Siirry suoraan sisältöön

Terveys -ja hyvinvointipolitiikan lähtökohdat ja linjaukset (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DU96-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Tarja Turtiainen
  • Tuula Tarhonen

Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät

  • SJSA22SY
    Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat kuvata toimintaympäristön yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden kytkentöjä hyvinvointi- ja
terveyspolitiikan muutoksiin ja strategisiin linjauksiin kansallisella ja Euroopan Unionin tasolla. 
Osaat soveltaa ajankohtaista terveys- ja hyvinvointipoliittista tietoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa.
Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden eettisiä vaikutuksia ottaen huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat
sekä niihin sisältyvät arvoristiriidat. 
Osaat seurata ja ennakoida oman alasi tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Sisältö

Mitä on politiikkaa ja palvelujen tuottamista ohjaava keskeinen terveys- ja hyvinvointitieto?
Mitä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja haasteet ja niiden yhteys on hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mitä kuuluu poliittishallinnolliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon ja miten ne vaikuttavat hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin ja muutoksiin?
Mitä on lainsäädännöllinen ja eettinen perusta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja millä tavalla ne ohjaavat toiminnan suunnittelua ja kehittämistä?  Mitä on kansainvälistyvä sosiaalipolitiikka ja terveydenhuolto EU:ssa ja mitkä ovat sen vaikutukset palvelujärjestelmään ja palveluiden tuottamiseen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus 20h, verkkotehtävä, tentti ja itsenäinen opiskelu

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävä integroituu työelämään. Työelämän asiantuntijoiden luentoja

Tentit ja muut määräajat

Määräaikana palautettu verkkotehtävä. Tenttiajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135h, jossa lähiopetus 20h, verkkotehtävä ja itsenäinen opiskelu 115h.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus 20h, verkkotehtävä, tentti ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävä 2 op: 1 - 5
Yksilötentti: 2 op: 1 - 5

Arviointikehikko on opintojakson LEARN -alustalla.