oppimistehtäviä ja harjoitustöitä.

Yhtä tärkeätä kuin oma tekeminen, on opiskelijatovereiden tekemisen seuraaminen ja arviointi. Yhdessä oppiminen edellyttää vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien välillä. Opettajat ovat oppimisyhteisössä oppimisen mahdollistavia alan asiantuntija, jotka ohjaavat ja opastavat harjoitustöitä avaten opiskelijalle uusia mahdollisuuksia lähestyä ja ratkaista niissä esiintyviä haasteita.

Kouvolan kampus tarjoaa restauroinnin opiskelijoille erinomaiset uudenaikaiset työ- ja materiaaliapajat sekä tietokoneluokat. Pajarakennus ilmentää oppimiskäsitystämme ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä monipuolisia restaurointiprojekteja.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikkaa hakiessasi.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.
Restauroinnin koulutus tekee yhteistyötä ulkomaalaisten partnerikoulujen kanssa orgaanisoimalla työpajoja ja hankkeita.

Restauroinnin koulutuksessa tulee esille joidenkin ammattiaineiden Venäjä-näkökulma sekä mahdollisuus opiskella valinnaisina opintoina jopa 35 opintopistettä Venäjä-opintoja ja venäjän kieltä oman mielenkiinnon mukaan.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.

Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.

Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä. Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Noudatat artenomin koulutuksen opintosuunnitelmaan perustuvaa lukujärjestystä, mihin kuuluu ammattialan teoriaa ja käytäntöön liittyviä harjoitustöitä ja projekteja. Tällä tavoin suoritat artenomin tukintosi neljässä vuodessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Jos haluat tai koet mahdolliseksi nopeuttaa artenomin opintojasi, voit valita muiden ryhmien opinnoista omaan lukujärjestykseen sopivia opintoja. Voit myös suorittaa opintoja muiden ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen avoimen tarjonnan opinnoista, jotka sisällytetään omaan opintosuunnitelmaasi.

Jos sinulla on jo aikaisempaa koulutusta tai kokemusta ammattialalta, keskustele opiskelijavastaavasi kanssa HOPS-keskustelussa, millaisia mahdollisuuksia sinulla on hyväksi lukea aikaisempaa kokemustasi opinnoissasi.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä

Mikäli työskentelet konservointi- tai restaurointitehtävissä työssäsi, keskustele koulutusvastaavan ja opiskelijavastaavasi kanssa HOPS-keskustelussa, miten voisit suorittaa opintoja työhösi integroituna. Osa opinnoista voidaan sopia suoritettavaksi työhösi liittyvinä raportteina, kehittämis- ja harjoitustöinä. Tarkemmista suoritustavoista täytyy sopia erikseen myös opintojakson opettajan kanssa.