OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > GERONOMIKOULUTUS > GERONOMI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset (AMK)

Geronomi, monimuoto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Orientaatio AMK-opintoihin 2
     
         
             
Ammatillinen kehittyminen 1  
       
           
       
Työelämään verkostoituminen 1    
         
               
     
Valmiina työelämään 1    
         
             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                         
Sosiaali- ja terveysalan ruotsi 5    
         
               
     
Sosiaali- ja terveysalan englanti 5  
       
             
           
Ammatillinen viestintä 5
     
           
                 
Gerontologinen osaaminen
                                         
Gerontologinen tietoperusta vanhustyössä 10
     
         
             
Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
                                         
Vanhustyön lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 5                                          
Eettisen toiminnan perusteet vanhustyössä 5                                          
Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
                                         
Fysiologiset perusteet geronomin työssä 5
       
           
             
Hyvinvointiteknologia ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 5
       
           
             
Gerontologinen sosiaalityö ja sosiokulttuurinen seniorityö 5  
       
             
           
Hoitotyön ja lääkehoidon perusteet 5  
       
             
           
Ikääntymiseen ja vanhenemiseen liittyviä erityiskysymyksiä 5    
           
               
 
Gerontologinen hoitotyö ja ikääntyvien lääkehoito 5  
         
             
       
Ikääntyvien mielenterveys-, päihde- ja vammaistyö 5    
         
               
     
Muistisairauksien tunnistaminen ja hoito sekä kuntoutumisen edistäminen ja ohjaustaidot 5  
         
             
       
Liikunta- ja yhteistyöosaaminen
                                         
Terveysliikunta ja liikuntagerontologian perusteet 5
     
         
             
Liikuntagerontologia ja ikääntyvien liikunta 5  
   
     
Dialogisuus ja yhteistyötaidot 5
 
 
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1
                                         
Palvelujärjestelmä, kotona asuva vanhus, oman oppimisen reflektio 5
     
           
                 
Hytkot, palveluohjaus, asumis- ja tukipalvelut, oman oppimisen reflektio 5
       
           
             
Liikunta vanhustyössä I 5
     
         
             
Kotihoito, sosiaaliset ongelmatilanteet, oman oppimisen reflektio 10  
       
             
           
Liikunta vanhustyössä II 5  
       
           
       
Omaishoitajuuden ja muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen, oman oppimisen reflektio 10  
         
             
       
Perehtyminen vanhusten laitoshoitoon ja oman oppimisen reflektio 5    
         
               
     
48.754.725.21.521.826.829.824.817.87.31.521.813.413.429.812.412.417.83.73.71.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
Geronomin täydentävät opinnot
                                         
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
                                         
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5      
           
                 
Johtaminen 5    
           
               
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2
                                         
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 10    
         
             
Oman oppimisen reflektio 5    
       
           
Liikunta vanhustyössä III 5    
       
           
Vanhustyön kehittämisprojekti I 5
     
         
           
Vanhustyön kehittämisprojekti II 5      
           
                 
Opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmät
                                         
Tutkimus- ja kehittämistyö 5  
         
             
       
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
               
 
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
           
                 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
+ Asiakkaan kohtaaminen
                                         
+ Digitalisaatio-opinnot
                                         
+ Hyvinvointiteknologia
                                         
+ Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
                                         
+ Venäjä-opinnot
                                         
+ Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                         
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                         
2.57.526.6723.3302.52.558.3318.3323.3301.251.252.52.52.58.339.179.1723.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 48.754.725.21.521.826.829.824.817.87.31.521.813.413.429.812.412.417.83.73.71.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.