Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan johtamisosaaminenLaajuus (3 op)

Tunnus: HT00EK83

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • SHKT22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ennen opintojakson alkua pidetään info 2 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti (lähipäivät 3 + verkko-opiskelu) vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu kolmesta lähiopetuksen teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä ja verkko-opiskelu työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäinen opiskelu, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen verkossa.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Verkko-opintoina opintojakson voi suorittaa viikoilla 44-51 annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa perehtyminen annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen tehdään omaan tahtiin annetun aikataulun puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
infotunti 2 h
lähitunnit 24 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
verkko-opiskelu 16 h, joka sisältää verkossa aineiston lukemisen ja oppimistehtävien tekemisen
itsenäinen opiskelu 39 h, joka sisältää lähipäivien ennakkotehtävien tekeminen ja muun itsenäisen materiaaleihin tutustumisen

Itsenäiset verkko-opinnot:
Infotunti 2 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 79 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
2. Hoitotyön lähijohtaminen ja hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
3. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi
Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja itsenäiset oppimistehtävät 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojakson jokaisesta tehtävästä saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa ennalta määrättynä ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi perusteet:
Työviikkopohjainen väylä:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1. Et ole osallistunut lainkaan lähitunneille.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla on vähäistä ja osalle lähitunneista et ole lainkaan.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. Osallistuminen kaikille lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on erittäin hyvää.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 04.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Jaana Dillström

Ryhmät
 • SHSA22SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Johtaminen: opiskelumateriaali on Learn -oppimisalustalla.

Terveysalan yrittäjyys: opiskelumateriaali on Learn-oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava vaihtoehto: voit ilmoittautua tälle opintojaksolle myös toisesta ryhmästä nopeuttaessasi opintojasi.

Aikaisemman johtamisosaamisen tunnistaminen: amk-tasoinen johtamisosaamisen suoritus on mahdollista hyväksilukea. Yrittäjyyskokemusta voidaan tarvittaessa osahyväksilukea.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi olla työelämäyhteistyötä asiantuntijavierailuina.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla kansainvälistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 81 tuntia. Opiskelijan on mahdollisuus suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakaantuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Johtaminen 2 op ja terveysalan yrittäjyys 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava tieto on kuvattu oppimisalustalla. Opintojakson opettajat ovat Jaana Dillström ja Päivi Lifflander.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja tentin. Tentti arvioidaan numeraalisesti, jossa hyväksytty on 1-5. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä. Hyväksytty taso on T1.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 04.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Jaana Dillström

Ryhmät
 • SHSA22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Johtaminen: opiskelumateriaali on Learn -oppimisalustalla.

Terveysalan yrittäjyys: opiskelumateriaali on Learn-oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava vaihtoehto: voit ilmoittautua tälle opintojaksolle myös toisesta ryhmästä nopeuttaessasi opintojasi.

Aikaisemman johtamisosaamisen tunnistaminen: amk-tasoinen johtamisosaamisen suoritus on mahdollista hyväksilukea. Yrittäjyyskokemusta voidaan tarvittaessa osahyväksilukea.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi olla työelämäyhteistyötä asiantuntijavierailuina.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla kansainvälistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 81 tuntia. Opiskelijan on mahdollisuus suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakaantuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Johtaminen 2 op ja terveysalan yrittäjyys 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava tieto on kuvattu oppimisalustalla. Opintojakson opettajat ovat Jaana Dillström ja Päivi Lifflander.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja tentin. Tentti arvioidaan numeraalisesti, jossa hyväksytty on 1-5. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä. Hyväksytty taso on T1.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • EHKT22SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ennen opintojakson alkua pidetään info 2 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti (lähipäivät 3 + verkko-opiskelu) vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu kolmesta lähiopetuksen teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä ja verkko-opiskelu työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäinen opiskelu, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen verkossa.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Verkko-opintoina opintojakson voi suorittaa viikoilla 44-51 annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa perehtyminen annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen tehdään omaan tahtiin annetun aikataulun puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
infotunti 2 h
lähitunnit 24 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
verkko-opiskelu 16 h, joka sisältää verkossa aineiston lukemisen ja oppimistehtävien tekemisen
itsenäinen opiskelu 39 h, joka sisältää lähipäivien ennakkotehtävien tekeminen ja muun itsenäisen materiaaleihin tutustumisen

Itsenäiset verkko-opinnot:
Infotunti 2 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 79 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
2. Hoitotyön lähijohtaminen ja hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
3. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja itsenäiset oppimistehtävät 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojakson jokaisesta tehtävästä saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa ennalta määrättynä ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi perusteet:
Työviikkopohjainen väylä:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1. Et ole osallistunut lainkaan lähitunneille.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla on vähäistä ja osalle lähitunneista et ole lainkaan.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. Osallistuminen kaikille lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on erittäin hyvää.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • THKV22SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu kolmesta lähiopetuksen teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä ja verkko-opiskelu työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäinen opiskelu, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen verkossa.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Ei ole käytössä tällä opintojaksolla (päivätoteutus).

