Siirry suoraan sisältöön

Terveysalan johtaminen ja yrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH00AD01-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Katja Villikka

Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät

  • THKV19SP
    Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Johtaminen ja yrittäjyys
• osaat johtaa omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen
• osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut
• ymmärrät johtamisen merkityksen hoitotyössä
• ymmärrät terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää
• ymmärrät terveydenhuollon muutosten merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
• osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi
• kykenet ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
• kykenet arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa

Sisältö

Johtaminen ja yrittäjyys
• sisäinen yrittäjyys
• itsensä ja oman osaamisensa johtaminen
• oman toiminnan kriittinen reflektiointi
• erilaisten johtamistyylien ja teorioiden erot
• työtehtävien priorisointi ja työryhmän vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut
• terveydenhuollon muutosprosessit ja niiden merkitys yksittäisen työntekijän työhön
• yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä
• sosiaali- ja terveysalan yrittämismahdollisuudet
• kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
• lainsäädäntö ja kansalliset laatusuositukset ja vaatimukset; hoitoisuusluokitukset, hoitosuositukset ja eettiset ohjeet
• laatujärjestelmät ja laadun hallinta

Opiskelumateriaali

Tarvittava materiaali jaetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Opintojakso on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille eli sinulla tulee olla noin puolet opinnoista suoritettuna (min. 100 op).

Ennen opintojakson alkua pidetään infotunti VIIKOLLA 35, jossa kerrotaan tarkemmin opintojakson suorittamisesta.

Verkko-opintoina opintojakso suoritetaan viikoilla 35-40 infotunnilla annetun aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa käytät 134 tuntia itsenäiseen perehtymiseen annettuun materiaaliin ja 20 oppimistehtävän tekemiseen.

Halutessaan opintojakson voi suorittaa myös kesäopintoina verkossa 2.5.-3.7.2022. Ole yhteydessä opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä, mutta voit toki korottaa arvosanaa täydentämällä oppimistehtäviä saamasi palautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee palauttaa annetun aikataulun puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Infotunti 1 h ja itsenäinen opiskelu verkossa 134 tuntia (= itsenäinen perehtyminen verkossa annettuun materiaaliin ja oppimistehtävien tekeminen).
Aihekokonaisuus 1: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 2: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 3: 4 tehtävää resurssi 7,5 h / tehtävä, yhteensä 30 h
Aihekokonaisuus 4: 2 tehtävää resurssi 7 h / tehtävä, yhteensä 14 h
Aihekokonaisuus 5: 5 tehtävää resurssi 6 h / tehtävä, yhteensä 30 h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu viidestä aihekokonaisuudesta, jotka ovat:
1. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja sen poliittis-hallinnollinen ohjaus ja valvonta
2. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yrityksen perustaminen
3. Johtaminen ja organisaatiorakenteet sekä hoitotyön lähijohtaminen
4. Hoitotyön laatu sekä laadun parantaminen ja työn kehittäminen
5. Työelämä- ja työyhteisötaidot sekä työsuhde

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi
Jos haet hyväksi lukua, sisällyttämistä tai aikaisemman osaamisen tunnistamista (AHOT), tee hakemus hyvissä ajoissa ENNEN opintojakson alkua. Pääsääntö hyväksi lukemisessa on, että yrittäjyyden ja johtamisen AMMATTIKORKEAKOULU ja YLIOPISTO tasoisia opintoja voidaan hyväksi lukea osittain, mutta sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulee sisältyä näihin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan (100 %) oppimistehtävien pohjalta. Opintojaksoon liittyy 20 tehtävää, joista jokaisesta saa arvosanan 0-K5. Näiden keskiarvo muodostaa kokonaisarvosanan opintojaksosta. pohjalta. Oppimispäiväkirjan tehtävät tulee palauttaa sovittuna ajankohtana, jotta ne otetaan arvioitavaksi.

Arviointi:
Hylätty: Oppimistehtävien keskiarvo jää alle T1.
TI-T2: Osaat perusasioita jonkin verran, mutta sinulla on vielä selviä puutteita tiedoissa ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
H3-H4: Osaat perusasiat hyvin, mutta sinulla on jonkin verran puutteita tiedon soveltamisessa käytäntöön.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin ja sinulla on hyvä kyky soveltaa tietoa käytäntöön ja pohtia monipuolisesti yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita eri näkökulmista.

Esitietovaatimukset

Olet osoittanut osaamistasi seuraavista opintojaksoista:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus (5 op)