OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN KOULUTUS
Monimuotototeutukset (AMK)

Metsätalouden koulutus
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

metsätalousinsinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäiseen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Urapolkusi työelämään alkaa ensimmäisestä harjoittelusta. Harjoittelu on keskeinen tekijä ammatillisen osaamisen oppimisessa ja työllistymisessä. Vastuu harjoittelupaikan hankinnasta on sinulla itselläsi, mutta koulu tukee eri tavoin paikan hankinnassa mm. välittämällä tietoa harjoittelupaikoista. Viimeisen harjoittelun yhteydessä tehdä kenttäkäynti, jolloin opettaja, opiskelija ja työpaikan harjoitteluohjaaja tapaavat.
Opintojen aikana sinut perehdytään eri työantajiin ja siihen, mitä he odottavat uudelta toimihenkilöltä. Opinnoissa käydään läpi työnhakuprosessia mm. simuloimalla työhaastattelua. Saat myös henkilökohtaisen palautteen tekemästäsi työpaikkahakemuksestaan ja cv:sta.
Seuraamme muutaman vuoden ajan valmistuneiden työllistymistä. Koulutusta vastaavaan työhön sijoittuminen on ollut hyvällä tasolla. Monet teistä palaavat muutaman vuoden työrupeaman jälkeen opiskelujen pariin suorittamalla Metsätalouden liiketoimintaosaamisen Yamk-tutkinnon.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Metsätalousinsinööri on asiantuntija metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Kaikille pakollisia ydinopintoja opiskelet pääosin opintojesi kahden ensimmäisen vuoden aikana. Niiden rakentamalle perustalle valitset täydentävää osaamista, jolla laajennat ja syvennät omaa ammattitaitoasi.
Metsätalousinsinöörin opinnot rakentuvat osaamisen teemoille, jotka opintojen edetessä lomittuvat ja syvenevät, tuottavat laaja-alaista metsätalouden osaamista. Näitä osaamisen teemoja ovat ekologinen ja kestävän metsätalouden osaaminen, metsänkasvatuksen osaaminen, puuhuollon osaaminen, metsävaratiedon tuottamisen ja hyödyntämisen osaaminen sekä liiketoimintaosaaminen.
Opintojen keskivaiheilta lähtien voit valita ydinosaamistasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja. Opinnoissa sinulle syntyy metsäalaan liittyvää yrittäjyyden, Venäjä-osaamisen ja digitalisaation osaamista.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).

Metsätalousinsinöörikoulutuksen lähtökohta on selkeä: varustaa sinut opiskeluaikana sellaisella ammatillisella ja käytännönläheisellä osaamisella, että pystyt sijoittumaan koulutustasi vastaavaan työhön. Koulutus on yhteistyötä opiskelijan, koulun ja työelämän kanssa.
Koulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan. Sitä varten on kerätty tietoa opiskelijoilta, muutaman vuoden työelämässä olleilta, työnantajilta ja opettajilta. Metsätalousinsinöörikoulutus on saanut vuosien aikana hyvää palautetta ja tunnustusta hyvistä työelämäsuhteistaan.
Aloitat ammattiaineiden opiskelun heti ensimmäisenä syksynä. Maasto-opetuksen merkitys on keskeinen ja sitä halutaan sisällyttää opintoihisi mahdollisimman paljon. Monet opiskeltavat asiat kytketään työelämän toimeksiantoihin. Harjoittelua on kaikkina kolmena opiskelukesänä. Opinnäytetyösi on työelämälähtöinen toimeksianto.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita.
Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillinen kasvu–moduuli, joka ajoittuu koko opintojen ajalle. Moduulin opintojaksoilla pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto.
XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.

Xamkin/Koulun oma opetusmetsä Hippala on ahkerassa käytössä metsätalousinsinöörikoulutuksessa. Metsäasioihin perehdyt myös yhteistyökumppaneiden ja yksityisten metsänomistajien metsissä.
Opiskelussasi käytät paljon samoja ohjelmistoja ja välineitä kuin käytännön ammattilaiset työelämässä. Metsäkonesimulaattorilla saat tuntumaan koneelliseen puunkorjuuseen. Tutkimus- ja kehityshankkeissa voit päästä tekemään erilaisia ammattiin liittyviä projekteja tai vaikkapa opinnäytettä.
Metsäopiskelijat ovat kampuksella tunnettuja reippaasta asenteesta, metsämiesmeinigistä. Tämä hyvä metsämieshenki syntyy yhdessä tekemisen perinteistä, joita on omien lisäksi koko Suomen metsäopiskelijoiden yhteisiä.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Vuosittain vaihtoon – joko opiskelemaan tai harjoittelemaan – lähteen kymmenkunta metsäopiskelijaa. Pääosa vaihdoista suuntautuu Eurooppaan, mutta myös muihin maanosiin on ollut vaihtoja. Ulkomailta Suomeen tuleva vaihto keskittyy syksyyn ja sitä järjestetään yhdessä Environmental Engineering -koulutuksen kanssa.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy korkeakoulun koko henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaan. Xamkissa parannetaan jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitetään koulutusta.
Merkittävä osa kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta kootaan opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Laatujärjestelmämme perustuu ns. jatkuvan kehittämisen kehään eli laatuympyrään, jonka osat ovat Suunnittele – Toteuta – Arvioi – Kehitä.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.

Yksilölliset oppimisväylät

PÄIVÄTOTEUTUS
Työviikkopohjaisessa opiskelussa oppimispolkusi on ennalta suunniteltu ja sen valitsemalla opiskelet lukujärjestyksen mukaisesti ns. normiajassa.

Mikäli haluat nopeuttaa opintoja ja päästä nopeammin työelämään, se on mahdollista ottamalla opintoja muiden ryhmien opetustarjonnasta tai suorittamalla Xamkin tai muiden korkeakoulujen verkko-opintoja. Opintoja nopeuttava oppimispolku sopii itseohjautuvalle, päämäärätietoiselle ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle opiskelijalle. Nopeutettujen opintojen suunnittelussa sinua auttaa opiskelijavastaavasi. Ota asia esille HOPS-keskusteluissa.

MONIMUOTOTOTEUTUS
Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä on tarkoitettu monimuoto-opiskelijalle, jolla on jo korkeakoulututkinto liiketaloudesta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta. Osa opinnoista on hyväksiluettu aiemman tutkinnon perusteella. Opinnot keskittyvät metsätalousosaamiseen.

Päivätoteutuksessa opiskeleva ei voi valita tätä oppimisväylää.