Siirry suoraan sisältöön

Lasten- ja nuorten hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT96-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Riitta-Liisa Jukarainen
  • Sari Laanterä

Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät

  • SHMI20SP
    Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Tunnet lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet

Sisältö

Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät hoitotyön auttamismenetelmät?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät menetelmät?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet?

Opiskelumateriaali

Storvik-Sydänmaa, Tervajärvi, L. & Hammar A.-M. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. SanomaPro. Soveltuvin osin.

Kirjan lisäksi opiskelumateriaalina on Learn-oppimisympäristön materiaali ja videot.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.
Opintoja nopeuttava väylä: Voit tehdä Exam-tentin. Ole asiasta yhteydessä opintojen alussa opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämäedustajien asiantuntijaluentoja (videot), käytännön esimerkkejä ja mahdollisesti alumnivierailu tai puheenvuoro.

Tentit ja muut määräajat

Kehitysvammaisuudesta on Examissa yksilötentti.

Muista opintojakson sisällöistä on luokassa tehtävä pari- tai pienryhmätentti.

Tentit arvioidaan arvosanoilla 1-5.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sisältää esimerkkejä eri kulttuureista tulevan lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä kohtaamisesta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h
Opintojakson laajuus on 5 op = 135h
Opintojaksolla on noin 50 lähiopetustuntia ja 85h on itseopiskeluun ja tentteihin valmistautumisiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu seuraaviin osiin:

Lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys 1 op
Kehitysvammaisuus 1 op
Keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet ja hoitotyö 3 op

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentävät lasten hoitotyön harjoittelu (kliininen harjoittelu 2) ja prekliininen harjoittelu 2, josta yksi opintopiste on lasten hoitotyön laborointia.

Opintojakson edeltävyysehdoissa mainitut suoritukset tarkastetaan ennen opintojakson alkua ja tarvittaessa osallistuminen perutaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Sisätautien hoitotyö, Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, Kliininen harjoittelu I