Siirry suoraan sisältöön

Kliininen hoitotyön asiantuntijuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL77-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Tiina Luukkainen
  • Heljä Uusitalo
  • Marja-Liisa Rissanen

Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät kliinisen asiantuntijan tehtävät, roolit ja merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.
Osaat arvioida kriittisesti asiantuntijuuttasi ja kehittää sitä.
Osaat toimia konsulttina ammattilaisille ja muille potilaan / asiakkaan hoitoon osallistuville hyödyntäen erilaisia kommunikaatiomenetelmiä.
Osaat koordinoida potilaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä.
Osaat suunnitella, edistää, toteuttaa ja arvioida työyhteisön osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä ja kannustaa työyhteisöä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
Osaat arvioida ja kehittää henkilöstön osaamista ja vastuita suunnitellusti.
Osaat toimia ohjaajana, mentorina ja valmentajana moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa hyödyntämällä digiviestintää sekä ottamalla huomioon yhteisöllisyyttä edistävät ja eettiset näkökulmat.
Osaat kehittää organisaatiokulttuuria, joka tukee asiakaslähtöistä ja turvallista palvelua, moniammatillista yhteistoimintaa ja henkilöstön työhyvinvointia sekä osaamisen kehittymistä.
Ymmärrät arvostavan organisaatioviestinnän merkityksen toiminnassasi.

Sisältö

Mitä on asiantuntijuus, ja miten siinä kehitytään?
Mitkä ovat kliinisen asiantuntijan rooli ja tehtävät?
Miten organisaatiota kehitetään asiakaslähtöiseksi?

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit integroida oppimistehtävät omaan työhösi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Tentit ja muut määräajat

Ohjeistetaan opintojen aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Voit halutessasi hakea kv-vaihtoon, ja tutustua eri maiden kliinisten asiantuntijoiden työhön.

Opiskelijan työmäärä

Opiskeluun kuluva työmäärä on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu siten, että
- tutoropettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. luennot, seminaarin, ryhmä- ja itsenäisen tehtävän tekemisen, sekä itsenäisen opiskelun)
- suomen kielen opettajan osuus 2 op (= 54 h) (sis. kontaktiopetusta 6 tuntia, sekä 48 tuntia tehtävien ym. tekemiseen)
- englannin kielen opettajan osuus 1 op (= 27 h) (sis. kontaktiopetusta 10 tuntia sekä 17 tuntia tehtävien tekemiseen)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksosta 4 op (tutoropettaja, suomi) sijoittuvat 1 lukukaudelle, ja 1 op (englanti) 3. lukukaudelle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa käytetään Xamkin yleistä arviointimatriisin tasoa 3.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.