Siirry suoraan sisältöön

Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU35-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Hanne Salovaara-Pitkänen

Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI20SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
  • YPMI20KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Sisältö

Osaat eritellä lasten ja nuorten erityisen tuen taustalla olevia tekijöitä.
Osoitat perehtyneisyyttä nuorisotyön erilaisiin työympäristöihin ja toimintamuotoihin (esim erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja lastensuojelutyö) saaden valmiuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelemiseen.
Tiedät lapsia ja nuoria koskevan lainsäädännön merkityksen lapsen ja nuoren oikeuksien vahvistajana.

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla jaettavan materiaalin lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Etsivän nuorisotyön käsikirja
Puuronen, A, 2013. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – Näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 70.
Saastamoinen, Kati. 2010. Lapsen asema sijaishuollossa – Käsikirja arjen toimintaan. Edita. Helsinki

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, lukupiirityöskentely. Opintojaksoon liittyy sekä ennakkotehtäviä (mm erityisen tuen syntymekanismeihin kiinnittyvä ennakkotehtävä sekä lastensuojelun kysymyksiin kiinnittyvä ennakkotehtävä) sekä sosiaalisen nuorisotyön kentälle kiinnittyviä tehtäviä (mm etsivä nuorisotyö). Opintojaksolla vierailee yhteisöpedagogeja, jotka työskentelevät sosiaalisessa nuorisotyössä. Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, jonka ohjeet saat opintojakson vastuuopettajalta (ks. opintoja nopeuttava väylä).
Edeltävyysehto: Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettuna

Opintoja nopeuttava väylä: Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän (5 op), joka kiinnittyy opintojakson sisällöllisiin teemoihin:
Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvä lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous.

TKI ja työelämäyhteistyö

Sosiaalisessa nuorisotyössä työskentelevät yhteisöpedagogit vierailevat opintojakson lähiopetustunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisimmistä sisältöalueista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärän jakautuu siten, että lähiopetusta on 50-55 tuntia ja itsenäistä opiskelua 80 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävän tekeminen, lukupiirityöskentelyyn osallistuminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson teemoihin (erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö, lapsen oikeussubjektiuuteen liittyvän lainsäädäntö, sosiaalisen nuorisotyön viitekehys ja työote, erityisen tuen problematiikkaan kiinnittyvä tutkimustietous) kiinnittyvän oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.