OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Ympäristöteknologian koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Koulutuksen profiileina ovat asumisterveys, ympäristöterveys sekä ympäristön seuranta ja näytteenotto. Työllistymismahdollisuudet näillä ympäristöteknologian osa-alueilla ovat hyvät. Koulutusohjelma on jatkuvassa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa, jolta saadaan hyviä kehittämisehdotuksia opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisäämiseksi.
Ympäristöteknologia on alana hyvin monimuotoinen. Alan merkitys on voimakkaassa kasvussa mm. ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ympäristöongelmien sekä kiertotalousajattelun voimistumisen myötä. Ympäristöteknologia osaltaan vastaa tähän haasteeseen ja koulutuksesta valmistuu monipuolisia osaajia teollisuuden, insinööritoimistojen sekä kuntien ja valtion palvelukseen.
Sinä pystyt huomioimaan tulevaa urapolkua jo varhaisessa vaiheessa opintojasi, osana hopsia. Harjoittelu- ja opiskelijavastaava toimii apuna eri vaihtoehtojen valinnassa. Urapolkusi edistämiseksi valitset täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksista yhteensä 60 op, jotka tukevat urapolkusi kehittymistä. Opinnäytetyön aihe on myös merkittävä tekijä urapolullasi. Kevät- ja kesäaikaan tapahtuva harjoittelu mahdollistaa tutustumisen erilaisiin työpaikkoihin ja toimialoihin.
Sinulla on mahdollisuus myöhemmin hakeutua suorittamaan ympäristöteknologian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteiseen Master Schooliin. Ylempään amk-tutkintoon opiskelemaan voivat hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Ympäristöteknologian koulutus profiloituu kolmeen ydinosaamisalueeseen:
1. Asumisterveysosaaminen
Opit tunnistamaan ja tutkimaan rakennuksissa esiintyviä biologisia ja kemiallisia epäpuhtauksia sekä arvioimaan niiden aiheuttamia terveysvaikutuksia. Ymmärrät ja osaat arvioida myös eri tekijöiden, kuten ilmanvaihdon toiminnan tai fysikaalisten ilmiöiden merkitystä hyvän sisäilmaston osatekijänä. Tiedät lainsäädännön sisäilmastolle asettamat vaatimukset ja tunnet yleisimmät sisäilmaston tutkimuksessa käytettävät mittaukset ja tutkimusmenetelmät sekä osaat tehdä sisäilmastoon liittyviä mittauksia ja tutkimuksia.
2. Ympäristöterveysosaaminen
Tiedät, millaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ympäristötekijöitä elinympäristössämme on ja tunnet keskeiset altistumisreitit sekä keinoja, joilla altistumisen määrään voidaan vaikuttaa. Tiedät miten elintarvikkeisiin ja juomaveteen liittyviä terveysriskejä hallitaan. Osaat arvioida ympäristötekijöiden vaikutusta ihmisen terveyteen ja kuinka näitä vaikutuksia voidaan minimoida. Osaat ympäristöterveyteen keskeisesti liittyvän lainsäädännön vaatimukset ja tiedät valvontaorganisaatioiden roolit, toimintatavat ja vastuualueet. Opit tuntemaan kaavoitusprosessit ja osaat arvioida eri toimintojen aiheuttamia vaikutuksia mm. ympäristöön, ihmisten terveyteen ja elinoloihin.

