Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3047

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Tarja Isokääntä
  • Pekka Penttinen

Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI20SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa opintojakson Learn-alustalla.
Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim.) 2018. Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamisen osuuteen ja 1 op:n tieteellisen viestinnän osuuteen. Tutkimusosaamisen ja kehittämisosaamisen lähiopetus koostuu luento-opetuksesta, ryhmätyöskentelyä sekä oman opinnäytetyön laadintaa tukevasta itsenäisestä työskentelystä.

Tieteellisen viestinnän osuus koostuu lähiopetuksesta sekä tehtävistä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opettajilta saatavilla oppimistehtävillä / harjoituksilla. Tieteellisen viestinnän osalta ota tällöin yhteyttä Tarja Isokääntään, tutkimus- ja kehittämisosaamisen osalta Pekka Penttiseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa Juvenia Akatemiassa, ks tarkemmin. kohta TKI ja työelämäyhteistyö.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa osallistumalle kevätlukukauden aikana Juvenia Akatemian toimintaan suorittamalla siellä Tutkimus- ja kehittämisosaaminen-opintojakson lisäksi vähintään kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä yliopettaja Katja Komoseen tai Juvenian johtaja Jussi Ronkaiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso jakautuu 4 op:n tutkimusosaamiseen ja 1 op tieteelliseen viestintään.
Tutkimusosaamisen opetus koostuu seuraavista asioista:
- 39h luento-opetusta
- 8h osallistumista opinnäytetyön esitysseminaariin marraskuussa 2022
- 61h itsenäistä työskentelyä opintojakson tehtävien parissa. Nämä tehtävät ovat:
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta
- Tutkimusprosessin menetelmäratkaisuihin orientoituminen
- Opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän työn vertaisarviointi
Tieteellisen viestinnän osuus koostuu seuraavista asioista:
- 16 h lähiopetusta
- 11 h itsenäistä työtä opintojakson tehtävien parissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso tukee opinnäytetyöprosessin etenemistä.

Opintojakso kannattaa siten ajoittaa siten, että aloitat sen suorittamisen viimeistään silloin kun aloitat opinnäytetyön ideointi- ja suunnitteluopintojakson.

Opinnäytetyön ideointi- ja suunnittelu-opintojakson (5 op) hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Tutkimusosaaminen ja kehittämisosaaminen (5op) opintojaksosta on suoritusmerkintä
Pepissä
- opinnäytetyösuunnitelma on sisällöllisesti toteuttamiskelpoinen
- työelämäkumppanin kanssa laadittu sopimuslomake on laadittu ja tallennettu Wihi- järjestelmään.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Työviikkopohjainen väylä:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolovelvollisuus) sekä opintojakson tehtävien hyväksyttyä suorittamista määräajassa. Nämä tehtävät ovat:
- Menetelmällinen orientoituminen tutkimusprosessiin sekä lähiopetuksen tehtävät että oppimistehtävät tekemällä
- Oman opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen laadinta
- Opinnäytetyön esitysseminaarissa esiteltävän työn vertaisarviointi
- Tieteellisen viestinnän tehtävät.
Tieteellisen viestinnän osasuoritus arvioidaan hyväksytty-hylätty. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy siten tutkimusosaamisen osasuorituksen arvosanasta.

Opintoja nopeuttava väylä:
Itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Juvenia Akatemia-työskentelyn arviointi erillisen oppimissuunnitelman ja tehtävänantojen mukaisesti.