Siirry suoraan sisältöön

Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV17

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä ohjauksen ja opetuksen eri menetelmiä (yksilö- ja ryhmäohjaus, sosiaalinen media, e-terveyspalvelut) vastaanottotyössä pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynneillä sekä päivystysasiakkaiden hoitotyössä.
Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita, teknologiaa ja sosiaalista mediaa osana asiakkaan kokonaishoitoa.
Osaat toteuttaa kokonaisvaltaista hoitotyötä seuraavissa tehtävissä:
• pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynnit ja ohjaus
• kansansairauksien ehkäisy, hoidon ohjaus ja seuranta sekä tutkimuksiin ohjaaminen
• helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoidon ohjaus
• hoidon tarpeen arviointi, tutkimusten tekeminen ja määrääminen, tulosten tulkinta
• lääkärin konsultointi

Ymmärrät tietosuojan ja turvallisuuden merkityksen ja osaat toimia niiden edellyttämällä tavalla.

Osaat arvioida potilaan yksilölliset hoitotyön tarpeet, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä sekä kirjata kansallisesti yhtenäisen kirjaamismallin mukaisesti.

Osaat hyödyntää etähoitoa asiakkaan tilan arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Sisältö

Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa, mm. kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia vastaanottotyössä pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynneillä sekä päivystysasiakkaiden hoitotyössä?
Miten sovellat erilaisia tilanteeseen sopivia ohjauksen ja opetuksen asiakaslähtöisiä menetelmiä (yksilö- ja ryhmäohjaus, sosiaalinen media, e-terveyspalvelut) vastaanottotyössä?
Miten hyödynnät sähköisiä palveluita, teknologiaa ja sosiaalista mediaa osana potilaan ja asiakkaan kokonaishoitoa?
Miten toteutat kansansairauksien ehkäisyä, hoidon ohjausta ja seurantaa sekä tutkimuksiin ohjaamista?
Miten toteutat helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arviointia ja hoidon ohjausta?
Miten toteutat päivystyspotilaan hoidon tarpeen arviointia, tutkimusten tekemistä ja määräämistä sekä tulosten tulkintaa?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa ja NEWS-kriteereitä potilaan peruselintoimintojen tunnistamisessa?
Miten konsultoit lääkäriä hyödyntäen strukturoitua raportointimenetelmää (ISBAR)?
Miten toimit tietosuojan ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla?
Miten arvioit potilaan tilaa ja hoidon tarvetta etänä?

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
 • E-kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Jussi Hänninen
 • Reetta Korhonen
Vastuuopettaja

Tuulia Litmanen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä ohjauksen ja opetuksen eri menetelmiä (yksilö- ja ryhmäohjaus, sosiaalinen media, e-terveyspalvelut) vastaanottotyössä pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynneillä sekä päivystysasiakkaiden hoitotyössä.
Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita, teknologiaa ja sosiaalista mediaa osana asiakkaan kokonaishoitoa.
Osaat toteuttaa kokonaisvaltaista hoitotyötä seuraavissa tehtävissä:
• pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynnit ja ohjaus
• kansansairauksien ehkäisy, hoidon ohjaus ja seuranta sekä tutkimuksiin ohjaaminen
• helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoidon ohjaus
• hoidon tarpeen arviointi, tutkimusten tekeminen ja määrääminen, tulosten tulkinta
• lääkärin konsultointi

Ymmärrät tietosuojan ja turvallisuuden merkityksen ja osaat toimia niiden edellyttämällä tavalla.

Osaat arvioida potilaan yksilölliset hoitotyön tarpeet, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä sekä kirjata kansallisesti yhtenäisen kirjaamismallin mukaisesti.

