OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Ympäristöteknologian koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Ympäristöteknologian koulutuksessa perehdyt laajasti ympäristöteknologian eri osa-alueisiin. Opiskelet ympäristöterveyteen, asumis- ja rakennusterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja ympäristönäytteenottoon liittyviä asioita. Opintojen tavoitteena on, että opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Perehdyt sisäilman terveysvaikutuksiin, sisäilmaongelmien selvittämiseen ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tavoitteena on, että opit tuntemaan ympäristönseurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit myös käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri lähteiden tiedon perusteella. Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja, mitkä valmistavat sinua työelämään ja auttavat verkostoitumaan. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntijatehtävissä mm. teollisuudessa, insinööri- ja konsulttitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita. Ensimmäisenä vuonna opiskelet mm. kiertotaloutta, luonnontieteellisiä perusopintoja sekä perusteita ympäristönäytteenotosta ja ympäristöterveydestä. Toisen vuoden aikana opiskelet mm. asumisterveyden ja ympäristön seurannan perusteita sekä työelämäosaamiseen liittyviä opintojaksoja. Kolmantena vuonna voit valita opintoja itseäsi kiinnostavista täydentävistä opinnoista ja rakentaa näin omaa urapolkuasi. Ympäristöteknologian koulutuksen täydentävien opintojen lisäksi voit täydentää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.Xamkin ympäristöteknologian koulutuksella on myös Suomen ympäristökeskuksen Certi-ryhmän lupa järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja kiinteät jätteet pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi työkokemusta ympäristönäytteenottotehtävissä.
Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Ympäristöteknologian päiväopinnot ovat päätoimisia, ja opintojen lähipäivät sijoittuvat arkipäiville. Opintoihin sisältyy paljon käytännönläheisiä laboratoriotöitä.
Tarjolla on kolme oppimisväylää, joita voit myös yhdistellä.
Opintoviikkopohjainen oppimispolku on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti ja etenet samaan tahtiin oman ryhmäsi kanssa.
Opintoja nopeuttava opiskelupolku sopii sinulle, joka olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja haluat päästä nopeammin työelämään.
Työssäkäyntiin integroitu oppimispolku sopii sinulle, jos työskentelet amk-tason asiantuntijatehtävissä koulutusalaasi vastaavassa työssä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa näin, ei koko tutkintoa. Tämä polku vaatii alan työpaikan ja yhteistyötä työnantajan kanssa.

Uramahdollisuudet

Koska ympäristöteknologia on alana hyvin poikkitieteellinen ja ympäristöasiat koskettavat kaikkia toimialoja, on työmahdollisuudet hyvin moninaiset ja työllistymisnäkymät hyvät. Ympäristöinsinöörinä voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa. Tehtävät voivat liittyä myös ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen, erilaisiin lupa- ja viranomistehtäviin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Tehtävänimikkeitä voivat olla mm.
• ympäristöinsinööri
• terveysinsinööri
• projekti-insinööri
• suunnitteluinsinööri
• laatupäällikkö
• jäteasiantuntija
• sisäilma-asiantuntija
• terveystarkastaja
• ympäristötarkastaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ympäristöteknologian koulutuksessa vahvasti osana opetusta. Koulutus toimii myös tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa.
Ympäristöteknologian opiskelijana voit osallistua erilaisiin projekteihin osana opintoja, harjoittelua tai tekemällä niissä opinnäytetyön.
Entistä suurempi osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Ympäristöteknologian koulutuksella on monipuolisesti varusteltu ympäristölaboratorio, joka toimii pääsääntöisesti opetuslaboratoriona, mutta siellä harjoitetaan myös aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Ympäristöteknologian opintoihin kuuluu paljon opintojaksoja, joissa tehdään käytännön laboratoriotöitä, kuten erilaisia kemian ja mikrobiologian laboratoriotöitä sekä ympäristömittauksiin ja -analytiikkaan kuuluvia laboratoriotöitä.