Siirry suoraan sisältöön

Elementtirakentaminen projektina (5 op)

Toteutuksen tunnus: RA00DO77-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Teollisen puurakentamisen koulutus

Opettaja

  • Vertti Vallenius
  • Anu Kuusela

Vastuuhenkilö

Anu Kuusela

Opiskelijaryhmät

  • PRSA19SP
    Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Opintojakson harjoitukset koostuvat ryhmä- ja yksilöharjoituksista. Verkko- tai lähitapaamisten aikana tehdään ryhmäharjoituksia tai tuettuja yksilöharjoituksia. Muu opetusta ja opiskelua tukeva materiaali on Learnissa tiedostoina tai linkkeinä. Teams tapaamisten aktiviteetit ja aineistot ovat saatavilla tapaamisen alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson osaamisen saat työviikkopohjaisella oppimisväylällä eli osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tämä opintojakso ei ole tarjolla itsenäisesti opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysyhteistyö on mahdollista tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tehtävät tehtynä ennen opintojakson päättymistä. Päättymispäivän jälkeen palautuksia otetaan vastaan opintojakson seuraavan toteutuksen yhteydessä.

Opintojakso opiskellaan ja osaamisen näyttö annetaan opintojakson toteutusaikana. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson hyväksyttyä läpäisyä kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla.

Hyväksyttyä opintojaksoa ei voi suorittaa uudelleen. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa järjestelmään kirjatusta suorituspäivästä.

Toteutuksen osien kuvaus

Anu Kuusela:

1. Projektin johtaminen
Mitä, miten ja miksi projektissa johdetaan?

2. Asiakkuus
Miten asiakkuus syntyy?
Miten asiakkuutta hoidetaan?
Mikä on laadun merkitys asiakkaalle?
Miten asiakas kuvaa ja arvioi laatua?
Miten laatu toteutetaan?
Miksi asiakas reklamoi ja kuinka reklamaatioon vastataan?

3. Lisä- ja muutostyöt
Mitä ovat lisä- ja muutostyöt?
Miten lisä- ja muutostöitä tarjotaan?
Miten lisä- ja muutostöitä hallitaan?

4. Projektitoiminnan vastuullisuus
Mitä on vastuullisuus?
Miksi vastuullisuus on tärkeää?
Miten vastuullisuutta toteutetaan?
Vertti Vallenius:

1. Projektin johtamisen perusteet
Mitä vaiheita projektissa on ja kuinka niitä johdetaan?

2. Projektin aikataulutus
Miten, miksi ja kuka aikatauluttaa projektin?
Mitä velvollisuuksia aikataulutus osapuolille?

3. Projektin taloudellinen suunnittelu ja seuranta
Miten projekti budjetoidaan?
Mitä ja miten ennustetaan?

4. Projektin jäkiviisaus
Miten projekti päätetään ja mitä sen jälkeen?
Mitä ja miksi esimerkiksi jälkilasketaan?
Kuinka asiakassuhdetta hoidetaan projektin päättymisen jälkeen?

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on ennakkotehtävä, jonka teet ennen opintojakson alkua.
Opintojaksolla käytössäsi on verkkomateriaalia.
Opintojaksolla tutustut aikatauluohjelman perusominaisuuksien hyödyntämiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- tunnistat elementtirakentamisen projektin vaiheiden jaon ja roolitukset
-.tunnistat projektin kriittiset päätöksentekovaiheet
- olet aktiivisesti kantanut vastuuta projektityöskentelystä ja sen tuloksista
- osaat raportoida työsi selkeästi ja hyödyllisesti; perustellen, argumentoiden ja kriittisesti, loogisia päätelmiä tehden
- osaat kuvata projektin visuaalisesti ja osaat selittää projektin vaiheet ja niiden sisällön suullisesti ja kirjallisesti
- osaat arvioida työskentelyä ja lopputulosta kriittisesti

Osaamisen arviointi koostuu itse-, vertais- ja opettajan tekemästä arvioinnista, jossa huomioidaan mahdollisen yritysyhteistyökumppanin arvio työskentelystä ja sen tuloksista.
Amk-tutkinnon osaamisen arviointi sisältää kolme osa-aluetta:
- tiedollinen osaaminen
- taidollinen osaaminen
- tiimityötaidot, johtaminen ja vastuullisuus

Arvioinnissa käytetään Xamkin arviointikriteeristön osaa osaaminen valmistumisvaiheessa. Arviointikriteeristö on saatavilla Luxissa.

Opiskelija osaa
Arvosana 5
a. käyttää laaja-alaisesti ja asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti
c. työskennellä innovatiivisesti ja itsenäisesti asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä luovasti päätellä ja ratkaista ammattialan ongelmia.
d. edistää ja kehittää toimintaa asiakas-, käyttäjä-ja kohderyhmätilanteissa
e. arvioida ja kehittää malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. ohjaa ja kehittää tiimin toimintaa.
g. edistää eettisten periaatteiden soveltamista ennakoimattomissa tilanteissa

Arvosana 3
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään lähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ha tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arvosana 1
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. rajata ja perustella tietolähteiden käytön
c. suoriutua sujuvasti ennakoimattomista tehtäväkokonaisuuksista
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa tilanteen vaatimalla tavalla
e. soveltaa alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä
f. toimia tavoitteellisesti tiimissä
g. soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa