CURRICULA > MASTER STUDIES > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN SERVICE DESIGN
Master's degree

Master's Degree Programme in Service Design
Master of Culture and Arts, 60 ECTS

muotoilija (ylempi AMK), Master of Culture and Arts

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Xamk - the students' university of applied sciences

Master’s degree programmes at Xamk are provided by Master School. Master School is a multidisciplinary, international and change-oriented learning and RDI environment. You can choose from a number of different learning paths to develop your expertise and skills and promote your career.

Graduates from Master School are experts in understanding and recognising changes in work environments. At Master School, you have the opportunity to study in multidisciplinary learning and development environments that are closely linked to work-related development and innovation.

You can flexibly choose courses from the selection offered by Xamk’s Master School.

Your teachers provide guidance and counselling, encouraging critical thinking, argumentation and generation and application of new knowledge.

Employment and career opportunities

Valmistuttuasi työskentelet palvelumuotoilun asiantuntijana palvelua tarjoavan palveluintensiivisen yrityksen tai julkisen sektorin asiakasrajapinnassa esimiestehtävissä tai monilaisten suunnittelutiimien vetäjänä.

Palvelumuotoilija ratkaisee liiketoiminnallisia haasteita, joissa keskitytään asiakaskokemukseen. Palvelumuotoilijan työ on palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sujuvammiksi sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta liiketaloudellisesti tehokkaasti. (not translated)

Curriculum objectives

The general and programme-specific learning outcomes and the process of students’ professional growth and learning are specified in the curriculum of the university of applied sciences. The curriculum is based on the European Qualifications Framework (EQF) and National Qualifications Framework (NQF).

Level 7 corresponds to the knowledge and skills achieved by completing a Master’s degree. The curriculum is based on the needs and development of the world of work and the overall strategic choices of Xamk.

The competence-based curriculum consists of the programme’s learning outcomes, modules and courses. The objectives, contents, teachers, learning and teaching modes, arrangements, work required, timetables and evaluation methods for courses are specified in implementation plans.

The implementation plans provide the foundation for students’ personal study plans (‘HOPS’ in Finnish) and individual choices. In addition, they provide the basis for fruitful co-operation between students representing different fields of study.

Degree programme learning outcomes

Osaamisesi kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin sekä kehittää osaamista työtehtäväkohtaisten vaatimusten mukaan. Muotoilun kenttä on laajentunut esineiden ja käyttöliittymien suunnittelusta yhteiskunnan monille osa-alueille muun muassa asukkaiden toiminnan kehittämiseen sekä aineettomien palvelujen muotoiluun digitalisoitumisen myötä.

Koulutus antaa valmiuksia palveluosaamisen hyödyntämiseen konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä. Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollista ja sitä tuetaan Xamkissa laajoin yrittäjäopinnoin. Jatkuva muutos avaa tietä uusille ammateille ja työn kuville. Muotoilija AMK tutkinto ja palvelumuotoilijan koulutus antavat hyvät edellytykset toimimiseen monenlaisissa alan tehtävissä.
Koulutuksen tuottama osaaminen jakautuu ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

Ydinosaaminen (must know) on ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen lisäksi tarvitaan myös täydentävää osaamista (tutkinnon ydinosaamista joko syventävää tai laajentavaa osaamista). Ydinosaaminen sisältyy tutkinnon syventäviin ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Ydinosaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 60 opintopistettä ja

60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 50 opintopistettä. Opinnäytetyö (30 op) on ydinosaamista. Ydin- ja täydentävä osaaminen määritellään moduulitasolla.

Täydentävä osaaminen (should know) syventää ja/ tai laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Täydentävän osaamisen avulla opiskelija voi profiloida osaamistaan. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille Master Schoolissa toteutettaville tutkinnoille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista. Täydentävän osaamisen laajuus on 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 30 opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä.

Koulutuksen opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen tutkintokohtaisista ydinosaamisen opinnoista, 30 opintopisteen kaikille tutkinnoille yhteisistä täydentävän osaamisen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä (alan kehittämistehtävästä).

Täydentävän osaamisen voit valita hopsisi mukaisesti seuraavasti:

1) Master Schoolin yhteinen tarjonta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjäopinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista

2) Muiden yamk-tutkintojen erikseen sovittavat ydinosaamisen opintojaksot

3) Muiden korkeakoulujen tasoa 7 vastaavat opintojaksot

Master Schoolin yhteisen tarjonnan opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. Opetus toteutetaan monialaisissa opiskelijaryhmissä mikä osaltaan vahvistaa verkosto-osaamistasi.

