Siirry suoraan sisältöön

Kliininen harjoittelu 1 (25 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT93-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 28.05.2023

Laajuus

25 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Ter TerSTYNN
  • Anne Ulmanen
  • Teea Lång
  • Anetta Väänänen

Opiskelijaryhmät

  • SHMI21SP
    Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Prekliininen harjoittelu 1 ja kliininen harjoittelu 1
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa hoitoprosessissa erilaisissa toimintaympäristöissä.
Hallitset kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa.
Osaat soveltaa tietojasi eri potilasryhmien (sisätauti-kirurginen potilas, gerontologinen potilas, päihde ja/tai- mielenterveyspotilas) hoitotyöstä.
Ymmärrät edellä mainittujen potilasryhmien hoitopolut ja hoidon erityispiirteet.
Hallitset edellä mainittujen potilasryhmien hoitotyön tarpeen arvioinnin, hoitotyön keinot ja hoidon arvioinnin.
Osaat arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen.
Osaat järjestelmällisesti arvioida hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun edellä mainittujen potilasryhmien hoitotyössä.
Tunnet kuntoutumista edistävän hoitotyön periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.
Osaat valita turvallisen avustustavan ja apuvälineet potilaan toimintakyvyn mukaan.
Osaat aktivoida ja motivoida potilasta hyödyntämään omia voimavarojaan liikkumisessa ja siirtymisissä.

Sisältö

Sisätautien hoitotyö:
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa sisätautien hoitotyössä?
Mitkä ovat yleisimmät sisätautien hoitotyön auttamismenetelmät, toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit sisätautipotilaan turvallista lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitotyötä?
Mitkä ovat sisätautipotilaan hoitotyön erityispiirteet?
Miten arvioit kiireellisen potilaan hoidon tarvetta?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja valitset turvallisen avustustavan sekä apuvälineet?
Miten aktivoit ja motivoit potilasta hyödyntämään omia voimavarojaan liikkumisessa ja siirtymisissä?

Gerontologinen hoitotyö:
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa gerontologisessa ja palliatiivisessa hoitotyössä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit ikääntyneen potilaan turvallista lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitotyötä?
Mitkä ovat gerontologisen potilaan hoitotyön erityispiirteet?
Mitkä ovat muistisairaan ihmisen hoitotyön erityispiirteet?
Miten arvioit kiireellisen potilaan hoidon tarvetta?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja valitset turvallisen avustustavan sekä apuvälineet?
Miten aktivoit ja motivoit potilasta hyödyntämään omia voimavarojaan liikkumisessa ja siirtymisissä?

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö:
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit mielenterveys- ja päihdepotilaan turvallista lääkkeellistä ja lääkkeetöntä hoitotyötä?
Mitkä ovat mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön erityispiirteet?
Miten muodostat vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen mielenterveys- ja päihdepotilaan kanssa?
Miten arvioit kiireellisen potilaan hoidon tarvetta?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?

Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö:
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa kirurgisessa ja perioperatiivisessa hoitotyössä?
Mitkä ovat yleisimmät kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoito- ja hoitotyön auttamismenetelmät?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat kirurgisen potilaan lääkkeellistä ja lääkkeetöntä kivun hoitoa?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan turvallista lääkehoitoa?
Miten kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan potilasturvallista hoitotyötä toteutat hoidon pre- intra- ja postoperatiivisessa vaiheessa?
Miten ehkäiset komplikaatioita, tunnistat ja hoidat kirurgisen- ja perioperatiivisen potilaan hoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Näyttöön perustuvaan tietoon perehtyminen.

Yksilölliset oppimisväylät

Kokonaisuus rakentuu:
- sisätautien (5vko) ja mielenterveys- päihdetyön harjoitteluista (5vko) 15op
- kirurgian (4vko) ja gerontologian harjoitteluista (4vko) 10 op

Opiskelija on varannut Jobiilista ajan, jolloin hän suorittaa harjoittelun käytännön kentällä. Ennen harjoitteluja opiskelijan tulee osallistua kyseisen harjoittelun harjoitteluinfoon, joka on merkitty lukujärjestykseen.

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Harjoittelu tapahtuu erilaisissa toimintaympäristöissä. Harjoittelupaikka varataan edellisellä lukukaudella jobiilin kautta.

Harjoittelun ohjaajia harjoittelupaikassa on 1-2, joiden työvuorot määrittävät sinun työvuorosi.
Muistathan käyttää työvuoroja laatiessasi Xamkin uudistettua työvuorotaulukkoa.
Ammattikorkeakoulu on määrittänyt sinulle ohjaavan opettajan, jonka tulee olla tietoinen harjoittelustasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ahot menettely mahdollinen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tämä opintojakso toteutuu kokonaan harjoittelussa.

Tentit ja muut määräajat

Mipän harjoitteluun kuuluu seminaaripäivä, joka ilmoitetaan Learnissa omalla alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen vaihto mahdollinen. Sovittava kansainvälisyyskoordinaattoreiden kanssa esim. Riitta Kuismin ja Minna Hämäläinen.

Opiskelijan työmäärä

1 harjoitteluviikko = 40h, josta saa vähentää 2h/viikko tehtävien/tavoitteiden/arviointien tekoon.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoa harjoitteluiden suorittamiseen löydät Learnin Hoitotyön harjoittelu- alustalta (ei vaadi kurssiavainta).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelut arvioidaan harjoittelun arvointikriteerien perusteella hyväksytty/hylätty. Lisätietoa arviointikriteereistä löydät Learnin Hoitotyön harjoittelu- alustalta.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I