Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL82-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Marja-Liisa Rissanen

Vastuuopettaja

Marja-Liisa Rissanen

Ryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat tehdä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa kehittämistoimia parantaaksesi hoitotyön laatua.
Osaat toimia aloitteentekijänä, jonka tavoitteena on yhdistää parhaita näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä potilaiden ja asiakkaiden palveluiden kehittämiseksi.
Osaat johtaa käyttöön näyttöön perustuvia käytäntöjä.
Osaat levittää tutkimustuloksia, uutta tietoa ja innovaatioita tarkoituksena parantaa näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä.

Sisältö

Miten näyttö viedään käytäntöön?

Opiskelumateriaali

Suoritusvaihtoehto 1: Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisprosessi tehdään yksilötyönä. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtävässä tarvitsemansa kirjallisen materiaalin eri tietokannoista.


Suoritusvaihtoehto 2: Kirjatenttiin kuuluvat kirjat:
Korhonen A, Jylhä V, Korhonen T, Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Saksa: Skhole Oy
Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. 2013 (tai uudempi). Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca Oy: Bookwell Oy, Porvoo

Hoitotyön tutkimussäätiön www-sivut: https://www.hotus.fi/

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa 2 eri tavalla:

Suoritusvaihtoehto 1. Näyttöön perustuva toiminta – suunnitelman konkretisointi ja sen toteuttaminen käytännössä ja siitä raportointi.

TAI

Suoritusvaihtoehto 2. Kirjatentti.

Voit hakea hyväksilukua vastaavilla aikaisemmilla opinnoilla. Keskustele tarvittaessa opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävä tulee integroida omaan työpaikkaan.

Tentit ja muut määräajat

Suoritusvaihtoehto 1: Tehtävän palautusajat löytyvät Learn-alustalta, ja ne käydään läpi opintojakson alussa.
Suoritusvaihtoehto 2: kirjatentti, minkä opiskelija voi tehdä omassa aikataulussa Examissa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä)
- NPT toteuttamissuunnitelman laatiminen ja vertaisarviointi (2 op)
- NPT jalkauttamisprosessin toteuttaminen käytännössä (2 op)
- NPT jalkauttamisprosessin arviointi (1 op)

TAI
Kirjatenttiin valmistautuminen ja tenttiin osallistuminen (2 kirjaa: 135 h)

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jatkoa Näyttöön perustuva toiminta - opintojaksolle, ja siinä tehdylle näyttöön perustuvan toiminnan (npt) jalkauttamissuunnitelmalle.

Tässä opintojaksossa opiskelija oppii
- jalkauttamaan näyttöä käytäntöön Näyttöön perustuva toiminta - opintojaksolla tekemänsä jalkauttamissuunnitelman mukaisesti
- vertaisarvioimaan muita suunnitelmia
- arvioimaan jalkauttamisprosessia ja laatimaan raportin NPT-jalkauttamisprosessista

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso ajoittuu 2. ja 3. lukukaudelle. Voit hyödyntää 1. lukukaudella olevaa Näyttöön perustuvan toiminta – opintojakson tehtävää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Arviointi koostuu
- NPT jalkauttamissuunnitelmasta, sen toteuttamisesta ja arviointiraportista sekä vertaisarvioinnista TAI kirjatentistä.


Hyväksytty = vähintään tasoa H3 (arviointikriteerit on kuvattu Näyttöön perustuva toiminta opintojaksolla annetussa tehtävässä).

Kirjatentti arvioidaan asteikolla Hyl – K5

Esitietovaatimukset

Näyttöön perustuva toiminta, 5 op