Opinnäytetyö (30 op) on toteutustavaltaan tutkimus- tai kehittämishanke. Siinä perehdyt ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja tuotat sitä koskevaa tutkimuksellista kehittämistietoa. Opinnäyte on näin aina työyhteisöä, työelämää tai ammattialaa kehittävä hanke.

Koulutus rakentuu eurooppalaisen (EQF) sekä kansallisen (NQF) tutkintojen osaamisperustan pohjalle. Master School on Xamkin monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö.

Tutkinnon ydinosaamista tuottavat opinnot suunnitellaan koulutuskohtaisesti ja palvelumuotoilun koulutuksen suunnittelusta vastaa koulutuksen vastuuhenkilö Heli Abdel Rahman.

Ydinosaamista täydentävät opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksille. Niiden suunnittelusta vastaa Xamkin Master School tiimi yhteistyössä koulutusten vastuuhenkilöiden kanssa. Tiimin kokoonpano ja vastuuhenkilöt löytyvät Studentista.

Palvelumuotoilun tuottama osaamista syventävä osaaminen

Palvelumuotoilu syventävä osaamisen:

* Hallitset muotoiluprosessin ja palvelumuotoilun hyvin teorian sekä käytännön tasolla.

* Osaat hyödyntää muotoiluprosessin ja palvelumuotoilun menetelmiä monipuolisesti.

* Osaat hyödyntää muotoiluprosessia ja palvelumuotoilua strategisen tason suunnittelussa

Palvelun konseptointi:

* Osaat määritellä palvelun konseptille tavoitteet ja reunaehdot taustatutkimusten pohjalta.

* Osaat mallintaa ja tehdä näkyväksi suunnittelua sekä arvioida sitä suhteessa asetettuiin tavoitteisiin.

* Osaat kehittää palvelukonseptia hyödyntäen innovatiivisia menetelmiä laaja-alaisesti yhdessä sidosryhmien kanssa.

* Osaat hyödyntää muotoilun keinoja konseptin tuotteistamisessa ja lanseerauksessa.

Asiakaskokemus:

* Osaat tunnistaa palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja tutkia ja mitata niitä hyödyntäen sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä.

* Osaat kehittää palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä yhdessä sidosryhmien kanssa.

* Osaat määritellä asiakassuhteita ja tunnistaa asiakasarvon.

* Osaat kehittää organisaation asiakassuhteita, visioita ja strategiaa erilaisia työkaluja hyödyntäen.


YAMK-tutkintojen osaamiskartta

Oppimisen taidot
o osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
o osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
o kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
o osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
o osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
o osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
o osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
o kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
o osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
o osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
o osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
o osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
o osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
o kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
o osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
o osaa johtaa projekteja
o osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
o osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen
o kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
o osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
o osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan (not translated)

Degree studies

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kasvutarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla. Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä kehittymisprosesseja edistetään myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

TKI-INTEGRAATIO JA TYÖELÄMÄYHTEYDET

Työelämäläheisyyttä ylläpidetään jatkuvalla yhteydenpidolla alueen yrityksiin ja yhteisöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Tässä yhteydenpidossa tärkeää on yhteys YAMK-opiskelijoiden taustaorganisaatioihin. Työelämäläheisyys näkyy koulutuksessa etenkin opinnäytetyönä tehtävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja innovaatiotoiminnan ongelmanasettelussa.

Master Schoolin opetussuunnitelma perustuu siihen, että opiskelija löytää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) imun opintojen alusta lähtien. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset voivat liittyä opiskelijan omaan taustaorganisaatioon, oman alan kehittämiseen tai laajempiin korkeakoulun TKI-hankkeisiin ja alueen strategisiin haasteisiin. Opiskelijoita kannustetaan myös oman yritystoiminnan kehittämiseen. Oppiminen on 6 / 34 tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. Master Schoolin tavoitteena on vahvistaa korkeakoulualueen TKI-kyvykkyyttä.

MONIALAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN OPISKELUSSA

Työelämän aitojen ongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista osaamista. Eri alojen raja-pinnoilla syntyy uutta osaamista ja innovaatioita. Kriittinen tietoisuus alojen rajapintojen kysymyksistä ja innovaatioiden edistäminen näkyvät vahvasti osaamisen viitekehyksen tason 7 tavoitteissa (Monialainen yhteistyö ja oppiminen ovat perusedellytyksiä työelämän vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä onnistumiselle). Monialaisuus ja sen kehittyminen opintojen aikana johtavat työelämän uudistuneisiin ongelmanratkaisu- ja kehittämiskäytäntöihin ja palvelutuotantoon.

