OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS > GERONOMI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomi, monimuoto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
         
             
Ammatillinen kehittyminen 1  
       
           
       
Työelämään verkostoituminen 1    
         
               
     
Valmiina työelämään 1    
         
             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5    
         
               
     
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5  
       
             
           
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                 
Gerontologinen osaaminen
                                         
Gerontologinen tietoperusta vanhustyössä 10
     
         
             
Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
                                         
Vanhustyön lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5                                          
Eettisen toiminnan perusteet vanhustyössä 5                                          
Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
                                         
Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5
       
           
             
Hyvinvointiteknologia ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 5
       
           
             
Gerontologinen sosiaalityö ja sosiokulttuurinen seniorityö 5  
       
             
           
Hoitotyön ja lääkehoidon perusteet 5  
       
             
           
Ikääntymiseen ja vanhenemiseen liittyviä erityiskysymyksiä 5    
           
               
 
Gerontologinen hoitotyö ja ikääntyvien lääkehoito 5  
         
             
       
Ikääntyvien mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5    
         
               
     
Muistisairauksien tunnistaminen ja hoito sekä kuntoutumisen edistäminen ja ohjaustaidot 5  
         
             
       
Liikunta- ja yhteistyöosaaminen
                                         
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5
     
         
             
Liikuntagerontologia ja ikääntyvien liikunta 5  
   
     
Dialogisuus ja yhteistyötaidot 5
 
 
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1
                                         
Palvelujärjestelmä, kotona asuva vanhus, oman oppimisen reflektio 5
     
           
                 
Hytkot, palveluohjaus, asumis- ja tukipalvelut, oman oppimisen reflektio 5
       
           
             
Liikunta vanhustyössä I 5
     
         
             
Kotihoito, sosiaaliset ongelmatilanteet, oman oppimisen reflektio 10  
       
             
           
Liikunta vanhustyössä II 5  
       
           
       
Omaishoitajuuden ja muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen, oman oppimisen reflektio 10  
         
             
       
Perehtyminen vanhusten laitoshoitoon ja oman oppimisen reflektio 5    
         
               
     
48.754.725.21.521.826.829.824.817.87.31.521.813.413.429.812.412.417.83.73.71.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
Geronomin täydentävät opinnot
                                         
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
                                         
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
           
                 
Johtaminen 5    
           
               
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2
                                         
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 10    
         
             
Oman oppimisen reflektio 5    
       
           
Liikunta vanhustyössä III 5    
       
           
Vanhustyön kehittämisprojekti I 5
     
         
           
Vanhustyön kehittämisprojekti II 5      
           
                 
Opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmät
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
         
             
       
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
           
                 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
Asiakastyön nykyiset teemat monikulttuurisessa Suomessa 5                                          
Väkivallan ehkäisevä työ 5                                          
Kriisi- ja katastrofityö 5                                          
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                          
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                          
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                          
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
Ideasta innovaatioon 5                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Tuotteistaminen ja kaupallistaminen 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
+ Venäjä-opinnot
                                         
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Russia beyond the headlines 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Terveysalan venäjä 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Kvalitatiiviset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Prosessuaaliset syventävät tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
Promoottori 5                                          
Finnish for Beginners 5                                          
Muotoilijaksi 2                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Ensiapu 1 1                                          
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                          
Tutkimus- ja kehittämistyö 5                                          
Saattohoito 5                                          
LVI-tekniikan perusteet 3                                          
Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen 5                                          
Turvallinen lääkehoito 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Workshop 5                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
EKG:n tunnistaminen 2                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                                          
Kuljetusalan työturvallisuuskortti 1                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Kehitysvammainen henkilö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana 5                                          
Kliiniset taitopajat 5                                          
Tilintarkastus 5                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5