Osaat hyödyntää etähoitoa asiakkaan tilan arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Sisältö

Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa, mm. kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia vastaanottotyössä pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynneillä sekä päivystysasiakkaiden hoitotyössä?
Miten sovellat erilaisia tilanteeseen sopivia ohjauksen ja opetuksen asiakaslähtöisiä menetelmiä (yksilö- ja ryhmäohjaus, sosiaalinen media, e-terveyspalvelut) vastaanottotyössä?
Miten hyödynnät sähköisiä palveluita, teknologiaa ja sosiaalista mediaa osana potilaan ja asiakkaan kokonaishoitoa?
Miten toteutat kansansairauksien ehkäisyä, hoidon ohjausta ja seurantaa sekä tutkimuksiin ohjaamista?
Miten toteutat helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arviointia ja hoidon ohjausta?
Miten toteutat päivystyspotilaan hoidon tarpeen arviointia, tutkimusten tekemistä ja määräämistä sekä tulosten tulkintaa?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa ja NEWS-kriteereitä potilaan peruselintoimintojen tunnistamisessa?
Miten konsultoit lääkäriä hyödyntäen strukturoitua raportointimenetelmää (ISBAR)?
Miten toimit tietosuojan ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla?
Miten arvioit potilaan tilaa ja hoidon tarvetta etänä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaalit (mm. vuorovaikutteiset H5P-asiantuntijaluennot)
Lisämateriaali:
Huovinen, A., Hynynen, M-A. ym. 2023. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy
tai
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto ym. 2019. T. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
- Teoriaopinnot 3 op verkossa
- Harjoitukset 2op (yhteistoiminnalliset kampusten väliset simulaatiot)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- ei tarjonnassa

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Teoriaopinnot 3op mahdollista suorittaa verkkopohjaisesti
- Harjoitukset 2 op työviikkopohjaisesti verkkototeutuksena (simulaatiot)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 2 op kampusten välisiä simulaatioharjoituksia
Kaiku24-yritysyhteistyö

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson aloitus yhteisellä orientaatiolla 20.2 klo 14 (Zoom) - osall. vaaditaan.
Opintojakso sisältää learn-tietotestejä ja arvioitavia verkko-oppimistehtäviä, joista erilliset ohjeet kurssin learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1 op. = 27h, yhteensä 5op x 27h =135h

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria 3 op, 3 x 27 h sisältää verkko-opetuksen, tehtävät ja tentit
Harjoitukset (verkkosimulaatiot 2 op), 2 x 27 h sisältävät valmistautumisen ja toteutuksen verkossa tapahtuviin kampusten välisiin simulaatiohin. Verkkosimulaatiot toteutetaan kolmena lähiopiskelupäivinä kampuksella, joilloin vaaditaan läsnäoloa omalla kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriaopinnot 3 op sekä harjoitukset: jussi.hanninen@xamk.fi, tuulia.litmanen@xamk.fi, reetta.pylkkanen@xamk.fi

EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut
Opiskelijoilla tulee olla suoritettuna Kliininen hoitotyö I + kliininen harjoittelu I
• Hoitotyön ammatilliset perusteet pois lukien Opinto- ja urasuunnittelu
• Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
• Terveyden edistäminen
• Kliininen hoitotyö I
• Kliininen harjoittelu I

Tämän lisäksi nämä lisäehdot:
Kliininen hoitotyö II suoritettu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit
Oppimistehtävät numeerinen arviointi, (hyväksytty / hylätty)
Simulaatiot (hyväksytty)

Numeerinen arviointi:
Arviointikriteereiden taso H3 osaaminen valmistumisvaiheessa:

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa

e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
 • E-kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Jussi Hänninen
 • Reetta Korhonen
Vastuuopettaja

Tuulia Litmanen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä ohjauksen ja opetuksen eri menetelmiä (yksilö- ja ryhmäohjaus, sosiaalinen media, e-terveyspalvelut) vastaanottotyössä pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynneillä sekä päivystysasiakkaiden hoitotyössä.
Osaat hyödyntää sähköisiä palveluita, teknologiaa ja sosiaalista mediaa osana asiakkaan kokonaishoitoa.
Osaat toteuttaa kokonaisvaltaista hoitotyötä seuraavissa tehtävissä:
• pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynnit ja ohjaus
• kansansairauksien ehkäisy, hoidon ohjaus ja seuranta sekä tutkimuksiin ohjaaminen
• helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoidon ohjaus
• hoidon tarpeen arviointi, tutkimusten tekeminen ja määrääminen, tulosten tulkinta
• lääkärin konsultointi

Ymmärrät tietosuojan ja turvallisuuden merkityksen ja osaat toimia niiden edellyttämällä tavalla.