OPISKELIJALÄHTÖISYYS, OPISKELIJAN ROOLI

Master Schoolin opiskelijalla on työ- ja muuta kokemusta ja hän on usein myös hyvin verkostoitunut. Olemassa oleva osaaminen ja verkostot otetaan oppimistilanteissa huomioon. Opiskelijalähtöisyys on myös sitä, että opiskelijalta edellytetään vastuuta opintojen suunnittelusta ja etenemisestä. Opiskelijalähtöisyys on toisaalta sitä, että korkeakoulu, opettajat ja hallintopalvelut palvelevat sujuvasti opiskelijaa hänen opiskeluunsa liittyvissä kysymyksissä.

YHTEISÖLLINEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin kasvutarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla. Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä kehittymisprosesseja edistetään myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ETENEMINEN

Opinnäytetöiden tarkoituksena on työelämän käytäntöjen kehittäminen, työelämän moninaisten muutosten edistäminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen. Muutosten aikaansaaminen edellyttää YAMK-opiskelijalta myös kykyä arvioida työ-elämää kriittisesti. Työelämäläheisyys näkyy kumppaneiden aktiivisena osallistumisena koulutuksen eri vaiheissa. Opiskelija täydentää osaamistaan opintojen edistyessä ja työstää opinnäytetyötä koko opintojensa ajan osaamisen kasvaessa.

Muotoiluosaaminen on tärkeä osa palvelumuotoilua, jolloin opiskelija harjaantuu näkemään muotoiluongelmia ja ratkaisemaan niitä osana monialista tiimiä. Opiskelijan osaaminen kehittyy käytännön toimeksiannoissa, joissa taustateoriaa hyödynnetään aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa. Opiskelija saa monipuoliset valmiudet vastata muuttuviin ammattialan ja yhteiskunnan asettamiin osaamisvaatimuksiin. (not translated)

Assessment

Competence-based curricula require competence-based evaluation.

Your degree programme applies Xamk’s common evaluation criteria for Master’s programmes, from which course-specific evaluation criteria have been derived. Students receive grades for courses in accordance with the degree regulation. Course-specific evaluation criteria can be found in the course description.

The most important objective of evaluation is to inform students of the level of their knowledge and skills and help them to improve their skills. Various assessment methods are used for the evaluation of learning, including course- and module-specific evaluation by the teacher, peer evaluation and evaluation by the employer. In addition, students evaluate themselves. Self-evaluation is part of the process of professional growth which is promoted through guidance discussions between the group tutor and the student.

Student counseling

Study counselling is an important tool for achieving the goals of students by supporting students’ self-direction and commitment to their learning process. Counselling enhances collaboration between the partners involved in the learning process. With the help of counselling, students’ inner growth and development towards becoming professionals will be enhanced.

At the beginning of the studies, there will be an orientation day, which starts the drawn of personal study plan. Mentor teachers are responsible for that planning. Personal study plan supports students personal learning process and development in a goal-oriented and professional growth. The personal study plan will be updated second school year and later if necessary. There are also optional staff members at each unit, who are responsible for coordinating optional studies, personal study plans and international studies. Help is also available in social an health matters. Additional information can be obtained from mentor teachers, peer tutors and study secretaries.

The degree programme uses the Moodle learning environment, where you can find study material, study support, guidance and counselling. The Moodle learning environment is in Finnish.

Learning environments

Xamk offers excellent environments for your learning. Significant part of studying happens ouside the classroom. Innovation- and project environments (e.g. Xinno, Xentre, CampusIT and Logistiikkaverstas), different kinds of simulation environments and teaching restaurants, eLearning environments and working life and RDI –projects are your learning environments. You can also conduct your studies in two authentic local environments: in the forest and at the sea.

Quality evaluation and development

Xamk values quality and the improvement of quality is integral part of the work of all staff and students. Xamk continuously improves the quality of teaching, guidance, learning environments and degree programmes.

The feedback collected on a regular basis from students, staff and stakeholders is very important for the quality improvement work. As a student, you have a central role in the continuous development of quality at Xamk. During your studies, you will be asked to answer a number of quality surveys. Course feedback, the entry and development surveys carried out during your

studies and the feedback collected at the graduation stage constitute part of our quality assurance system.

Staff and students process quality feedback together on various collaboration forums, deciding on new methods and discussing the effects of previous development measures. These forums provide an efficient channel for students to express their views on performance and planned measures. The figure below illustrates the path of course feedback.

Student Teacher Director of Education

COURSE FEEDBACK

RESPONSE TO FEEDBACK

SUMMARY

PERFORMANCE REVIEW
Our quality assurance system is based on the so-called circle of continuous development, or quality circle: Plan – Do – Check – Act. For more information about quality assessment and improvement, see the Student intranet.