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti. Muu tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
infotunti 2 h
lähitunnit 24 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
verkko-opiskelu 16 h, joka sisältää verkossa aineiston lukemisen ja oppimistehtävien tekemisen
itsenäinen opiskelu 39 h, joka sisältää lähipäivien ennakkotehtävien tekeminen ja muun itsenäisen materiaaleihin tutustumisen

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
2. Hoitotyön lähijohtaminen ja hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
3. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi
Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja itsenäiset oppimistehtävät 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Arviointi perusteet:
Työviikkopohjainen väylä:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1. Et ole osallistunut lainkaan lähitunneille.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla on vähäistä ja osalle lähitunneista et ole lainkaan.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. Osallistuminen kaikille lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on erittäin hyvää.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 06.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Nursing
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Jussi Mähönen

Ryhmät
 • BNKT22SP
  Nursing, full-time studies

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu kolmesta lähiopetuksen teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä ja verkko-opiskelu työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäinen opiskelu, joka on varattu itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

- infotunti 2 h
- lähitunnit 24 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
- verkko-opiskelu 16 h, joka sisältää verkossa aineiston lukemisen ja oppimistehtävien tekemisen
itsenäinen opiskelu 39 h, joka sisältää itsenäisen materiaaliin tutustumisen

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
2. Hoitotyön lähijohtaminen ja hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
3. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja itsenäiset oppimistehtävät 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1. Et ole osallistunut lainkaan lähitunneille.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla on vähäistä ja osalle lähitunneista et ole lainkaan.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. Osallistuminen kaikille lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on erittäin hyvää.

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 12.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Pihlaja
Ryhmät
 • SHMI22SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Muu oppimisalustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Opintojakso toteutetaan verkossa osin itsenäisesti ja osin ryhmissä opiskellen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso muodostuu opintojakson tavoitteiden mukaisista osakokonaisuuksista. Jokaisessa kokonaisuudessa on oma opiskeltava materiaali, josta on verkkotentti. Teoriaosuus ja verkkotentit tulee olla tehtynä ennen ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä.

Ryhmässä työskentelyä varten teet ennakkotehtävän, jonka pohjalta keskustelette ryhmässänne. Aika voi näin sijoittua koulupäivänne ajalle tai voitte järjestää Teams tapaamisen verkossa. Voit valita teetkö ryhmätyövaiheen syys-, loka- vai marraskuussa. Tarkemmat ohjeet ryhmätyösketelylle löydät oppimisalustalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä (81 tuntia). Opintojakson tekemiseen on varattu noin 4 kuukautta. Teoriaosa ja verkkotentit tulee olla tehtynä ennen ryhmätyövaihetta.
Voit valita teetkö pohdinta - ja ryhmätehtävän syys-, loka- vai marrskuussa. Ryhmät rakentuvat tältä perustalta.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

Jos haet hyväksilukua, aikaisempien opintojen sisällyttämistä opintoihisi tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Päätöksen hyväksiluvusta tekee OT-OVa, Sari Virkki. Hakemus tehdään Pepin kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet:

Verkkotentit: 1-5.
Pohdintatehtävä opintojakson lopulla ja siitä käytävä ryhmäkeskustelu: hyväksytty

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 12.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Pihlaja
Ryhmät
 • SHMI22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Muu oppimisalustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Opintojakso toteutetaan verkossa osin itsenäisesti ja osin ryhmissä opiskellen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso muodostuu 5 osakokonaisuudesta. Jokaisessa kokonaisuudessa on oma opiskeltava materiaali, josta on verkkotentti. Teoriaosuus ja verkkotentit tulee olla tehtynä ennen ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä.