Osaat arvioida potilaan yksilölliset hoitotyön tarpeet, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä sekä kirjata kansallisesti yhtenäisen kirjaamismallin mukaisesti.

Osaat hyödyntää etähoitoa asiakkaan tilan arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Sisältö

Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa, mm. kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia vastaanottotyössä pitkäaikaissairauksia sairastavien seurantakäynneillä sekä päivystysasiakkaiden hoitotyössä?
Miten sovellat erilaisia tilanteeseen sopivia ohjauksen ja opetuksen asiakaslähtöisiä menetelmiä (yksilö- ja ryhmäohjaus, sosiaalinen media, e-terveyspalvelut) vastaanottotyössä?
Miten hyödynnät sähköisiä palveluita, teknologiaa ja sosiaalista mediaa osana potilaan ja asiakkaan kokonaishoitoa?
Miten toteutat kansansairauksien ehkäisyä, hoidon ohjausta ja seurantaa sekä tutkimuksiin ohjaamista?
Miten toteutat helppohoitoisten infektiopotilaiden hoidon tarpeen arviointia ja hoidon ohjausta?
Miten toteutat päivystyspotilaan hoidon tarpeen arviointia, tutkimusten tekemistä ja määräämistä sekä tulosten tulkintaa?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa ja NEWS-kriteereitä potilaan peruselintoimintojen tunnistamisessa?
Miten konsultoit lääkäriä hyödyntäen strukturoitua raportointimenetelmää (ISBAR)?
Miten toimit tietosuojan ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla?
Miten arvioit potilaan tilaa ja hoidon tarvetta etänä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaalit (mm. vuorovaikutteiset H5P-asiantuntijaluennot)
Lisämateriaali:
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto ym. 2019 (tai uudempi painos). T. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
- Teoriaopinnot 3 op verkossa
- Harjoitukset 2op (yhteistoiminnalliset kampusten väliset simulaatiot)

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- ei tarjonnassa

Työhön integroitu oppimisväylä:
- Teoriaopinnot 3op mahdollista suorittaa verkkopohjaisesti
- Harjoitukset 2 op työviikkopohjaisesti verkkototeutuksena (simulaatiot)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 2 op kampusten välisiä simulaatioharjoituksia
Kaiku24-yritysyhteistyö

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää learn-tentin ja arvioitavia verkko-oppimistehtäviä, joista erilliset ohjeet kurssin learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1 op. = 27h, yhteensä 5op x 27h =135h

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria 3 op, 3 x 27 h sisältää verkko-opetuksen, tehtävät ja tentit
Harjoitukset (verkkosimulaatiot 2 op), 2 x 27 h sisältävät valmistautumisen ja toteutuksen verkossa tapahtuviin kampusten välisiin simulaatiohin.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriaopinnot 3 op sekä harjoitukset: jussi.hanninen@xamk.fi, tuulia.litmanen@xamk.fi sekä Mikkelin kampuksen lehtori Reetta Pylkkänen
EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut
Opiskelijoilla tulee olla suoritettuna Kliininen hoitotyö I + kliininen harjoittelu I
• Hoitotyön ammatilliset perusteet pois lukien Opinto- ja urasuunnittelu
• Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu
• Terveyden edistäminen
• Kliininen hoitotyö I
• Kliininen harjoittelu I

Tämän lisäksi nämä lisäehdot:
Kliininen hoitotyö II suoritettu

Huom! Opintojakso alkaa 15.8 yhteisellä infotapaamisella Zoomissa: https://xamk-fi.zoom.us/j/63945193559?pwd=VTg3NDhwa0dMdityMmJJSzNtU1ZVdz09
Infossa käydään läpi Learniin kirjautuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam tentti (numeerinen)
Oppimistehtävät (hyväksytty / hylätty)
Simulaatiot (hyväksytty)

Numeerinen arviointi:
Arviointikriteereiden taso H3 osaaminen valmistumisvaiheessa:

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa

e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa