Siirry suoraan sisältöön

Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU33-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Jaakko Pitkänen

Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI20SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
  • YPMI20KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatuotannon ammattikäsitteet ja osaat käyttää niitä ammattimaisesti eri tilanteissa.
Tiedät kulttuurisen nuorisotyön vaikutukset nuoren identiteetin kehittymiseen kokemuksellisen oppimisen kautta.
Osaat tukea nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esille tuomista ja tarjota nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja projekteja kulttuurisen toiminnan saralla.
Tiedät tapahtumatuotantoon ja –turvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat käyttää niitä johdonmukaisesti.
Osaat aikatauluttaa tapahtumatuotannon eri vaiheet, suunnitella tarvittavat logistiset ratkaisut, hahmottaa tapahtuman järjestämisen elementit ja prosessin, käyttää tapahtumasuunnittelun perustyövälineitä ja malleja, laatia innovatiivisen tapahtuman suunnitelman, analysoida tapahtuman riskejä, kannattavuutta, vastuullisuutta ja asiakaskokemuksia sekä toimia tapahtumatiimissä.

Sisältö

Mitä kulttuurinen nuorisotyö tarkoittaa ja mitä osa-alueita siinä on?
Miten kokemuksellinen oppiminen taiteellisten ja kulttuuristen menetelmien avulla vaikuttaa nuoren kasvuun ja identiteetin kehittymiseen?
Millaisia mahdollisuuksia on nuorten omien kulttuurien ja marginaalitaiteiden esilletuomiseksi digitaalisesti, esityksinä tai julkaisuina?
Mitä asioita tapahtumatuotantoon ja tapahtumaturvallisuuteen liittyy?
Mitkä ovat tapahtumatuotannon eri vaiheet ja tiimin jäsenten vastuut?

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

Huhtaniska, T. 2019. Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle. E-kirja. Edita

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Hahmotat ja ymmärrät tapahtumatuotannossa käytettävän ammattisanaston ja termistön. Osaat jäsentää tapahtumatuottamisessa tarvittavat ilmoitus-, lupa-, sopimus- sekä turvallisuusasiat. Osaat toimia vastuullisena suunnittelijana ja toimeenpanijana tuotantotiimissä ja ymmärrät aikataulutusten ja logististen ratkaisujen merkityksen.
Osaat valmistautua sopimusneuvotteluihin ja tunnet alan tärkeimmät lainsäädäntöön liittyvät asiat.
Tunnet alan tekniset vaatimukset ja osaat käyttää eri ammattialojen erikoisosaajia tarvittaessa.
Tunnet alan tärkeitä toimijoita ja osaat hahmottaa erilaiset mahdolliset sisällöt nuorten tapahtumille.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat itsenäiset tehtävät ja raportit

Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittava aikataulu ja mahdollisten raportien ja tehtävien määrä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Osaat löytää yhtymäkohtia oman harrasteesi/työsi kautta tapahtumatuotantoon ja hyödyntää olemassa olevia verkostojasi.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitusten tms. aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Esimerkkejä kansainvälisistä tapahtumista.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Kulttuurisen nuorisotyön historia.
Tapahtumatuotannon perusteet.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäisen suorituksen tehtävänannon saat suoraan vastuuopettajalta jaakko.pitkanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma) ja harjoitukset.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä:
Opettajan kanssa sovittavat täydentävät tehtävät.
Hyväksytysti suoritetut tehtävät (mm. tapahtumasuunnitelma)