Ryhmässä työskentelyä varten teet ennakkotehtävän, jonka pohjalta keskustelette ryhmässänne. Aika voi näin sijoittua koulupäivänne ajalle tai voitte järjestää Teams tapaamisen vekossa. Voit valita teetkö ryhmätyövaiheen syys-, loka-, marras- vai joulukuussa. Tarkemmat ohjeet ryhmätyösketelylle löydät oppimisalustalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä (81 tuntia). Opintojakson tekemiseen on varattu noin 4 kuukautta. Teoriaosa ja verkkotentit tulee olla tehtynä ennen ryhmätyövaihetta.
Voit valita teetkö pohdinta - ja ryhmätehtävän syys-, loka-, marras- vai joulukuussa. Ryhmät rakentuvat tältä perustalta.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

Jos haet hyväksilukua, aikaisempien opintojen sisällyttämistä opintoihisi tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Päätöksen hyväksiluvusta tekee OT-OVa, Sari Virkki. Hakemus tehdään Pepin kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet:

Verkkotentit: 1-5.
Pohdintatehtävä opintojakson lopulla ja siitä käytävä ryhmäkeskustelu: hyväksytty

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
 • Jarno Hämäläinen
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • EHKT22KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ennen opintojakson alkua pidetään info 2 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti (pakolliset lähipäivät 3 + verkko-opiskelu) vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu kolmesta lähiopetuksen teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä ja verkko-opiskelu työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäinen opiskelu, joka on varattu lähipäivien ennakkotehtävien tekemiseen ryhmässä sekä itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen verkossa.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Verkko-opintoina opintojakson voi suorittaa viikoilla 17-26 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa perehtyminen annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen tehdään omaan tahtiin annetun aikataulun puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
infotunti 2 h
lähitunnit 24 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
verkko-opiskelu 16 h, joka sisältää verkossa aineiston lukemisen ja oppimistehtävien tekemisen
itsenäinen opiskelu 39 h, joka sisältää lähipäivien ennakkotehtävien tekeminen ja muun itsenäisen materiaaleihin tutustumisen

Itsenäiset verkko-opinnot:
Infotunti 2 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 79 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja itsenäiset oppimistehtävät 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojakson jokaisesta tehtävästä saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa ennalta määrättynä ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi perusteet:
Työviikkopohjainen väylä:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1. Et ole osallistunut lainkaan lähitunneille.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla on vähäistä ja osalle lähitunneista et ole lainkaan.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. Osallistuminen kaikille lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on erittäin hyvää.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Pihlaja
 • Tuula Tarhonen
Ryhmät
 • SHMI22KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Lisämateriaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu viidestä lähiopetuksen teemapäiväistä, ennakkotehtävästä sekä oppimistehtävästä.
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Lähiopetusta 1op
Oppimistehtävä 2op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:

Infotunti 1 h
Itsearviointitehtävä 6 h
Lähitunnit 20 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan
Oppimistehtävä 2op (54h)oppimistehtävän ohjeistus ja materiaali jaetaan Learnissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

tuula.tarhonen@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet:

Itsearvointitehtävä arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Jaana Dillström

Ryhmät
 • SHSA22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Johtaminen: opiskelumateriaali on Learn -oppimisalustalla.

Terveysalan yrittäjyys: opiskelumateriaali on Learn-oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylä:
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava vaihtoehto: voit ilmoittautua tälle opintojaksolle myös toisesta ryhmästä nopeuttaessasi opintojasi.

Aikaisemman johtamisosaamisen tunnistaminen: amk-tasoinen johtamisosaamisen suoritus on mahdollista hyväksilukea. Yrittäjyyskokemusta voidaan tarvittaessa osahyväksilukea.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi olla työelämäyhteistyötä asiantuntijavierailuina.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla kansainvälistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 81 tuntia. Opiskelijan on mahdollisuus suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus jakaantuu tasaisesti.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksolla on kaksi erillistä sisältöaluetta: Johtaminen 2 op ja terveysalan yrittäjyys 1 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen tarvittava tieto on kuvattu oppimisalustalla. Opintojakson opettajat ovat Jaana Dillström ja Päivi Lifflander.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja tentin. Tentti arvioidaan numeraalisesti, jossa hyväksytty on 1-5. Kaikki osiot tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen toteutusajan päättymistä. Hyväksytty taso on T1.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuula Tarhonen
Ryhmät
 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Lisämateriaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Rubanovitsch, Mika D. 2020, Johda itseäsi - johda asiakkaitasi. Modernin johtajan käsikirja. Hämeen Kirjapaino Oy.