3. Ympäristön seuranta ja näytteenotto osaaminen
Tiedät ympäristön seurannassa käytettävät menetelmät ja edustavan näytteenoton periaatteet sekä tunnistat näytteenottoon vaikuttavia tekijöitä maa- ja vesiympäristössä. Osaat arvioida maaperän, veden ja ilmanlaatuun vaikuttavat lähteet ja toiminnot ja näihin liittyvien vierasaineiden leviämiseen ja ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät. Osaat arvioida jätehuollon, pilaantuneiden maiden ja heikentyneen ilmanlaadun ympäristö- ja terveysriskit. Osaat myös valita tarkoituksenmukaisimmat mallit ja menetelmät, joilla mittaus ja analyysitietoja, niihin liittyvää paikkatietoa kaikilta ympäristön sektoreilta jalostetaan tiedoksi, jonka pohjalta voidaan tehdä ympäristömyötäisiä ratkaisuja.
Ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena oleva yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista eli kompetensseista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.
Ympäristöteknologian koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta voit koulutuksen profiileista valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja näin ollen rakentaa omaa urapolkuasi. Lisäksi voit myös täydentävää ja syventää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä.
Tutkinnon ydin- ja täydentävään osaamiseen sisältyy yrittäjyys, venäjä- ja digiosaamista tukevia opintoja. Yrittäjyyttä tukevia opintoja sisältyy seuraaviin opintojaksoihin: ammatillinen kasvu, projektiosaaminen, työelämälähtöinen projektityö sekä elintarvikeosaamisen perusteet. Venäjäosaamista tukee veden hankinta ja käsittelymenetelmät -opintojakso. Digiosaamista tukevia opintojaksoja on ammatillinen kasvu ja digiosaaminen -opintojaksoissa.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Työelämäpedagogiikka: Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Koulutuksen työelämäyhteydet:
Ympäristöteknologian koulutuksessa tutkimus- ja kehittämistoiminta on vahvasti osana opetusta. Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua ja/tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Entistä suurempi osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan ns. työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.
Koulutuksen pedagogiset toteuttamistavat:
Opintoihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi käytännön laboratoriotöitä sekä projekteja, joissa oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin. Näin pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Ympäristöteknologian koulutuksessa tutkimus- ja kehittämistoiminta on vahvasti integroitu opetukseen. Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua ja/tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Tutkinnon suunnittelu yhteisöllisenä prosessina:
Opetussuunnitelmatyöhön ovat osallistuneet ympäristöteknologian opetushenkilöstöä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä. Prosessin koordinaatiovastuu on ollut koulutuspäälliköllä. Osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen sisällöistä ovat vastanneet kompetenssiosaamisen perusteella nimetyt vastuuopettajat.

Opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan ja yhteisestä kehittämisestä:
Opiskelijalla on velvollisuus ottaa vastuu omista opinnoistaan, niiden edistymisestä ja osallistumisesta opintojen ohjaukseen. Ammattikorkeakoululla on vastuu riittävän ohjauksen järjestämisestä niin, että opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen mielekäs tutkinto, jonka hän voi suorittaa normin mukaisessa ajassa.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.
Työelämä:
Entistä suurempi osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan ns. työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.
TKI-hankkeet:
Ympäristöteknologian koulutuksessa tutkimus- ja kehittämistoiminta on vahvasti osana opetusta. Sinä ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua ja/tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Yhteisöllisyys:
Yhteisöllisyys ja pyrkimys hyvään ja tasapainoiseen lopputulokseen jokapäiväisessä toiminnassa ovat avainasemassa kaikessa ympäristöteknologian koulutuksen ja oppilaitoksen työssä.
Oppimisympäristöt:
Ympäristöteknologian koulutuksen sydän on ympäristölaboratorio, jossa suoritetaan osa kemiaan, mikrobiologiaan, elintarviketurvallisuuteen, mittaus- ja monitorointitekniikkaan ja soveltavaan ympäristötekniikkaan liittyvistä opinnoista. Laboratoriotilat tarjoavat myös erinomaisen mahdollisuuden soveltaville projektiopinnoille sekä erilaisille tutkimus- ja kehityshankkeille, joihin rekrytoidaan opiskelijoita harjoittelijoiksi ja opinnäytetyön tekijöiksi.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

PÄIVÄTOTEUTUS
Työviikkopohjaisessa opiskelussa oppimispolkusi on ennalta suunniteltu ja sen valitsemalla opiskelet lukujärjestyksen mukaisesti ns. normiajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään se on mahdollista ottamalla opintoja muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi. Ota asia esille hops-keskusteluissa.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu monimuoto-opiskelijalle, joka on jo töissä ympäristöalan yrityksessä tai organisaatiossa. Päivätoteutuksessa opiskeleva ei voi valita tätä oppimisväylää.


MONIMUOTOTOTEUTUS
Työviikkopohjaisessa opiskelussa oppimispolku on ennalta suunniteltu ja sen valitsemalla opiskelet lukujärjestyksen mukaisesti. ns. normiajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään se on mahdollista ottamalla opintoja muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi. Ota asia esille hops-keskusteluissa.

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu opiskelijalle, joka on jo töissä ympäristöalan yrityksessä tai organisaatiossa. Tämä väylä vaatii työpaikan lisäksi yhteistyötä työnantajan kanssa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa työhön integroituna, mutta ei koko tutkintoa ja osaaminen osoitetaan näyttöinä. Työssäkäyntiin integroitujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi. Ota asia esille hops-keskusteluissa.