Laaksonen Hannele & Salin Sirpa. 2019. Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Kustantaja: Oppian. Helsinki, 2019.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu viidestä lähiopetuksen teemapäiväistä, ennakkotehtävästä sekä oppimistehtävästä.
Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Lähiopetusta 1op
Oppimistehtävä 2op

Tätä opintojaksoa ei voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina tai työhön integroiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:

Infotunti 1 h
Itsearviointitehtävä 6 h
Lähitunnit 20 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan
Oppimistehtävä 2op (54h)oppimistehtävän ohjeistus ja materiaali jaetaan Learnissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

tuula.tarhonen@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perusteet:

Itsearvointitehtävä arvoidaan hyväksytty/täydennettävä
Oppimistehtävä 1-5.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen-> ryhmätehtävät tunnilla sekä osallistuminen keskusteluun.
Kokonaisarvosana muodostuu kaikista edellä mainituista osa-alueista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • SHKT22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Yrittäjyys
- Omaat perusedellytykset toimia sosiaali- ja terveysalan itsenäisenä yrittäjänä.

Johtaminen
- Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
- Ymmärrät oman roolisi organisaation maineen, brändin, imagon ja asiakkaan palvelukokemuksen rakentamisessa
- Osaat arvioida hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa ja omaa työskentelyäsi.
- Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation toiminnan laatuun.
- Osaat työskennellä kustannustietoisesti ja kestävän kehityksen periaatteidenmukaisesti.
- Kykenet yhteistyössä työyhteisön kanssa tunnistamaan hoitotyön ja organisaation kehittämis- ja muutostarpeita.
- Kykenet osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
- Osaat priorisoida työtehtäviä joustavasti tilanteen mukaan.
- Osaat motivoida työyhteisön jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
- Tunnistat oman ja työntekijän jaksamisen rajat, osaat hakea ja ohjata työntekijän hakemaan tukea ja osaat käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

Sisältö

Yrittäjyys
- Mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan perusteet?
- Mikä on yritystoiminnan merkitys osana palvelutuotantoa?

Johtaminen
- Miten sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen?
- Miten arvioit ja kehität potilas- ja asiakaslähtöisiä palveluja?
- Miten arvioit, kehität ja seuraat oman alasi palvelujen laatua ja tuloksellisuutta sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa ympäristössä?
- Miten toimit työyhteisön jäsenenä ja miten johdat tiimin toimintaa työvuorossasi?
- Miten priorisoit ja organisoit toimintaasi?
- Miten edistät työhyvinvointia työyhteisössäsi?
- Miten perehdytät, mentoroit ja ohjaat työtovereita ja opiskelijoita?

Opiskelumateriaali

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan lähitunneilla tai Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ennen opintojakson alkua pidetään info 2 h, jossa opiskelija valitsee suorittaako opintojakson työviikkopohjaisesti yhteisöllisesti (pakolliset lähipäivät 3 + verkko-opiskelu) vai kokonaan itsenäisesti verkko-opintoina.

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaisesti, joka koostuu kolmesta lähiopetuksen teemapäivästä, joilla teemme osan oppimistehtävistä ja verkko-opiskelu työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäinen opiskelu, joka on varattu lähipäivien ennakkotehtävien tekemiseen ryhmässä sekä itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen ja annettuun materiaaliin perehtymiseen verkossa.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Verkko-opintoina opintojakson voi suorittaa viikoilla 17-26 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa perehtyminen annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen tehdään omaan tahtiin annetun aikataulun puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Lähitunnit työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutustapojen tarkempi aikataulu käydään läpi opintojaksoinfossa.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä:
infotunti 2 h
lähitunnit 24 h, joilla läsnäolo ja aktiivisuus lähitunneilla vaikuttavat arvosanaan!
verkko-opiskelu 16 h, joka sisältää verkossa aineiston lukemisen ja oppimistehtävien tekemisen
itsenäinen opiskelu 39 h, joka sisältää lähipäivien ennakkotehtävien tekeminen ja muun itsenäisen materiaaleihin tutustumisen

Itsenäiset verkko-opinnot:
infotunti 2 h
itsenäinen opiskelu verkossa 79 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
3. Hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosanaan vaikuttaa osallistuminen lähitunneille (huomaa, että tunnilla tehdään osa niistä tehtävistä yhdessä, joita verkkototeutuksella tehdään itsenäisesti eli jos et ole paikalla, vaikuttaa tämä arvosanaan = 33 %), aktiivisuus lähitunneilla (33 %) ja itsenäiset oppimistehtävät 0-K5 = 33 %). Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojakson jokaisesta tehtävästä saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimistehtävät ja verkkotentit tulee palauttaa ennalta määrättynä ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi perusteet:
Työviikkopohjainen väylä:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1. Et ole osallistunut lainkaan lähitunneille.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen ja aktiivisuus lähitunneilla on vähäistä ja osalle lähitunneista et ole lainkaan.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön. Osallistuminen lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista. Osallistuminen kaikille lähitunneille ja aktiivisuus lähitunneilla on erittäin hyvää.

Itsenäiset verkko-opinnot:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.